ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Ημ/νια Συμπλήρωσης 1/4/2008

 

           Ηρώων Πολυτεχνείου 9

           Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου      T.K. 15780

           Τηλεφωνικό Κέντρο:      210 7721000              Φαξ:  210 7722028

           Webpage:    www.ntua.gr

           E-mail:         directory@ntua.gr.

 

 

ΣΧΟΛΗ          Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

          Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη            Webpage:  www.survey.ntua.gr

          Ζωγράφου                                 T.K. 15780         E-mail:      secret@survey.ntua.gr

          Τηλέφωνο:   210 7722761, 210 7722762      Φαξ:      210 7722690

          Πρόεδρος   Μ. Κάβουρας

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

          Διευθυντής Δ. Σταθάς

          ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

          Διευθυντής Α. Σιόλας

          ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

          Διευθυντής Μ. Σακελλαρίου

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Αξίες Ακινήτων και Διαχείριση Γης

          Αξιολόγηση στο Σχεδιασμό του Χώρου

          Αρχές Γεωπληροφορικής & Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

          Αστική Γεωγραφία

          Γενική Γεωλογία

          Γεωγραφία και Ανάλυση Χώρου

          Γεωγραφία των Μεταφορών

          Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

          Γεωδαισία ΙΙ (Γεωδαιτικές Μέθοδοι & Όργανα)

          Διαχείριση Υδατικών Πόρων

          Οικονομική Γεωγραφία

          Οικολογία

          Οδοποιία IV (Κατασκευατικά Στοιχεία Έργων Οδοποιίας)

          Οδοποιία III (Σχεδιασμός και Λειτουργία Κόμβων)

          Οδοποιία II (Κυκλοφοριακή Τεχνική)

          Οδοποιία I (Γεωμετρικός Σχεδιασμός Οδών)

          Μηχανική Ρευστών

          Μέθοδοι & Εφαρμογές Πολεοδομικού Σχεδιασμού

          Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων

          Κτηματολόγιο & Συστήματα Πληροφοριών Γης

          Κτηματολόγιο & Πολιτική Γης

          Κτηματολόγιο

          Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις

          Κοινωνική Γεωγραφία

          Θεματική Χαρτογραφία

          Θαλάσσια Γεωδαισία

          Εφαρμοσμένη Υδραυλική

          Εφαρμογές Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

          Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

          Εισαγωγή στην Πολεοδομία και Οικιστικά Δίκτυα

          Ειδικά Θέματα Γεωδαισίας

          Διευθετήσεις Υδατορευμάτων

          Κοινωνιολογία του Χώρου

          Σιδηροδρομική

          Υδρολογία Υπόγειων Νερών

          Φυσική Γεωγραφία & Περιβάλλον

          Φωτοερμηνεία - Τηλεπισκόπηση

          Χαρτογραφία ΙΙ (Αναλυτική Χαρτογραφία)

          Υδρογραφία – Ωκεανογραφία

          Χωροταξική Πολιτική - Περιφερειακή Ανάπτυξη

          Ψηφιακή Χαρτογραφία

          Χωροταξία

          Υδραυλικά Έργα

          Υγειονομική Τεχνολογία και Περιβάλλον

          Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός

          Τεχνική Υδρολογία

          Χαρτογραφία Ι (Γενική Χαρτογραφία)

          Τεχνικές & Τοπογραφικές Σχεδιάσεις

          Σχεδιασμός Συστημάτων Έργων Εγγείων Βελτιώσεων

          Σχεδιασμός Συγκοινωνιακών Έργων - Οικονομικά Στοιχεία

          Συστήματα Μεταφορών

          Στοιχεία Δικαίου και Τεχνικής Νομοθεσίας

          Πολεοδομία

          Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Ανώτερης Γεωδαισίας (Τομέα Τοπογραφίας)

          Διευθυντής  Χ. Μπιλλήρης

          Γενικής Γεωδαισίας (Τομέα Τοπογραφίας)

          Διευθυντής Δ. Μπαλοδήμος

          Τηλεπισκόπησης (Τομέα Τοπογραφίας)

          Διευθυντής Δ. Ρόκος

          Φωτογραμμετρίας (Τομέα Τοπογραφίας)

          Διευθυντής Α. Γεωργόπουλος

          Χαρτογραφίας (Τομέα Τοπογραφίας)

