Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) (εποπτεύεται από τη Γ.Γ Βιομηχανίας)

Πρόεδρος: Χρηστάρας Βασίλης

Δ/νση Γεωλογίας και Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων

Διευθυντής: Μέττος Αντώνιος

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 13/7/2000

Ομάδα Εργασίας για τη διατήρηση της γεωλογικής-γεωμορφολογικής κληρονομιάς

Υπεύθυνη: Θεοδοσίου-Δρανδάκη Ειρήνη

Έδρα: Αθήνα   T.K 11527

Οδός: Μεσογείων 70

Τηλ.:  7757331-7792871  Φαξ:  7779467-7792871

E-mail: ren@igme.gr  Webpage: http://www.igme.gr/

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Καταγραφή, αξιολόγηση, ανάδειξη ενός συστηματικού δικτύου γεωτόπων, θέσεων δηλαδή αντιπροσωπευτικών της γεωλογίας της Ελλάδας, που είναι απαραίτητες για την αποκωδικοποίηση της γεωλογικής ιστορίας κάθε περιοχής.

- Ενημέρωση των φορέων της πολιτείας, του κοινού, ιδιαίτερα των νέων, και των περιβαλλοντικών οργανώσεων για το θέμα της διατήρησης της γεωλογικής κληρονομιάς και γενικά της γεωδιατήρησης και την ταχύτατη, μη αναστρέψιμη καταστροφή, εξαφάνιση ή έλλειψη φροντίδας για τους γεώτοπους, ιδιαίτερα κοντά στις πόλεις. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει συνέδρια, συμπόσια, ημερίδες, σεμινάρια και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού (CD, ταινίες, κ.λπ.).

Ήδη έχει δημιουργηθεί ένα πρώτο σχετικό εκπαιδευτικό υλικό για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη γεωλογική κληρονομιά και τη γεωδιατήρηση, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του προγράμματος COMENIUS, δράση 3.1. Το χρηματοδοτούμενο έργο με την επωνυμία GRECEL (Geological Heritage: Research in Environmental Education and Cooperation in European Level) έχει συντονιστή το ΙΓΜΕ και εταίρους, εκπαιδευτικούς και ειδικούς στη γεωδιατήρηση από την Ελλάδα, διάφορα ευρωπαϊκά κράτη και την UNESCO.

Πληροφορίες για το έργο στη διεύθυνση: http://www.pi-schools.gr/grecel/grecel

Παράλληλα με το έργο αυτό, η ομάδα του έργου GRECEL υλοποιεί διεθνή εβδομαδιαία σεμινάρια για εκπαιδευτικούς από όλη την Ευρώπη, σε θέματα διατήρησης της γεωλογικής κληρονομιάς, με την υποστήριξη του προγράμματος COMENIUS δράση 3.2 (1ο σεμινάριο Οκτώβριος '99, 2ο σεμινάριο Μάϊος '00 Ναύπλιο). Τα επόμενα σεμινάρια θα γίνουν: στην Αθήνα 25-31 Μαΐου 2001, στο Ναύπλιο 18-24 Οκτωβρίου 2001, στο Ναύπλιο 16-22 Μαΐου 2002. Για πληροφορίες και follow up σχετικά με τα σεμινάρια στη διεύθυνση http://www.com4u.de/grecel και http://www.fvls.de/ceos1.htm.

Δ/νση Γεωχημείας και Περιβάλλοντος

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 21/7/2000

Υπεύθυνος: Βραχάτης Γεώργιος

Έδρα: Αθήνα   T.K 11527

Οδός: Μεσογείων 70

Τηλ.:  7715561-7791209  Φαξ:  7782209

E-mail: envigne@otenet.gr

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και προτάσεις αποκατάστασης - επαναπόδοσης για νέες χρήσεις παλαιών μεταλλευτικών - λατομικών χώρων

- Καταγραφή, μελέτη και εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη διαρροή γεωθερμικών ρευστών και ατμών

- Διάθεση με βαθιές γεωτρήσεις (φρεάτια) επεξεργασμένων ή μη βιομηχανικών και αστικών λυμάτων

-  Διερεύνηση και μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη μέχρι σήμερα λειτουργία βιομηχανικών ζωνών

- Σύνταξη χαρτών συγκρουομένων συμφερόντων

-  Όξινα νερά: απογραφή, έλεγχος και αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και προτάσεις αντιμετώπισής τους

- Ποιοτική και ποσοτική καταγραφή ρυπαντικών φορτίων, έλεγχος προέλευσης, διασποράς-διάχυσης, αποτίμηση επιπτώσεων, μέτρα πρόληψης σε ποτάμια, λιμναία συστήματα και υδροφορείς

- Μελέτη αποτίμησης επιπτώσεων από τη μεταφορά φερτών υλικών και αλλοίωσης ακτών

- Αποτίμηση της κατάστασης σε λειτουργούντες χώρους απόθεσης αστικών απορριμμάτων

- Αξιολόγηση κινδύνων από την παρουσία ινών αμιάντου (χρήση σωλήνων αμιάντου-διάβρωση αμιαντούχων πετρωμάτων) στο νερό

- Ειδικές μετρήσεις και αξιολόγηση κινδύνων από την παρουσία ινών αμιάντου και γενικότερα ινωδών ορυκτών και σωματιδίων στο εσωτερικό κτιρίων και κατοικιών

- Μελέτη, αξιολόγηση και εφαρμογή μέτρων ελαχιστοποίησης των κινδύνων από την παρουσία ινών αμιάντου, ινωδών ορυκτών και σωματιδίων σε κατοικίες και κτίρια

- Δίκτυο παρακολούθησης παθογόνων στοιχείων στα πόσιμα νερά Δήμων και Κοινοτήτων της χώρας (αμίαντος, μόλυβδος, τοξικά μέταλλα κ.λ.π.)

