ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Ημ/νια Συμπλήρωσης 29/4/2008

 

           Πολυτεχνειούπολη

           Χανιά         T.K. 73100

                                                   Φαξ:  28210 28416-7-8

           Webpage:    www.tuc.gr

 

 

Ανεξάρτητα Τμήματα

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

          Ελευθερίου Βενιζέλου 127 - Κτίριο Γαλλικής Σχολής   Webpage: www.arch.tuc.gr

          Χανιά                                         T.K. 73100              E-mail:     secretary@arch.tuc.gr

          Τηλέφωνο:   28210 37102                   Φαξ:  28210 37183

          Πρόεδρος   Ζωή Καραμάνου-Ροδολάκη

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική

          Πολεοδομικός Σχεδιασμός Ι, ΙΙ

          Χωροταξία

          Δομική Φυσική και Αρχές Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Γενικό

          Πολυτεχνειούπολη, Ακρωτήρι                               Webpage:  www.science.tuc.gr

          Χανιά                                         T.K. 73100         E-mail:      secret@science.tuc.gr

          Τηλέφωνο:   28210 37760-2                Φαξ:  28210 37843

          Πρόεδρος   Ιωάννης Γεντεκάκης

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΧΗΜΕΙΑΣ

          Διευθυντής     -

          ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

          Διευθυντής     -

          ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

          Διευθυντής     -

          ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

          Διευθυντής     -

          ΦΥΣΙΚΗΣ

          Διευθυντής -

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Στοιχεία Δικαίου

          Τεχνική και Περιβαλλοντική Νομοθεσία και Διοίκηση

          Ρευστομηχανική

          Θερμοδυναμική

          Γενική Χημεία

          Φυσικοχημεία

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Κοινωνικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Τομέα Κοινωνικών Επιστημών)

          Διευθυντής Γιώργος Λιοδάκης

          Αναλυτικής & Περιβαλλοντικής Χημείας (Τομέα Χημείας)

          Διευθυντής Νικόλαος Καλλίθρακας-Κόντος

          Φυσικοχημείας και Χημικών Διεργασιών (Τομέα Χημείας)

          Διευθυντής Ιωάννης Γεντεκάκης

 

 

         ΤΜΗΜΑ            Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

          Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά                       Webpage:  www.ece.tuc.gr

          Χανιά                                         T.K. 73100         E-mail:      vg@mhl.tuc.gr

          Τηλέφωνο:   28210 37218                   Φαξ:  28210 37542

          Πρόεδρος   Διονύσιος Πνευματικάτος

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

          Διευθυντής     -

          ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

          Διευθυντής     -

          ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

          Διευθυντής     -

          ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

          Διευθυντής     -

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων

          Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

          Ειδικά Θέματα σε Ενεργειακά Ηλεκτρικά Συστήματα

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

         Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων & Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Τομέα Ηλεκτρονικής και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών )

          Διευθυντής Κώστας Καλαϊτζάκης

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

          Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά                       Webpage:  www.mred.tuc.gr

          Χανιά                                         T.K. 73100         E-mail:      hohlaki@mred.tuc.gr

          Τηλέφωνο:   28210 37657                   Φαξ:  28210 69554

          Πρόεδρος   Αντώνης Βαφείδης

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ & ΕΝΤΟΠΙΣMΟΥ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

          Διευθυντής     -

          ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

          Διευθυντής     -

          ΕΚMΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΟΡΥΚΤΩΝ

          Διευθυντής     -

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Ανάλυση Τεχνολογικών Συστημάτων Μεταλλευτικών & Τεχνικών Έργων

