Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΚΘΕ) (εποπτεύεται από τη Γ. Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας)

Πρόεδρος: Παπανικολάου Δημήτριος

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/7/2000

Έδρα: Άγιος Κοσμάς, Ελληνικό   T.K 16604

Τηλ.:  9820214-9829237-9820211  Φαξ:  9833095

E-mail: dpapan@ncmr.gr  Webpage: http://www.ncmr.gr/

Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων

Διευθυντής: Κουσουρής Θεόδωρος

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 28/7/2000

Τομέας Αλιευτικής Αξιοποίησης

Υπεύθυνος: Οικονόμου Αλκιβιάδης

Έδρα: 'Αγιος Κοσμάς, Ελληνικό   T.K 16604

Τηλ.:  9829239  Φαξ:  9833095- 9811713

E-mail: aecono@ncmr.gr

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Έχει ως κύριο επιστημονικό αντικείμενο την αλιευτική και ιχθυοτροφική μελέτη των εσωτερικών υδάτων, την ανάπτυξη συγχρόνων μεθόδων υδατοκαλλιέργειας, τη βελτίωση του καθεστώτος αλιευτικής εκμετάλλευσης των εμπορεύσιμων αποθεμάτων, την προστασία των απειλούμενων ενδημικών ειδών, τη βιολογία, την οικολογία και τη δυναμική των ιχθυοπληθυσμών και την ανάπτυξη ορθολογικών μεθόδων αξιοποίησης και εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων.

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 28/7/2000

Τομέας Έρευνας Περιβάλλοντος

Υπεύθυνος: Σκουλικίδης Νικόλαος

Έδρα: 'Αγιος Κοσμάς, Ελληνικό   T.K 16604

Τηλ.:  9829239  Φαξ:  9833095

E-mail: nskoul@ncmr.gr

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Έχει ως αντικείμενο τη μελέτη του υδάτινου περιβάλλοντος, την ποιότητα και διαχείριση των εσωτερικών υδάτων, την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, κατασκευές και φυσικά αίτια. Σκοπός του Τομέα είναι να συμβάλλει στην προστασία και αξιοποίηση των υδάτινων πόρων και χώρων, στην ορθολογική διαχείριση του υδάτινου δυναμικού και στην επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με ευτροφισμό, ρύπανση κ.λπ.

Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων

Διευθυντής: Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 22/9/2000

Τομέας Αλιείας

Υπεύθυνη: Βασιλοπούλου Βασιλική

Έδρα: 'Αγιος Κοσμάς, Ελληνικό   T.K 16604

Τηλ.:  9822557  Φαξ:  9833095

E-mail: celia@posidon.ncmr.gr

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Ο Τομέας της Αλιείας έχει ως αντικείμενο την παραγωγή πληροφορίας για τη διαχείριση των θαλασσίων αλιευμάτων. Έργο του Τομέα είναι η καταγραφή και αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ αλιευμάτων και ιχθυαποθεμάτων, που παρουσιάζουν μεγάλο οικονομικό ενδιαφέρον για την αλιευτική παραγωγή. Το έργο αυτό βασίζεται στην ανάλυση δεδομένων που προέρχονται τόσο από τα εμπορικά αλιεύματα, όσο και από τα αποτελέσματα πλόων με ερευνητικά σκάφη. Άλλο έργο του Τομέα είναι η μελέτη της επίδρασης των μεταβολών του θαλασσίου περιβάλλοντος στα διάφορα είδη ψαριών και τα ιχθυαποθέματά τους.

Τα ερευνητικά προγράμματα του Τομέα εκπονούνται με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση των οικολογικών σχέσεων και την επίδραση της αλιείας και των περιβαλλοντικών μεταβολών στην παραγωγή ιχθυαποθεμάτων. Ο στόχος αυτός αποτελεί τη βάση της εθνικής και διεθνούς αλιευτικής πολιτικής.

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 13/9/2000

Τομέας Υδατοκαλλιεργειών

Υπεύθυνος: Κλαουδάτος Σπυρίδων

Έδρα: 'Αγιος Κοσμάς, Ελληνικό   T.K 16604

Τηλ.:  9822557  Φαξ:  9833095

E-mail: klaoudat@posidon.ncmr.gr

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Ο Τομέας των Υδατοκαλλιεργειών έχει ως αντικείμενο την, κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες, αναπαραγωγή, εκτροφή και διατροφή των υδροβίων οργανισμών εμπορικού ενδιαφέροντος (ψαριών, καρκινοειδών και οστρακοειδών).