          Διευθύντρια Β. Φιλιππακοπούλου

          Κέντρο Δορυφόρων Διονύσου (Τομέα Τοπογραφίας)

          Διευθυντής Δ. Παραδείσης

          Γεωγραφίας και Χωρικής Ανάλυσης (Τομέα Γεωγραφίας & Περιφερειακού Σχεδιασμού)

          Διευθυντής Κ. Κουτσόπουλος

          Φυσικής Γεωγραφίας & Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Τομέα Γεωγραφίας & Περιφερειακού Σχεδιασμού)

          Διευθυντής Άγγελος Σιόλας

          Δομικής Μηχανικής & Στοιχείων Τεχνικών Έργων (Τομέα Έργων Υποδομής & Αγροτικής Ανάπτυξης)

          Διευθυντής Μ. Σακελλαρίου

          Εγγειοβελτιωτικών Έργων & Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (Τομέα Έργων Υποδομής & Αγροτικής Ανάπτυξης)

          Διευθυντής Γ. Τσακίρης

          Συγκοινωνιακής Τεχνικής (Τομέα Έργων Υποδομής & Αγροτικής Ανάπτυξης)

          Διευθυντής Β. Ψαριανός

 

 

ΣΧΟΛΗ             Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

          Πατησίων 42                                                       Webpage: www.arch.ntua.gr

          Αθήνα                                       T.K. 10682         E-mail: webmaster@arch.ntua.gr

          Τηλέφωνο:   210 7723332-3                Φαξ:  210 7723329

          Πρόεδρος   Σπυρίδων Ραυτόπουλος

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

          Διευθύντρια Μαργαρίτα Γραφάκου

          ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

          Διευθύντρια Πολυξένη Κοσμάκη

          ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

          Διευθυντής Ιωάννης Λιακατάς

          ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ

          Διευθυντής Μιλτιάδης Τζιτζάς

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Περιβάλλον και σχεδιασμός του χώρου

          Φύλο και Χώρος

          Εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση της ενέργειας στα κτίρια

          Στοιχεία δικαίου και τεχνικής νομοθεσίας

          Τοπογραφία

          Κοινωνιολογία του χώρου

          Περιβαλλοντικός βιοκλιματικός σχεδιασμός και αναβάθμιση της πόλης

          Αναλυτική προσέγγιση του αστικού χώρου

          Χωροταξικός σχεδιασμός

          Υπαίθριοι χώροι και φύση στην πόλη

          Σχεδιασμός αστικού χώρου

          Αρχιτεκτονική υπαίθριων δημόσιων χώρων σε αστικό και φυσικό τοπίο

          Ειδικά θέματα Πολεοδομίας

          Ειδικά Θέματα Χωροταξίας Ι

          Ειδικά θέματα ανάπτυξης του χώρου (Ειδικά Θέματα Χωροταξίας ΙΙ)

          Ειδικά θέματα Περιβάλλοντος

          Εφαρμογές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στο σχεδιασμό του χώρου

          Αστικός Σχεδιασμός: Επεμβάσεις σε αστικό και αγροτικό χώρο

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Αστικού Περιβάλλοντος

          Διευθυντής Ιωάννης Πολύζος

          Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στον Πολεοδομικό και Χωροταξικό Σχεδιασμό

          Διευθυντής Μηνάς Αγγελίδης

          Ενεργειακού - Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Εγκαταστάσεων και Αρχιτεκτονικού Περιβάλλοντος

          Διευθυντής Μιλτιάδης - Νικόλαος Τζιτζάς

          Κέντρο Τεκμηρίωσης για την Αρχιτεκτονική και την Πόλη

          Διευθύντρια Θεανώ Φωτίου

          Πολεοδομικής Σύνθεσης

          Διευθυντής Ιωάννης Τσουδερός

          Σχεδιαστικής Μεθοδολογίας και Ρύθμισης του Χώρου

          Διευθύντρια Ελισάβετ Παναγιωτάτου

          Χωροταξίας και Οικιστικής Ανάπτυξης

          Διευθύντρια Σοφία Αυγερινού – Κολώνια

 

 

ΣΧΟΛΗ             Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών (Σ.Ε.Μ.Φ.Ε.)

