Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) (εποπτεύεται από τη Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας)

Πρόεδρος: Αγορής Δημοσθένης

Β. Γενικός Δ/ντής: Γαβριηλίδης Παύλος

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 16/2/2001

Έδρα: Πικέρμι   T.K 19009

19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος

Τηλ.:  6039900  Φαξ:  6039904-5

Webpage: http://www.cres.gr/

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) είναι το εθνικό κέντρο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), την Ορθολογική Χρήση Ενέργειας και την Εξοικονόμηση Ενέργειας. Με το Νόμο 2244/94 («Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας») και το Νόμο 2702/99 («Διάφορες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις»), το ΚΑΠΕ ορίστηκε ως το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο στους τομείς δραστηριότητάς του.

 

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, το ΚΑΠΕ έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 500 ευρωπαϊκά και εθνικά έργα και έχει αναπτύξει συνεργασίες με μεγάλο αριθμό δημόσιων και ιδιωτικών φορέων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Στο σύνολο των δραστηριοτήτων του Κέντρου συμπεριλαμβάνονται έργα έρευνας και ανάπτυξης, επιδεικτικά έργα, έργα  ενεργειακών πληροφοριακών συστημάτων, μελέτες βιωσιμότητας, τεχνικοοικονομικές μελέτες, έρευνες αγοράς, καθώς και δραστηριότητες για την προώθηση της χρήσης των  Ανανεώσιμων Πηγών και της Εξοικονόμησης Ενέργειας.

 

Το ΚΑΠΕ  διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, διαθέτει ένα επιστημονικό επιτελείο 150 και πλέον έμπειρων και εξειδικευμένων επιστημόνων και η οργανωτική δομή του περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές μονάδες:

 

 

- Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ελέγχου

 

 

- Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού

 

Περιλαμβάνει τα Τμήματα:

α. Ενεργειακής Πολιτικής & Προγραμματισμού

β. Εποπτείας Υλοποίησης Ενεργειακού Προγραμματισμού

 

 

- Διεύθυνση Εφαρμοσμένης Έρευνας και Ανάπτυξης Τεχνολογίας

 

Περιλαμβάνει τα Τμήματα:

α. Αιολικής Ενέργειας

β. Γεωθερμίας

γ.Φωτοβολταϊκών

δ. Ενεργητικών Ηλιακών

ε. Παθητικών Ηλιακών

στ. Βιομάζας

ζ. Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας

 

 

- Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης

 

Περιλαμβάνει τα Τμήματα:

α. Εργαστηρίων

β. Βιομηχανίας

γ. Μεταφορών

δ. Κτιρίων

ε. Αγροτικών Εφαρμογών

στ. Περιβάλλοντος

ζ. Επενδυτών & Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

 

- Διεύθυνση Τεκμηρίωσης, Διάδοσης και Εκπαίδευσης

 

Περιλαμβάνει τα Τμήματα:

α. Πληροφορικής & Τεκμηρίωσης

β. Προώθησης Ενεργειακών Τεχνολογιών & Διεθνών Συνεργασιών

γ. Εκπαίδευσης

δ. Marketing

 

 

- Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης

 

Περιλαμβάνει τα Τμήματα:

α. Λογιστηρίου

β. Οικονομικής Διοίκησης-Προμήθειες

γ. Ανθρωπίνων Πόρων & Διοικητικής Υποστήριξης

 

 

- Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας

 

 

- Μονάδα Τεχνικής Υποστήριξης

 

 

 

Το ΚΑΠΕ έχει αναπτύξει μέχρι σήμερα έντονη δραστηριότητα ως σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα υποστήριξης της εθνικής ενεργειακής πολιτικής στους τομείς της αρμοδιότητάς του. Επί πλέον, βοήθησε την ελληνική αγορά να υιοθετήσει και να εφαρμόσει αποδοτικά τις σχετικές τεχνολογίες προετοιμάζοντάς την κατάλληλα για να αναλάβει επενδύσεις εμπορικής κλίμακας, μόλις το θεσμικό πλαίσιο το επέτρεψε, με πολύ ικανοποιητικά μέχρι σήμερα  αποτελέσματα (Ν. 2601/98, Ν. 2244/94, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ενέργειας, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Έρευνας και Τεχνολογίας ΙΙ, κ.λπ.). Το ΚΑΠΕ πρωταγωνίστησε στη διαμόρφωση και τελική  προετοιμασία του θεσμικού αυτού πλαισίου, όπως και στην προετοιμασία του Επιχειρησιακού Προγράμματος  Ενέργειας του  ΚΠΣ ΙΙ του Υπουργείου Ανάπτυξης.