          Αναλυτική Περιβαλλοντική Γεωχημεία

          Αξιολόγηση Βιομηχανικών Ορυκτών

          ’σκηση Υπαίθρου Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV

          Γενική Ορυκτολογία

          Γεωθερμία

          Γεωλογία

          Γεωλογία της Ελλάδος

          Γεωχημεία

          Διάτρηση, Ανατίναξη & Εισαγωγή στα Υπόγεια Έργα

          Εισαγωγή στη Γεωστατιστική

          Εκμετάλλευση Ταμιευτήρων

          Έλεγχος Ποιότητας Ορυκτών Πρώτων Υλών

          Εμπλουτισμός Μεταλλευμάτων

          Εξευγενισμός Γαιανθράκων

          Ευστάθεια Υπόγειων και Υπαίθριων Έργων

          Εφαρμογές Υπολογιστικών Μεθόδων στη Γεωμηχανική

          Εφαρμοσμένη Γεωστατιστική

          Εφαρμοσμένη Ρευστομηχανική

          Θέματα Προστασίας & Αποκατάστασης Περιβάλλοντος

          Κοιτασματολογία Ενεργειακών Πόρων

          Μέθοδοι Υπόγειων Εκμεταλλεύσεων & Κατασκευής Σηράγγων

          Μεταλλουργικές Διεργασίες

          Μικροσκοπία Ορυκτών Πρώτων Υλών & Τεχνητών Προϊόντων

          Νέες Τεχνολογίες Αξιοποίησης Γαιανθράκων για Παραγωγή Ενέργειας

          Συστατική Ορυκτολογία

          Σχεδιασμός Λατομείων Μαρμάρων & Γεωτεχνικών Έργων

          Τεχνική Γεωδαισία

          Τεχνική Γεωτρήσεων

          Τηλεπισκόπηση

          Τηλεπισκόπηση Περιβάλλοντος

          Υγιεινή & Ασφάλεια σε Μεταλλευτικά και Υπόγεια Έργα

          Υδρογεωλογία και Υδροτεχνικά Έργα

          Φυσικοχημικός Χαρακτηρισμός Ενεργειακών Πρώτων Υλών

          Χημική Κινητική & Κατάλυση

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Ανάλυση Δεδομένων

          Ανίχνευση και Εντοπισμός Ορυκτών Πόρων

          Αρχές Σχεδίασης Ασφαλών Βιομηχανικών Συστημάτων και Εξοπλισμού

          Βιομάζα, Βιοενέργεια και Περιβάλλον

          Γενική και Εφαρμοσμένη Γεωλογία

          Γεωθερμία και Περιβάλλον

          Γεωλογία Πετρελαίου

          Γεωστατιστική & Ρύπανση Περιβάλλοντος

          Γεωτεχνολογίες και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

          Γεωτρήσεις με Σεβασμό στο Περιβάλλον

          Γεωυλικά και Περιβάλλον

          Γεωφυσική Περιβάλλοντος

          Ειδικά Κεφάλαια Γεωμηχανικής

          Ειδικά Κεφάλαια Εφαρμοσμένης Γεωλογίας

          Ειδικά Μαθήματα Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος Ι,ΙΙ

          Εισαγωγή στις Γεωεπιστήμες

          Εφαρμοσμένη Γεωχημεία

          Περιβαλλοντική Διαχείριση Εκμεταλλεύσεων Υδρογονανθράκων

          Περιβαλλοντική Διαχείριση στη Μεταλλευτική Βιομηχανία και στην Παραγωγή Ενέργειας

          Πρωτογενής και Δευτερογενής Παραγωγή Κοιτασμάτων Υδρογονανθράκων

          Συμπεριφορά Συστημάτων Ρευστών στις Εκμεταλλεύσεις Ενεργειακών Πόρων

          Σχεδιασμός Εργοστασίων Επεξεργασίας Μεταλλευμάτων και Περιβαλλοντικά Φιλικές Μεταλλουργικές Μέθοδοι

          Τεχνικές Φυσικών και Χημικών Διεργασιών

          Τεχνολογίες Εξόρυξης και Γεωμηχανική

          Τηλεπισκόπηση Περιβάλλοντος

          Φυσικές και Τεχνικές Ιδιότητες Ορυκτών και Πετρωμάτων

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Ανόργανης Γεωχη΅είας, Οργανικής Γεωχη΅είας & Οργανικής Πετρογραφίας (Τομέα Ανίχνευσης & Εντοπισμού Ορυκτών Πόρων)

          Διευθυντής Bασίλειος Περδικάτσης

          Γεωδαισίας & Πληροφορικής των Γεωεπιστη΅ών (Τομέα Ανίχνευσης & Εντοπισμού Ορυκτών Πόρων)

