ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ημ/νια Συμπλήρωσης 17/4/2008

 

           Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης

           Θεσσαλονίκη             T.K. 54124

           Τηλεφωνικό Κέντρο:      2310 996000             

           Webpage:    www.auth.gr

 

 

ΣΧΟΛΗ          Θετικών Επιστημών

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Βιολογίας

          Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης                Webpage:      www.bio.auth.gr

          Θεσσαλονίκη              T.K. 54124                 E-mail:          info@bio.auth.gr

          Τηλέφωνο:   2310 998250-70-80          Φαξ:  2310 998252

          Πρόεδρος   Μηνάς Αρσενάκης

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ

          Διευθυντής Μ. Μουστάκας

          ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

          Διευθύντρια Α. Κουβάτση

          ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ

          Διευθυντής Κ. Στεργίου

          ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

          Διευθυντής Σ. Σγαρδέλης

          ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

          Περιβαλλοντικής Βιολογίας

          Μοριακής Βιολογίας, Γενετικής και Βιοτεχνολογίας

          Γενικής Κατεύθυνσης-Εκπαίδευσης

             ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Bιογεωγραφία

          Ανάλυση και Ποικιλότητα Βλάστησης

          Ανάλυση Οικολογικών Συστημάτων

          Ανατομία Φυτών

          Αρχές Αειφορίας και Διαχείρισης

          Βιολογία Ανάπτυξης

          Βιολογική Ανθρωπολογία

          Βιοποικιλότητα

          Βιοτεχνολογία Ζώων & Φυτών

          Βιοχημεία

          Γενική Οικολογία

          Δυναμική Πληθυσμών και Βιοκοινοτήτων

          Ελληνική χλωρίδα - Ιδιαιτερότητες - Προστασία

          Θαλάσσια Βιολογία

          Ιχθυολογία - Αλιευτική Βιολογία

          Λιμνοποτάμιο Περιβάλλον και Οργανισμοί

          Μετεωρολογία - Κλιματολογία

          Μορφολογία και Συστηματική των Ασπονδύλων

          Μορφολογία και Συστηματική των Χορδωτών

          Μορφολογία Φυτών

          Οικονομία - Δίκαιο στη Βιολογία

          Οικοτοξικολογία

          Ορνιθολογία

          Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση

          Περιβαλλοντική Φυσιολογία Φυτών

          Προστασία, Βιοπαρακολούθηση και Αποκατάσταση Οικολογικών Συστημάτων

          Συγκριτική Ανατομία και Ιστολογία Ζώων

          Συγκριτική και Περιβαλλοντική Φυσιολογία Ζώων

          Υδατοκαλλιέργειες

          Φιλοσοφία και Σύγχρονες Τάσεις της Βιολογίας

          Φυκολογία

          Φυσική Γεωγραφία

          Φυσικοχημεία

          Φυσιολογία Ζώων Ι & ΙΙ

          Φυσιολογία Φυτών

          Χερσαίο Περιβάλλον και Οργανισμοί

          Χημεία Τροφίμων

          Ωκεανογραφία

          Βιοτεχνολογικές Εφαρμογές Μικροοργανισμών

             ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Κατεύθυνσης Υδροβιολογίας και Υδατοκαλλιέργειες

          Κατεύθυνσης Περιβαλλοντικής Βιολογίας

          Κατεύθυνσης Εφαρμοσμένης Γενετικής και Βιοτεχνολογίας

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Βοτανικής (Τομέα Βοτανικής)

          Διευθυντής Α. Μποζαμπαλίδης

          Συστηματικής Βοτανικής & Φυτογεωγραφίας (Τομέα Βοτανικής)

          Διευθύντρια Σ. Κοκκίνη

          Γενικής Βιολογίας (Τομέα Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας)

          Διευθυντής Ζαχαρίας Σκούρας

          Βιολογίας Ανάπτυξης (Τομέα Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας)

          Διευθύντρια Μ. Χατζοπούλου-Κλαδαρά

          Γενικής Μικροβιολογίας (Τομέα Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας)

          Διευθυντής Μ. Αρσενάκης

          Ζωολογίας (Τομέα Ζωολογίας)

          Διευθύντρια Μ. Λαζαρίδου

          Φυσιολογίας Ζώων (Τομέα Ζωολογίας)

          Διευθύντρια Α. Λάζου

          Ιχθυολογίας  (Τομέα Ζωολογίας)

          Διευθυντής Κ. Στεργίου

          Οικολογίας (Τομέας Οικολογίας)

          Διευθυντής Γ. Στάμου

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Γεωλογίας

          Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης                Webpage: www.geo.auth.gr

          Θεσσαλονίκη              T.K. 54124                 E-mail: info@geo.auth.gr

          Τηλέφωνο:   2310 998460                   Φαξ:  2310 998452

          Πρόεδρος   Σπύρος Παυλίδης

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

          Διευθυντής Γεώργιος Σούλιος

          ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

          Διευθυντής Ανέστης Φιλιππίδης

          ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ

          Διευθυντής Παναγιώτης Χατζηδημητρίου

          ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

          Διευθυντής Παναγιώτης Μαχαίρας

          ΦΥΣΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

          Διευθυντής Θεόδωρος Αστάρας

          ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

          Τεκτονική Γεωλογία και Στρωματογραφία

          Εφαρμοσμένη Γεωλογία

          Ορυκτολογία-Πετρολογία

          Κοιτασματολογία

          Γεωφυσική

          Μετεωρολογία-Κλιματολογία

          Περιβαλλοντική Γεωγραφία

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Ασκήσεις Υπαίθρου

          Ατμοσφαιρική Ρύπανση και Κλιματικές Μεταβολές

          Γενική Κλιματολογία-Κλίμα Μεσογείου και Ελλάδας

          Γενική Μετεωρολογία

          Γεωθερμία

          Γεωλογία Μεταλλείων - Αποκατάσταση Λατομείων και Μεταλλείων

          Γεωλογικές - Περιβαλλοντικές Μελέτες Τεχνικών Έργων

          Εκμετάλλευση και Διαχείριση Υπογείου Νερού

          Εφαρμοσμένη - Περιβαλλοντική Γεωλογία

          Εφαρμοσμένη - Περιβαλλοντική Γεωχημεία

          Εφαρμοσμένη και Δυναμική Κλιματολογία

          Εφαρμοσμένη Σεισμολογία και Περιβάλλον

          Μετεωρολογικά-Κλιματολογικά Θέματα

          Συνοπτική και Δυναμική Μετεωρολογία

          Τηλεπισκόπηση στις Γεωεπιστήμες

          Υδρογεωλογία

          Υδρομετεωρολογία

          Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον

          Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)

          Ψηφιακή Χαρτογραφία και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.)

          Ωκεανογραφία

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

         ΠΜΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ, ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ και    ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ:

         Τηλεπισκόπηση - GIS

          Εφαρμοσμένα Γεωπρογράμματα Πληροφορικής-GIS

          Παλαιοοικολογία

          ΠΜΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ, ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ:

          Ειδικά Θέματα Υδρογεωλογίας

         Φυσικές και Ανθρωπογενείς Καταστροφές

          Γεωθερμικά Πεδία

          Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών- Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης

          Διαχείριση Υδατικών Πόρων

          Περιβαλλοντικές Μελέτες

          Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)

          Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

          Ισοτοπική Υδρογεωλογία

          ΠΜΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ, ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:

          Ορυκτές Πρώτες Ύλες και Περιβάλλον

          Περιβαλλοντική Γεωχημεία

          Ασκήσεις Υπαίθρου

          Ορυκτά Καύσιμα

          Έρευνα και Εκμετάλλευση Αδρανών Υλικών και Μαρμάρων

          Περιβαλλοντικές Μελέτες

          ΠΜΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ, ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ:

          Ανθρωπογενή Συστήματα

          Διαχείριση και Αξιοποίηση Φυσικών Τοπίων

          Εφαρμοσμένη Τηλεπισκόπηση

          Καρστική Υδρογεωγραφία και Σπηλαιολογία

          Παράκτια και Εσωτερικά Ύδατα

          Περιβαλλοντική Γεωγραφία

          Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

          Διαχείριση Επιφανειακών Υδάτων

          Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

          ΠΜΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:

          Πρακτική Μετεωρολογία

          Θερμοδυναμική και Στατική της Ατμόσφαιρας

          Μέθοδοι Κλιματικής  Ανάλυσης

          Ηλιακή και Γήινη Ακτινοβολία

          Δυναμική Μετεωρολογία

          Συνοπτική Μετεωρολογία

          Υδρομετεωρολογία

          Ατμοσφαιρική Ρύπανση

          Αγρομετεωρολογία

          Κλιματικές Μεταβολές

          Δυναμική και Φυσική Κλιματολογία

          Εφαρμοσμένη Κλιματολογία

          Αρχές Ατμοσφαιρικής Χημείας και Ρύπανσης

          Δορυφορική Μετεωρολογία και Κλιματολογία

          Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.)

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας (Τομέα Γεωλογίας)

          Διευθυντής Γεώργιος Σούλιος

          Ορυκτολογίας και Πετρολογίας (Τομέα Ορυκτολογίας - Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας)

          Διευθύντρια Άννα Φουρναράκη

          Γεωχημείας  (Τομέα Ορυκτολογίας-Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας)

          Διευθυντής Γεώργιος Χριστοφίδης

          Κοιτασματολογίας (Τομέα Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας)

          Διευθυντής Κλεόπας Μιχαηλίδης

          Γεωφυσικής (Τομέα Γεωφυσικής)

          Διευθυντής Παναγιώτης Χατζηδημητρίου

          Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής (Τομέα Γεωφυσικής)

          Διευθυντής Γρηγόριος Τσόκας

          Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας (Τομέα Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας)

          Διευθυντής Τιμολέων Μακρογιάννης

          Επιστημονικό Κέντρο Ολύμπου (ΕΚΟ) (Τομέα Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας)

          Διευθυντής Παναγιώτης Μαχαίρας

          Φυσικής Γεωγραφίας (Τομέα Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας)

          Διευθυντής Θεόδωρος Αστάρας

          Εφαρμογών της Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Τομέα Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας)

          Διευθυντής Θεόδωρος Αστάρας

 

 

ΤΜΗΜΑ           Μαθηματικών

          Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ                                     Webpage:  www.math.auth.gr

          Θεσσαλονίκη                             T.K. 54124         E-mail:      info@math.auth.gr

          Τηλέφωνο:   2310 997910-20-30          Φαξ:  2310 997952

          Πρόεδρος   Ιωάννης Αντωνίου 

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΑΛΓΕΒΡΑΣ, ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ

          Διευθύντρια Θεοδώρα Θεοχάρη-Αποστολίδη

          ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

          Διευθυντής Μιχάλης Μαριάς

          ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

          Διευθύντρια Φλωρεντία Γουλή-Ανδρέου

          ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

          Διευθυντής Αντώνιος-Ιωάννης Βαρδουλάκης

          ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ

          Διευθυντής Πολυχρόνης Μωυσιάδης

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Εισαγωγή στη Μετεωρολογία και Κλιματολογία

          Γενική και Δυναμική Μετεωρολογία

          Μαθηματική Φυσική

 

 

