ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Ημ/νια Συμπλήρωσης 30/4/2008

 

           Λεωφόρος Κνωσσού

           Ηράκλειο                                   T.K. 71409

           Τηλεφωνικό Κέντρο:      2810 393210-5           Φαξ:  2810 210106

           Webpage:    www.uoc.gr

           E-mail:         secretary@rector.uoc.gr

 

 

ΣΧΟΛΗ      Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Βιολογίας

          Βασιλικά Βουτών, Τ.Θ. 2208                                Webpage:www.biology.uoc.gr

          Ηράκλειο Κρήτης                        T.K. 71409         E-mail:chsfakian@biology.uoc.gr

          Τηλέφωνο:   2810 394401-2-3-9           Φαξ:  2810 394404, 2810 394459

          Πρόεδρος   Χρήστος Λούης

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

          Διευθύντρια: Δέσποινα Αλενδράκη

          ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

          Διευθυντής: Κυριάκος Κοτσαμπάσης

          ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

          Διευθυντής: Νικόλαος Πανόπουλος

          ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

          Βιομοριακών Επιστημών και Βιοτεχνολογίας

          Περιβαλλοντικής Βιολογίας και Διαχείρισης Βιολογικών Πόρων

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Aναπτυξιακή Bιολογία

          Bιοτεχνολογία Φυτών

          Eισαγωγή στην Iατρική Eντομολογία

          Mοριακή Ιολογία Φυτών

          Oικολογία

          Ανάλυση και Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών σε Βιολογικά Συστήματα

          Βενθική Οικολογία

          Βιογεωγραφία

          Βιοποικιλότητα - Ζώα  

          Βιοποικιλότητα - Φυτά

          Διαχείριση Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων

          Διαχείριση Χερσαίων Oικοσυστημάτων

          Εξελικτική Οικολογία

          Εφαρμοσμένη Βιολογία

          Θαλάσσια Βιολογία

          Θαλάσσια Βιοτεχνολογία

          Θαλάσσια Ρύπανση

          Ιχθυοκαλλιέργειες

          Ιχθυολογία

          Μαθήματα Φυσικής Γεωγραφίας και Γεωμορφολογίας

          Μοριακή Φυσιολογία Καταπονήσεων Φυτών

          Πανίδα της Ελλάδας

          Φυσιολογία Ζώων

          Φυσιολογία Φυτών

          Φωτοβιολογία

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Θαλάσσια Οικοσυστήματα

          Χερσαία Οικοσυστήματα

          Θέματα Εφαρμοσμένης Οικολογίας

          Πανίδα της Ελλάδας

          Διαχείριση Οικοσυστημάτων

          Περιβαλλοντική Γεωλογία

          Οικονομία Περιβάλλοντος

          Περιβάλλον και Αλιεία

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Ερευνητική Ομάδα Θαλάσσιας Βιολογίας

          Ερευνητική Ομάδα Φυσιολογίας, βιοχημείας και βιοτεχνολογίας φυτών

          Ερευνητική Ομάδα Γενετικής πληθυσμών και εξέλιξη

          Ερευνητική Ομάδα Συστηματικής και οικολογίας

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

          Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τ.Θ. 2208                          Webpage:www.materials.uoc.gr

          Ηράκλειο Κρήτης                        T.K. 71003         E-mail:secretariat@materials.uoc.gr

          Τηλέφωνο:   2810 394270-1-2              Φαξ:  2810 394273

          Πρόεδρος   Νικόλαος Πελεκάνος

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Επιστήμη Φυσικών Βιοϋλικών

          Υλικά & Περιβάλλον

          Υλικά ΙΙ: Πολυμερή - Κολλοειδή - Βιοϋλικά

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

          Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τ.Θ. 2208                          Webpage:www.tem.uoc.gr

          Ηράκλειο Κρήτης                        T.K. 71409         E-mail:tem@tem.uoc.gr

          Τηλέφωνο:   2810 393700                   Φαξ:  2810 393701

          Πρόεδρος   Γεώργιος Μακράκης

 

          ΤΟΜΕΙΣ

         ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ:  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (Κατεύθυνση: Μαθηματικά Τεχνολογικών και Φυσικών Επιστημών)

         ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ:  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ(Κατεύθυνση: Μαθηματικά Τεχνολογικών και Φυσικών Επιστημών)

          ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Κατεύθυνση: Επιχειρησιακά Μαθηματικά)

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Μαθηματική Θεωρία Ρύπανσης του Περιβάλλοντος Ι & ΙΙ