          Διευθυντής Στυλιανός Μερτίκας

          Εφαρ΅οσ΅ένης Γεωφυσικής (Τομέα Ανίχνευσης & Εντοπισμού Ορυκτών Πόρων)

          Διευθυντής Αντώνιος Βαφείδης

          Πετρολογίας & Οικονομικής Γεωλογίας (Τομέα Ανίχνευσης & Εντοπισμού Ορυκτών Πόρων)

          Διευθυντής Θεόδωρος Μαρκόπουλος

          Ανάλυσης Ρευστών & Πυρήνων Υπογείων Τα΅ιευτήρων (Το΅έα Μεταλλευτικής Τεχνολογίας)

          Διευθυντής Νικόλαος Βαρότσης

          Εφαρ΅οσ΅ένης Γεωλογίας (Το΅έα Μεταλλευτικής Τεχνολογίας)

          Διευθυντής Ζαχαρίας Αγιουτάντης

          Μελέτης και Σχεδιασ΅ού Εκ΅εταλλεύσεων (Το΅έα Μεταλλευτικής Τεχνολογίας)

          Διευθυντής Γεώργιος Εξαδάκτυλος

          Μηχανικής Πετρω΅άτων (Το΅έα Μεταλλευτικής Τεχνολογίας)

          Διευθυντής Ζαχαρίας Αγιουτάντης

          Γενικής και Τεχνικής Ορυκτολογίας (Το΅έα Εκμετάλλευσης Ορυκτών)

          Διευθυντής Γεώργιος Κωστάκης

          Ε΅πλουτισ΅ού (Το΅έα Εκμετάλλευσης Ορυκτών)

          Διευθυντής Ηλίας Στα΅πολιάδης

          Εξευγενισμού και Τεχνολογίας Στερεών Καυσί΅ων (Το΅έα Εκμετάλλευσης Ορυκτών)

          Διευθύντρια Δέσποινα Βά΅βουκα

          Ερευνητική Ομάδα Γεωστατιστικής (Τομέα Ανίχνευσης & Εντοπισμού Ορυκτών Πόρων)

          Διευθυντής Διονύσιος Χριστόπουλος

          Ερευνητική Ομάδα Οικονομικής Γεωλογίας-Κοιτασματολογίας Βιομηχανικών Ορυκτών (Τομέα Ανίχνευσης & Εντοπισμού Ορυκτών Πόρων)

          Διευθυντής Γεώργιος Χρηστίδης

          Ερευνητική Ομάδα Γεωλογίας (Στρωματογραφίας - Τεκτονικής - Γεωλογίας Περιβάλλοντος) (Το΅έα Μεταλλευτικής Τεχνολογίας)

          Διευθυντής Ε΅΅ανουήλ Μανούτσογλου

          Έλεγχος Ποιότητας -Υγιεινή και Ασφάλεια στην Μεταλλευτική (Το΅έα Μεταλλευτικής Τεχνολογίας)

          Διευθυντής Μιχαήλ Γαλετάκης

          Ερευνητική Ομάδα Τεχνικής Γεωτρήσεων και Ρευστομηχανικής (Το΅έα Μεταλλευτικής Τεχνολογίας)

          Διευθυντής Βασίλειος Κελεσίδης

         Ερευνητική Ομάδα Χημείας και Τεχνολογίας Υδρογονανθράκων (Το΅έα Μεταλλευτικής Τεχνολογίας)

          Διευθυντής Νικόλαος Πασαδάκης

          Ερευνητική Ομάδα Μικροσκοπίας Ορυκτών Πρώτων Υλών και Τεχνητών Προϊόντων (Το΅έα Εκμετάλλευσης Ορυκτών)

          Διευθυντής Γεώργιος Αλεβίζος

          Ερευνητική Ομάδα Τεχνολογιών Διαχείρισης Μεταλλευτικών και Μεταλλουργικών Αποβλήτων και Αποκατάστασης Εδαφών (Το΅έα Εκμετάλλευσης Ορυκτών)

          Διευθυντής Κωνσταντίνος Κομνίτσας

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

          Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά                       Webpage:  www.dpem.tuc.gr

          Χανιά                                         T.K. 73100         E-mail:      info@dpem.tuc.gr