          ΤΜΗΜΑ           Φυσικής

          Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης                       Webpage:  www.physics.auth.gr

          Θεσσαλονίκη                             T.K. 54124         E-mail:      info@physics.auth.gr

          Τηλέφωνο:   2310 998130-40-50-60-70          Φαξ: 2310 998122           

          Πρόεδρος   Στέργιος Λογοθετίδης

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

          Διευθυντής Νικόλαος Καρανικόλας

          ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

          Διευθυντής Αργύριος Νικολαϊδης

          ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

          Διευθυντής Ευστάθιος Πολυχρονιάδης

          ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

          Διευθυντής Στυλιανός Σίσκος

          ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

          Διευθυντής Αλκιβιάδης Μπάης

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Εισαγωγή στη Φυσική της Ατμόσφαιρας

          Πυρηνικής Φυσικής & Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων

          Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής Ι

          Φυσικής Ατμόσφαιρας και Περιβάλλοντος

          Γεωφυσική με Στοιχεία Σεισμολογίας

          Φυσική στις Βιολογικές Επιστήμες

          Γεωλογία

          Παραγωγή Ενέργειας και Ενεργειακά Αποθέματα

          Βιοϊατρική Τεχνολογία

          Δοσιμετρία και Στοιχεία Ραδιοπροστασίας

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Π.Μ.Σ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:

          Βασικές Αρχές Μετεωρολογίας

          Βιογεωχημικοί Κύκλοι

          Εισαγωγή στο Φυσικό Περιβάλλον

          Κοσμική Ακτινοβολία και Φυσική των Σχέσεων Ηλίου-Γης

          Πλανητικές Ατμόσφαιρες

          Ραδιενέργεια Περιβάλλοντος

          Διαχείριση Περιβάλλοντος

          Εφαρμογές Πληροφορικής στο Περιβάλλον-Στατιστική και Μέθοδοι Δειγματοληψίας

          Θέματα Περιβαλλοντικής Έρευνας

          Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

          Μοντέλα Περιβαλλοντικών Ρευστών

          Ατμοσφαιρική Οπτική

          Ατμοσφαιρική Ρύπανση και Φυσική του Οριακού Στρώματος

          Φυσική Περιβάλλοντος

          Χημεία Περιβάλλοντος

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Ατομικής και Πυρηνικής Φυσικής (Τομέα Πυρηνικής Φυσικής & Φυσικής Στοιχειωδών   Σωματιδίων)

          Διευθυντής    -

          Σπουδαστήριο Θεωρητικής Φυσικής (Τομέα Πυρηνικής Φυσικής & Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων)

          Διευθυντής    -

          Φυσικής Περιβάλλοντος (Τομέα Εφαρμογών Φυσικής & Φυσικής Περιβάλλοντος)

          Διευθυντής     -

          Γ' Φυσικής (Τομέα Εφαρμογών Φυσικής & Φυσικής Περιβάλλοντος)

          Διευθυντής    -    

          Εφαρμοσμένης Φυσικής (Τομέα Εφαρμογών Φυσικής & Φυσικής Περιβάλλοντος)

          Διευθυντής    -

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Χημείας

          Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης                Webpage:         www.chem.auth.gr

          Θεσσαλονίκη                        T.K. 54124        E-mail:         info@chem.auth.gr

          Τηλέφωνο:   2310 997640-50-60-70-80 Φαξ:  2310 997642

             Πρόεδρος Αχιλλέας Παπουτσής

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΓΕΝΙΚΗΣ & ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Διευθυντής Ευάγγελος Μπακάλμπασης

          ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

Διευθύντρια Ιουλία Στεφανίδου-Στεφανάτου

          ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Διευθύντρια Κωνσταντίνα Σαμαρά

          ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Διευθυντής Κωνσταντίνος Μάττης

             ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

          Γενικής και Ανόργανης Χημείας

          Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας

          Φυσικής, Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας

          Βιομηχανικής Χημείας και Χημικής Τεχνολογίας

             ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Βιοτεχνολογία

          Γεωχημεία

          Διεργασίες στη Βιοτεχνολογία

          Εισαγωγή στη Βιοχημεία

          Έλεγχος Ρύπανσης Περιβάλλοντος

          Εργαστήριο Βιοχημείας

          Εργαστήριο Φυσικής Χημείας I & II

          Εργαστήριο Φυσικών Διεργασιών

          Οικολογία

          Περιβαλλοντική Χημεία

          Τεχνολογία Αντιρύπανσης

          Τοξικολογία

          Φυσική Χημεία Ομογενών και Ετερογενών Συστημάτων

          Χημεία Φυσικών Προϊόντων

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Βιοανόργανη Χημεία

          Bιοτεχνολογία

          Εργαστηριακές Τεχνικές στη Βιοχημεία

          Φυσική Οργανική Χημεία

          Προχωρημένη Περιβαλλοντική Χημεία

          Ειδικά Κεφάλαια Φυσικοχημείας

          Σύγχρονες Μέθοδοι Ταυτοποίησης και Ανάλυσης

          Προχωρημένη Χημική Τεχνολογία

          Προχωρημένος Έλεγχος Ρύπανσης Περιβάλλοντος

          Τεχνολογία Περιβάλλοντος

          Τασενεργά - Απορρυπαντικά

          Χημεία Φυσικών Προιόντων

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Ανόργανης Χημείας (Τομέα Γενικής και Ανόργανης Χημείας)

          Διευθυντής Δημήτρης Κεσίσογλου

          Εφαρμοσμένης Κβαντικής Χημείας (Τομέα Γενικής και

          Ανόργανης Χημείας)

          Διευθυντής Κωνσταντίνος Τσίπης

          Βιοχημείας (Τομέα Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας)

          Διευθυντής Τραϊανός Γιουψάνης

          Οργανικής Χημείας (Τομέα Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας)

          Διευθυντής Ιωάννης Γάλλος

         Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος (Τομέα Φυσικής, Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής             Χημείας)

          Διευθυντής Κωνσταντίνος Φυτιάνος

          Φυσικής Χημείας (Τομέα Φυσικής, Αναλυτικής και    Περιβαλλοντικής Χημείας)

          Διευθύντρια Δήμητρα Σαζού

          Αναλυτικής Χημείας (Τομέα Φυσικής, Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας)

          Διευθυντής Αναστάσιος Βουλγαρόπουλος

         Γενικής και Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας (Τομέα Χημικής Τεχνολογίας και Βιομηχανικής Χημείας)

          Διευθυντής Αναστάσιος Ζουμπούλης

          Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας (Τομέα Χημικής Τεχνολογίας και Βιομηχανικής Χημείας)

          Διευθύντρια Ευφορία Τσατσαρώνη

          Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Τομέα Χημικής Τεχνολογίας και Βιομηχανικής Χημείας)

          Διευθυντής Δημήτριος Μπόσκου

 

 

ΣΧΟΛΗ          Πολυτεχνική Σχολή

          Webpage:    www.eng.auth.gr

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

          Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης                       Webpage:  www.topo.auth.gr

          Θεσσαλονίκη                             T.K. 54124         E-mail:      webmaster@topo.auth.gr

          Τηλέφωνο:   2310 996112, 2310 995401-2-3             Φαξ:      2310 995828

          Πρόεδρος Ηλίας Τζιαβός

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

          Διευθυντής Σ. Σπαταλάς

          KΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ XΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

          Διευθύντρια M.Tσακίρη-Στρατή

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Εισαγωγή στην οικονομία του χώρου

          Συγκοινωνιακή Τεχνική

          Σχεδιασμός Μεταφορών

          Γεωγραφία και Ανάλυση του Xώρου

          Χωροταξία και περιφερειακή ανάπτυξη

          Εφαρμοσμένη Υδραυλική

          Θαλάσσια Υδραυλική

          Οδοποιία - Μελέτη Κατασκευής

          Ποτάμια Υδραυλική και διευθετήσεις χειμάρρων

          Οδοποιία - Μελέτη Χάραξης

          Περιβαλλοντική τεχνική I - Αποχετεύσεις

          Εφαρμογές Ρυμοτομικών Σχεδίων και Τοπογραφικές Μελέτες

          Κτηματολόγιο

          Διαχείριση και επεξεργασία υγρών αποβλήτων

          Γεωγραφικές μέθοδοι ανάλυσης

          Πολεοδομικός Σχεδιασμός και Αστική Ανάλυση

          Τεχνική Υδρολογία

          Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών

          Υδρογραφία και Θαλάσσια Γεωδαισία

          Φυσικό Περιβάλλον των Μετρήσεων

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          ΠΜΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:

          Τεχνολογίες αιχμής στη Γεωδαισία και Τοπογραφία

          Ποιότητα υδατικών πόρων και διαχείριση περιβάλλοντος

          Επιφανειακοί υδατικοί πόροι-Διαχείριση υδατικών πόρων

          Υπόγειοι υδατικοί πόροι

          Εφαρμογή μεθόδων GIS και φωτογραμμετρίας σε θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων

          Διαχείριση Γεωγραφικών και Κτηματολογικών Δεδομένων σε περιβάλλον ΣΓΠ

          Ποιότητα υδατικών πόρων και διαχείριση Περιβάλλοντος

          ΠΜΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ          ΧΩΡΟΥ:

          Xώρος και οικονομία

          Θέματα γεωγραφικής οργάνωσης και ανάλυσης του Ελλαδικού χώρου         

          Οργάνωση και Διαχείριση συστημάτων Μεταφορών 

          Αξιολόγηση σκοπιμότητας και βιωσιμότητας Συγκοινωνιακών έργων

          Στατιστικές μέθοδοι στην ανάλυση του χώρου

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Γεωδαιτικών Μεθόδων και Δορυφορικών Εφαρμογών

          Διευθυντής Ευάγγελος Λιβιεράτος

          Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης

          Διευθύντρια Μαρία Τσακίρη - Στρατή

          Κτηματολογίου και Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών

          Διευθύντρια Μαρία Τσακίρη - Στρατή

          Υδραυλικών Έργων και Διαχείρισης Περιβάλλοντος

          Διευθυντής Ε. Σιδηρόπουλος

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

          Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης                       Webpage:  www.arch.auth.gr

          Θεσσαλονίκη                             T.K. 54124         E-mail:      info@arch.auth.gr

          Τηλέφωνο:   2310 995595-6-7, 2310 995404 Φαξ:      2310 995597

         Πρόεδρος Νικόλαος Καλογήρου

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

          Διευθυντής Γιώργος Παπακώστας

          ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

          Διευθύντρια Αρίστη Παπαδοπούλου

          ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

          Διευθύντρια Βίλμα Χαστάογλου

          ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ,ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ,ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ

          ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ

          Διευθυντής Μιχαήλ Νομικός

          ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

          Διευθύντρια Ευαγγελία Τεντοκάλη

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Χωροταξικός σχεδιασμός και δίκτυα οικισμών

          Πόλη και αστικός σχεδιασμός

          Σχεδιασμός χώρων εργασίας, πολιτισμού και κατοικίας

          Αστικός προγραμματισμός - σχεδιασμός

          Πολεοδομικός προγραμματισμός: σχεδιασμός και βιώσιμη ανάπτυξη

          Χώροι Ελεύθερου Χρόνου στα Όρια του Δάσους

          Σχεδιασμός κτιρίων και συνόλων. Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική

         Γενικά πολεοδομικά σχέδια (ΓΠΣ) και σχέδια χωρικής και οικιστικής οργάνωσης        ανοικτών πόλεων

          Οργάνωση αστικής ανάπτυξης - Ανασχεδιασμός αστικού τοπίου

          Στοιχεία δικαίου και τεχνικής νομοθεσίας

          Ιστορικές, κοινωνικές και οικολογικές συνιστώσες στο σχεδιασμό της κατοικίας

          Αναβάθμιση αστικών παραδοσιακών περιοχών - Βιώσιμες πολεοδομικές παρεμβάσεις

          Τάσεις και πρακτικές της νέας ευρωπαϊκής πολεοδομίας

          Το αντικείμενο της πολεοδομίας, στόχοι, φορείς, θεσμικό πλαίσιο και μέσα

          Σχεδιασμός τοπίου, αστικών υπαίθριων χώρων

          Χωροταξία, περιφερειακή ανάπτυξη και χωρικός προγραμματισμός

         Πολεοδομικός σχεδιασμός και φυσικό περιβάλλον : θεωρητικές προσεγγίσεις και       εφαρμογές

          Θεωρίες χωρικής ανάπτυξης

         Μαθησιακές περιφέρειες. Εισαγωγή σε σύγχρονες θεωρίες χωροταξίας και    περιφερειακής ανάπτυξης

          Εισαγωγή στην οικιστική διάρθρωση της πόλης και την πολεοδομία

          Περιφερειακή πολιτική και χωροταξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

          Αστικός σχεδιασμός

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

         Εργαστηριακό Πρόγραμμα: OIKHMA - I : Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός, Αρχιτεκτονική   Τεχνολογία

          Διευθυντής     -

          Εργαστηριακό Πρόγραμμα: OIKHMA ΙΙ: Συντήρηση και Αποκατάσταση

          Διευθυντής     -

         Εργαστηριακό Πρόγραμμα: OIKIΣMOΣ - I: Αστικός Σχεδιασμός και Αρχιτεκτονική      Τοπίου

          Διευθυντής     -

          Εργαστηριακό Πρόγραμμα: OIKIΣMOΣ - IΙ: Πολεοδομικός και Χωροταξικός Σχεδιασμός

          Διευθυντής     -

          Χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για το Σχεδιασμό του Χώρου

          Διευθυντής     -

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Γενικό

         Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ                                     Webpage:  http://web.auth.gr/gen/net

         Θεσσαλονίκη                              T.K. 54124         E-mail:      info@gen.auth.gr

         Τηλέφωνο:    2310 995991-2, 2310 995622   Φαξ:      2310 995978

         Πρόεδρος Γεράσιμος Κουρούκλης

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

          Διευθύντρια Μαρία Κωνσταντινίδου-Σεραφειμίδου

          ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

          Διευθυντής Ηλίας Αϋφαντής

         ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ             ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

          Διευθυντής Κωνσταντίνος-Κλαύδιος Τσούρος

          ΦΥΣΙΚΗΣ

          Διευθυντής Γεώργιος Λαζαρίδης

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Γεωπληροφορική

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Φυσικής (Τομέα Φυσικής)

          Διευθυντής Γεράσιμος Κουρούκλης

          Πληροφορικής (Τομέα Υπολογιστικών Μεθόδων και Προγραμματισμού Η/Υ)   Διευθυντής Γεώργιος Πάγκαλος

 

 

ΤΜΗΜΑ   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

          Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ                                     Webpage:  www.ee.auth.gr

          Θεσσαλονίκη                             T.K. 54124         E-mail:      info@ee.auth.gr

          Τηλέφωνο:   2310 996391-2-5              Φαξ:  2310 996292

          Πρόεδρος   Νικόλαος Μάργαρης

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

          Διευθυντής Γεώργιος Λιτσαρδάκης

          ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

          Διευθυντής Αλκιβιάδης Χατζόπουλος

          ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

          Διευθυντής Χρήστος Αντωνόπουλος

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικού Κύματος Ι & ΙΙ

          Ασύρματος Τηλεπικοινωνία Ι & ΙΙ

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Ανίχνευση και μέτρηση ιοντιζουσών ακτινοβολιών – Ακτινοπροστασία

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Ηλεκτρικών Μηχανών (Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας)

          Διευθυντής Βασίλης Χατζηαθανασίου

          Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας)

          Διευθυντής Αναστάσιος Μπακιρτζής

          Υψηλών Τάσεων (Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας)

          Διευθυντής Παντελής Ν. Μικρόπουλος

          Πυρηνικής Τεχνολογίας (Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας)

          Διευθυντής Μιχαήλ Αντωνόπουλος-Ντόμης

          Ηλεκτροτεχνικών Υλικών (Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας)

          Διευθυντής Γεώργιος Λιτσαρδάκης

          Ηλεκτρονικής (Τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών)

          Διευθυντής Αλκιβιάδης Χατζόπουλος

          Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και δικτύων (Τομέα Τηλεπικοινωνιών)

          Διευθύντρια Φωτεινή-Νιόβη Παυλίδου

          Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών και υπολογισμών (Τομέα Τηλεπικοινωνιών)

          Διευθυντής Θεόδωρος Τσιμπούκης

          Ραντάρ και Μικροκυμάτων (Τομέα Τηλεπικοινωνιών)

          Διευθυντής Δημήτριος Χρυσουλίδης

 

 

ΤΜΗΜΑ            Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

          Αγία Βαρβάρα                                                    Webpage:  www.plandevel.auth.gr

          Βέροια                                      T.K. 59100         E-mail:      info@plandevel.auth.gr

          Τηλέφωνο:   2310 994179, 2310 991430      Φαξ:      2310 991438, 23310 91062

          Πρόεδρος   Νικόλαος Ροδολάκης

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Αστική Ανάλυση και Πολεοδομικός Σχεδιασμός

          Αστικός Χώρος και Αστικές Μεταφορές

          Βιώσιμη Αγροτική Ανάπτυξη και Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος

          Βιώσιμη Ανάπτυξη & Διαχείριση των Φυσικών Πόρων

         Βιώσιμη ανάπτυξη, προστασία περιβάλλοντος και εφαρμογές προγραμματισμού -      σχεδιασμού

          Γενικά πολεοδομικά και χωροταξικά σχέδια (Μεθοδολογία εκπόνησης μελετών)

          Γεωγραφία και Ανάλυση του Χώρου

          Διαχείριση Περιβάλλοντος (απορρίμματα κ.λ.π)

          Διαχείριση Τεχνικών Έργων στον Κύκλο Ζωής τους και Διαχείριση Επικινδυνότητας

          Ειδικά χωροταξικά (αναπτυξιακά) προγράμματα και σχέδια Ι & ΙΙ

          Εισαγωγή στην Πολεοδομία, Χωροταξία και Ανάπτυξη

          Εισαγωγή στις Συγκοινωνίες και τις Μεταφορές

          Ενεργειακή Νομοθεσία και Πολιτική

          Εφαρμογές Χαρτογραφίας, Φωτογραμμετρίας και Γεωγραφικών Συστημάτων

          Πληροφοριών στη Χωροταξία

          Θεσμικό πλαίσιο πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού

          Μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης της Ανθρωπογεωγραφίας

          Μέθοδοι και Τεχνικές στην Αστική και Περιφερειακή Ανάλυση

          Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: Θεωρία και Εφαρμογές

          Οικονομική Γεωγραφία Ι: Χώρος και παραγωγικές δραστηριότητες

          Οικονομική Γεωγραφία ΙΙ: Θεωρίες Περιφερειακής Ανάπτυξης

          Περιβαλλοντικός Αστικός Σχεδιασμός

          Περιφερειακή Ανάλυση και Χωροταξικός Σχεδιασμός

          Περιφερειακή Γεωγραφία

          Πολεοδομία, Χωροταξία και Αναπτυξιακή Πολιτική

          Πολεοδομικός και Χωροταξικός Προγραμματισμός - Σχεδιασμός (Θεσμικό πλαίσιο και            Μεθοδολογία)

          Πολιτική και Οικονομική των Μεταφορών

          Στοιχεία Δικαίου

          Στρατηγικός σχεδιασμός μητροπολιτικών κέντρων και περιφερειών

          Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)

          Σχεδιασμός Δικτύων και Συστημάτων Μεταφοράς

          Τεχνικές προστασίας περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη Τεχνικών Έργων Τηλεπισκόπιση και Περιβαλλοντική Χαρτογράφηση

          Τοπογραφία - Γεωδαισία

          Τουριστική Ανάπτυξη

          Χωροταξία και Περιβαλλοντική Αξιολόγηση & Διαχείριση

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Μηχανολόγων Μηχανικών

          Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης                       Webpage: www.meng.auth.gr/mech/el.html

          Θεσσαλονίκη                             T.K. 54124         E-mail: meng@meng.auth.gr

          Τηλέφωνο:   2310 996020-22-32-72      Φαξ:  2310 996071

          Πρόεδρος   Ζήσης Σαμαράς

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ

          Διευθυντής Νικόλαος Κυριάκης

          ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ

          Διευθυντής Αθανάσιος Μιχαηλίδης

          ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

          Διευθυντής Ελευθέριος Ιακώβου

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Ατμοσφαιρική Ρύπανση

          Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

          Περιβαλλοντική Πληροφορική

          Πηγές Ρύπανσης

          Επεξεργασία και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

          Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος

          Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων

          Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

          Καύση

          Διαχείριση Περιβάλλοντος

          Διερεύνηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

          Τεχνολογία Αντιρρύπανσης Κινητήρων

          Τεχνολογία Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων

          Τεχνολογία Προστασίας Αερίου Περιβάλλοντος

          Υλικά και Περιβάλλον

          Χημεία και Βιολογία Περιβάλλοντος

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Μηχανικής Ρευστών και Στροβιλομηχανών (Ενεργειακού Τομέα)

          Διευθυντής Απόστολος Γούλας

          Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών (Ενεργειακού Τομέα)

          Διευθυντής Νικόλαος Κυριάκης

          Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής (Ενεργειακού Τομέα)

          Διευθυντής Ζήσης Σαμαράς

          Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής (Ενεργειακού Τομέα)

          Διευθυντής Νικόλαος Μουσιόπουλος

          Στοιχείων Μηχανών και Μηχανολογικού Σχεδιασμού (Κατασκευαστικού Τομέα)

          Διευθυντής Αθανάσιος Μιχαηλίδης

          Εργαλειομηχανών και Διαμορφωτικής Τεχνολογίας (Κατασκευαστικού Τομέα)

          Διευθυντής Κων/νος Διονύσιος Μπουζάκης

          Δυναμικής Μηχανών (Κατασκευαστικού Τομέα)

          Διευθυντής Σωτήριος Νατσιάβας

          Μεταλλογνωσίας (Κατασκευαστικού Τομέα)

          Διευθυντής Αθανάσιος Μιχαηλίδης

          Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης)

          Διευθυντής Γεώργιος Ταγαράς

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Πολιτικών Μηχανικών

         Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης                        Webpage:       www.civil.auth.gr

