Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (ΙΘΑΒΙΚ) (εποπτεύεται από τη Γ. Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας)

Διευθυντής: Ζούρας Ελευθέριος

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 14/7/2000

Έδρα: Ηράκλειο   T.K 71003  Τ.Θ. 2214

Τηλ.:  081 241992 - 081 242022  Φαξ:  081 241882

E-mail: imbc@imbc.gr  Webpage: http://www.imbc.gr/

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 14/7/2000

Τμήμα Αλιείας

Υπεύθυνος: Δρ. Μαχιάς Αθανάσιος

Έδρα: Ηράκλειο   T.K 71003  Τ.Θ. 2214

Τηλ.:  081 346860  Φαξ:  081 241882

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Εκτίμηση και παρακολούθηση της αφθονίας και κατανομής των αλιευτικών αποθεμάτων της χώρας

- Συλλογή και ανάλυση των αλιευτικών δεδομένων της εμπορικής αλιείας μέσω ενός δικτύου 48 σταθμών δειγματοληψίας κατανεμημένων σε ολόκληρη τη χώρα και ηλεκτρονικής μεταβίβασής τους σε κεντρική βάση του ΙΘΑΒΙΚ.

- Συμβουλευτική παροχή υπηρεσιών στη διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων στα πλαίσια της κοινής Κοινοτικής Αλιευτικής Πολιτικής

- Εκτίμηση και παρακολούθηση των απορριπτόμενων αλιευμάτων της χώρας.

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 14/7/2000

Τμήμα Γενετικής

Υπεύθυνος: Μαγουλάς Αντώνης

Έδρα: Ηράκλειο   T.K 71003  Τ.Θ. 2214

Τηλ.:  081 346860  Φαξ:  081 241882      

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Έρευνα με χρησιμοποίηση σύγχρονων τεχνικών μοριακής βιολογίας στους ακόλουθους τομείς:

- Μελέτη της γενετικής ποικιλότητας και της αποθεματικής δομής φυσικών πλυθησμών ψαριών

- Παραγωγή ανώτερων αποθεμάτων γεννητόρων για ιχθυοκαλλιέργεια, μέσω γεννετικής βελτίωσης

- Κατανόηση της φυσιολογικής βάσης χαρακτήρων όπως η αναπαραγωγή, η γονιμότητα και ο καθορισμός φύλου.

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 14/7/2000

Τμήμα Διαχείρισης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος

Υπεύθυνος: Ντούνας Κώστας

Έδρα: Ηράκλειο   T.K 71003  Τ.Θ. 2214

Τηλ.:  081 346860  Φαξ:  081 241882

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Θαλάσσια περιβαλλοντική τεχνολογία

- Ρύπανση-Διαχείριση παράκτιων θαλασσίων οικοσυστημάτων

- Συντονισμός, οργάνωση και εκτέλεση ολοκληρωμένων προγραμμάτων ελέγχου-παρακολούθησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον.

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 14/7/2000

Τμήμα Θαλάσσιας Οικολογίας και Βιοποικιλότητας

Υπεύθυνος: Chris Smith

Έδρα: Ηράκλειο   T.K 71003  Τ.Θ. 2214

Τηλ.:  081 346860  Φαξ:  081 241882

E-mail: csmith@imbc.gr    Webpage: http://www.imbc.gr/

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Μελέτες Θαλασσίων βενθικών οικοσυστημάτων και βιοπικοιλότητας καθώς και οικολογίας, αλιείας και δυναμικής πληθυσμών μεγαβενθικών ασπονδύλων εμπορικής σημασίας όπως η καραβίδα, γαρίδες κτλ.

- Μελέτες επιπτώσεων των αλιευτικών εργαλείων και μεθόδων στο θαλάσσιο περιβάλλον καθώς και των αλληλεπιδράσεων υδατοκαλλιεργειών και περιβάλλοντος με την χρήση σύγχρονων μεθόδων και υποβρύχιας τεχνολογίας (video έλκηθρο, ROV, REMOTS)

- Χαρτογράφηση παράκτιων οικοτόπων και υποστρωμάτων με χρήση ακουστικής τεχνολογίας (side scan sonar, bottom discrimination systems), τηλεματικής (δορυφορικά δεδομένα και αέρια φωτογράφηση) και οπτικής καταγραφής με χρήση υποβρύχιων robot - camera (ROV)

- Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης - Πολυκριτηριακή Ανάλυση - Επίλυση Συγκρούσεων - Information systems.

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 14/7/2000

Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών

Υπεύθυνος: Pascal Divanach

Έδρα: Ηράκλειο   T.K 71003  Τ.Θ. 2214

Τηλ.:  081 346860  Φαξ:  081 241882      

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Βασική και εφαρμοσμένη έρευνα που στοχεύει σε:

- Προσδιορισμό, κατανόηση και έλεγχο των βιολογικών μηχανισμών που εμπλέκονται στην εκτροφή των ψαριών (αναπαραγωγή, επιβίωση, ανάπτυξη)

- Βελτιστοποίηση της χορήγησης και του μεταβολισμού της τροφής και της επακόλουθης αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον

- Βελτίωση της ποιότητας των ιχθυδίων

- Βελτίωση των τεχνολογιών εκκολαπτηρίων

-Τεχνολογικό έλεγχο της τροφικής αλυσίδας των ιχθυονυμφών

- Ιχθυοπαθολογία

Προσφέρει επίσης υπηρεσίες, προϊόντα και μελέτες στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών.

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 14/7/2000

Τμήμα Υδροακουστικών και Θαλασσίων Συστημάτων Πληροφοριών

Υπεύθυνος: Γεωργακαράκος Στρατής

Έδρα: Ηράκλειο   T.K 71003   Τ.Θ. 2214

Τηλ.:  081 346860  Φαξ:  081 241882

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Το Εργαστήριο Υδροακουστικών του τμήματος, δραστηριοποιείται προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και βελτίωσης των ακουστικών τεχνικών στη θαλάσσια βιολογία, αλιεία, βενθική οικολογία κ.α.

Το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και Συστημάτων Θαλασσίων Πληροφοριών επεξεργάζεται δορυφορικές εικόνες και αναπτύσσει Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Τα τελευταία συνδυάζουν τα δεδομένα από διάφορες επιστημονικές έρευνες, επιτρέπουν την προσομοίωση μοντέλων και υποστηρίζουν την διαδικασία λήψης αποφάσεων στην διαχείριση του θαλάσσιου πλούτου.

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 14/7/2000

Τμήμα Ωκεανογραφίας

Υπεύθυνος: Τσελεπίδης Τάσος

Έδρα: Ηράκλειο   T.K 71003  Τ.Θ. 2214

Τηλ.:  081 346860  Φαξ:  081 241882

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Βιολογική Ωκεανογραφία. Δομή και Λειτουργία Πελαγικών και Βαθιών (Deep Sea) Οικοσυστημάτων. Μελέτη Ακραίων Περιβαλλόντων (Extrene Environments-Υδροθερμικές πηγές, πολικά οικοσυστήματα, βαθιά θάλασσα, κ.λπ.). Μηχανισμοί Μεταφοράς Ενέργειας από την Ηπειρωτική Υφαλοκρηπίδα προς τις Βαθιές Λεκάνες της Μεσογείου. Πελαγική-Βενθική Διασύνδεση και Αλληλεπίδραση. Θαλάσσια Τεχνολογία (ανάπτυξη βενθικών ακάτων). Επίδραση της σκόνης της Σαχάρας στο Θαλάσσιο οικοσύστημα της Ανατολικής Μεσογείου.