Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης(υπάγεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων)

Πρόεδρος: Μοδινός Μιχάλης

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 21/3/2001

Έδρα: Κηφισιά   T.K 14561

Οδός: Κηφισίας και Γρηγ. Λαμπράκη 1 (Βίλα Καζούλη)

Τηλ.:  6236610 έως 12  Φαξ:  8085566

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Σκοποί του είναι:

- Η συλλογή, ταξινόμηση και επεξεργασία στοιχείων και δεδομένων για το περιβάλλον και η παροχή αντικειμενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιμων πληροφοριών σε δημόσιους και ιδιωτικούς χρήστες

- Η ευρεία διάδοση των περιβαλλοντικών πληροφοριών και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης

- Η επιστημονική συμβολή στην επεξεργασία, εφαρμογή και αξιολόγηση πολιτικών, προγραμμάτων και μέτρων που αφορούν το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη, σε συνάρτηση και με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές δραστηριότητες της χώρας, η αντίστοιχη επιστημονική υποστήριξη της διοίκησης και η υποβολή προτάσεων στους αρμόδιους φορείς

- Η τεχνική και επιστημονική στήριξη εθνικών, κοινοτικών και διεθνών προγραμμάτων και δράσεων που αφορούν το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη

- Η κατάρτιση και επιμόρφωση των υπαλλήλων της διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και των πολιτών για θέματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης.