Υπουργείο Ανάπτυξης

Webpage: http://www.ypan.gr/

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας-Γενική Διεύθυνση Στήριξης Βιομηχανίας

Τηλ. Κέντρο: 7482770

Γενικός Διευθυντής: Τσούκας Γεώργιος

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 15/1/2001

Έδρα: Αθήνα   T.K 10192

Οδός: Μιχαλακοπούλου 80

Τηλ.:  7799651  Φαξ:  7776712

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας-Γενική Διεύθυνση Στήριξης Βιομηχανίας-Δ/νση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος

Τηλ. Κέντρο: 7482770

Διευθυντής: Κατσογιάννης Ιωάννης

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 15/1/2001

Έδρα: Αθήνα   T.K 10192

Οδός: Μιχαλακοπούλου 80

Τηλ.:  7798259  Φαξ:  7798259

E-mail: katsogiannisi@ypan.gr

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 15/1/2001

Τμήμα Α΄

Υπεύθυνος: Ουέρκνερχ Αγιάλεω

Έδρα: Αθήνα   T.K 10192

Οδός: Μιχαλακοπούλου 80

Τηλ.:  7703502  Φαξ:  7703502

E-mail: workneha@ypan.gr

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Χωροταξικά Θέματα βιομηχανίας.

 

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 15/1/2001

Τμήμα Β΄

Έδρα: Αθήνα   T.K 10192

Οδός: Μιχαλακοπούλου 80

Τηλ.:  7781288  Φαξ:  7703502

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Περιβαλλοντικά θέματα βιομηχανίας.

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 15/1/2001

Τμήμα Γ΄

Υπεύθυνη: Πιπεροπούλου Χαρίκλεια

Έδρα: Αθήνα   T.K 10192

Οδός: Μιχαλακοπούλου 80

Τηλ.:  7770671  Φαξ:  7791111

E-mail: piperopouloux@ypan.gr

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης και κοινοτική διάσταση της βιομηχανικής περιβαλλοντικής πολιτικής.

Γενική Γραμματεία Εμπορίου - Γενική Δ/νση Καταναλωτή - Δ/νση Τεχνολογικής Προστασίας

Διευθυντής: Γαδ Γεώργιος

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/1/2001

Έδρα: Αθήνα   T.K 10181 Πλατεία Κάνιγγος

Τηλ.:  3817613  Φαξ:  3842642

E-mail: gxd@fpolis.gr

                              Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/1/2001

Τμήμα Καθορισμού και Ελέγχου Όρων Κυκλοφορίας Προϊόντων

Υπεύθυνη: Τσάτση Μαρία

Έδρα: Αθήνα   T.K 10181 Πλατεία Κάνιγγος

Τηλ.:  3843046 - 3812790  Φαξ:  3842642

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Ενημέρωση Υπηρεσιών Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων περί ισχύος των διατάξεων για ελέγχους καταναλωτικών αγαθών

- Συστάσεις στις ανωτέρω Υπηρεσίες για τη διεξαγωγή ελέγχων καταναλωτικών αγαθών

- Τήρηση στατιστικών στοιχείων επί των διενεργούμενων ελέγχων

- Εισηγείται την κανονιστική ρύθμιση θεμάτων που είναι σχετικά με τους όρους διάθεσης των καταναλωτικών αγαθών στην αγορά, ιδίως σ' ότι αφορά την ασφάλεια, την ποιότητα, την συσκευασία, την επισήμανση και την καταστολή των νοθειών

Στο πλαίσιο αυτό έχουν γίνει οι εξής ενέργειες:

- Η έκδοση της 3/96 Αγ. Δ/ξης σχετικά με τη χρήση των όρων "γούνα" και "οικολογικό" για τα είδη ένδυσης

- Η έκδοση της 25/91 Αγ. Δ/ξης σχετικά με την υποχρέωση προσφοράς ποτών, γενικά σε επαναπληρώσιμες συσκευασίες, όταν διατίθενται σε χώρους ομαδικής εστίασης

- Πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με ΥΠΕΧΩΔΕ η έκδοση Αγορανομικής Δ/ξης που αφορά τη χρήση του όρου "οικολογικό" ή "οικο" γενικότερα για όλα τα διατιθέμενα αγαθά.