          Τηλέφωνο:   28210 37301                   Φαξ:  28210 69410

          Πρόεδρος   Νικόλαος Ματσατσίνης

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

          Διευθυντής    -

          ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

          Διευθυντής     -

          ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

          Διευθυντής     -

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Θέματα Προστασίας Περιβάλλοντος

          Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

          Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

          Ρευστομηχανική

          Θερμοδυναμική

          Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών

          Υδροδυναμικές και Θερμικές Μηχανές

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Διαχείριση Βιομηχανικής Επικινδυνότητας

          Ειδικά Θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

          Πρόληψη Ρύπανσης

          Προηγμένη Τηλεματική Οδικών Μεταφορών

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Ασφάλεια της Εργασίας και Νοητικής Εργονομίας (Τομέα Οργάνωσης & Διοίκησης)

          Διευθυντής Γεώργιος Παπαδάκης

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Μηχανικών Περιβάλλοντος

          Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά                       Webpage:  www.enveng.tuc.gr

          Χανιά                                         T.K. 73100         E-mail:      gina@enveng.tuc.gr

          Τηλέφωνο:   28210 37781                   Φαξ:  28210 37858

          Πρόεδρος   Νικόλαος Καλογεράκης

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

          Διευθυντής     -

          ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

          Διευθυντής    -

          ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

          Διευθυντής     -

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Περιβαλλοντική Μικροβιολογία

          Περιβαλλοντική Υδραυλική

          Περιβαλλοντική Χημεία

          Ποιότητα Ατμόσφαιρας σε Εσωτερικούς Χώρους

          Ροή Υπογείων Υδάτων και Μεταφορά Ρύπων

          Ρύπανση και Έλεγχος Ρύπανσης Αέρα

          Διαχείριση και Επεξεργασία Αστικών Απορριμμάτων

          Γεωδαισία

          Περιβαλλοντική Μετεωρολογία και Μοντέλα Ποιότητας Αέρα

          Βιολογικές Διεργασίες στην Επεξεργασία Νερού και Υγρών Αποβλήτων

          Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

          Περιβαλλοντική Θερμοδυναμική

          Εισαγωγή σε Περιβαλλοντικά Μοντέλα

          Διαχείριση & Τεχνολογίες Ελέγχου Αερίων Εκπομπών

          Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

          Αποκεντρωμένα Συστήματα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων

          Βελτιστοποίηση Περιβαλλοντικών Συστημάτων

          Επεξεργασία & Διαχείριση Τοξικών και Επικινδύνων Αποβλήτων

          Οικολογία

          Έλεγχος Θορύβου

          Αριθμητικές Μέθοδοι Εφαρμοσμένης Υδραυλικής

          Μοντέλα Ποιότητας Επιφανειακών Υδάτων

          Βιολογικές Μέθοδοι Εξυγίανσης Περιβάλλοντος

          Ασκήσεις Πεδίου Ι, ΙΙ

          Θερμική Επεξεργασία Στερεών Απορριμμάτων

          Μοντέλα Ποιότητας Αέρα

          Ανάλυση Αστικών Συγκοινωνιακών Συστημάτων

          Αειφόρος Ανάπτυξη (ISO14000 & LCA)

          Περιβαλλοντική & Τεχνική Νομοθεσία

          Περιβαλλοντική Γεωλογία

          Ρύπανση και Έλεγχος Ρύπανσης Νερών

          Σχεδίαση Περιβαλλοντικών Συστημάτων με Χρήση Η/Υ

          Σχεδιασμός Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων & Εκτίμηση Περιβαλλοντικών

          Επιπτώσεων

          Σχεδιασμός Σταθμών Μεταφόρτωσης και Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων

          Τεχνική Βιοχημικών Διεργασιών

          Τεχνική Χημικών Διεργασιών

          Τεχνολογίες Εξυγίανσης Εδάφους & Υπογείων Υδάτων

          Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αγροβιομηχανικών Αποβλήτων

          Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αερίων Εκπομπών

          Υδρεύσεις & Αποχετεύσεις

          Υδρολογία

          Φυσικές Διεργασίες στην Επεξεργασία Νερού & Υγρών Αποβλήτων

          Χημικές Διεργασίες στην Επεξεργασία Νερού & Υγρών Αποβλήτων

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Ανάλυση Επικινδυνότητας & Πρόβλεψη Ακραίων Γεγονότων