Ο Τομέας έχει σημαντική εξειδίκευση σε τεχνικές εκτροφής υδρόβιων οργανισμών, στον προσδιορισμό των διατροφικών τους απαιτήσεων, στη σύνθεση ιχθυοτροφών, στην πρόληψη και τον έλεγχο των ασθενειών των καλλιεργούμενων ειδών (λαβρακιού, τσιπούρας και νέων ειδών). Παράλληλα, έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα στη μελέτη της υδατοκαλλιεργητικής αξιοποίησης των λιμνοθαλασσών και των παράκτιων οικοσυστημάτων. Τέλος, μελετά την αλληλεπίδραση υδατοκαλλιεργητικών δραστηριοτήτων και θαλασσίου περιβάλλοντος.

Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας

Διευθυντής: Χρόνης Γεώργιος

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 3/10/2000

Συντονιστής Διατομεακών Ενοτήτων: Παπαθανασίου Ε.

Έδρα: Βάρη   T.K 16672

Οδός: Φλέμιγκ 14

Τηλ.:  965 6046  Φαξ:  965 2522

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Συμμετοχή σε κοινές τακτές συνεδριάσεις υπό τον Διευθυντή ή/και τον Συντονιστή Διατομεακών Ενοτήτων του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας για την επίλυση-ενημέρωση των προβλημάτων που αφορούν τις Διευθύνσεις- Έγκριση και υπογραφή εγγράφων προς τον Διευθυντή του Ινστιτούτου σχετικά με τη Διεύθυνση

- Εφ άπαξ και μετά την παρέλευση του πρώτου 3μήνου ολοκληρωμένη έκθεση για την λειτουργία και ανάπτυξη των Διευθύνσεων με την προοπτική καταρτίσεως νέου κανονισμού λειτουργίας

- Ετήσιος απολογισμός δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων σε συγκέντρωση του προσωπικού του Ινστιτούτου (μαζί με τους απολογισμούς των άλλων Διευθύνσεων) στο τέλος κάθε χρόνου

- Συντονισμός των δράσεων για την συλλογή όλων των στοιχείων που συλλέγονται από τις ερευνητικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου

- Αναζήτηση χρηματοδότησης μέσα από προγράμματα που αφορούν τις βάσεις δεδομένων

- Συντονισμός με το Κέντρο Πληροφορίας της Βιβλιοθήκης του ΕΚΘΕ

- Προοπτικές ανάπτυξης της βάσης σε δίκτυο μέσω του διαδικτύου και του ποιοτικού ελέγχου των δεδομένων.

                              Ημ/νια Ενημέρωσης: 3/10/2000

Διατομεακή Ενότητα Βιογεωχημικού Εργαστηρίου

Συντονίστρια: Σιώκου Ιωάννα

Έδρα: Βάρη   T.K 16672

Οδός: Φλέμιγκ 14

Τηλ.:  965 3521  Φαξ:  965 2522

E-mail: isiokou@fl.ncmr.gr

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Εργαστηριακή υποστήριξη των προγραμμάτων που εκτελούνται από το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του ΕΚΘΕ

- Εργαστηριακή υποστήριξη μελετών που αναλαμβάνει το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του ΕΚΘΕ

- Παροχή Υπηρεσιών προς τρίτους, με αναλύσεις σε όλες τις μονάδες του Βιογεωχημικού Εργαστηρίου

Εκπαιδευτική δραστηριότητα προς πανεπιστήμια

- Ανάπτυξη νέων και βελτίωση αναλυτικών μεθοδολογιών

- Ένταξη σε Ευρωπαϊκό δίκτυο σύγκρισης μεθόδων και αξιοπιστίας ποιότητας αποτελεσμάτων. Διαπίστευση εργαστηριακών μονάδων

 Διάθεση μέρους του εξοπλισμού σε large-scale facilities programme.

                              Ημ/νια Ενημέρωσης: 3/10/2000

Διατομεακή Ενότητα Επιχειρησιακής Ωκεανογραφίας

Συντονιστής: Γεωργόπουλος Δ.

