Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέϊζερ (ΙΗΔΛ / ΙΤΕ)

Διευθυντής: Φωτάκης Κωνσταντίνος

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 14/7/2000

Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης   T.K 71110  Τ.Θ. 1527

Τηλ.:  081 391300  Φαξ:  081 391305

Webpage: http://www.iesl.forth.gr/

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 14/7/2000

Ομάδα Λέϊζερ

Υπεύθυνος: Φωτάκης Κωνσταντίνος

Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης   T.K 71110

Οδός: Τ.Θ. 1527

Τηλ.:  081 391315-081 391316  Φαξ:  081 391318

E-mail: fotakis@iesl.forth.gr

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Διαχείριση στερεών απορριμμάτων, αποθήκευση, συλλογή, επεξεργασία, μηχανική ανακύκλωση, διαλογή στην πηγή, διάθεση

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 14/7/2000

Ομάδα Περιβάλλοντος

Υπεύθυνος: Βαρδαβάς Ηλίας

Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης   T.K 71110  Τ.Θ. 1527

Τηλ.:  081 391300  Φαξ:  081 391305

E-mail: vardavas@iesl.forth.gr

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Υπολογιστικά μοντέλα για ατμοσφαιρικό όζον και μεταβολή κλίματος

- Παρακολούθηση και μετρήσεις συγκεντρώσεων ρύπων σε υπόγεια ύδατα, ατμόσφαιρα, επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες

- Έλεγχος εκπομπών καυσαερίων

- Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων

- Μελέτες ατμοσφαιρικής ρύπανσης

- Μετεωρολογική παρακολούθηση

- Όργανα παρακολούθησης και αναλύσεων κατάστασης ρύπανσης περιβάλλοντος

- Αυτοματοποιημένα τηλεματικά συστήματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης.

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 28/7/2000

Ομάδα Πολυμερών

Υπεύθυνος: Φυτάς Γεώργιος

Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης   T.K 71110  Τ.Θ. 1527

Τηλ.:  081 391300  Φαξ:  081 391305

E-mail: fytas@iesl.forth.gr        

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Τεχνολογίες διαχωρισμού και "ανακύκλωσης πλαστικών"

- Μονάδες ανίχνευσης και ανάκτησης ανακυκλώσιμων  κλασμάτων απορριμμάτων (πλαστικών).