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας - Δ/νση Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας

Τηλ. Κέντρο: 7714240

Διευθυντής: Κωνσταντόπουλος Νικόλαος

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/1/2001

Τμήμα Α' Ευρωπαϊκής Ένωσης

Υπεύθυνος: Κωνσταντόπουλος Νικόλαος

Έδρα: Αθήνα   T.K 11510

Οδός: Μεσογείων 14-18

Τηλ.:  7711519  Φαξ:  7714153

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Συντονισμός ελληνικής συμμετοχής στα προγράμματα RDT της Ε.Ε.

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/1/2001

Τμήμα Β' Διακρατικών Συνεργασιών

Υπεύθυνη: Σπηλιώτη-Αγγέλου Αγνή

Έδρα: Αθήνα   T.K 11510

Οδός: Μεσογείων 14-18

Τηλ.:  7714495  Φαξ:  7714153

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Προγραμματισμός, εκτέλεση και χρηματοδότηση έργων διακρατικής συνεργασίας σύμφωνα με 20-25 πρωτόκολλα Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας με χώρες της Ευρώπης, Ασίας κά.

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/1/2001

Τμήμα Γ' Διεθνών Οργανισμών

Υπεύθυνη: Πατρώνη Αφροδίτη

Έδρα: Αθήνα   T.K 11510

Οδός: Μεσογείων 14-18

Τηλ.:  7714379  Φαξ:  7714153

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Συντονισμός και παρακολούθηση της ελληνικής συμμετοχής σε διεθνείς-πολυεθνικούς οργανισμούς όπως ΝΑΤΟ, CERN, UNESCO, TUBL, IDC, MNEP, OHE (UNIPO) κά.

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας - Δ/νση Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Τηλ. Κέντρο: 7752222


Διευθύντρια: Σοφούλη Ευαγγελία

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 15/1/2001

  Έδρα: Αθήνα   T.K 11510

  Οδός: Μεσογείων 14-18

  Τηλ.:  7713474  Φαξ:  7713810

  E-mail: esof@gsrt.gr

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 15/1/2001

Τμήμα Τεχνολογικής Πληροφόρησης, Επιμόρφωσης και Πολιτισμού

Υπεύθυνη: Στεργίου Όλγα

Έδρα: Αθήνα   T.K 11510

Οδός: Μεσογείων 14-18

Τηλ.:  7713474  Φαξ:  7713810

E-mail: oste@gsrt.gr

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

1. Διάδοση τεχνολογικού πολιτισμού

Προγράμματα: Τεχνομάθεια, Ανοιχτές Θύρες, Τεχνολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

2. Κατάρτιση σε Έρευνα και Τεχνολογία

Προγράμματα: Συνεισφορά στη  σταδιοδρομία ελληνόφωνων ερευνητών του εξωτερικού, Ανθρώπινα δίκτυα διάδοσης Ε&ΤΑ, ΔΙΑΥΛΟΣ, Γλωσσική Τεχνολογία

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας- Δ/νση Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων

Τηλ. Κέντρο: 7752222

Διευθυντής: Φωκάς Ερρίκος

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 15/1/2001

Έδρα: Αθήνα   T.K 11510

Οδός: Μεσογείων 14-18

Τηλ.:  7713721-7773673-7713575  Φαξ:  7773673-7713575

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 15/1/2001

Τμήμα Β΄

Υπεύθυνη: Θεοδωροπούλου Μαργαρίτα

Έδρα: Αθήνα   T.K 11510

Οδός: Μεσογείων 14-18

Τηλ.:  7713633  Φαξ:  7713575

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Χρηματοδότηση και παρακολούθηση ερευνητικών προγραμμάτων:

- Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νέου Ερευνητικού Δυναμικού

- Πρόγραμμα Υποτροφιών Προσανατολισμένης Έρευνας

- Πρόγραμμα Συνχρηματοδοτήσεων

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών χρηματοδοτούνται και έργα που σχετίζονται με το περιβάλλον.

