ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑΓενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (βλέπε στο Υπουργείο Ανάπτυξης)
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (βλέπε στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων)
Γενικό Χημείο του Κράτους (βλέπε στο Υπουργείο Οικονομικών)
Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (βλέπε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας)
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ) (βλέπε στα Πολιτικά Κόμματα - Συνδικαλιστικούς Φορείς)
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)
Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (βλέπε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας)
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας (Ε.Σ..Υ.Ε) (βλέπε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας)
Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (Ε.Ι.Ν) (Εποπτεύεται από το ΥΠΕΠΘ)
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.)
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) (υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης)
Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) (υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης)
Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ Α.Ε)
Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ)
Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) (βλέπε στο ΥΠΕΧΩΔΕ)
Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (βλέπε στο ΥΠΕΧΩΔΕ)
Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης (βλέπε στο ΥΠΕΧΩΔΕ)
Συνήγορος του Πολίτη (βλέπε στο Κεφάλαιο Υπουργεία)
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) (βλέπε στα Πολιτικά Κόμματα - Συνδικαλιστικούς Φορείς)