          Γενικές Έδρες,Κτίριο Α’,1ος όροφος,Ηρών Πολυτεχνείου 9     Webpage:    http://semfe.math.ntua.gr

          Ζωγράφου           T.K. 15773        E-mail:  semfe@central.ntua.gr

          Τηλέφωνο:   210 7721684                   Φαξ:  210 7721685

          Πρόεδρος   Κ. Κυριακη

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

          Διευθυντής Γ.Παπαγεωργίου

          ΦΥΣΙΚΗΣ

          Διευθυντής Ι.Ράπτης

          ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

          Διευθυντής Ι.Δαφαλιάς

          ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΥ

          Διευθυντής Β.Καρασμάνης

          ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

          Μαθηματικού Εφαρμογών

          Φυσικού Εφαρμογών

             ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Θερμοδυναμική

          Βιοφυσική

          Πυρηνική Φυσική & Εφαρμογές

          Πυρηνική Τεχνολογία

          Δίκαιο

          Περιβάλλον & Ανάπτυξη

          Περιβαλλοντική Πολιτική

          Φυσική του Περιβάλλοντος

          Εφαρμογές των Laser στη Βιοϊατρική και το Περιβάλλον

 

 

ΣΧΟΛΗ             Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

          Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη            Webpage:  www.ece.ntua.gr

          Ζωγράφου                                 T.K. 15780        

          Τηλέφωνο:   210 7723990-4-5-6-7-9     Φαξ:  210 7723991

          Πρόεδρος   Δ. Τσαμάκης

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ &

          ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΩΝ

          Διευθύντρια Δ. Γιόβα

          ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

          Διευθύντρια Κ. Νικήτα

          ΣΗΜΑΤΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ &  ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

          Διευθυντής Τ. Κουσιουρής

          ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

          Διευθυντής Σ. Κόλλιας

          ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

          Διευθυντής Β. Λούμος

          ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

          Διευθυντής Α. Κλαδάς

          ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

          Διευθυντής Κ. Καραγιαννόπουλος

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Φυσική, Τεχνολογία και Χρήσεις των Φωτοβολταϊκών

          Κεραίες

          Ασύρματες Ζεύξεις και Διάδοση

          Ειδικά Κεφάλαια Μικροκυμάτων και Ακτινοβολίας

          Ηλεκτρομονωτικά Υλικά

          Ενεργειακή Οικονομία

          Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

          Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Ειδικά κεφάλαια μικροκυμάτων και ακτινοβολίας

          Υλικά και Περιβάλλον

          Οικονομική Ανάλυση Ενεργειακών Συστημάτων

          Ενεργειακός Προγραμματισμός Ελάχιστου Κόστους

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Ασυρμάτου και Επικοινωνίας Μεγάλων Αποστάσεων

          Διευθυντής     -

          Βιοϊατρικής Οπτικής και Εφαρμοσμένης Βιοφυσικής

          Διευθυντής     -

          Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

          Διευθυντής     -

          Διαχείρισης και Βέλτιστου Σχεδιασμού Δικτύων

          Διευθυντής     -

          Ηλεκτρικών Μηχανών και Ηλεκτρονικών Ισχύος

          Διευθυντής      -

          Ηλεκτροτεχνικών Υλικών

          Διευθυντής     -

          Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών

          Διευθυντής     -

          Μικροκυμάτων και Οπτικών Ινών

          Διευθυντής     -

          Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων και Δεδομένων

          Διευθυντής     -

          Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

          Διευθυντής     -

          Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

          Διευθυντής    -

          Υψηλών Τάσεων και Ηλεκτρικών Μετρήσεων

          Διευθυντής     -

          Υποδειγμάτων Οικονομίας - Ενέργειας- Περιβάλλοντος ( Μη Θεσμοθετημένο)

          Διευθυντής     -

 

 

ΣΧΟΛΗ             Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

          Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη            Webpage: www.metal.ntua.gr

          Ζωγράφου                                 T.K. 15780         E-mail: secretary@metal.ntua.gr