         Θεσσαλονίκη                              T.K. 54124         E-mail:           info@civil.auth.gr

         Τηλέφωνο:    2310 995851-53-61, 2310 995613         Φαξ:      2310 995862

         Πρόεδρος Δημοσθένης Αγγελίδης

 

         ΤΟΜΕΙΣ

          EΠIΣTHMHΣ KAI TEXNOΛOΓIAΣ TΩN KATAΣKEYΩN

          Διευθυντής Δημήτριος Μπίκας

          YΔPAYΛIKHΣ ΚΑΙ TEXNIKHΣ ΠEPIBAΛΛONTOΣ

          Διευθυντής Πέτρος Αναγνωστόπουλος

          ΓEΩTEXNIKHΣ MHXANIKHΣ

          Διευθυντής Ιωάννης Μελαβιώτης

          ΣYΓKOINΩNIΩN KAI OPΓANΩΣHΣ

          Διευθυντής Χρήστος Πυργίδης

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Θαλάσσιες Μεταφορές

          Ανάλυση Συστημάτων και Επικινδυνότητας

          Γεωτεχνικά και Υπόγεια Έργα Ι & ΙΙ

          Επεξεργασία Βιομηχανικών Αποβλήτων

          Κυκλοφοριακός Έλεγχος

          Υδραυλική

          Υδραυλική των Υπόγειων Ροών

          Υδραυλική Υδρολογία

          Υδραυλική Ανοιχτών Αγωγών

          Κυματομηχανική

          Υδραυλικά έργα Ι & ΙΙ

          Συγκοινωνιακή Τεχνική

          Παράκτια Τεχνικά Έργα

          Τεχνική γεωλογία Ι

          Περιβάλλον και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός

          Περιβαλλοντική Υδραυλική

          Σχεδιασμός και Κατασκευή Αεροδρομίων

          Μαθηματικά Ομοιώματα Ρύπανσης και Λειτουργίας Υδατικών Οικοσυστημάτων

          Περιβαλλοντική και Ενεργειακή Οικονομία και Πολιτική στην Ε.Ε

          Οδοποιία Ι & ΙΙ

          Τεχνική Περιβάλλοντος  Ι & ΙΙ

          Γεωτεχνική Περιβάλλοντος

          Διαχείριση Υδατικών Πόρων

          Περιφερειακή Ανάπτυξη, Πολεοδομία, Χωροταξία

          Ειδικά Θέματα Εδαφομηχανικής

          Εκμετάλλευση και Προστασία των Υπόγειων Υδατικών Πόρων

          Ενεργειακός Σχεδιασμός και Αξιοποίηση της Ηλιακής Ενέργειας στα Κτίρια

          Τεχνική Ποταμών (Σχεδιασμός Έργων και Διαχείριση)

          Μελέτη και Κατασκευή Δικτύων Άρδευσης και Αποστράγγισης

          Σχεδιασμός και Κατασκευή Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων

          Τεχνική ποταμών ( Μεταφορά Φερτών Υλών - Στρωματώδεις Ροές)

          Υδροδυναμικά Έργα

          Παράκτια Ωκεανογραφία

          Σχεδιασμός των μεταφορών

          Σχεδιασμός, μελέτη & Κατασκευή Λιμένων

          Μελέτη Οδών και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις

          Περιβαλλοντική Τεχνική Γεωλογία

          Στοιχεία Δικαίου και Τεχνικής Νομοθεσίας

          Μεταφορές και Περιβάλλον

          Σχεδιασμός και Κατασκευή Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού

          Περιφερειακή Ανάπτυξη ΙΙ - Θεωρίες και εφαρμογές προγραμματισμού - σχεδιασμού

          Οδική Ασφάλεια

          Γεωθερμία

          Γεωδαισία Ι & II

          Βραχομηχανική - Επιφανειακές και Υπόγειες Εκσκαφές

          Αριθμητικές Μέθοδοι στην Υδραυλική και Υδραυλικά Έργα

          Ακτομηχανική & Λιμενικά έργα

          Διαχείριση Οδικών Έργων

          Υδρολογική Σύνθεση & Προσομοίωση

          Υδρομετρία & Υδραυλικά Ομοιώματα

          Υπόγεια υδραυλική & υδρολογία

          Φωτογραμμετρία Γεωπληροφοριακά συστήματα

          Χημεία, Μικροβιολογία και Βιοχημεία Περιβάλλοντος

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:

            Αποτίμηση και Διαχείριση του Περιβάλλοντος      

            Οικονομική των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος

            Ανάλυση Αποφάσεων και Επικινδυνότητας

            Απόκτηση, Επεξεργασία και Διαχείριση Περιβαλλοντικών Δεδομένων: Γεωγραφικά

            Συστήματα Πληροφοριών

            Απόκτηση, Επεξεργασία και Διαχείριση Περιβαλλοντικών Δεδομένων:

            Φωτογραμμετρικές, Τηλεπισκοπικές και Γεωπληροφοριακές Μέθοδοι και Συστήματα

            Απόκτηση, Επεξεργασία και Διαχείριση Περιβαλλοντικών Δεδομένων: Στατιστικές   Μέθοδοι και Τεχνικές

          Βιώσιμη Διαχείριση Υδατικών Πόρων

          Προστασία και Εξυγίανση των Υπόγειων Νερών

          Διαχείριση Υγρών και Στερών Αποβλήτων

          Μεταφορές - Συγκοινωνιακή Πολιτική και Περιβάλλον

          Πολεοδομία - Χωροταξία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

          Προστασία και Βιώσιμη Ανάπτυξη Παράκτιων Ζωνών

          Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

          Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων

          Γεωτεχνική Περιβάλλοντος

          Περιβαλλοντική και Ενεργειακή Θεώρηση των Κτιριακών Κατασκευών

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Γεωδαισίας (Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής)

          Διευθυντής Παρασκευάς Σαββαΐδης

          Συγκοινωνιακής Τεχνικής (Τομέα Μεταφορών, Συγκοινωνιακής

          Υποδομής, Διαχείρισης Έργων & Ανάπτυξης)

          Διευθύντρια Μ. Πιτσιάβα-Λατινοπούλου

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Χημικών Μηχανικών

          Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης                       Webpage:  www.cheng.auth.gr

          Θεσσαλονίκη                             T.K. 54124         E-mail:      info@cheng.auth.gr

          Τηλέφωνο:   2310 996226-67, 2310 996182  Φαξ:      2310 996250

          Πρόεδρος   Γεώργιος Σακελλαρόπουλος

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΧΗΜΕΙΑΣ

          Διευθύντρια Μαρία Λιακοπούλου-Κυριακίδου

          ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

          Διευθυντής Σπύρος Παράς

          TEXNIΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

          Διευθυντής Ιωάννης Μαρκόπουλος

          ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

          Διευθυντής Γιώργος Σακελλαρόπουλος

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Ανάλυση Επικινδυνότητας

          Χημεία Φυσικών Προϊόντων

          Εισαγωγή στη Βιοτεχνολογία

          Mεταλλογονιδιακή Μηχανική και Βιοϋλικά

          Bιοργανική Χημεία

          Εργαστήριο Περιβάλλοντος Ι & ΙΙ

          Διεργασίες Στερεών Αποβλήτων

          Διεργασίες Αερίων Αποβλήτων

          Ενεργειακές Πρώτες Ύλες

          Εργαστήριο Τροφίμων - Βιοτεχνολογίας

          Μικροβιολογία και Βιολογία Περιβάλλοντος

          Νομοθεσία - Έλεγχος Περιβάλλοντος

          Ποιοτικά Χαρακτηριστικά και Επεξεργασία Νερού

          Πρακτική Άσκηση - Περιβάλλον

          Πράσινη Χημεία

          Πυρηνική Τεχνολογία

          Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων Aντιρρύπανσης

          Σχεδιασμός Χημικών Αντιδραστήρων I & ΙΙ

          Υγιεινή και Ασφάλεια στη Βιομηχανία

          Χημεία Περιβάλλοντος

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Οργανικής Χημείας (Τομέα Χημείας)

          Διευθυντής Βασίλης Παπαγεωργίου

          Ανόργανης Χημείας (Τομέα Χημείας)

          Διευθύντρια Μαρία Λιακοπούλου - Κυριακίδου

          Αναλυτικής Χημείας (Τομέα Χημείας)

          Διευθύντρια Ρωξάνη Τζίμου - Τσιτουρίδου

          Φυσικοχημείας (Τομέα Χημείας)

          Διευθυντής Κώστας Παναγιώτου

          Β' Χημικής Μηχανικής (Τομέα Ανάλυσης, Σχεδιασμού & Ρύθμισης Χημικών Διεργασιών           και Εγκαταστάσεων)

          Διευθυντής Κωνσταντίνος Κυπαρισίδης

          Τεχνολογίας Χημικών Εγκαταστάσεων (Τομέα Ανάλυσης, Σχεδιασμού & Ρύθμισης      Χημικών Διεργασιών και Εγκαταστάσεων)

          Διευθυντής Σπύρος Β. Παράς

Α' Χημικής Μηχανικής (Τομέα Τεχνικής των Φυσικών Διεργασιών & Εφαρμοσμένης      Θερμοδυναμικής)

          Διευθυντής Μιχάλης Στουκίδης

          Θερμοφυσικών Ιδιοτήτων (Τομέα Τεχνικής των Φυσικών Διεργασιών & Εφαρμοσμένης   Θερμοδυναμικής)

          Διευθυντής Μάρκος Ασσαέλ

          Ηλεκτροχημικών Διεργασιών (Τομέα Τεχνικής των Φυσικών Διεργασιών &       Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής)

          Διευθυντής Μιχαήλ Σταματούδης

          Υπολογιστικής Ρευστομηχανικής (Τομέα Τεχνικής των Φυσικών Διεργασιών &             Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής)

          Διευθυντής Στέργιος Γ. Γιάντσιος

          Γενικής Χημικής Τεχνολογίας (Τομέα Τεχνολογιών)

          Διευθυντής Γεώργιος Σακελλαρόπουλος

          Πετροχημικής Τεχνολογίας (Τομέα Τεχνολογιών)

          Διευθύντρια Αγγελική Λεμονίδου

          Τεχνολογίας Βιομηχανιών Τροφίμων & Αγροτικών Βιομηχανιών (Τομέα Τεχνολογιών)

          Διευθυντής Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος

          Τεχνολογίας Υλικών (Τομέα Τεχνολογιών)

          Διευθυντής Σπύρος Αναστασιάδης

 

 

ΣΧΟΛΗ      Νομικών και Οικονομικών Επιστημών

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Νομικής

          Κτίριο Σχολής Ν.Ο.Π.Ε, ισόγειο                            Webpage:  http://web.auth.gr/law

          Θεσσαλονίκη                                                      E-mail:      eeziki@law.auth.gr

          Τηλέφωνο:   2310 995262, 2310 995279        Φαξ:     2310 995272

          Πρόεδρος   Κωνσταντίνος Χατζηκωνσταντίνου

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ

          ΔΙΚΑΙΟΥ

          Διευθυντής Νικόλαος Μπάρμπας

          ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

          Διευθυντής Νικόλαος Παρασκευόπουλος

          ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

          Διευθύντρια Γιαννούλα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου

          ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

          Διευθυντής Ιωάννης Στεφανίδης

          ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

          Διευθυντής Σπυρίδων Ψυχομάνης

          ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

          Διευθυντής Κωνσταντίνος Σταμάτης

          ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

          Διευθυντής Νικόλαος Μπιτζιλέκης

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Δίκαιο Περιβάλλοντος - Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο

          Δίκαιο του Κτηματολογίου

          Εμπορικό Δίκαιο (Γενικό Εμπορικό - Ναυτικό Δίκαιο)

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Ναυτικό Δίκαιο

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Οικονομικών Επιστημών

          Κτίριο Σχολής Ν.Ο.Π.Ε, ισόγειο                    Webpage: http://web.auth.gr/econ/greek/SpMa.htm

          Θεσσαλονίκη                                              E-mail: gradsecretary@auth.gr

          Τηλέφωνο:   2310 995255-9, 2310 995261, 2310 995278       Φαξ:      2310 995250

          Πρόεδρος   Χρυσολέων Παπαδόπουλος

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

          Διευθυντής Χαράλαμπος Στάθης

          ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

          Διευθύντρια Αγλαϊα Αντωνοπούλου

          ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

          Διευθυντής Γιώργος Παπαχρήστου

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Οικονομική του Χώρου

          Γεωργική Οικονομική

          Οικονομία και Περιβάλλον

          Περιφερειακή Οικονομική Ανάπτυξη Ι & ΙΙ

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Οικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής (Ε.Ο.Α.Π. ή L.E.A.P.)