Γενική Δ/νση Ενέργειας - Δ/νση Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Τηλ. Κέντρο: 7482770

Διευθυντής: Μέντζος Γεώργιος

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/1/2001

  Έδρα: Αθήνα   T.K 10192

  Οδός: Μιχαλακοπούλου 80

  Τηλ.:  7789465  Φαξ:  7709346

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/1/2001

Τμήμα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Υπεύθυνοι: Αντωνόπουλος Δημήτριος,-Σπυρόπουλος Νικόλαος

Έδρα: Αθήνα   T.K 10192

Οδός: Μιχαλακοπούλου 80

Τηλ.:  7793383  Φαξ:  7709346

E-mail: spiropoulosN@ypan.gr

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Αδειοδότηση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (αιολική, μικρά υδροηλεκτρικά, φωτοβολταϊκά συστήματα, βιομάζα)

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/1/2001

Τμήμα Εξοικονόμησης Ενέργειας

Υπεύθυνος: Νομίδης Δημήτριος

Έδρα: Αθήνα   T.K 10192

Οδός: Μιχαλακοπούλου 80

Τηλ.:  7709100  Φαξ:  7717612

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Αξιολόγηση επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας και συμπαραγωγής

Γενική Δ/νση Ενέργειας - Δ/νση Ενεργειακής Πολιτικής

Διευθυντής: Νικολάρας Παναγιώτης

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 15/1/2001

Έδρα: Αθήνα   T.K 10192

Οδός: Μιχαλακοπούλου 80

Τηλ.:  7482770  Φαξ:  7709346

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 15/1/2001

Τμήμα Α΄

Υπεύθυνος: Χατζηγιαννάκης Κωνσταντίνος

Έδρα: Αθήνα   T.K 10192

Οδός: Μιχαλακοπούλου 80

Τηλ.:  7482770  Φαξ:  7709346

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Θέματα που άπτονται του περιβάλλοντος σε σχέση με δράσεις ή νομοθετήματα ενεργειακής πολιτικής. Σε περίπτωση που το εξεταζόμενο εκάστοτε θέμα αφορά σε ειδικότερα θέματα για τα οποία στο Υπουργείο Ανάπτυξης υπάρχει αρμόδια καθ' ύλην Διεύθυνση,  διαβιβάζεται και σ΄αυτήν για λήψη γνώμης ή για κατ΄ευθείαν απάντηση.

Γενική Δ/νση Φυσικού Πλούτου - Δ/νση Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών

Τηλ. Κέντρο: 7793711

Διευθυντής: Πατελάρος Γεώργιος

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 15/1/2001

Έδρα: Αθήνα   T.K 10192

Οδός: Μιχαλακοπούλου 80

Τηλ.:  7793711-7797728  Φαξ:  7714250

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 15/1/2001

Τμήμα Λατομείων Αδρανών Υλικών

Υπεύθυνος: Κολέρης Δημήτρης

Έδρα: Αθήνα   T.K 10192

Οδός: Μιχαλακοπούλου 80

Τηλ.:  7793910  Φαξ:  7714250

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Συνυπογραφή με ΥΠΕΧΩΔΕ της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για έρευνα και εκμετάλλευση λατομείων μαρμάρων και αδρανών υλικών (ΚΥΑ 69269/5387/90, ΦΕΚ 678/Β/90).

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 15/1/2001

Τμήμα Λατομείων Μαρμάρων

Υπεύθυνος: Ατσαλής Κωνσταντίνος

Έδρα: Αθήνα   T.K 10192

Οδός: Μιχαλακοπούλου 80

Τηλ.:  7707330  Φαξ:  7787126-7714250

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Συνυπογραφή με το ΥΠΕΧΩΔΕ της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για έρευνα και εκμετάλλευση λατομείων μαρμάρων και αδρανών υλικών (Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/90, ΦΕΚ 678/Β/25-10-90).

Γενική Δ/νση Φυσικού Πλούτου - Δ/νση Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών

Τηλ. Κέντρο: 7793711

Διευθυντής: Πάϊτας Δημήτρης

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 15/1/2001

Έδρα: Αθήνα   T.K 10192

Οδός: Μιχαλακοπούλου 80

Τηλ.:  7718874  Φαξ:  7714250

E-mail: paitasd@ypan.gr

 

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 15/1/2001

Τμήμα Α΄ Μεταλλευτικών Ορυκτών

Υπεύθυνος: Κιαγιάς Εμμανουήλ

Έδρα: Αθήνα   T.K 10192

Οδός: Μιχαλακοπούλου 80

Τηλ.:  7793373  Φαξ:  7714250

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Συνυπογραφή με το ΥΠΕΧΩΔΕ σε περιβαλλοντικές μελέτες (ΚΥΑ 69269/90) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων σε έρευνα-εκμετάλλευση μεταλλείων (μεταλλευτικών ορυκτών).