          Τηλέφωνο:   210 7722067-68-71          Φαξ:  210 7722063

          Πρόεδρος   Σοφία Σταματάκη

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ

          Διευθυντής Δημήτριος Καλιαμπάκος

          ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

          Διευθύντρια Ηλιάνα Χαλικιά

          ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

          Διευθύντρια Κ.Α Λειβαδίτη

          ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

          Περιβαλλοντική Μηχανική και Γεωπεριβάλλον

          Μεταλλευτική Τεχνολογία

          Γεωτεχνολογία

          Μεταλλουργικές διεργασίες

          Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Γεωλογία Ι & ΙΙ

          Γεωλογία και Κοιτασματολογία Ελλάδος

          Βιομηχανικά Ορυκτά και Πετρώματα

          Διάθεση Στερεών Αποβλήτων, Ανακύκλωση Υλικών

          Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

          Αποκατάσταση Ρυπασμένων Εδαφών

          Διαχείριση Ενέργειας - Ισοζύγια Μάζας και Ενέργειας

          Ασφάλεια-Υγιεινή-Δίκαιο

          Διαχείριση Έργου

          Διαχείριση Περιβάλλοντος - Νομοθεσία

          Διαχείριση Ποιότητας - Πιστοποίηση

          Εξόρυξη Πετρωμάτων Ι (Εξόρυξη με Εκρηκτικές Ύλες)

          Εξόρυξη Πετρωμάτων ΙΙ (Διάτρηση-Ανατίναξη)

          Εφαρμοσμένη Γεωφυσική

          Εφαρμοσμένη Υδρογεωλογία

          Ιστορία της Μεταλλευτικής και Μεταλλουργίας

          Κοιτασματολογία

          Μέθοδοι Βελτίωσης Υπεδάφους

          Μέθοδοι Υπόγειας Εκμετάλλευσης

          Μεταλλευτική Εκτιμητική και Στοιχεία μεταλλευτικού και Λατομικού Δικαίου

          Μεταλλευτική Έρευνα

          Μορφοποίηση Πολυμερών και Σύνθετων Υλικών

          Ορυκτολογία

          Περιβάλλον Ι (Εισαγωγή στην Επιστήμη & Τεχνολογία του Περιβάλλοντος)

          Περιβάλλον ΙΙ (Προστασία Περιβάλλοντος στη Μεταλλευτική και Μεταλλουργία)

          Περιβαλλοντική Γεωχημεία

          Περιβαλλοντική Μεταλλευτική & Λατομική Τεχνολογία (ειδικά θέματα)

          Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία

          Περιβαλλοντική Χημεία & Μηχανισμοί Κινητικότητας Ρύπων

          Πετρολογία

          Σχεδιασμός Αντιδραστήρων

          Σχεδιασμός Υπαιθρίων Εκμεταλλεύσεων

          Τεχνικές Διάνοιξης Σηράγγων

          Τεχνικές Εξαγωγικής Μεταλλουργίας

          Τεχνολογία Επεξεργασίας Αερίων Αποβλήτων

          Υδρομεταλλουργία

          Υπόγεια έργα

          Υποστήριξη Υπογείων Έργων

          Φαινόμενα Μεταφοράς Ι

          Φυσική Ι & ΙΙ

          Χημεία

          Χωροταξία και περιφερειακή Ανάπτυξη

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Αξιοποίηση, Διαχείριση και Προστασία Υπόγειων Υδροφορέων

          Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις

          Διαχείριση Υδατικών Πόρων

          Εμβάθυνση στη Μικροσκοπία Μεταλλευμάτων, Βιομηχανικών Ορυκτών & Πετρωμάτων

          Εμβάθυνση στην Ανθρακοπετρογραφία

          Εφαρμοσμένη Ορυκτολογία

          Κοιτασματολογία

          Ορυκτολογία

          Περιβαλλοντική Γεωλογία

          Πετρολογία

          Προχωρημένη Υδρογεωλογία

          Στερεές Ορυκτές Καύσιμες Ύλες

          Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών στους Υδατικούς Πόρους

          Τεχνική Γεωλογία Υπόγειων Εργων

          Υδρογεωλογία

          Υδρολογία Υπόγειων Νερών και Μεταφορά Ρύπων

          Υδροχημεία

          Υπόγεια Νερά στα Τεχνικά Έργα και Αντιμετώπισή τους

          Περιβάλλον και Μεταλλευτική Δραστηριότητα: Ειδικά Θέματα

          Μέθοδοι Υπόγειας Εκμετάλλευσης

          Σχεδιασμός Τεχνικών Βιοχημικών Διεργασιών στην Περιβαλλοντική Μηχανική

          Σχεδιασμός Τεχνικών Φυσικοχημικών Διεργασιών στην Περιβαλλοντική Μηχανική

          Οικονομία Περιβάλλοντος

          Απορρύπανση Εδαφών

          Χημεία Ατμόσφαιρας και Ατμοσφαιρική Ρύπανση

          Προχωρημένη Περιβαλλοντική Υδατική Χημεία

          Εμβάθυνση στη Φυσικοχημεία Επιφανειών και Κολλοειδών

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Εξόρυξης Πετρωμάτων (Τομέας Μεταλλευτικής)