          Διευθυντής Μωϋσής Σιδηρόπουλος

 

 

ΣΧΟΛΗ      Παιδαγωγική Σχολή

          Webpage:    www.auth.gr/univ/faculties/contents/educ_el.html

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

          Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης                       Webpage:  www.nured.auth.gr

          Θεσσαλονίκη                             T.K. 54124         E-mail:      info@nured.auth.gr

          Τηλέφωνο:   2310 995058-59-64-86      Φαξ:  2310 995063

          Πρόεδρος   Δημήτριος Γερμανός

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

          Διευθυντής Δημήτριος Γερμανός

          ΓΛΩΣΣΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ

          Διευθυντής Κωνσταντίνος Βακαλόπουλος

          ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

          Διευθυντής Αλέξανδρος Γεωργόπουλος

          ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

          Διευθυντής Κωνσταντίνος Μπακιρτζής

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες: Εφαρμογές

          Ανθρώπινη Οικολογία

          Θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

          Ολιστικές Προσεγγίσεις στη Μελέτη του Φυσικού και Ανθρώπινου Περιβάλλοντος

          Κοινωνία και Υγεία: Θεωρητικές Προεκτάσεις και Πρακτικές Εφαρμογές

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

          Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης                       Webpage:  www.eled.auth.gr

          Θεσσαλονίκη                             T.K. 54124         E-mail:      info@eled.auth.gr

          Τηλέφωνο:   2310 995028-48-56-57-60 Φαξ:  2310 995063

          Πρόεδρος Γεώργιος Τσιάκαλος

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

          Διευθύντρια Δήμητρα Κογκίδου

          ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

          Διευθυντής Παναγιώτης Κουμαράς

          ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

          Διευθυντής Γεώργιος Γρόλλιος

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Διδακτική της Γεωγραφίας

         Εκπαιδευτική Αξιοποίηση της Σχολικής Αυλής (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και        Σχολικός Χώρος)

          Μελέτη Φυσικού και Κοινωνικού Περιβάλλοντος

          Φυσική Γεωγραφία και Περιβάλλον

 

 

ΣΧΟΛΗ      Ιατρική

          Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης            Webpage:         www.med.auth.gr

          Θεσσαλονίκη                             T.K. 54124         E-mail:         info@med.auth.gr

          Τηλέφωνο:   2310 999283-27-65-68-88 Φαξ:  2310 995218

          Πρόεδρος   Νικόλαος Ντόμπρος

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ

          Διευθύντρια Λουίζα Ανδρεοπούλου-Οικονόμου

          ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ

          Διευθυντής Γεώργιος Καρακσλάκης

          ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

          Διευθύντρια Νόρμα Βαβάτζη-Χρηστάκη

          ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

          Διευθυντής Αθανάσιος Δημητριάδης

          ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ & ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ)

          Διευθυντής Νικόλαος-Γεωργιάδης Στεφανίδης

          ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ)

          Διευθύντρια Φανούλα Αθανασιάδου Πιπεροπούλου

          ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ)

          Διευθυντής Γεώργιος Καπρίνης

          ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

          Διευθυντής Γερασιμίδης

          ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

          Διευθύντρια Μαρία Ραπτοπούλου Γιγή

             ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Υγιεινή-Δημόσια Υγεία

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          ΠΜΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ:

          Υγεία, Κοινωνία και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

          Εργαστήριο Υγιεινής

 

 

ΣΧΟΛΗ      Θεολογική Σχολή

          Webpage:    www.auth.gr/theosch

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Θεολογίας

          Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης                       Webpage:  www.auth.gr/theo

          Θεσσαλονίκη                             T.K. 54006         E-mail:      info@theo.auth.gr

          Τηλέφωνο:   2310 996980-1-2              Φαξ:  2310 996991

          Πρόεδρος   Πέτρος Βασιλειάδης 

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΒΙΒΛΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ

          Διευθυντής Παναγιώτης Παχής

          ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ &

          ΤΕΧΝΗΣ

Διευθυντής Ανδρέας Νανάκης

   ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

          Διευθυντής Χρυσόστομος Σταμούλης

          ΛΑΤΡΕΙΑΣ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

          Διευθύντρια Δήμητρα Κούκουρα

          ΗΘΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

          Διευθυντής Βασίλειος Καλλιακμάνης

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Αγία Γραφή και Οικολογία 

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Φύση, Κοινωνία και Οικοπολιτική

 

 

ΣΧΟΛΗ      Ανεξάρτητα Τμήματα

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

          Εγνατίας 46                                                        Webpage: www.jour.auth.gr/ftmima.html

          Θεσσαλονίκη                             T.K. 54625         E-mail: info@jour.auth.gr

          Τηλέφωνο:   2310 992062, 2310 992055      Φαξ:      2310 992098

          Πρόεδρος Αθανασία Τσατσάκου-Παπαδοπούλου

 

          ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

          Δημοσιογραφίας

          Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Προστασία του Περιβάλλοντος

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

          Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ                                     Webpage:  http://web.auth.gr/phed

          Θεσσαλονίκη                             T.K. 54006         E-mail:      info@phed.auth.gr

          Τηλέφωνο:   2310 995269-74-75-76, 2310 991602     Φαξ:     2310 995282

         Πρόεδρος Ηρακλής Κόλλιας

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

          Διευθυντής Γεώργιος Γρούγιος

          ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

          Διευθυντής Χρήστος Κοτζαμανίδης

          ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

          Διευθυντής Ιωάννης Μουρατίδης

          ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ

          Διευθυντής Αστέριος Δεληγιάννης

          ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

          Διευθυντής Κ. Μανδρούκος

             ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Απόδοση σε διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες

          Υποβρύχιες καταδύσεις

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Φαρμακευτικής

          Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης                       Webpage: www.pharm.auth.gr/gr/index.htm

          Θεσσαλονίκη                             T.K. 54124         E-mail: info@pharm.auth.gr

          Τηλέφωνο:   2310 997613-23               Φαξ:  2310 997612

          Πρόεδρος   Αστέριος Τσιφτσόγλου

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

          Διευθύντρια Αθηνά Γερονικάκη 

          ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

          Διευθυντής Σταύρος Μαλαματάρης 

          ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ-ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ

          Διευθυντής Αστέριος Τσιφτσόγλου 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Υγιεινή 

          Τοξικολογία

          Χημεία Φυσικών Προϊόντων

          Μικροβιολογία

          Φαρμακευτική Ανάλυση Ι

 

 

ΣΧΟΛΗ      Φιλοσοφική

          Webpage:    www.auth.gr/phil

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Ιστορίας και Αρχαιολογίας

          Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, Κτίριο Διοίκησης, 2ος όροφος    Θεσσαλονίκη

                  Webpage:      http://web.auth.gr/hist

                  E-mail: info@hist.auth.gr

          Τηλέφωνο:   2310 995221-3-4-5-6        Φαξ:  2310 995222

          Πρόεδρος   Θεόδωρος Κορρές

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

          Διευθύντρια Σεμέλη Πινγιάτογλου

          ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, ΡΩΜΑΪΚΗΣ, ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ & ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

          Διευθύντρια Χρ. Βεληγιάννη - Τερζή

          ΝΕΟΤΕΡΗΣ & ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

          Διευθύντρια Αγγ. Σφήκα - Θεοδοσίου

          ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

          Διευθυντής Μιλτιάδης Πανανικολάου

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Ιστορική γεωγραφία του Βυζαντίου. Στρατός και στρατιωτική οργάνωση στο Bυζαντινό

          Kράτος.

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          ΠΜΣ, ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Τομέας    Αρχαιολογίας)

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Ιταλικής Γλώσσας και Φιλoλoγίας

          Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, Κτίριο Διοίκησης, 2ος όροφος Θεσσαλονίκη

                     Webpage:   http://web.auth.gr/itl

                     E-mail:        sar@itl.auth.gr

          Τηλέφωνο:   2310 995242-3, 2310 995238-9 Φαξ:      2310 995242

          Πρόεδρος   Αντώνιος Τσοπάνογλου

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Ανθρωπoγεωγραφία της Ιταλίας

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Ψυχολογίας

          2ος όροφος κτιρίου Διοίκησης (Κ. Καραθεοδωρή)                   Webpage: www.psy.auth.gr

          Θεσσαλονίκη                             T.K. 54124                   E-mail: edoka@psy.auth.gr

          Τηλέφωνο:   2310 995204-5                Φαξ:  2310 995174

          Πρόεδρος   Βασιλική Δεληγιάννη-Κουϊμτζή

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ & ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

          Διευθυντής Γρηγόριος Κιοσέογλου

          ΣΧΟΛΙΚΗΣ & ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

          Διευθύντρια Αριάδνη Στογιαννίδου

          ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

          Διευθυντής Κωνσταντίνος Μπαϊρακτάρης

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Εισαγωγή στη Βιολογία 

          Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Ψυχολογία

 

 

ΣΧΟΛΗ      Γεωπονική

          Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ                                   Webpage:   http://web.auth.gr/agro

          Θεσσαλονίκη                             T.K. 54124         E-mail:      info@agro.auth.gr

          Τηλέφωνο:   2310 995187-9, 2310 995193-4 Φαξ:      2310 995189

          Πρόεδρος   Δήμητρα Προφήτου-Αθανασιάδου

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

          Διευθυντής Ηλ. Ελευθεροχωρινός

          ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ & ΑΜΠΕΛΟΥ

          Διευθυντής Δ. Βογιατζής

          ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

          Διευθυντής Δ. Λιαμάδης

          ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

          Διευθυντής Β. Μάνος

          ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ &  ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

