Τεχνολογικό Πάρκο Αττικής "Λεύκιππος"/ ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" (υπάγεται στη Γ. Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας)

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 29/9/2000

Τμήμα: Κέντρο Καθαρότερης Παραγωγής και Περιβάλλοντος

Υπεύθυνη : Βουμβουλάκη Ανδρονίκη

Έδρα: Αγία Παρασκευή Αττικής   T.K 15310

Τηλ.:  6549479-6549495  Φαξ:  6527539          

E-mail: fivi@mail.demokritos.gr

Αντικείμενο – Αρμοδιότητες

Προσπάθεια μείωσης της περιβαλλοντικής ρύπανσης μέσω της βελτιστοποίησης στη χρήση πρώτων υλών, ενέργειας και υδάτων (καινοτομίες πρόληψης ρύπανσης).

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 20/7/2000

Τμήμα: Κέντρο Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΚΤΕΣΚ)

Υπεύθυνος: Κακαράς Εμμανουήλ

Έδρα: Αγία Παρασκευή Αττικής   T.K 15310  Τ.Θ. 60228

Τηλ.:  6546637 - 6549479  Φαξ:  6527539

E-mail: csfta@mail.demokritos.gr  Webpage: http://www.lignite.gr/

Αντικείμενο – Αρμοδιότητες

(Βλέπε ΚΤΕΣΚ Πτολεμαΐδας)

 

- Μείωση των εκπομπών σωματιδιακών και αερίων ρύπων κατά την καύση στερεών καυσίμων σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της διερεύνησης της εφαρμογής α) σύγχρονων τεχνικών ποιοτικού ελέγχου των χρησιμοποιούμενων καυσίμων, β) καινοτόμων συστημάτων καύσης στερεών καυσίμων με αυξημένο βαθμό απόδοσης, γ) βελτιωμένων τεχνικών καύσης που επιτυγχάνουν μείωση των παραγόμενων ρύπων, και δ) βελτιωμένων τεχνικών κατακράτησης των παραγόμενων ρύπων

- Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε περιοχές υπαίθριων λιγνιτωρυχείων: αποκατάσταση της μορφολογίας του εδάφους και του τοπίου, ανάπτυξη αγροτικών και άλλων χρήσεων γης ανάλογων με αυτές που προϋπήρχαν της διάνοιξης των ορυχείων, προστασία της ποιότητας και ποσότητας των επιφανειακών και υπογείων νερών της περιοχής, κ.λπ.