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 15/1/2001

Τμήμα Β ΄Βιομηχανικών Ορυκτών

Υπεύθυνος: Πάϊτας Δημήτρης

Έδρα: Αθήνα   T.K 10192

Οδός: Μιχαλακοπούλου 80

Τηλ.:  7708938  Φαξ:  7714250

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Συνυπογραφή με το ΥΠΕΧΩΔΕ σε περιβαλλοντικές μελέτες (ΚΥΑ 69269/90) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων σε έρευνα-εκμετάλλευση λατομείων βιομηχανικών ορυκτών.

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 15/1/2001

Τμήμα Γ' Εγκατάστασης Μεταλλείων Βιομηχανικών Ορυκτών

Υπεύθυνος: Πάϊτας Δημήτρης

Έδρα: Αθήνα   T.K 10192

Οδός: Μιχαλακοπούλου 80

Τηλ.:  7793373  Φαξ:  7714250

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Συνέγκριση με το ΥΠΕΧΩΔΕ περιβαλλοντικών όρων σε εγκαταστάσεις μεταλλείων και λατομείων βιομηχανικών ορυκτών.

Γενική Δ/νση Φυσικού Πλούτου - Δ/νση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών Πόρων

Τηλ. Κέντρο: 7482770

Διευθύντρια: Μανιάτη-Σιάτου Χρυσάνθη

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/1/2001

Έδρα: Αθήνα   T.K 10192

Οδός: Μιχαλακοπούλου 80

Τηλ.:  7771589  Φαξ:  7771589

E-mail: mdmwat@otenet.gr

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/1/2001

Τμήμα Εδαφικών και Θαλάσσιων Πόρων

Υπεύθυνη: Γκίνη Μαρία

Έδρα: Αθήνα   T.K 10192

Οδός: Μιχαλακοπούλου 80

Τηλ.:  7708410  Φαξ:  7771589

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Εδαφικών και Θαλασσίων Πόρων:

- Επισημαίνει, καταγράφει και εκτιμά τους θαλάσσιους πόρους

- Καταγράφει και αξιολογεί τα χερσαία και θαλάσσια φυσικά οικοσυστήματα

- Εκτιμά, αξιολογεί και καθορίζει τις παραγωγικές δυνατότητες των εδαφικών και θαλάσσιων πόρων, καθώς και των φυσικών οικοσυστημάτων

- Καθορίζει τις περιοχές βιογενετικών αποθεμάτων και τους όρους διαχείρισης αυτών σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς

- Καταρτίζει ισοζύγια προσφοράς-ζήτησης συσχετίζοντας τους διαθέσιμους πόρους με τις συνολικές ανάγκες κατά τομέα διαχρονικά, καθώς και με τα προγράμματα ανάπτυξης

- Μελετά την κανονική ανανέωση των δυνάμενων να ανανεωθούν πόρων και τη βελτιστοποίηση της εκμετάλλευσής τους

- Συντονίζει τις δραστηριότητες των διαφόρων φορέων σε θέματα προγραμματισμού, χρήσης και έρευνας εδαφικών και θαλάσσιων πόρων και φυσικών οικοσυστημάτων

- Χαράζει την πολιτική διαχείρισης και πολιτική αποθεμάτων στα πλαίσια της γενικότερης αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας και καταρτίζει σχετικά προγράμματα

- Προωθεί τη διεθνή συνεργασία με θέματα αξιολόγησης και διαχείρισης των εδαφικών και θαλάσσιων πόρων και παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις και αποφάσεις

- Μεριμνά για τη λήψη νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για την εξασφάλιση της ορθολογικής χρήσης των εδαφικών και θαλάσσιων πόρων.