          Διευθυντής Γεώργιος Ν. Παναγιώτου

          Μεταλλευτικής Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής

          (Τομέας Μεταλλευτικής)

          Διευθυντής Δημήτριος Καλιαμπάκος

          Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής (Τομέας Μεταλλευτικής)

          Διευθύντρια Σοφία Σταματάκη

          Τεχνολογίας Διάνοιξης Σηρράγγων (Τομέας Μεταλλευτικής)

          Διευθυντής Αλέξανδρος Σοφιανός

          Εμπλουτισμού των Μεταλλευμάτων (Τομέας Μεταλλουργίας &

          Τεχνολογίας Υλικών)

          Διευθυντής Κωνσταντίνος Τσακαλάκης

          Μεταλλουργίας (Τομέας Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών)

          Διευθυντής Εμμανουήλ N. Ζευγώλης

          Μεταλλογνωσίας (Τομέας Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών)

          Διευθυντής Γεώργιος Παπαδημητρίου

          Επιστήμης & Τεχνολογίας Προστασίας Περιβάλλοντος στη Μεταλλουργία & Τεχνολογία Υλικών (Τομέας Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών)

          Διευθυντής Μάριος Τσέζος

          Υπολογιστικής Ρεολογίας & Επεξεργασίας Πολυμερών &

          Σύνθετων Υλικών (Τομέας Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών)

          Διευθύντρια Ε. Μητσούλη

          Γεωλογίας (Τομέας Γεωλογικών Επιστημών)

          Διευθύντρια Αλίκη Αλεξούλη-Λειβαδίτη

          Τεχνικής Γεωλογίας & Υδρογεωλογίας (Τομέας Γεωλογικών Επιστημών)

          Διευθυντής Δ. Ρόζος

          Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας (Τομέας Γεωλογικών Επιστημών)

          Διευθυντής Ευριπίδης Μπόσκος

 

 

ΣΧΟΛΗ             Μηχανολόγων Μηχανικών

          Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη            Webpage:  www.mech.ntua.gr

          Ζωγράφου                                 T.K. 15780        

          Τηλέφωνο:   210 7723538                   Φαξ:  210 7723541

          Πρόεδρος   Κ. Ρακόπουλος

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΡΕΥΣΤΩΝ

          Διευθυντής Κ. Μαθιουδάκης

          ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

          Διευθυντής Κ. Αντωνόπουλος

          ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

          Διευθυντής Ε. Χίνης

          ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

          Διευθυντής Ν. Κρικέλης

          ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

          Διευθυντής A. Mάμαλης

          ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

          Διευθυντής Η. Τατσιόπουλος

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Ατμοπαραγωγοί Ι & ΙΙ

          Υδροδυναμικές Μηχανές Ι & ΙΙ

          Περιβαλλοντική Τεχνολογία

          Φυσικές Αρχές Πυρηνικών Αντιδραστήρων Ισχύος (Πυρηνική Τεχνολογία Ι)

          Υδροηλεκτρική Ενέργεια

          Αλληλεπιδράσεις Ακτινοβολιών και Ύλης

          Μέθοδοι Αεροδυναμικής Βελτιστοποίησης

          Πειραματική Μηχανική Ρευστών

          Νέες και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

          Πειραματική Πυρηνική Τεχνολογία

          Διαχείριση Ενέργειας

          Θεωρία Καύσης, Συστήματα Καύσης

          Υδροδυναμικές Εγκαταστάσεις

          Δοσιμετρία & Ακτινοπροστασία

          Περιβάλλον & Ανάπτυξη

          Αιολική Ενέργεια

          Ασφάλεια και Υγιεινή της Εργασίας

          Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Θερμικών Σταθμών

          Ηλιακή Ενέργεια

          Καύση - Ρύπανση Αεροπορικών Κινητήρων

          Θερμική Συμπεριφορά Κτιρίων

          Ραδιοπεριβαλλοντική Ανάλυση & Προστασία

          Καύση - Ρύπανση Εμβολοφόρων Μ.Ε.Κ.

