Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας (ΕΙΧΗΜΥΘ) (εποπτεύεται από τη Γ.Γ Έρευνας και Τεχνολογίας)

Διευθυντής: Παγιατάκης Αλκιβιάδης

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 13/7/2000

Έδρα: Πάτρα - Ρίο   T.K 26500  Τ.Θ. 1414

Τηλ.:  061 965301  Φαξ:  061 990987

E-mail: info@iceht.forth.gr - acp@iceht.forth.gr  Webpage: http://www.iceht.forth.gr/

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 13/7/2000

Εργαστήριο Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας

Υπεύθυνος: Κουτσούκος Πέτρος

Έδρα: Πάτρα   T.K 26500

Οδός: Σταδίου, Πλατάνι Πατρών Τ.Θ. 1414

Τηλ.:  061 997265  Φαξ:  061 993255

E-mail: pgk@iceht.forth.gr

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Φυσικοχημικά φαινόμενα σε φυσικά νερά

- Διεπιφάνειες στερεών-ύδατος, μεταφορά ρύπων (βαρέα  μέταλλα, οργανικές ενώσεις) από και προς

πυθμένες

- Κύκλος φυτοφαρμάκων και βαρέων μετάλλων στο σύστημα νερό-έδαφος-φυτά

- Ο ρόλος των περιβαλλοντικών παραγόντων στη φθορά των μνημείων.

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 13/7/2000

Εργαστήριο Δυναμικής Συστημάτων

Υπεύθυνος: Παύλου Σταύρος

Έδρα: Πάτρα   T.K 26500

Οδός: Σταδίου, Πλατάνι Πατρών Τ.Θ. 1414

Τηλ.:  061 997640  Φαξ:  061 993255

E-mail: sp@iceht.forth.gr

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Μοντελοποίηση συστημάτων επεξεργασίας υδατικών αποβλήτων.

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 14/7/2000

Εργαστήριο Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής

Υπεύθυνος: Παγιατάκης Αλκιβιάδης

Έδρα: Πάτρα   T.K 26500

Οδός: Σταδίου, Πλατάνι Πατρών Τ.Θ. 1414

Τηλ.:  061 997574 - 061 965301  Φαξ:  061 990328

E-mail: takisp@iceht.forth.gr - acp@iceht.forth.gr

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Προσδιορισμός κατανομής μεγέθους πόρων, συνεκτικότητας δικτύου πόρων, συντελεστής χωρικής συσχέτισης μεγεθών πόρων και χαρακτηρισμός τραχύτητας πόρων πορωδών υλικών (κεραμικών πετρωμάτων, εδαφών κ.λπ.)

- Προσδιορισμός απόλυτων και σχετικών διαπερατοτήτων σε πορώδη υλικά

- Χαρακτηρισμός αιωρημάτων

- Ανάλυση ποιότητας νερού και υγρών αποβλήτων

- Χαρακτηρισμός κοκκωδών υλικών

- Μελέτη της ευστάθειας γαλακτωμάτων

- Ανάπτυξη εξομοιωτών με κυτταρικά αυτόματα

- Ανάπτυξη νέων οργάνων για την ανάλυση μη σφαιρικών (βιολογικών και μη) σωματιδίων σε υγρά αιωρήματα - Υδροδυναμικός διαχωρισμός των εμμόρφων στοιχείων του αίματος.

 

Στο πλαίσιο των, ευρύτατης εμβέλειας, συνεργασιών που έχει αναπτύξει το εργαστήριο γίνονται εφαρμογές ευρημάτων διαφόρων ερευνητικών πεδίων, όπως:

- Καθαρισμός του υπεδάφους από υγρά και οργανικά απόβλητα

- Σχεδιασμός και αριστοποίηση συστημάτων βαθιάς διηθήσεως με εφαρμογή στον καθαρισμό του νερού και στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων

- Θεραπεία ψαθυρών ταμιευτήρων υδρογονονθράκων με ρυθμιζόμενη καταβύθιση ανόργανων αλάτων

- Καθαρή καύση υγρών οργανικών αποβλήτων σε κλιβάνους  τσιμεντοβιομηχανιών και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για μετρήσεις περιβαλλοντικών παραμέτρων.