                              Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/1/2001

Τμήμα Κανονισμών και Τεκμηρίωσης

Υπεύθυνος: Χριστόπουλος Θεόδωρος

Έδρα: Αθήνα   T.K 10192

Οδός: Μιχαλακοπούλου 80

Τηλ.:  7776282  Φαξ:  7771589

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Κανονισμών και Τεκμηρίωσης:

- Μεριμνά για την αναγνώριση, απογραφή και χαρτογράφηση των υδατικών πόρων της χώρας

- Μεριμνά δια τη συγκέντρωση, επεξεργασία και τεκμηρίωση στοιχείων σχετικών με τους υδατικούς πόρους της χώρας, οργανώνει και επιμελείται τη λειτουργία του Κεντρικού Μητρώου Πληροφοριών Υδρολογικού Ενδιαφέροντος

- Προσδιορίζει κατά χρήση, τα ανώτατα και κατώτατα όρια των αναγκαίων ποσοτήτων και της κατάλληλης ποιότητας για ορθολογική χρήση νερού

- Παρακολουθεί νομικά θέματα σχετικά με την αξιοποίηση και χρήση υδατικών πόρων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και επεξεργάζεται σχέδια νομοθετικών ρυθμίσεων των υδατικών σχέσεων

- Συντάσσει και τυποποιεί προδιαγραφές μελετών, ερευνητικών εργασιών, οργάνων και μεθόδων παρατήρησης που έχουν σχέση με τους υδατικούς πόρους

- Εκδίδει άδειες πολλαπλής χρήσης νερού, εξετάζει καταγγελίες παραβάσεων σχετικά με την εκτέλεση έργων αξιοποίησης των υδατικών πόρων και μεριμνά για την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων.

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/1/2001

Τμήμα Μελετών

Υπεύθυνος: Σιάτος Γεώργιος

Έδρα: Αθήνα   T.K 10192

Οδός: Μιχαλακοπούλου 80

Τηλ.:  7704948  Φαξ:  7771589

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Το τμήμα Μελετών:

- Μεριμνά για την εκτίμηση και αξιολόγηση των υδατικών πόρων της χώρας, με βάση τα επεξεργασμένα στοιχεία του τμήματος Κανονισμών και Τεκμηρίωσης

- Οργανώνει εθνικά δίκτυα σταθμών παρακολούθησης παραμέτρων νερού

- Καταρτίζει υδατικά ισοζύγια κατά υδατικό διαμέρισμα και στο σύνολο της χώρας

- Καταρτίζει διαχρονικά ισοζύγια προσφοράς-ζήτησης, συσχετίζοντας τους διαθέσιμους υδατικούς πόρους με τις κατά τόπους ανάγκες ύδρευσης, γεωργίας, βιομηχανίας, ενέργειας και διατήρησης του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα προγράμματα ανάπτυξης της χώρας.

- Επεξεργάζεται προγράμματα για την εξασφάλιση της κανονικής ανανέωσης, της προστασίας των αποθεμάτων και την μεγιστοποίησης της εκμετάλλευσης των υδροφορέων

- Επεξεργάζεται και εισηγείται στους αρμόδιους φορείς περιορισμούς ή άλλα μέτρα στη χρήση των υδατικών πόρων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

- Κοστολογεί ορθολογικά το νερό κατά χρήση και επεξεργάζεται προτάσεις για τιμολόγηση και ανακατανομή των οικονομικών βαρών

- Καθορίζει, σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς, την ελάχιστη διατηρητέα παροχή σε ποταμούς και το ελάχιστο ύψος στάθμης σε λίμνες και μεριμνά για την προστασία της ποσότητας και ποιότητας των υδατικών πόρων σε σχέση με το περιβάλλον γενικότερα

- Αξιολογεί τα θερμομεταλλικά και ιαματικά νερά και προγραμματίζει την αξιοποίησή τους

- Εκπονεί σχετικές με τη διαχείριση των υδατικών πόρων μελέτες μεταξύ των οποίων και μελέτες για την διευθέτηση της φυσικής προσφοράς του νερού σε σχέση με τη ζήτηση σε ελλειμματικές περιοχές ή για την αντιμετώπιση πλεονάσματος νερού που μπορεί να προκαλέσει ζημιές