 

Το ΚΑΠΕ παρέχει σήμερα, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 

- Τεχνικοοικονομικές μελέτες σκοπιμότητας & ανάπτυξης έργων ΑΠΕ

- Ενεργειακές επιθεωρήσεις και επιτόπιες καταγραφές 

- Μέτρηση δυναμικού ΑΠΕ περιοχής

- Δοκιμές ελέγχου αντοχής πτερυγίων ανεμογεννητριών (στατική, κοπωτική και δυναμική δοκιμή)

- Μετρήσεις απόδοσης έργων ΑΠΕ

- Σχεδιασμό συστημάτων ορθολογικής εκμετάλλευσης ΑΠΕ

- Υπηρεσίες ενεργειακής τεκμηρίωσης και πληροφόρησης

- Μέτρηση και έλεγχος ηλεκτρικών αυτοκινήτων

- Βιοκλιματικό και ενεργειακό σχεδιασμό κτιρίων και οικισμών

 

Το ΚΑΠΕ δραστηριοποιείται στην έρευνα και επίδειξη τεχνολογιών στους ακόλουθους τομείς:

- Εκτίμηση αιολικού δυναμικού και μοντελοποίηση της ατμοσφαιρικής τύρβης

- Σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων ανεμογεννητριών (Α/Γ)

- Πλήρεις μετρήσεις (απόδοσης και φορτίου) Α/Γ και των επιμέρους στοιχείων τους

- Εφαρμογές υπολογιστικής ρευστομηχανικής στην αεροδυναμική και αεροελαστικότητα των πτερυγίων ανεμογεννητριών

- Καύση, πυρόλυση και αεριοποίηση βιομάζας και απορριμμάτων

- Ενεργειακές  καλλιέργειες και ανάλυση βιοκαυσίμων

- Ανάπτυξη φωτοβολταϊκών υβριδικών συστημάτων

- Εκτίμηση και  προσομοίωση παθητικής ηλιακής θέρμανσης, ψύξης και φυσικού φωτισμού

- Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την ενσωμάτωση των ΑΠΕ σε αστική κλίμακα

- Εφαρμογές γεωθερμικής ενέργειας χαμηλής και μέσης ενθαλπίας, αντλίες θερμότητας εδάφους, αφαλάτωση

- Εφαρμογές υπολογιστικών εργαλείων στους τομείς της ορθολογικής χρήσης ενέργειας στη βιομηχανία (καύση) και στις μεταφορές (υβριδικά οχήματα)

 

Η υπάρχουσα ερευνητική υποδομή του ΚΑΠΕ περιλαμβάνει:

 

- Σταθμό δοκιμών Α/Γ (Πιστοποίηση κατά ΕΝ 45001)

- Εργαστήριο δοκιμών πτερυγίων Α/Γ (Πιστοποίηση κατά ΕΝ 45001)

- Μετεωρολογικό ιστό 100 μέτρων

- Αιολικό πάρκο 3MW – 5 Α/Γ διαφορετικής τεχνολογίας

- Χημικό εργαστήριο, πυρολυτική μονάδα, λέβητας καύσης βιομάζας

- Φυτείες ενεργειακών καλλιεργειών

- Φωτοβολταϊκό σύστημα 5kW (διασυνδεδεμένο) και φωτοβολταϊκό σύστημα 4kW (αυτόνομο, με σύστημα αυτόματης παρακολούθησης του ήλιου)

- Ηλεκτρικό όχημα και ηλεκτρονικoύς καταγραφείς δεδομένων

- Εγκαταστάσεις δοκιμών φωτοβολταϊκών στοιχείων

- Υπαίθριους θαλάμους δοκιμών κτιριακών δομικών στοιχείων και συστημάτων

- Εργαστήρια για θερμική άνεση, φωτισμό, συμπεριλαμβανομένης αεροσήραγγας χαμηλών ταχυτήτων μέσων διαστάσεων

- Ενεργειακά λεωφορεία με εξοπλισμό για ενεργειακές μετρήσεις και ελέγχους στη βιομηχανία.