          Διευθυντής B. Αντωνόπουλος

          ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

          Διευθυντής Χ. Λαζαρίδης

          ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

          Διευθύντρια E. Παπαδοπούλου - Μουρκίδου

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Αγροτική Οικονομική

          Αγροτικός Τουρισμός

          Αειφορική Ανάπτυξη Γεωργικών Πόρων

          Ανατομία - Φυσιολογία Ζώου

          Ανατομία Μορφολογία Φυτού

          Ανοσοβιολογία

          Βασικές Αρχές & Πρακτική Αρδεύσεων

          Βελτίωση Φυτών

          Βιολογία Μέλισσας

          Βιοχημεία Ζωικού Οργανισμού

          Βοοτροφία

          Γενετική

          Γενετική Βελτίωση Αγροτικών Ζώων

          Γενική Γεωργία

          Γενική Ζωολογία

          Γενική Βιοχημεία

          Γενική Οικολογία

          Γενική Υδραυλική

          Γενική Φυτοπαθολογία

          Γεωργικά Φάρμακα Ι & ΙΙ

          Γεωργική Γενετική

          Γεωργική Εκπαίδευση

          Γεωργική Οικολογία

          Γεωργική Υδραυλική

          Γεωργικό Δίκαιο

          Γεωτεχνικές Μελέτες

          Γονιμότητα Εδαφών

          Εδαφολογία

          Εξοπλισμός Κτηνοτροφικών Μονάδων &  Διαχείριση Λυμάτων

          Έργα Εγγείων Βελτιώσεων

          Εφαρμοσμένη Αναπαραγωγή Αγροτικών Ζώων

          Εφαρμοσμένη Εδαφολογία

          Εφαρμοσμένη Μελισσοκομία

          Εχθροί Υγειονομικής Σημασίας

          Ζωοτεχνία

          Ήπιες Μορφές Ενέργειας στη Γεωργία

          Θέματα Φυτοπροστασίας

          Θρέψη Φυτού - Λιπάσματα

          Ιχθυοκαλλιέργεια

          Ιχθυοκομία - Αλιεία

          Λειμώνες - Βοσκές - Διαχείριση βοσκοτόπων

          Μεταβολικός Ρόλος Ορμονών στη Διατροφή των Αγροτικών Ζώων

          Μετεωρολογία - Κλιματολογία

          Μικροβιολογία Εδάφους

          Οικονομία Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

          Οικονομική Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος

          Ποιοτική & Ποσοτική Γενετική Αγροτικών Ζώων

          Προβατοτροφία - Αιγοτροφία

          Προβληματικά Εδάφη

          Προστασία Περιβάλλοντος

          Πτηνοτροφία

          Ρύπανση & Υποβάθμιση Εδαφών

          Ρύπανση Περιβάλλοντος

          Στοιχεία Γενικής & Ειδικής Δενδροκομίας

          Συστήματα Αρδεύσεων

          Συστήματα Ταξινόμησης Εδαφών

          Σχεδιασμός χρήσεων Γης

          Υγιεινή Γεωργικών Βιομηχανιών

          Υγιεινή και Στοιχεία Παθολογίας Αγροτικών Ζώων

          Υγιεινή Τροφίμων - Τοξικολογία

          Υγρότοποι & Γεωργία

          Υδραυλική Ι - Κλειστοί Αγωγοί

          Υδραυλική ΙΙ - Ανοικτοί Αγωγοί

          Υδραυλική Περιβάλλοντος

          Υδραυλική Υπόγειων Νερών

          Υδρολογία Επιφανειακών Υδάτων

          Φυσική του Εδάφους

          Φυσιολογία Αναπαραγωγής Αγροτικών Ζώων

          Φυσιολογία Θρέψεως Αγροτικών Ζώων Ι & ΙΙ

          Φυσιολογία Φυτού

          Χαρτογράφιση και Αξιολόγηση Γεωργικών Εδαφών & Γαιών

          Χημεία Εδάφους

          Χοιροτροφία

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Αριθμητικές Μέθοδοι Επίλυσης Φυσικών Προβλημάτων

          Αρχές Διαχείρισης και Εκπόνησης Διαχειριστικών Σχεδίων

          Βιολογική Μελισσοκομία

          Βιοχημεία στη Ζωϊκή Παραγωγή

          Γενετική Αξιολόγηση & Σχήματα Γενετικής Βελτίωσης

          Αγροτικών Ζώων

          Διάβρωση Εδαφών

          Διαχείριση Εδαφικών Πόρων

          Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

          Διαχείριση Λυμάτων- Προστασία Περιβάλλοντος

          Διαχείριση Υδατικών Πόρων

          Διεργασίες Εδαφογένεσης και Συστήματα Ταξινόμησης

          Εδαφών

          Ειδικά Θέματα Εγγείων Βελτιώσεων

          Ειδικά Θέματα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

          Ειδικά Θέματα Φυτοπαθολογίας

          Έλεγχος-Ρύθμιση Περιβάλλοντος Κτηνοτροφικών

          Κατασκευών & Θερμοκηπίων

          Εξοπλισμός Αγροτικών Εγκαταστάσεων

          Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στη Διατροφή των Αγροτικών Ζώων

          Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στην Αναπαραγωγή των Αγροτικών Ζώων

          Εφαρμογές της Γενετικής και της Βιοτεχνολογίας στην Αλιεία και τις Υδατοκαλλιέργειες

          Καταπόνηση Φυτών σε Έλλειψη  -Περίσσεια Ανορ. Στοιχείων

          Μεταβολίτες Βιοσυνθετικές οδοί

          Μικροβιολογία και Βιοχημεία του Εδαφικού Περιβάλλοντος

          Οικολογία Γεωργικών Φαρμάκων και Επιπτώσεις στο Περιβάλλον

          Οικολογία Εντόμων

          Οικολογία Επικονίασης

          Οικολογία Υγροτόπων

          Οικολογία Φυτών

          Οικονομική Γεωργικής Παραγωγής

          Οικονομική γεωργικών πόρων και περιβάλλοντος

          Οικοτοξικολογία

          Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση Ασθενειών των Φυτών

          Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση Εχθρών των Φυτών

          Ολοκληρωμένη και Βιολογική Παραγωγή Οπωροκηπευτικών

          Οργανική Γεωργία & Άλλες Μορφές Εναλλακτικής Γεωργίας

          Ποιότητα Εδαφικών Πόρων

          Προχωρημένα Μαθήματα Βιοχημείας και Τοξικολογίας

          Γεωργικών Φαρμάκων

          Προχωρημένα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

          Προχωρημένα Μαθήματα Παθογένεσης

          Προχωρημένα Μαθήματα Χημείας Γεωργικών Φαρμάκων

          Προχωρημένη Οικολογία

          Προχωρημένη Υδραυλική Υπογείων Υδάτων

          Προχωρημένη Φυσική του Εδάφους

          Προχωρημένη Χημεία Εδάφους

          Ρύπανση και Αποκατάσταση Εδαφικών Πόρων

          Ρύπανση Περιβάλλοντος από Γεωργικά Φάρμακα και Μέτρα Προστασίας

          Ρύπανση Υδάτων και Προστασία Περιβάλλοντος

          Σύγχρονες Μεθοδολογίες Αρδεύσεων

          Σύγχρονες Μεθοδολογίες Στραγγίσεων

          Συστήματα Εκτροφής Αγροτικών Ζώων

          Σχεδιασμός Αγροτικών Κατασκευών & Θερμοκηπίων

          Σχεδιασμός και Προσομοίωση Αρδευτικών και Στραγγιστικών Δικτύων

          Σχεδιασμός Συστημάτων Αξιοποίησης των Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας στη Γεωργία

          Σχέσεις Φυτού και Εδαφικού Περιβάλλοντος

          Τεχνικές Χημικής Ανάλυσης Γεωργικών Φαρμάκων

          Υδρολογική Διερεύνηση Υγροτοπικών Συστημάτων

          Υποβάθμιση-Ερημοποίηση και Προστασία Εδαφικών Πόρων

          Φυσική Ανάλυση του Εδάφους

          Φυσικοχημική Προσέγγιση της Γονιμότητας των Εδαφών

          Φυσιολογία Αύξησης και Ανάπτυξης  Φυτών

          Φυσιολογία Θρέψης Φυτών

          Φυσιολογία Υδατικών Σχέσεων Φυτών

          Φυσιολογία Φυτών σε Αβιοτικές Καταπονήσεις

          Φυτικοί Γενετικοί Πόροι

          Χημική Ανάλυση Εδαφών, Νερών και Φυτικών Ιστών

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Αγρόκτημα

          Διευθυντής Εμμανουήλ Μανωλάκης

          Αγροτικών Προϊόντων, Αγροτικής Πολιτικής και Συνεταιρισμών (Τομέα Αγροτικής Οικονομίας)

          Διευθυντής Χρίστος Καμενίδης

          Γεωργικής Οικονομικής Έρευνας (Τομέα Αγροτικής Οικονομίας)

          Διευθυντής Ευάγγελος Παπαναγιώτου

          Γεωργικών Εφαρμογών και Αγροτικής Κοινωνιολογίας (Τομέα Αγροτικής Οικονομίας)

          Διευθυντής Λουκάς Ανανίκας

          Γεωργικής Μηχανολογίας (Τομέα Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας & Γεωργικής Μηχανικής)

          Διευθυντής Κωνσταντίνος Τσατσαρέλης

         Γενικής και Γεωργικής Υδραυλικής και Βελτιώσεων (Τομέα Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας            & Γεωργικής Μηχανικής)

          Διευθυντής Χρήστος Μπαμπατζιμόπουλος

          Εδαφολογίας (Τομέα Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας & Γεωργικής Μηχανικής)

          Διευθυντής Κυριάκος Παναγιωτόπουλος

          Γεωργικών Κατασκευών και Εξοπλισμού (Τομέα Εγγείων

          Βελτιώσεων, Εδαφολογίας & Γεωργικής Μηχανικής)

          Διευθύντρια Χρυσούλα Νικήτα-Μαρτζοπούλου

         Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων και Πληροφοριών (Τομέα Εγγείων      Βελτιώσεων, Εδαφολογίας & Γεωργικής Μηχανικής)

          Διευθυντής Ν. Συλλαίος

          Επεξεργασίας και Μηχανικής Τροφίμων (Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων)

          Διευθυντής Χ. Λαζαρίδης

          Μικροβιολογίας και Υγιεινής Τροφίμων (Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων)

          Διευθυντής Ν. Τζανετάκης

          Τεχνολογίας Γάλακτος (Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας   Τροφίμων)

          Διευθύντρια Α. Βαφοπούλου-Μαστρογιαννάκη

          Χημείας & Βιοχημείας Τροφίμων (Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων)

          Διευθυντής Κωνσταντίνος Μπιλιαδέλης

          Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας (Τομέα Ζωικής Παραγωγής)

          Διευθυντής Α. Γεωργούδης

         Φυσιολογίας Θρέψεως και Εφηρμοσμένης Διατροφής των      Αγροτικών Ζώων (Τομέα Ζωϊκής Παραγωγής)

          Διευθυντής Δ. Ντότας

          Φυσιολογίας Αναπαραγωγής των Αγροτικών Ζώων (Τομέα Ζωικής Παραγωγής)