          Θέματα Περιβάλλοντος

          Θέματα Ωκεανογραφίας

          Εισαγωγή στην Γεωφυσική

          Γεωφυσικές Ροές

          Υπολογιστική Περιβαλλοντική Χημεία

          Χημεία Περιβάλλοντος

          Υδατική Χημεία

          Ατμοσφαιρική Χημεία

          Ζωολογία ΙΙ

          Οικολογία

          Θαλάσσια Βιολογία

          Εντομολογία

          Αλιευτική Βιολογία

          Θαλάσσια Οικολογία

          Διαχείριση Οικοσυστημάτων

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Μαθηματικών

          Λεωφόρος Κνωσού, Πανεπιστήμιο Κρήτης,

Τ.Θ. 2208                                                           Webpage:         http://web-server.math.uoc.gr:1080

          Ηράκλειο Κρήτης                        T.K. 71409         E-mail:             info@math.uoc.gr

          Τηλέφωνο:   2810 393800                   Φαξ:  2810 393804, 2810 393881

          Πρόεδρος   Μιχαήλ Ταρουδάκης

 

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Διαχείριση Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Φυσικής

          Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τ.Θ  2208                          Webpage:  www.physics.uoc.gr

          Ηράκλειο Κρήτης                        T.K. 71003         E-mail:      adriani@physics.uoc.gr

          Τηλέφωνο:   2810 394308, 2810 394003-4  Φαξ:     2810 394005, 2810 394101

          Πρόεδρος   Γ. Τσιρώνης

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Θερμοδυναμική

          Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον

          Εισαγωγή στην Ατμοσφαιρική Φυσική

          Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική

          Εισαγωγή στη Φυσική Ιονισμένων Αερίων

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Γεωφυσική (Τομέα Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης)

          Ωκεανογραφία και θαλάσσια ρύπανση (Τομέα Υπολογιστικής Φυσικής)

          Ροή σε πορώδη μέσα και ρύπανση υπεδάφους (Τομέα Υπολογιστικής Φυσικής)

          Εισαγωγή στη Φυσική των Ιονισμένων Αερίων (Τομέα Φυσικής Πλάσματος)

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Ερευνητική Δραστηριότητα Επιστήμης Υλικών, Πειραματική Ομάδα στην μελέτη φωτοβολταϊκών συστημάτων (Τομέα Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης)

          Διευθυντής     -

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Χημείας

          Πανεπιστήμιο Κρήτης, Βούτες, ΤΘ 2208                Webpage:www.chemistry.uoc.gr

          Ηράκλειο Κρήτης                        T.K. 71003         E-mail:secrchem@chemistry.uoc.gr

          Τηλέφωνο:   2810 54 5020-4               Φαξ:  2810 545166-7

          Πρόεδρος   Θεοφάνης Κιτσόπουλος

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

          Διευθυντής     -

          ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

          Διευθυντής     -

          ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

          Διευθυντής     -

          ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

          Διευθυντής     -

          ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ

          Διευθυντής -

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Εισαγωγή στη Βιολογία

          Χημεία Περιβάλλοντος

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Περιβαλλοντική Αναλυτική Χημεία

          Περιβαλλοντική Οργανική Χημεία

          Επιδράσεις Ρυπαντών στους Οργανισμούς-Οικοτοξικολογία

          Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

          Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Βιοφυσικής Χημείας (Τομέα Βιοχημείας)

          Διευθυντής Κωνσταντίνος Α. Βαρώτσης

          Απομόνωσης, Ανάλυσης & Σύνθεσης Φυσικών Προϊόντων (Τομέα Οργανικής Χημείας)

          Διευθυντής Χαράλαμπος Κατερινόπουλος

          Αναλυτικής Χημείας (Τομέα Περιβαλλοντικής και Αναλυτικής Χημείας)

          Διευθυντής Νίκος Χανιωτάκης

          Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών (Τομέα Περιβαλλοντικής και Αναλυτικής Χημεία)

          Διευθυντής Ευριπίδης Στεφάνου

 

 

ΣΧΟΛΗ      Κοινωνικών Επιστημών

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Κοινωνιολογίας

          Πανεπιστημιούπολη Γάλλου                                 Webpage:www.soc.uoc.gr/social

          Ρέθυμνο Κρήτης                         T.K. 74100         E-mail:regist@social.soc.uoc.gr

          Τηλέφωνο:   28310 77465-6                Φαξ:  28310 77467

          Πρόεδρος   Ανδρέας Μοσχονάς

 

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          ΠΜΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ:

Αειφορικότητα και Οικολογικός Εκσυγχρονισμός: Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Οικονομικών Επιστημών

          Πανεπιστημιούπολη Γάλλου                                 Webpage:www.soc.uoc.gr/econ

          Ρέθυμνο Κρήτης                         T.K. 74100         E-mail:kalogeraki@econ.soc.uoc.gr

          Τηλέφωνο:   28310 77405-6                Φαξ:  28310 77406

          Πρόεδρος   Εμμανουήλ Πετράκης

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Οικονομική Φυσικών Πόρων και Ενέργειας