- Μελέτη και εφαρμογή προσφορότερων διατάξεων συστημάτων απομάκρυνσης ινών αμιάντου από τα πόσιμα νερά

- Αξιολόγηση κινδύνων για τον πληθυσμό από τη ραδιενέργεια και το ραδόνιο σε κατοικίες και κτίρια

- Μελέτη, αξιολόγηση και εφαρμογή μέτρων ελαχιστοποίησης των κινδύνων από την παρουσία ραδονίου και ραδιενέργειας σε κατοικίες και κτίρια

- Ψηφιοποιημένοι χάρτες κατανομής της φυσικής ραδιενέργειας στον Ελλαδικό χώρο

- Δίκτυο παρακολούθησης μεταβολών ραδιενέργειας και εκπομπών ραδονίου

- Μελέτη και εφαρμογή προσφορότερων διατάξεων συστημάτων απομάκρυνσης ραδιονουκλεϊδίων από τα πόσιμα νερά

- Μελέτη συσχέτισης επιδημιολογικών δεδομένων και παρατηρήσεων με γεω-περιβαλλοντικές παραμέτρους (Ραδόνιο-ίνες αμιάντου κ.λ.π.)

- Ανάπτυξη και εφαρμογή πειραματικών μοντέλων προσομοίωσης σε Η/Υ της διασποράς και διάχυσης ιχνορυπαντών στο γεω-περιβάλλον

- Παρακολούθηση παγκοσμίων μεταβολών του επιπέδου της θάλασσας και συσχετισμός με τοπικές κινήσεις και διαβρωτικά φαινόμενα

- Ολοκληρωμένες μελέτες προεπιλογής, τελικής επιλογής, παρακολούθησης και αποκατάστασης Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)

- Μελέτες διάθεσης τοξικών και βιομηχανικών αποβλήτων

- Επιλογή χώρων και αξιολόγηση-εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και κινδύνων σε μεταλλευτικές και μεταλλουργικές μονάδες

- Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή έργων υποδομής (λιμάνια, φράγματα, οδικές αρτηρίες, μεταφορά οικισμών κ.λ.π.)

- Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου σε θέματα μελετών περιβάλλοντος

- Συμμετοχή με άλλους φορείς ή τεχνικές εταιρείες σε μελέτες περιβάλλοντος

- Συμμετοχή σε Επιτροπές Υπουργείων ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περιφερειακή Μονάδα Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 14/7/2000

Υπεύθυνος: Παπαδόπουλος Περικλής

Έδρα: Ξάνθη   T.K 67100

Οδός: Μπρωκούμη 30

Τηλ.:  0541 28218-0541 28219  Φαξ:  0541 22187

E-mail: igmexan@otenet.gr

Περιφερειακή Μονάδα Δυτικής Μακεδονίας/Έδρα Κοζάνη

Διευθυντής: Κελεσίδης Ηλίας

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 14/7/2000

Δ/νση Περιβαλλοντικής Γεωλογίας (Υ.Π.Γ.)

Υπεύθυνος: Μαθιόπουλος Δημήτρης

Έδρα: Λευκόβρυση, Κοζάνη   T.K 50100

Τηλ.:  0461 31315- 0461 31357  Φαξ:  0461 39049      

Περιφερειακή Μονάδα Ηπείρου

Διευθυντής: Τζούλης Χαράλαμπος

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 14/7/2000

Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Γεωλογίας (Υ.Π.Γ.)

Υπεύθυνος: Παπανίκος Διονύσης

Έδρα: Ελαιώνας, Πρέβεζα   T.K 48100

Τηλ.:  0682 22877-0682 24580-0682 26087  Φαξ:  0682 23835

E-mail: igmeprv@otenet.gr

Περιφερειακή Μονάδα Κεντρικής Μακεδονίας

Διευθυντής: Αρβανιτίδης Νικόλαος

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 14/7/2000

Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Γεωλογίας (Υ.Π.Γ.)

Υπεύθυνοι: Γκουγκούλης Χρ.-Χρυσοστομίδης Π.-Παπαδόπουλος Χρ.-Καραμάνου Ελ.-Αποστόλου Νικ.-Βεράνης Νικ.

Έδρα: Θεσσαλονίκη   T.K 54626

Οδός: Φράγκων 1 και Μοσκώφ 10

Τηλ.:  031 517393  Φαξ:  031 517071

Περιφερειακή Μονάδα Κρήτης

Διευθυντής: Κνιθάκης Εμμανουήλ

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 14/7/2000

Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Γεωλογίας (Υ.Π.Γ.)

Υπεύθυνος: Ζαμπετάκης Γιώργος

Έδρα: Ρέθυμνο   T.K 74100

Οδός: Γ. Κορμούλη 102

Τηλ.:  0831 25581  Φαξ:  0831 28863

Περιφερειακή Μονάδα Πελοποννήσου/Έδρα Τρίπολη

Διευθυντής: Βάγιας Δημήτριος

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 18/7/2000

Έδρα: Πλατεία Αγίου Βασιλείου 21,Τρίπολη   T.K 22100

Τηλ.:  071 225107- 071 226170  Φαξ:  071 232372

E-mail: igmepel@otenet.gr