Κέντρο Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΚΤΕΣΚ) (υπάγεται στη Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας)

Διευθυντής: Κακαράς Εμμανουήλ

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 14/7/2000

Έδρα: Πτολεμαΐδα  Τ.Θ. 95   T.K 50200

4ο χλμ Εθνικής Οδού Πτολεμαϊδας-Κοζάνης (Συγκρότημα ΑΕΒΑΛ)

Τηλ.:  0463 53842-0463 54679  Φαξ:  0463 53843

E-mail: csfta@lignite.gr  Webpage: http://www.lignite.gr/

Αντικείμενο – Αρμοδιότητες

- Μείωση των εκπομπών σωματιδιακών και αερίων ρύπων κατά την καύση στερεών καυσίμων σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της διερεύνησης της εφαρμογής α) σύγχρονων τεχνικών ποιοτικού ελέγχου των χρησιμοποιούμενων καυσίμων, β) καινοτόμων συστημάτων καύσης στερεών καυσίμων με αυξημένο βαθμό απόδοσης, γ) βελτιωμένων τεχνικών καύσης που επιτυγχάνουν μείωση των παραγόμενων ρύπων, και δ) βελτιωμένων τεχνικών κατακράτησης των παραγόμενων ρύπων

- Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε περιοχές υπαίθριων λιγνιτωρυχείων: αποκατάσταση της μορφολογίας του εδάφους και του τοπίου, ανάπτυξη αγροτικών και άλλων χρήσεων γης ανάλογων με αυτές που προϋπήρχαν της διάνοιξης των ορυχείων, προστασία της ποιότητας και ποσότητας των επιφανειακών και υπογείων νερών της περιοχής, κ.λπ.