          Διευθύντρια Μ. Αυδή

          Ιχθυοκομίας και Αλιείας (Τομέα Ζωικής Παραγωγής)

          Διευθυντής Α. Αποστολίδης

          Δενδροκομίας (Τομέα Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου)

          Διευθυντής Ι. Θέριος

          Βιολογίας Οπωροκηπευτικών Φυτών (Τομέα Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου)

          Διευθυντής Δ. Βογιατζής

          Ανθοκομίας (Τομέα Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου)

          Διευθυντής Α. Οικονόμου

          Αμπελουργίας (Τομέα Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου)

          Διευθυντής Ν. Νικολάου

          Λαχανοκομίας (Τομέα Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου)

          Διευθυντής     -

          Μελισσοκομίας - Σηροτροφίας (Τομέα Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου)

          Διευθύντρια Α. Θρασυβούλου

          Φυτοπαθολογίας (Τομέα Φυτοπροστασίας)

          Διευθύντρια Κ. Τζαβέλλα - Κλώναρη

          Εφαρμοσμένης στη Γεωργία Ζωολογίας και Παρασιτολογίας  (Τομέα Φυτοπροστασίας)

          Διευθύντρια Μ. Σαβοπούλου

          Γεωργικών Φαρμάκων  (Τομέα Φυτοπροστασίας)

          Διευθύντρια Ε. Παπαδοπούλου - Μουρκίδου

          Γεωργικής Χημείας (Τομέα Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας)

          Διευθύντρια Ε. Κωνσταντινίδου

          Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών (Τομέα Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας)

          Διευθυντής Δ. Ρουπακιάς

          Γεωργίας (Αγροκομίας) (Τομέα Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας)

          Διευθυντής     -

         Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος (Τομέα Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και             Οικολογίας)

          Διευθυντής Δ. Βερεσόγλου

 

 

ΣΧΟΛΗ      Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος

          Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ                             Webpage:      http://web.auth.gr/for

          Θεσσαλονίκη                       T.K. 54124        E-mail:              info@for.auth.gr

          Τηλέφωνο:   2310 995192-5-6-9           Φαξ:  2310 995202

          Πρόεδρος   Παναγιώτης Στεφανίδης

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

          Διευθυντής Θεοχάρης Ζάγκας

          ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑΣ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

          Διευθυντής Βασίλειος Παπαναστάσης

          ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

          Διευθυντής Κωνσταντίνος Μάτης

          ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

          Διευθυντής Κοσμάς-Αριστοτέλης Δούκας

          ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ

          Διευθυντής Παύλος Ευθυμίου

          ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

          Διευθυντής Αναστάσιος Παπασταύρου

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Γενική Υδρολογία & Υδραυλική Ποταμολογία

          Γενική Δασοκομία (Δασική Οικολογία)

          Γενική Εδαφολογία

          Βελτίωση της Υποδομής των Λιβαδιών

          Δασικό Δίκαιο

          Δασική Πληροφορική Ι& ΙΙ

          Βιολογία Άγριας Πανίδας

          Βιολογία των Ιχθύων Γλυκέων Υδάτων

          Γονιμότητα Δασικών Εδαφών

          Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Περιβάλλοντος

          Δασικό Κτηματολόγιο

          Δασική Οικονομική

          Δασική Διαχειριστική Ι & ΙΙ

          Γενετική Βελτίωση Λιβαδικών Φυτών

          Γενετική Βελτίωση Δασοπονικών Ειδών

          Δασική Πολιτική Ι & ΙΙ

          Δασοκομία Πόλεων

          Δασική Βοτανική 1(Συστηματική Σπερματοφύτων)

          Δασική Υδρολογία και Υδάτινοι Πόροι

          Δασικές Πυρκαγιές

          Δασική Γενετική

          Δασική Βοτανική 2(Δέντρα Θάμνοι)

          Βιολογική Καταπολέμηση Ασθενειών και Εντόμων

          Δασικές Βιομηχανίες

          Γενετική Ανθεκτικότητα Δασοπονικών Ειδών και Ρύπανση Περιβάλλοντος

          Δασική Εδαφολογία

          Λιβαδικά Φυτά

          Λιβαδική Οικολογία

          Λιβαδική Οικοφυσιολογία

          Μελισσοτροφικά Δασικά Φυτά - Μελισσοκομία

          Μετεωρολογία & Κλιματολογία

          Οικολογία

          Οικολογία Πτηνών

          Οικολογία Ρεόντων Υδάτων

          Οικολογία Υδροβιοτόπων

          Οικονομική των Δασικών Βιομηχανιών

          Οικονομική των Δασικών Επιχειρήσεων

          Οικονομική των Φυσικών Πόρων

          Ορεινή Υδρονομική Ι (Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων Ι)

          Ορεινή Υδρονομική ΙΙ (Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων ΙΙ)

          Περιβαλλοντικές Διευθετήσεις Χειμάρρων, Ποταμών, Λιμνών

          Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

          Περιβαλλοντική Πολιτική και Εκπαίδευση

          Περιβαλλοντική Τηλεπισκόπηση

          Προστασία Γενετικών Δασικών Πόρων

          Προστασία και Διαμόρφωση Λιβαδικού Τοπίου

          Προστασία Φύσης και Διαμόρφωση Δασικού Τοπίου

          Ρύπανση Φυσικού Περιβάλλοντος

          Συγκριτική Δασική Νομοθεσία

          Σύνταξη Διαχειριστικών Σχεδίων

          Συστήματα Ανάπτυξης Λιβαδιών

          Τακτικές και Μέσα Δασοπυρόσβεσης

          Ταξινόμηση, Χαρτογράφηση Δασικών Τόπων

          Τεχνικά Έργα και Φυσικό Περιβάλλον

          Υλωρική Ι & ΙΙ (Δασική Παθολογία)

          Υχθυοκαλλιέργεια

          Φραγματικές Κατασκευές

          Φυσική Γεωγραφία-Γεωμορφολογία

          Φυσιολογία Δασικών Δέντρων

          Φυτοφάρμακα

          Χαρτογράφηση Δασικών Εκτάσεων

          Χημεία Περιβάλλοντος

          Χιονολογία, Χιονοδρομικά Κέντρα

          Χλωρίδα & Βλάστηση της Ελλάδας

          Διαχείριση Άγριας Πανίδας

          Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

          Εισαγωγή στην Δασική Πληροφορική

          Εκτροφή Θηραμάτων-Οργάνωση Κυνηγητικών Περιοχών

          Εφαρμογές Μηχανημάτων Υδρονομικών και Δασοτεχνικών Έργων

          Εφαρμοσμένη Δασική Διαχειριστική

          Εφαρμοσμένη Δασοκομία

          Εφαρμοσμένη Υδραυλική και Υδραυλικά Έργα (Υδρονομική)

          Ζωολογία

          Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Αγροδασολιβαδοπονία

          Αειφορική Διαχείριση δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος

          Αειφορική διαχείριση εδαφικών πόρων

          Αειφορικός χειρισμός δασικών οικοσυστημάτων

          Αναγνώριση εντόμων και ασθενειών των δασικών δένδρων και θάμνων

          Ανάλυση δασικών οικοσυστημάτων - Καλλιέργεια βιοτόπων

          Ανάλυση και Σχεδιασμός λιβαδικού τοπίου

          Ανάλυση λιβαδικών οικοσυστημάτων

          Ανόρθωση δασικών οικοσυστημάτων - Αναδασώσεις δασικά φυτώρια

          Ανόρθωση λιβαδικών οικοσυστημάτων

          Απογραφή και ταξινόμηση λιβαδιών

          Γενετική βελτίωση δασικών φυτών

          Γενετική της ανθεκτικότητας δασικών ειδών στις περιβαλλοντικές καταπονήσεις

          Δασική Αύξηση και Παραγωγή

          Δασική Οικολογία - Οικολογία Τοπίου

          Δασική Υδρολογία και Υδάτινοι Πόροι

          Δασοκομία Πόλεων - Περιαστικά δάση

          Δασοτεχνικά Έργα και Περιβάλλον

          Δένδρα και θάμνοι των δασικών οικοσυστημάτων

          Διαδικασίες Διαχείρισης δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος

          Διαχείριση γλυκέων υδάτων

          Διαχείριση θηραμάτων και απειλουμένων ειδών άγριας πανίδας

          Διαχείριση κυνηγετικών περιοχών

          Διαχείριση λιβαδικών οικοσυστημάτων

          Διαχείριση Περιβάλλοντος

          Διαχείριση υγροτόπων

          Δυναμική ζωικών πληθυσμών

          Εδαφογενετικές εργασίες

          Εδικά θέματα βελτίωσης λιβαδιών

          Ειδικά θέματα γενετικής βελτίωσης δασικών φυτών

          Ειδικά θέματα διαχείρισης γλυκέων υδάτων

          Ειδικά θέματα οικολογίας λιβαδιού

          Εκτίμηση εδαφικών ιδιοτήτων

          Εκτίμηση περιβαλλοντικών λειτουργιών και επιπτώσεων λιβαδικών οικοσυστημάτων

          Εκτίμηση, διατήρηση και αξιοποίηση γενετικής ποικιλότητας των δασικών ειδών

          Εντατική Ιχθυοκαλλιέργεια

          Επιδράσεις στο περιβάλλον από την αξιοποίηση των δασικών προϊόντων

          Εφαρμογές των Γεωγραφικών Συστημάτων πληροφοριών σε Ειδικά προβλήματα Διαχείρισης Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος

          Εφαρμογή Έμπειρων Συστημάτων στην Προστασία και Ανάπτυξη των Δασών και του Φυσικού Περιβάλλοντος

          Εφαρμοσμένη Υδραυλική και Υδραυλικά Έργα (Υδρονομική)

          Θρέψη δασικών οικοσυστημάτων

          Κοινωνική και Οικονομική Αξιολόγηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

          Κοστολόγηση Παραγωγής και Οικονομική Αποτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

          Λιβαδική χρήση και περιβάλλον

          Μαθήματα και εφαρμογές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στη Διαχείριση Περιβάλλοντος

          Μέθοδοι αντιμετώπισης βλαπτικών εντόμων και ασθενειών

          Μέθοδοι διαχείρισης δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος

          Μελέτη, προστασία και διατήρηση δασικών γενετικών πόρων

          Μικροοικονομική και Μακροοικονομική ανάλυση δασών και φυσικού περιβάλλοντος

          Μοντέλα πρόγνωσης κινδύνου έναρξης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών

          Νέες Τεχνολογίες στον Προγραμματισμό και Ανάπτυξη των δασών και του Φυσικού Περιβάλλοντος

