Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων (EKBY)

Πρόεδρος: Γεράκης Πανταζής- Αλέξανδρος

Διευθύντρια: Αλεξανδρίδου Ευτυχία

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 10/2/2001

Έδρα: Θέρμη   T.K 57001

14ο χλμ.Θεσσαλονίκης - Ν. Μηχανιώνας

Τηλ.:  031 474432-475604  Φαξ:  031 471795

Webpage: http://www.ekby.gr/

Αντικείμενο – Αρμοδιότητες

ΣΚΟΠΟΙ

α. Γενικός Σκοπός

Η προώθηση της αειφορικής διαχείρισης των ανανεώσιμων φυσικών πόρων στην Ελλάδα και σε άλλες περιοχές της Μεσογειακής λεκάνης και της Ευρωπαϊκής Ηπείρου.

β. Ειδικοί Σκοποί.

1. Αειφορική διαχείριση, ανόρθωση και αποκατάσταση υγροτοπικών, δασικών, γεωργικών, θαλάσσιων, παράκτιων και άλλων τύπων οικοσυστημάτων καθώς και λεκανών απορροής.

1.1. Σύνταξη προδιαγραφών, εκτέλεση και επίβλεψη μελετών διαχείρισης, φυσικών περιοχών, και σχεδίων αγροπεριβαλλοντικής διαχείρισης.

1.2. Στήριξη διαχείρισης προστατευόμενων φυσικών περιοχών μέσω της στήριξης της ίδρυσης και της λειτουργίας των οικείων οχημάτων ή φορέων διαχείρισης και της παροχής υπηρεσιών συντονισμού των επιστημονικών, εκπαιδευτικών και λοιπών δραστηριοτήτων τους σε πανελλήνια κλίμακα.

2. Επιστημονική πληροφόρηση. Δημιουργία δικτύων για τη συγκέντρωση και επεξεργασία δεδομένων και την παροχή πληροφοριών σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς.

2.1. Δημιουργία και λειτουργία Αρχείων Πληροφοριών.

2.2. Δημιουργία και λειτουργία σημείου αναφοράς πληροφοριών σε σχέση με τα θέματα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος.

2.3. Συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή δίκτυα πληροφοριών για ειδικά θέματα φυσικών πόρων.

2.4. Παρακολούθηση οικολογικών και άλλων μεταβολών των φυσικών πόρων.

2.5. Παρακολούθηση των ανθρώπινων χειρισμών στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας, της ενέργειας, της βιομηχανίας, των μεταφορών, της κατοικίας, της αναψυχής και του τουρισμού, και των συνεπειών τους στα φυσικά οικοσυστήματα.

2.6. Δημιουργία και λειτουργία βιβλιοθήκης, αρχείων Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και κέντρου τεκμηρίωσης. Ηλεκτρονική δικτύωση και διάχυση πληροφοριών.

3. Έρευνα

Εκπόνηση ερευνητικών μελετών πεδίου και εργαστηρίου προσανατολισμένων στην επίλυση προβλημάτων αειφορικής ανάπτυξης, διατήρησης, διαχείρισης και ανάδειξης φυσικών πόρων.

4.  Κατάρτιση

4.1. Εκπόνηση έργων κατάρτισης σε θέματα αειφορικής ανάπτυξης και διαχείρισης φυσικών πόρων για στελέχη δημοσίων υπηρεσιών, οργανισμών της αυτοδιοίκησης όλων των βαθμίδων και υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

4.2. Εκπόνηση έργων κατάρτισης σε θέματα αειφορικής χρήσης των φυσικών πόρων, για αγρότες, ψαράδες, κυνηγούς και άλλους χρήστες.

4.3. Κατάρτιση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ειδικά θέματα Οικολογίας, Επιστήμης του Περιβάλλοντος και Αειφορικής Ανάπτυξης Πόρων.

5. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

5.1. Εκπόνηση έργων ευαισθητοποίησης του κοινού γενικά και ειδικών κοινωνικών ομάδων στις φυσικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές αξίες που προκύπτουν από τη διατήρηση των λειτουργιών που επιτελούνται στα υγροτοπικά, δασικά, γεωργικά, παράκτια, θαλάσσια και λοιπά οικοσυστήματα.

5.2. Εκπόνηση έργων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στήριξη προγραμμάτων που πραγματοποιούνται σε σχολεία και στήριξη των σχετικών προσπαθειών του Υπουργείου Παιδείας και ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

5.3. Δημιουργία και λειτουργία κτηριακών και υπαιθρίων εγκαταστάσεων, (μουσείων, εκθετηρίων, κέντρων πληροφόρησης κοινού) για την ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του κοινού, μαθητών, φοιτητών κ.λπ. στις λειτουργίες και αξίες των φυσικών, γεωργικών κ.ά. οικοσυστημάτων και στην ανάγκη διατήρησής τους.

5.4. Παραγωγή σχετικού εντύπου και ηλεκτρονικού υλικού.

5.5. Στήριξη δραστηριοτήτων ελληνικών και ξένων περιβαλλοντικών οργανώσεων (π.χ. πληροφόρηση, επιμόρφωση).

5.6. Προβολή με κάθε μέσο των αρχών της αειφορικής ανάπτυξης των πόρων από τις οποίες πρέπει να εμφορείται μια περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένη κοινωνία.

6. Πολιτικές για το φυσικό περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη

6.1. Διαμόρφωση τεκμηριωμένων επιχειρημάτων και διατύπωση εισηγήσεων προς τις υπηρεσίες της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θέσπιση προδιαγραφών και σταθεροτύπων που αφορούν την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη διαμόρφωση της περιβαλλοντικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής των μέτρων περιβαλλοντικής πολιτικής. 

6.2.  Διαμόρφωση τεκμηριωμένων επιχειρημάτων και διατύπωση εισηγήσεων για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας (π.χ. γεωργία, αλιεία, τουρισμός κ.λπ.) και τη θέσπιση και εφαρμογή των αναγκαίων προς τούτο μέτρων τομεακών πολιτικών και νόμων. Στο πλαίσιο αυτό, παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής των τομεακών πολιτικών.

6.3. Υποβοήθηση των αρμοδίων υπηρεσιών της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης, και των συνεργαζόμενων με αυτές οργανισμών, σε θέματα τήρησης διεθνών υποχρεώσεων (π.χ. συμβάσεων) που σχετίζονται με τους σκοπούς του ΕΚΒΥ.

6.4. Ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών στη ΝΑ Ευρώπη και τη Μεσόγειο σε θέματα που σχετίζονται με τους σκοπούς του ΕΚΒΥ.

7. Ειδικά προγράμματα

Ανάληψη σχεδιασμού και εκτέλεσης ειδικών μελετών, έργων και αποστολών από το Ελληνικό Κράτος και από τους οργανισμούς και υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που σχετίζονται με τις προαναφερθείσες δραστηριότητες (π.χ. παροχή ειδικών συμβουλών, έκφραση γνώμης, σύνταξη προδιαγραφών έργων, δημιουργία υποδομής για την επίβλεψη της τήρησης περιβαλλοντικών όρων, έργων και δραστηριοτήτων).

Το ΕΚΒΥ είναι ένας αυτόνομος οργανισμός που λειτουργεί υπό τη σκέπη του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας.  Στο ΕΚΒΥ εργάζονται πάνω από 40 ειδικοί επιστήμονες και διοικητικοί υπάλληλοι σ'ένα χώρο 1200m2 και σ' ένα ειδικά κατασκευασμένο και εξοπλισμένο κτήριο.

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ στη διάρκεια των δέκα χρόνων λειτουργίας του έχει εκπονήσει μια σειρά σημαντικών έργων και έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς σκοπούς της ίδρυσής του, στηριζόμενο πάντα στην επιστημονική του επάρκεια και εγκυρότητα.