          Ηλεκτροκίνητα Οχήματα

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Ατμοκινητήρων και Λεβήτων (Τομέας Θερμότητας)

          Διευθυντής Εμ. Κακαράς

          Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής (Τομέας Θερμότητας)

          Διευθυντής Εμμανουήλ Ροκδάκης

          Θερμικών Διεργασιών (Τομέας Θερμότητας)

          Διευθύντρια Αθηνά Σαγιά

          Μηχανών Εσωτερικής Καύσεως (ΜΕΚ) (Τομέας Θερμότητας)

          Διευθυντής Κωνσταντίνος Ρακόπουλος

          Ψύξης και Κλιματισμού (Τομέας Θερμότητας)

          Διευθυντής Κίμων Αντωνόπουλος

          Ετερογενών Μειγμάτων & Συστημάτων Καύσης (Τομέας Θερμότητας)

          Διευθύντρια Μαρία Φούντη

          Σπουδαστήριο Οργανώσεως Παραγωγής (Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχ. Έρευνας)

          Διευθυντής Ηλίας Τατσιόπουλος

          Αυτομάτου Ελέγχου (Τομέας Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτομάτου Ελέγχου)

          Διευθυντής Νικόλαος Κρικέλης

          Οχημάτων (Τομέας Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτομάτου Ελέγχου)

          Διευθυντής Κωνσταντίνος Σπέντζας

          Στοιχείων Μηχανών και Δυναμικής (Τομέας Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτομάτου Ελέγχου)

          Διευθυντής Θ. Κωστόπουλος

          Πυρηνικής Tεχνολογίας (Τομέας Πυρηνικής Τεχνολογίας)

          Διευθυντής Σίμος Σιμόπουλος

          Αεροδυναμικής (Τομέας Ρευστών)

          Διευθυντής Γεώργιος Μπεργελές

          Υδροδυναμικών Μηχανών (Τομέας Ρευστών)

          Διευθυντής Δημήτριος Παπαντώνης

          Θερμικών Στροβιλομηχανών (Τομέας Ρευστών)

          Διευθυντής Κώστας Μαθιουδάκης

 

 

ΣΧΟΛΗ             Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

          Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη, Κτίριο Λ     Webpage: www.naval.ntua.gr

          Ζωγράφου                                 T.K. 15780                E-mail:  secretariat@naval.ntua.gr

          Τηλέφωνο:   210 7721926, 210 7721936      Φαξ:      210 7721887

          Πρόεδρος   Χ. Φραγκόπουλος

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΟΙΟΥ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

          Διευθυντής Χ. Ψαραύτης

          ΝΑΥΤΙΚΗΣ & ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

          Διευθυντής Γ. Τριανταφύλλου

          ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

          Διευθυντής Ν. Κυρτάτος   

          ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

          Διευθυντής Σ. Μαυράκος

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Ανάλυση και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων

          Γενική Χημεία

          Ελληνική και Διεθνής Εμπορική Ναυτιλία

          Ενεργειακά Συστήματα Πλοίου

          Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική. Εφαρμογές στο Θαλάσσιο Περιβάλλον και Εργαστήριο

          Καύση

          Κυματικά Φαινόμενα στο Θαλάσσιο Περιβάλλον

          Λιμένες και Συνδυασμένες Μεταφορές

          Μετρήσεις Φυσικών Μεγεθών με Έμφαση στο Θαλάσσιο Περιβάλλον

          Οικονομική Θαλασσίων Μεταφορών ΙΙΙ: Περιβαλλοντική Ανάλυση και Ασφάλεια

          Περιβάλλον και Ανάπτυξη

          Στοιχεία Δικαίου και Ναυτικού Δικαίου

          Σχεδίαση Πλοίων για Ασφάλεια και Περιβαλλοντική Προστασία

          Τεχνολογία Καυσίμων και Λιπαντικών

          Υγιεινή και Ασφάλεια στις Ναυπηγο-επισκευαστικές Εργασίες

          Υπολογιστική Υδροδυναμική και Εργαστήριο

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Μελέτης Πλοίου (Τομέα μελέτης πλοίου & θαλάσσιων μεταφορών)