Έδρα: Άγιος Κοσμάς, Ελληνικό   T.K 16604

Τηλ.:  981 5703  Φαξ:  983 3095

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Παροχή τακτικών προγνώσεων κατάστασης θάλασσας

- Ακριβέστερη δυνατή περιγραφή της κατάστασης της θάλασσας

- Συγκέντρωση και ανάλυση ωκεανογραφικών δεδομένων

- Διάχυση πληροφορίας, σε πραγματικό χρόνο, σε χρήστες

- Ωκεάνια τηλεπισκόπηση.

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 3/10/2000

Διατομεακή Ενότητα Έρευνας Ανοιχτών Θαλασσών

Συντονιστής: Λυκούσης Β.

Έδρα: Βάρη   T.K 16672

Οδός: Φλέμιγκ 14

Τηλ.:  965 6046  Φαξ:  965 2522

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Έρευνα των ανοιχτών θαλασσών, του Αιγαίου, Ιονίου της (Ανατολικής) Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας

- Μελέτη διεργασιών διαφόρων φαινομένων του θαλασσίου περιβάλλοντος

- Δομή και διεργασίες των θαλασσίων μαζών

- Συμπεριφορά και κύκλος διαλυτών και μη στοιχείων, βιοτικών και αβιοτικών της στήλης νερού

- Ποιότητα θαλασσίου υποστρώματος. Διεργασίες ιζημάτων

- Γεωλογική-τεκτονική δομή και διεργασίες του θαλάσσιου υποστρώματος.

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 3/10/2000

Διατομεακή Ενότητα Παράκτιας Περιβαλλοντικής Έρευνας

Συντονιστής: Αναγνώστου Χρήστος

Έδρα: Βάρη   T.K 16672

Οδός: Φλέμιγκ 14

Τηλ.:  965 3304  Φαξ:  965 2522

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Προσδιορισμός του ρόλου των παρακτίων ζωνών

- Αλληλεπίδραση μεταξύ χέρσου, θάλασσας και ατμόσφαιρας και έρευνα στις επιμέρους επιφάνειες

- Καθορισμός τοπικών και συνολικών επιπτώσεων της ανθρώπινης δραστηριότητας, μέσω της ρύπανσης, του ευτροφισμού καθώς και των φυσικών διαταραχών στην αλληλεπίδραση χέρσου-θάλασσας-ατμόσφαιρας στην παράκτια ζώνη

- Συμβολή στη διαμόρφωση στρατηγικής για τη διαχείριση των παρακτίων ζωνών

- Συμβολή στη δημιουργία επιστημονικής υποδομής που θα αφορά την έρευνα και τη διαχείριση δεδομένων στην παράκτια ζώνη.

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 3/10/2000

Διατομεακή Ενότητα Τεχνολογικής Υποστήριξης και Ανάπτυξης Τεχνολογίας

Συντονιστής: Χρόνης Γεώργιος

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης

Συντονιστής: Σακελλαρίου Δ.

Έδρα: Βάρη   T.K 16672

Οδός: Φλέμιγκ 14

Τηλ.:  965 3521  Φαξ:  965 2522

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Υποστήριξη των ερευνών στο πεδίο, (ΩΚ ΑΙΓΑΙΟ, Μετρητικοί Σταθμοί)

- Συντήρηση και χειρισμός όλων των οργάνων που χρησιμοποιούνται σε αποστολές

- Απογραφή και διαχείριση του υλικού πεδίου και εργαστηρίων

- Σχεδιασμός της υποστήριξης των εργασιών του πεδίου

- Εισήγηση για ανανέωση του εξοπλισμού

- Κοστολόγηση εργασιών πεδίου

- Βαθμονόμιση των οργάνων (calibration) για τη σωστή λειτουργία τους.

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 3/10/2000

Διατομεακή Ενότητα Τεχνολογικής Υποστήριξης και Ανάπτυξης Τεχνολογίας

Συντονιστής: Χρόνης Γεώργιος

Τμήμα Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Συντονιστής: Βλάχος Δ.