- Ασκεί τις αρμοδιότητες των αντιστοίχων τμημάτων των περιφερειακών υπηρεσιών διαχείρισης υδατικών πόρων, μέχρι την ίδρυσή τους και εφόσον οι αρμοδιότητες αυτές δεν έχουν ανατεθεί σε άλλη υφιστάμενη περιφερειακή υπηρεσία διαχείρισης

- Διαχειρίζεται τα Προγράμματα Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/1/2001

Τμήμα Προγραμματισμού

Υπεύθυνος: Γεωργαλάς Λουκάς

Έδρα: Αθήνα   T.K 10192

Οδός: Μιχαλακοπούλου 80

Τηλ.:  7776282  Φαξ:  7771589

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Προγραμματισμού:

- Επεξεργάζεται και εισηγείται την υδατική πολιτική της χώρας

- Συντονίζει και παρακολουθεί τις δραστηριότητες έρευνας, αξιοποίησης, χρήσης και προστασίας των υδατικών πόρων σε εθνικό επίπεδο

- Ελέγχει την άσκηση των δικαιωμάτων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αφορούν τις υδατικές σχέσεις σε εθνικό επίπεδο

- Καταρτίζει τα εθνικά προγράμματα ανάπτυξης των υδατικών πόρων της χώρας, όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία

- Εξειδικεύει τα εθνικά προγράμματα ανάπτυξης των υδατικών πόρων και κατανέμει τους υδατικούς πόρους κατά χρήση σε κάθε υδατικό διαμέρισμα, με βάση τα αντίστοιχα υδατικά ισοζύγια

- Ασχολείται με υδατικά θέματα εθνικής κλίμακας

- Έχει την ευθύνη, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν σε σχέση με τους διακρατικούς υδατικούς πόρους, καθώς και για τις διεθνείς σχέσεις σε θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων

- Εισηγείται την κατά χρήση κατανομή του νερού σε περιπτώσεις ανταγωνιστικών χρήσεων

- Παρακολουθεί τις περιφερειακές υπηρεσίες διαχείρισης και συντονίζει τις διαπεριφερειακές σχέσεις

- Ασκεί τις αρμοδιότητες των αντίστοιχων τμημάτων των περιφερειακών υπηρεσιών διαχείρισης υδατικών πόρων μέχρι την ίδρυσή τους και εφόσον οι αρμοδιότητες αυτές δεν έχουν ανατεθεί σε άλλη υφιστάμενη περιφερειακή υπηρεσία διαχείρισης υδατικών πόρων

- Παρέχει γραμματειακή εξυπηρέτηση στη Διϋπουργική Επιτροπή Υδάτων

- Διαχειρίζεται τα προγράμματα Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ).

Επιθεώρηση Μεταλλείων Βόρειας Ελλάδας

Επιθεωρητής: Παπαδόπουλος Δημήτριος

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 15/1/2001

Έδρα: Θεσσαλονίκη   T.K 54123           Διοικητήριο

Τηλ.:  031 264982  Φαξ:  031 264283

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 15/1/2001

Τμήμα Α΄ Ασφαλείας και Αδειών Εκμετάλλευσης

Υπεύθυνος: Αποστόλου Ιωάννης

Έδρα: Θεσσαλονίκη   T.K 54123 Διοικητήριο

Τηλ.:  031 225115-279090  Φαξ:  031 264283

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων σε μεταλλεία, λατομεία, ορυχεία (συναρμοδιότητα με τις Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ)

- Ανάλογη συναρμοδιότητα με τις δασικές υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας για τις δασικές εκτάσεις.

Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδας

Επιθεωρητής: Σπυρίδωνος Κλεομένης

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 10/1/2001

  Έδρα: Αθήνα   T.K 10551

  Οδός: Λυκούργου 9

  Τηλ.:  3241345  Φαξ:  3243848

  E-mail: emne@ypan.gr

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 10/1/2001

Τμήμα Α΄

Υπεύθυνος: Ιωσηφάκης  Χαράλαμπος

Έδρα: Αθήνα   T.K 10551

Οδός: Λυκούργου 9

Τηλ.:  3243874  Φαξ:  3243848

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Έλεγχος προστασίας και αποκατάστασης περιβάλλοντος των μεταλλευτικών και λατομικών εργασιών.