          Οικονομική Περιβάλλοντος

          Αγροτική Πολιτική

          Αγροτική Οικονομική

          Οικονομική Γεωγραφία

          Περιβάλλον και Ανάπτυξη (Σεμινάριο)

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση Φυσικών Πόρων

 

 

ΣΧΟΛΗ      Επιστημών Αγωγής

          Webpage:    www.edc.uoc.gr

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

          Πανεπιστημιούπολη Γάλλου                                                     

          Ρέθυμνο Κρήτης                         T.K. 74100                               

          Τηλέφωνο:   28310 77594-5-6              Φαξ:  28310 77596

          Πρόεδρος   Κωνσταντίνος Τζανάκης

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

          Διευθύντρια Πέλλα Καλογιαννάκη

          ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ

          Διευθυντής Μιχάλης Βάμβουκας

         ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

          Διευθυντής: Βασίλειος Μακράκης

          ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

          Διευθύντρια: Αλεξάνδρα Ζερβού

          ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

          Διευθυντής: Κωνσταντίνος Τζανάκης

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Στοιχεία Οικολογίας 

          Περιβαλλοντική εκπαίδευση

 

 

ΣΧΟΛΗ      Επιστημών Υγείας

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Ιατρικής

          Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΤΘ 2208                            Webpage:www.med.uoc.gr

          Ηράκλειο Κρήτης                        T.K. 71003                               

          Τηλέφωνο:   2810 394800                   Φαξ:  2810 542115

          Πρόεδρος   Οδυσσέας Ζώρας

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

          Διευθυντής Αριστείδης Ηλιόπουλος

          ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

          Διευθυντής Ν. Μπουτζογιάννης

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

          Διευθυντής Ανδρέας Μαριωρής

          ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

          Διευθυντής Αναστάσιος Φιλαλήθης

          ΜΗΤΕΡΑΣ- ΠΑΙΔΙΟΥ

          Διευθύντρια Μαρία Καλμναντή

          ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ

          Διευθυντής Γεώργιος Τσανακάκης

          ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

          Διευθυντής Ανδρέας Λαϊτάκης

          ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

          Διευθυντής Παναγιώτης Βάρδας

          ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

          Διευθυντής Αστέριος Κατσαμούρης

          ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

          Διευθυντής     -

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Ακτινοβιολογία-Ακτινοπροστασία

          Τοξικολογία

          Επιδημιολογία-Δημόσια Υγεία

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Ιατρικής Φυσικής (Τομέα Ακτινολογίας)

          Διευθυντής Γ. Δανηλάκης

          Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (Τομέα Ακτινολογίας)

          Διευθυντής Ν. Μπουτζογιάννης

          Βιοχημείας (Τομέα Βασικών Επιστημών)

          Διευθυντής Δ. Καρντάσης

          Κλινικής Παρασιτολογίας, Ζωονόσων και Γεωγραφικής Ιατρικής

          (Τομέα Εργαστηριακής Ιατρικής)

          Διευθυντής Γ. Τσελέντης

          Κλινικής Βακτηριολογίας (Τομέα Εργαστηριακής Ιατρικής)

          Διευθυντής Γ. Τσελέντης

          Ιατρικής της Εργασίας (Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής)

          Διευθυντής Αναστάσιος Φιλαλήθης

 

 

ΣΧΟΛΗ      Φιλοσοφική

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Ιστορίας και Αρχαιολογίας

          Πανεπιστημιούπολη Γάλλου                                 Webpage:www.history-archaeology.uoc.gr

          Ρέθυμνο Κρήτης                         T.K. 74100         E-mail:dragasi@phl.uoc.gr

          Τηλέφωνο:   28310 77379, 28310 77336-7  Φαξ:      28310 77338

          Πρόεδρος   Χρήστος Λούκος

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

          Διευθύντρια Αντωνία Κιουσοπούλου

          ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

          Διευθυντής Σωκράτης Πετμεζάς

          ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

          Διευθύντρια Παυλίνα Καραναστάση

          ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

          Διευθυντής     -

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Περιβάλλον και στρατηγικές διατροφής στη Νεολιθική Εποχή

          Φυσική Γεωγραφία-Ανθρωπογεωγραφία-Τοπογραφία

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

          Πανεπιστημιούπολη Γάλλου                                 Webpage:www.fks.uoc.gr

          Ρέθυμνο Κρήτης                         T.K. 74100         E-mail:vavouraki@phl.uoc.gr

          Τηλέφωνο:   28310 77215-6                Φαξ:  28310 77222

          Πρόεδρος   Αντώνιος Αστρινάκης

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

          Διευθυντής: Κωνσταντίνος Ανδρουλιδάκης

          ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

          Διευθυντής: Αντώνιος Γεωργούλας

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Φιλοσοφία και Οικολογία

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Π.Μ.Σ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ:

          Ανθρώπινη Οικολογία