          Αρδεύσεις / Περιβαλλοντική Γεωργία

          Ατμοσφαιρική Ρύπανση & Επιπτώσεις στην Υγεία

          Διαχείριση & Έργα Αποκατάστασης Παράκτιας Ζώνης

          Διαχείριση Αστικών Απορριμμάτων & Επιπτώσεις στην Υγεία

          Διαχείριση Τοξικών Αποβλήτων & Επιπτώσεις στην Υγεία

          Διαχείριση Υγρών & Αερίων Αποβλήτων

          Διαχείριση Υδατικών Πόρων / Υδροπληροφορική

          Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων

          Ειδικά Θέματα Περιβάλλοντος και Υγείας

          Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην Υγεία

          Επεξεργασία Τοξικών Αποβλήτων

          Επιδημιολογία & Βιοστατιστική

          Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών & Τηλεπισκόπισης στους Υδατικούς Πόρους

          Μετεωρολογία & Κλιματικές Αλλαγές

          Οικολογία & Βιοποικιλότητα

          Παράκτια Μηχανική

          Περιβαλλοντική Γεωχημεία

          Περιβαλλοντική Μικροβιολογία

          Περιβαλλοντική Στατιστική

          Περιβαλλοντική Υδραυλική

          Περιβαλλοντική Υδρολογία

          Προσομοίωση Παράκτιων Βιογεωχημικών Διεργασιών και

          Δυναμική Ιζημάτων

          Ρύπανση & Εξυγίανση Υπόγειων Υδάτων

          Συστήματα Θερμικών Καταλυτικών Επεξεργασιών Υγρών Αποβλήτων

          Σχεδιασμός της Εκμετάλλευσης Χερσαίων & Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων

          Τεχνολογίες Αποκατάστασης Εδάφους

          Υδρεύσεις & Αποχετεύσεις

          Υδροδυναμική &  Διάχυση Ρύπων και Φερτών στην Παράκτια Ζώνη

          Υπολογιστική Υδραυλική

          Φυσικοχημικές Μέθοδοι Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Διαχείρισης Αερίων, Υγρών και Στερεών Αποβλήτων (Τομέα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης)

          Διευθυντής  Α. Οικονομόπουλος

          Τεχνολογίας Επεξεργασίας Αέριων Εκπομπών (Τομέα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης)

          Διευθυντής     -

          Τεχνικής Χημικών Διεργασιών και Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (Τομέα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης)

          Διευθυντής Δ.Ματζαβίνος

          Διαχείρισης Tοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Τομέα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης)

          Διευθυντής Υπεύθυνος :Ε.Γιδαράκος

          Oικολογίας και Bιοποικιλότητας (Τομέα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης)

          Διευθυντής  Ι. Kαρακάσης

          Βιοχημικής Μηχανικής και Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας

          (Τομέα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιβαλλοντικών Διεργασιών)

          Διευθυντής Ν. Καλογεράκης

         Φαινομένων Μεταφοράς και Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής (Τομέα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιβαλλοντικών Διεργασιών)

          Διευθυντής Β. Γκέκας

         Ατμοσφαιρικών Αιωρούμενων Σωματιδίων (Τομέα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιβαλλοντικών Διεργασιών)

          Διευθυντής Μ. Λαζαρίδης

          Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος (Τομέα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιβαλλοντικών Διεργασιών)

          Διευθυντής Ε.Διαμαντόπουλος

         Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και Παράκτιας Μηχανικής (Τομέα Περιβαλλοντικής Υδραυλικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής)

          Διευθυντής Ι.Κ. Τσάνης

          Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής  (Τομέα Περιβαλλοντικής Υδραυλικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής)

          Διευθυντής Γ. Καρατζάς

          Υδρογεωχημικής Μηχανικής και Αποκατάστασης Εδαφών (Τομέα Περιβαλλοντικής Υδραυλικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής)

          Διευθυντής Ν.Π.Νικολαϊδης