Έδρα: Άλιμος   T.K 16452

Οδός: Λαμίας και Αεροπορίας 1

Τηλ.:  994 6161  Φαξ:  994 6162

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Παρακολούθηση των Διεθνών τάσεων σε θέματα θαλάσσιας τεχνολογίας

- Ανάπτυξη τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

- Συμμετοχή σε προγράμματα με τους ερευνητές του Ινστιτούτου σε θέματα που αφορούν θαλάσσια τεχνολογία

- Προτάσεις για βελτίωση-αναβάθμιση της υφιστάμενης θαλάσσιας τεχνολογίας του Ινστιτούτου

- Προτάσεις προγραμμάτων για Large Scale Facilities Programme και συνεργασία με τα άλλα Ινστιτούτα του ΕΚΘΕ

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 3/10/2000

Διατομεακή Ενότητα Τράπεζας Δεδομένων

Συντονίστρια: Ζενέτου Αργυρώ

Έδρα: Βάρη   T.K 16672

Οδός: Φλέμιγκ 14

Τηλ.:  965 3520  Φαξ:  965 2522

Αντικείμενο – Αρμοδιότητες

-  Συλλογή όλων των στοιχείων/δεδομένων που συλλέγονται από το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας

-  Επεξεργασία των στοιχείων/δεδομένων αυτών

-  Δημιουργία βάσης δεδομένων για metadata

-  Διαμόρφωση ενιαίας μορφής στην αποθήκευση των δεδομένων

-  Ποιοτικός έλεγχος των στοιχείων

-  Αξιολόγηση και χαρακτηρισμός των στοιχείων/δεδομένων.

                              Ημ/νια Ενημέρωσης: 22/9/2000

Τομέας Βιολογικής Ωκεανογραφίας

Υπεύθυνος: Παναγιωτίδης Παναγιώτης

Έδρα: Βάρη   T.K 16672

Οδός: Φλέμιγκ 14

Τηλ.:  9653520-9653521  Φαξ:  9653522

E-mail: ppanag@erato.fl.ncmr.gr

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τομέα Βιολογικής Ωκεανογραφίας έχουν ως κύριους στόχους τη μελέτη της βιολογίας και οικολογίας των θαλασσίων οργανισμών καθώς και των βιολογικών διεργασιών με σκοπό την κατανόηση της δομής και λειτουργίας των θαλασσίων οικοσυστημάτων. Τα αντικείμενα μελέτης αφορούν τη χωρική και χρονική κατανομή των θαλασσίων οργανισμών σε σχέση με τους αβιοτικούς και βιοτικούς παράγοντες του περιβάλλοντος, κυρίαρχοι από τους οποίους είναι η τροφική κατάσταση, η υδρολογία και η κυκλοφορία των θαλασσίων μαχών και ιδιαίτερα στις παράκτιες περιοχές η ρύπανση.

Η επίδραση των ρύπων στα θαλάσσια οικοσυστήματα μελετάται τόσο σε επίπεδο βιοκοινωνιών (σύνθεση και δομή πλαγκτονικών και βενθικών βιοκοινωνιών) όσο και σε επίπεδο οργανισμών (τοξικολογικές μελέτες της βιοσυσσώρευσης βαρέων μετάλλων στους οργανισμούς).

Η εκτίμηση της πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής στο θαλάσσιο οικοσύστημα και η διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των επιπέδων των θαλασσίων τροφικών πλεγμάτων αποτελούν αντικείμενο μελέτης τόσο σε παράκτιες περιοχές όσο και σε ανοικτές θάλασσες. Επιπλέον, η μελέτη της συστημικής των θαλασσίων οργανισμών αποτελεί πρωταρχικό “εργαλείο” για την οικολογία και ιδιαίτερα για τη βιογεωγραφίατων θαλασσίων οργανισμών στις ελληνικές θάλασσες.

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 22/9/2000

Τομέας Θαλάσσιας Γεωλογίας - Γεωφυσικής

Υπεύθυνος: Αναγνώστου Χρήστος

Έδρα: Άγιος Κοσμάς, Ελληνικό   T.K 16604

Τηλ.:  9653304  Φαξ:  9833095

E-mail: chanag@erato.fl.ariadne-t.gr

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Στα αντικείμενα του Τομέα Θαλάσσιας Γεωλογίας και Γεωφυσικής περιλαμβάνονται:

- Η μελέτη της γεωλογικής δομής και γεωλογικής εξέλιξης των θαλασσών που περιβάλλουν την Ελλάδα και γενικότερα των θαλασσών της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου.