          Διευθυντής Α. Παπανικολάου

          Θαλασσίων Μεταφορών (Τομέα μελέτης πλοίου & θαλάσσιων μεταφορών)

          Διευθυντής Ν. Ψαραύτης

          Ναυτικής & Θαλάσσιας Υδροδυναμικής (Τομέα Ναυτικής & θαλάσσιας υδροδυναμικής)

          Διευθυντής Γ. Τζαμπίρας

          Ναυτικής Μηχανολογίας (Τομέα Ναυτικής Μηχανολογίας)

          Διευθυντής Ν. Κυρτάτος   

          Ναυπηγικής Τεχνολογίας (Τομέα Θαλάσσιων Κατασκευών)

          Διευθυντής Β. Παπάζογλου

 

 

ΣΧΟΛΗ             Πολιτικών Μηχανικών

          Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη            Webpage: www.civil.ntua.gr

          Ζωγράφου                                 T.K. 15780         E-mail: admin@civil.ntua.gr

          Τηλέφωνο:   210 7723451, 210 7722836      Φαξ:      210 7722294

          Πρόεδρος   Mαρία Μιμίκου

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ

          Διευθυντής Κ. Σπυράκος

          ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

          Διευθυντής Κ. Μέμος

          ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ

          Διευθυντής Γ. Γαζέτας

          ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

          Διευθυντής Α. Σταθόπουλος

          ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

          Διευθυντής Α. Λοΐζος

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Οικολογία για Μηχανικούς

          Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία

          Περιβαλλοντική Τεχνολογία

          Θαλάσσια Υδραυλική και Λιμενικά Εργα

          Υδροηλεκτρικά Έργα

          Ακτομηχανική

          Υγειονομική Τεχνολογία

          Τεχνολογία Συστημάτων Υδατικών Πόρων

          Εγγειοβελτιωτικά Έργα

          Υπόγεια Νερά

          Στοχαστική Υδρολογία

          Τεχνική Υδρολογία

          Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού και Βιομηχανικών Αποβλήτων

          Κατασκευές Ανοιχτής Θαλάσσης

          Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Αστικών Αποβλήτων

          Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά Έργα

          Ειδικά Θέματα Λιμενικών Έργων

          Υπολογιστική Υδραυλική

          Τυπικά Υδραυλικά Έργα

          Ροή με Ελεύθερη Επιφάνεια

          Υδραυλικές Κατασκευές-Φράγματα

          Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική

          Ανάλυση Συστημάτων Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

          Γεωλογία Μηχανικού

          Περιβαλλοντική Γεωτεχνική

          Χημεία

          Πολεοδομία - Χωροταξία

          Ειδικά Κεφάλαια Πολεοδομίας

          Κυκλοφοριακή Ροή

          Σχεδιασμός Μεταφορικών Συστημάτων

          Ειδικά Κεφάλαια Οδοποιίας

          Αστικά Οδικά Δίκτυα

          Αξιολόγηση και Επιπτώσεις Έργων Συγκοινωνιακής Υποδομής

          Χωρικές Επιδράσεις των Συγκοινωνιακών Συστημάτων

          Περιβάλλον και Ανάπτυξη

          Υπόγεια Έργα

          Αεροδρόμια

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Εφαρμοσμένης Υδραυλικής (Τομέας: Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος)

          Διευθυντής Γεώργιος Χριστοδούλου

          Λιμενικών Έργων (Τομέας: Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος)

          Διευθυντής Κωνσταντίνος Μουτζούρης

          Υγειονομικής Τεχνολογίας (Τομέας: Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος)

          Διευθυντής Α. Ανδρεαδάκης

          Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων (Τομέας: Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος)

          Διευθύντρια Mαρία Μιμίκου

          Οδοποιίας (Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής)

          Διευθυντής Ανδρέας Λοϊζος

          Σιδηροδρομικής και Μεταφορών (Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής)

          Διευθυντής Αντ. Σταθόπουλος

          Κυκλοφοριακής Τεχνικής (Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής)

          Διευθυντής Ιωάννης Γκόλιας

 

 

ΣΧΟΛΗ             Χημικών Μηχανικών

          Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη            Webpage: www.chemeng.ntua.gr

          Ζωγράφου                                 T.K. 15780         E-mail: tmimasec@chemeng.ntua.gr