          Ξενικά ξυλώδη είδη  αστικών και περιαστικών περιοχών

          Οικολογία αρπακτικών

          Οικολογία γλυκέων υδάτων

          Οικολογία λιβαδικών πληθυσμών

          Οικολογία υδροβίων και παρυδάτιων πτηνών

          Οικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Δασικών Εκμεταλλεύσεων

          Οικονομική Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών και μη Αγαθών

          Οικονομική Περιβάλλοντος - Τεχνικές και Μέθοδοι Σχεδιασμού

          Οικονομική Προστατευομένων Φυσικών Περιοχών

          Ολοκληρωμένα συστήματα δασικού Κτηματολογίου

          Οργανική ουσία των εδαφών

          Παρακολούθηση φυσικών οικοσυστημάτων

          Περιβαλλοντική Λογιστική

          Περιβαλλοντική Πολιτική και Βιώσιμη Ανάπτυξη

          Πληροφοριακά Συστήματα και Περιβάλλον

          Πολιτική Προστατευομένων Φυσικών Περιοχών και Τουριστική Ανάπτυξη

          Προγραμματισμός Ανάπτυξης Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος

          Προστασία των εδαφικών πόρων

          Προστασία φύσης - Αρχιτεκτονική, διαμόρφωση και αποκατάσταση τοπίου

          Προσφορά, Ζήτηση, Τιμολόγηση Ξύλου και Περιβάλλοντος

          Ρύπανση γλυκέων υδάτων

          Στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης του φυσικού περιβάλλοντος

          Συγκομιδή δασικών προϊόντων και περιβάλλον

          Σύνταξη σχεδίων πυροπροστασίας δασών

          Σχέση λιβαδιών και βοσκόντων ζώων

          Ταξινόμηση των εδαφών

          Το δένδρο ως αειφορική πηγή παραγωγής οικολογικών υλικών, χημικών και ενέργειας

          Υδροβιολογία

          Υδρονομικά έργα και Περιβάλλον

          Υλωρικές απόψεις στη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων

          Χαρτογράφηση της βλάστησης

          Χιονολογία, Χιονοδρομικά Κέντρα

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Δασικής Βοτανικής Γεωδυναμικής (Τομέα Δασικής Παραγωγής Προστασίας Δασών - Φυσικού Περιβάλλοντος)

          Διευθυντής Αχιλλέας Γερασιμίδης

          Δασικής Γενετικής & Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών (Τομέα Δασικής Παραγωγής Προστασίας Δασών - Φυσικού Περιβάλλοντος)

          Διευθυντής Απόστολος Σκαλτσογίαννης

          Δασοκομίας (Τομέα Δασικής Παραγωγής Προστασίας Δασών - Φυσικού Περιβάλλοντος)

          Διευθυντής Π. Σμύρης

          Υλωρικής (Τομέα Δασικής Παραγωγής Προστασίας Δασών - Φυσικού Περιβάλλοντος)

          Διευθυντής Στέφανος Μαρκάλας

          Εδαφολογίας (Τομέα Δασικής Παραγωγής Προστασίας Δασών - Φυσικού Περιβάλλοντος)

          Διευθυντής Δημήτριος Αλιφραγκής

          Δασικών Βοσκοτόπων (Τομέα Λιβαδοπονίας & Άγριας Πανίδας Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων)

          Διευθυντής Αναστάσιος Νάστης

          Λιβαδικής Οικολογίας (Τομέα Λιβαδοπονίας & Άγριας Πανίδας Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων)

          Διευθυντής Βασίλειος Παπαναστάσης

          Άγριας Πανίδας & Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων (Τομέα Λιβαδοπονίας & Άγριας Πανίδας Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων)

          Διευθυντής Νικόλαος Παπαγεωργίου

          Δασικής Βιομετρίας (Τομέα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων)

          Διευθυντής Κωνσταντίνος Μάτης

          Δασικής Διαχειριστικής & Τηλεπισκόπησης (Τομέα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων)

          Διευθυντής Μιχαήλ Καρτέρης

          Δασικής Οικονομικής (Τομέα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων)

          Διευθυντής Αθανάσιος Χριστοδούλου

          Δασικής Πολιτικής (Τομέα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων)

          Διευθυντής Αναστάσιος Παπασταύρου

          Σπουδαστήριο Δασικής Αναψυχής, Περιβαλλοντικής Αγωγής &Κοινωνιολογίας (Τομέα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων)

          Διευθυντής Αθανάσιος Καραμέρης

          Διευθετήσεως Ορεινών Υδάτων (Τομέα Δασοτεχνικών & Υδρονομικών Έργων)

          Διευθυντής Παναγιώτης Στεφανίδης

          Μηχανικών Επιστημών & Τοπογραφίας (Τομέα Δασοτεχνικών & Υδρονομικών Έργων) 

          Διευθυντής Κοσμάς Δούκας

          Σχεδιαστήριο Τομέα Δασοτεχνικών & Υδρονομικών Έργων

          Διευθυντής Κοσμάς Δούκας

          Υλοχρηστικής (Τομέα Συγκομιδής & Τεχνολογίας Ξύλου)

          Διευθυντής Ηλίας Βουλγαρίδης

          Δασικής Τεχνολογίας (Τομέα Συγκομιδής & Τεχνολογίας Ξύλου)

          Διευθυντής Ιωάννης Φιλίππου

          Δασικής Πληροφορικής

          Διευθυντής Αναστάσιος Παπασταύρου

 

 

ΣΧΟΛΗ      Κτηνιατρική

          Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης            Webpage:         www.vet.auth.gr

          Θεσσαλονίκη                T.K. 54124                      E-mail:      info@vet.auth.gr

          Τηλέφωνο:   2310 995219-28-29-31      Φαξ:  2310 995218

          Πρόεδρος   Τιμολέων Ράλλης

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

          ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

          Διευθυντής Χρήστος Μπάτζιος

          ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ

          ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ

          Διευθυντής Στυλιανός Χαραλαμπίδης

          ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ

          Διευθυντής Δημήτριος Παπαγεωργίου

          ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΖΩΩΝ

          Διευθυντής Δημήτριος Ραπτόπουλος

          ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

          Διευθυντής Νικόλαος Κοκόλης

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Εισαγωγή στην Κτηνιατρική Επιστήμη

          Βιοστατιστική

          Εκτροφή των ζώων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ & IV

          Μόρια, Κύτταρα, Ιστοί

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Κλινική Βιοχημεία, Αιματολογία, Τοξικολογία, Ανοσολογία

         Προληπτική υγιεινή στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και   πρωτογενής ασφάλεια τροφίμων ζωικής προέλευσης

          Προχωρημένα Μαθήματα Επιδημιολογίας

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Ανατομικής, Ιστολογίας και Εμβρυολογίας των Κατοικιδίων Ζώων

          (Τομέα Δομής και Λειτουργίας Ζωικών Οργανισμών)

          Διευθυντής Αθανάσιος Ντινόπουλος

          Φυσιολογίας (Τομέα Δομής και Λειτουργίας Ζωικών Οργανισμών)

          Διευθυντής Νικόλαος Κοκόλης

          Φαρμακολογίας (Τομέα Δομής και Λειτουργίας Ζωικών Οργανισμών)

          Διευθυντής Γεώργιος Κουνενής

          Βιοχημείας και Τοξικολογίας (Τομέα Δομής και Λειτουργίας Ζωικών Οργανισμών)

          Διευθυντής Ιωάννης Φλάσκος

          Διατροφής (Τομέα Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυολογίας, Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος)

          Διευθύντρια Παναγιώτα Φλώρου-Πανέρη

          Ζωοτεχνίας  (Τομέα Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυολογίας, Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος)

          Διευθύντρια Αγγελική Τσερβένη-Γούση

          Ιχθυολογίας  (Τομέα Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυολογίας, Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος)

          Διευθυντής Παναγιώτης Αγγελίδης

          Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος  (Τομέα Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυολογίας, Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος)

          Διευθυντής Αθανάσιος Καμαριανός

          Οικονομίας Ζωικής Παραγωγής  (Τομέα Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυολογίας, Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος)

          Διευθυντής Χρήστος Μπάτζιος

          Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων (Τομέα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων, Παθολογίας Πτηνών και Παθολογικής  Ανατομικής)

          Διευθυντής Γεώργιος Κοπτόπουλος

          Παρασιτολογίας και Παρασιτικών Νοσημάτων (Τομέα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων, Παθολογίας Πτηνών και Παθολογικής Ανατομικής)

          Διευθυντής Στυλιανός Χαραλαμπίδης

          Παθολογίας Πτηνών (Τομέα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων, Παθολογίας Πτηνών και Παθολογικής Ανατομικής)

          Διευθύντρια Ιωάννα Γεωργοπούλου

          Παθολογικής Ανατομικής (Τομέα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων, Παθολογίας Πτηνών και Παθολογικής Ανατομικής)

          Διευθυντής Στέφανος Λέκκας

          Μελισσοπαθολογίας (Τομέα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων, Παθολογίας Πτηνών και Παθολογικής Ανατομικής)

          Διευθυντής Ηλίας Παπαδόπουλος

          Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως (Τομέα Υγιεινής και Τεχνολογίας Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως)

          Διευθυντής Παύλος-Ρωμύλος Κοΐδης

          Τεχνολογίας Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως (Τομέα Υγιεινής και Τεχνολογίας Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως)

          Διευθυντής Ιωάννης Αμβροσιάδης

          Γαλακτοκομίας (Τομέα Υγιεινής και Τεχνολογίας Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως)

          Διευθυντής Δημήτριος Παπαγεωργίου

          Κλινική των Ζώων Συντροφιάς (Τομέα Κλινικών Μικρών και Μεγάλων Ζώων)

          Διευθυντής Αλέξανδρος Κουτίνας

          Μονάδα Παθολογίας των Ζώων Συντροφιάς (Τομέα Κλινικών Μικρών και Μεγάλων  Ζώων)

          Διευθυντής     -

          Μονάδα Χειρουργικής και Μαιευτικής των Ζώων Συντροφιάς (Τομέα Κλινικών Μικρών και Μεγάλων Ζώων)

          Διευθυντής     -

          Μονάδα Ιπποειδών (Τομέα Κλινικών Μικρών και Μεγάλων Ζώων)

          Διευθυντής     -

          Μονάδα Απεικονιστικής Διαγνωστικής (Τομέα Κλινικών Μικρών και Μεγάλων Ζώων)

          Διευθυντής     -

          Μονάδα Εξωτικών Ζώων (Τομέα Κλινικών Μικρών και Μεγάλων Ζώων)

          Διευθυντής     -

          Κλινική των Παραγωγικών Ζώων (Τομέα Κλινικών Μικρών και Μεγάλων Ζώων)

          Διευθυντής Χαρίλαος Καρατζιάς

          Διαγνωστικό Εργαστήριο (Τομέα Κλινικών Μικρών και Μεγάλων Ζώων)

          Διευθυντής Τιμολέων Ράλλης

 

 

ΣΧΟΛΗ      Οδοντιατρική

          Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ        Webpage:   http://web.auth.gr/dent

          Θεσσαλονίκη                             T.K. 54124         E-mail:      info@dent.auth.gr

          Τηλέφωνο:   2310 999468-71-73-         Φαξ:  2310 999474

          Πρόεδρος   Κώστας Αντωνιάδης

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

          Διευθύντρια Ειρήνη Καραμπούτα-Βουλγαροπούλου

          ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

          Διευθυντής Πέτρος Κοϊδης

          ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

          Διευθυντής Αθανάσιος Αθανασίου

          ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ

          Διευθύντρια Κλεονίκη Λυρούδια

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Ιατρική Φυσική

          Φαρμακολογία

          Οδοντική Χειρουργική Ι