Κέντρο Πληροφόρησης Πρεσπών

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 6/1/2001

Τηλ:  0385 51211   Φαξ:  0385 51211

Έδρα:  Άγιος Γερμανός Πρέσπας   Τ.Κ 53077 

E-mail: spp@line.gr

Αντικείμενο – Αρμοδιότητες

Φορέας υλοποίησης είναι η Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών (βλέπε εγγραφή στις ΜΚΟ-ΠΟ)