          Τηλέφωνο:   210 7723058-60               Φαξ:  210 7723304

          Πρόεδρος   N. Μαρκάτος

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

          Διευθυντής Σ. Τσίμας

          ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

          Διευθυντής Κ. Φιλιππόπουλος

          ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

          Διευθύντρια Μ. Κουή

          ΣΥΝΘΕΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

          Διευθυντής Ε. Κούκιος

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική

          Πυρηνική Χημεία - Πυρηνική Τεχνολογία

          Στοιχεία Δικαίου και Τεχνική Νομοθεσίας

          Περιβαλλοντική Επιστήμη

          Μηχανική Χημικών Διεργασιών Ι (Ομογενείς και Ετερογενείς Διεργασίες)

          Μηχανική Φυσικών Διεργασιών ΙΙ (Φυσικοί Διαχωρισμοί)

          Διαχείριση Πόρων και Ποιότητας

          Τεχνολογία Καυσίμων και Λιπαντικών

          Εξυγίανση Ρυπασμένων Περιοχών

          Βιομηχανική Ρύπανση

          Περιβαλλοντική Μηχανική

          Ενεργειακή Ανάλυση Βιομηχανικών Συστημάτων

          Τεχνική Ανόργανων Ηλεκτροχημικών Βιομηχανιών

          Μηχανική Βιομηχανικών Αντιδραστήρων

          Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών Ι & ΙΙ

          Βιοτεχνολογία και Περιβάλλον

          Πολυμερή και Σύνθετα Υλικά

          Τεχνική Καύσης και Αεριοποίησης

          Διαχείριση και Έλεγχος Περιβάλλοντος

          Σχεδιασμός Καθαρών Βιομηχανιών

          Τεχνολογία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

          Βιοϋλικά

          Περιβάλλον και Ανάπτυξη

          Στάθμιση και Διαχείριση Διακινδύνευσης

          Βιολογικές Πρώτες Ύλες Οργανικών Βιομηχανιών

          Υγιεινή & Ασφάλεια Εγκαταστάσεων

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Γενικής Χημείας (Τομέας Χημικών Επιστημών)

          Διευθυντής Νικόλαιος Σπιρέλης

          Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας (Τομέας Χημικών Επιστημών)

          Διευθυντής Σταμάτης Τσίμας

          Οργανικής Χημείας (Τομέας Χημικών Επιστημών)

          Διευθύντρια Όλγα Μαρκοπούλου

         Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων)

          Διευθυντής Λευτέρης Παπαγιαννάκης

         Θερμοδυναμικής και Φαινομένων Μεταφοράς (Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων)

          Διευθυντής Κωστής Μαγουλάς

         Τεχνικής Χημικών Διεργασιών (Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων)

          Διευθύντρια Ελένη Γρηγοροπούλου

         Σχεδιασμού και Ανάλυσης Διεργασιών (Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων)

          Διευθυντής Δημήτρης Μαρίνος Κουρής

          Φυσικοχημείας (Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών)

          Διευθύντρια Μ. Κουή

          Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών (Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών)

          Διευθύντρια Μ. Κουή

          Τεχνολογίας Ανοργάνων Υλών (Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών)

          Διευθυντής Χρήστος Στίκος

          Βιοτεχνολογίας (Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών)

          Διευθυντής Φραγκίσκος Κολλίσης

          Τεχνολογίας Πολυμερών (Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών)

          Διευθυντής Κωνσταντίνος Παπασπυρίδης

          Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών (Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών)

          Διευθυντής Σταμούλης Τουρνάς

          Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών)

          Διευθύντρια Βασιλική Ωραιοπούλου

          Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας (Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών)

          Διευθυντής Εμμανουήλ Κούκιος

          Μονάδα Υπολογιστικής Μηχανικής Ρευστών

          Διευθυντής Νίκος Μαρκάτος

          Μονάδα Ηλιακής Μηχανικής

          Διευθύντρια Μ. Κουή

          Ημιβιομηχανική Μονάδα Χημικής Μηχανικής

          Διευθυντής Ιωάννης Ζιώμας

          Ερευνητική Μονάδα Διαχείρισης Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων

          Διευθυντής Κ. Φιλιππόπουλος

          Μονάδα Μηχανικής Διεργασιών Υδρογονανθράκων και Βιοκαυσίμων

          Διευθυντής Κ. Φιλιππόπουλος