  - Η μελέτη των γεωφυσικών χαρακτηριστικών των θαλασσών με έμφαση στη σεισμολογική συμπεριφορά του θαλασσίου χώρου, υφαλοκρηπίδα, υφαλοπρανή, θαλάσσιες λεκάνες καθώς και η μελέτη των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών των ιζημάτων.

  - Η μελέτη της δυναμικής της μεταφοράς ύλης από την παράκτια ζώνη στην υφαλοκρηπίδα και στις λεκάνες (εν αιωρήσει υλικά, νεφελοειδείς στρώσεις).

  - Η μελέτη της μορφοδυναμικής των ακτών (μηχανισμοί διάβρωσης, προσχώσεις στις ακτές, ισορροπία ακτών, ανθρωπογενείς διαταράξεις).

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 22/9/2000

Τομέας Φυσικής Ωκεανογραφίας

Υπεύθυνος: Μπαλόπουλος Ευστάθιος

Έδρα: Άγιος Κοσμάς, Ελληνικό   T.K 16604

Τηλ.:  9815703  Φαξ:  9833095

E-mail: ebal@hnodc.ncmr.ariadne-t.gr

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Ο Τομέας της Φυσικής Ωκεανογραφίας καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα ερευνητικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη μελέτη των ρευμάτων, τη διερεύνηση της κυκλοφορίας, ανταλλαγής και μετασχηματισμού των θαλασσίων μαζών και ακόμη την κατανόηση διαφόρων φυσικών διεργασιών στην ανοικτή θάλασσα και την παράκτια ζώνη. Παράλληλα αποτελεί πρωταρχικό συστατικό παράγοντα για οποιαδήποτε έρευνα διεπιστημονικού χαρακτήρα στο θαλάσσιο χώρο και την ουσιαστική κατανόηση φαινομένων που σχετίζονται και με άλλους κλάδους της ωκεανογραφίας, όπως η χημεία, η γεωχημεία και η βιολογία των θαλασσίων οικοσυστημάτων.

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 22/9/2000

Τομέας Χημικής Ωκεανογραφίας

Υπεύθυνη: Βουτσίνου Φανή

Έδρα: Βάρη   T.K 16672

Οδός: Φλέμιγκ 14

Τηλ.:  9653520-9653521  Φαξ:  9653522

E-mail: frouts@ncmr.gr

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Ο Τομέας της Χημικής Ωκεανογραφίας έχει ως κύριους στόχους τη συμβολή στην εκτίμηση της ποιότητας και την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, αλλά επίσης και τη μέτρηση και μελέτη ωκεανογραφικών παραμέτρων για την κατανόηση και ερμηνεία πολύπλοκων βιογεωχημικών διεργασιών. Τα αντικείμενα έρευνας περιλαμβάνουν μελέτη φαινομένων ευτροφισμού, μετρήσεις ορισμένων παραμέτρων που δίνουν το βαθμό ρύπανσης μιας περιοχής, όπως μετρήσεις βαρέων μετάλλων στο θαλάσσιο νερό και ιζήματα, οργανικών ενώσεων σε οργανισμούς, νερό και ιζήματα, πετρελαιοειδών, οργανικού άνθρακα, διοξειδίου του αζώτου κ. ά. . Οι μετρήσεις που αναφέρθηκαν σε συνδυασμό με τη σχετική τεχνογνωσία βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων γενικότερου ενδιαφέροντος, όπως η διάθεση αποβλήτων, οικιακών λυμάτων κ. λ. π. και προβλημάτων που προκύπτουν από έκτακτα περιστατικά, όπως εμφάνιση ερυθρών παλιρροιών, θάνατοι εμβίων οργανισμών κ.λπ.

Οι περιοχές έρευνας καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του Ελληνικού θαλάσσιου χώρου, με έμφαση κυρίως στις παράκτιες περιοχές.

Η συμμετοχή σε μεγάλα Κοινοτικά Προγράμματα τα τελευταία χρόνια επέτρεψε τη συλλογή στοιχείων και σε ανοικτές θάλασσες για πρώτη φορά σε συστηματική βάση και τη μελέτη, κατανόηση και ερμηνεία πολύπλοκων διεργασιών τεράστιου θεωρητικού ενδιαφέροντος.