Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

Webpage: http://www.minenv.gr/

Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος

Γενικός Διευθυντής: Βουρνάς Ιωάννης

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/1/2001

Έδρα: Αμπελόκηποι   T.K 11523

Οδός: Αμαλιάδας 15

Τηλ.:  6410641  Φαξ:  6410641

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/1/2001

Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος

Προϊστάμενος: Τολέρης Επαμεινώνδας

Έδρα: Αθήνα   T.K 11473

Οδός: Λεωφ. Αλεξάνδρας 11

Τηλ.:  6412370-1  Φαξ:  6451914

E-mail: eype-ypehode@ath.forthnet.gr

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Η εισήγηση για την αξιολόγηση και δημοσιοποίηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καθώς και η εισήγηση για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων

- Η εισήγηση για την αξιολόγηση και έγκριση Μελετών Προέγκρισης Χωροθέτησης

- Η υποστήριξη των κεντρικών Υπηρεσιών Υπουργείων και Φορέων υλοποίησης έργων και δραστηριοτήτων καθώς και των περιφερειακών και νομαρχιακών Υπηρεσιών στην εκπόνηση και αξιολόγηση Μελετών εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Μελετών Προέγκρισης Χωροθέτησης

- Η υποστήριξη σε περιβαλλοντικά θέματα των Υπηρεσιών και Φορέων προώθησης και υλοποίησης έργων και δραστηριοτήτων

- Η εισήγηση για την αξιολόγηση και Έγκριση Ειδικών Τεχνικών Μελετών Περιβάλλοντος

- Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της υλοποίησης των περιβαλλοντικών όρων που τίθενται καθώς και η εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης αυτών, για έργα και δραστηριότητες του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και για ιδιωτικά έργα υποδομής και δικτύων που είτε συγχρηματοδοτούνται από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και επενδυτικών φορέων είτε έχουν κοινόχρηστο χαρακτήρα.

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/1/2001

Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος-Τμήμα Α' Δικτύων, Μεταφορών και Λοιπών Έργων

Υπεύθυνος: Γιαννακόπουλος Βασίλης

Έδρα: Αθήνα   T.K 11473

Οδός: Λεωφ. Αλεξάνδρας 11

Τηλ.:  6412370-1  Φαξ:  6451914

E-mail: eype-ypehode@ath.forthnet.gr

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Έργα οδοποιίας, σιδηροδρόμων, λιμενικών, αεροδρομίων, δικτύων (όπως μεταφοράς ενέργειας, θερμού νερού, καυσίμων, μετρό) και κάθε άλλου έργου που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του Τμήματος Β'.

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/1/2001

Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος-Τμήμα Β' Υδραυλικών Έργων και Στερεών Αποβλήτων

Υπεύθυνος: Κόκκινος Γεώργιος

Έδρα: Αθήνα   T.K 11473

Οδός: Λεωφ. Αλεξάνδρας 11

Τηλ.:  6412370-1  Φαξ:  6451914

E-mail: eype-ypehode@ath.forthnet.gr

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Έργα υδραυλικά, υδροηλεκτρικά, διαχείρισης στερεών και τοξικών αποβλήτων και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και υγρών αποβλήτων.

Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος-Δ/νση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης-Θορύβου

Τηλ. Κέντρο: 8650053-8650334

Διευθυντής: Ζήρος Γεώργιος

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/1/2001

Έδρα: Αθήνα   T.K 11251

Οδός: Πατησίων 147

Τηλ.:  8646939  Φαξ:  8646939

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/1/2001

Τμήμα Αυτοκινήτων και Εξωτερικών Καύσεων

Υπεύθυνος: Ζήκος Πάρις

Έδρα: Αθήνα   T.K 11251

Οδός: Πατησίων 147

Τηλ.:  8650053  Φαξ:  8647420

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Η μελέτη και εισήγηση μέτρων για περιορισμό στις εκπομπές ρύπων, οι μετρήσεις και ο έλεγχος εκπομπών.

Η επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/1/2001

Τμήμα Βιομηχανιών

Υπεύθυνος: Κάσσαρης Παναγιώτης

Έδρα: Αθήνα   T.K 11251

Οδός: Πατησίων 147

Τηλ.:  8652493  Φαξ:  8652493

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Έγκριση Μ.Π.Ε. για βιομηχανικές δραστηριότητες ΑΙ και ΑΙΙ κατηγορίας βάσει της ΚΥΑ 69269/90

- Απόψεις για προέγκριση χωροθέτησης βιομηχανικών δραστηριοτήτων

- Γνωμοδότηση για επενδύσεις περιβάλλοντος βάσει αναπτυξιακών νόμων

- Κατάταξη δραστηριοτήτων σε κατηγορίες

- Νομοθετική εργασία

- Συμμετοχή σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης

- Εναρμόνιση Οδηγιών Ευρωπαϊκής Ένωσης

- Αυτοψίες σε βιομηχανίες

- Τρέχουσα εργασία με ιδιώτες, υπηρεσίες κ.λ.π.

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/1/2001

Τμήμα Καταπολέμησης Θορύβου, Δονήσεων και Ακτινοβολιών

Υπεύθυνος: Καραμέρος Νικόλαος

Έδρα: Αθήνα   T.K 11251

Οδός: Πατησίων 147

Τηλ.:  8649967  Φαξ:  8649967

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Μελέτη και εφαρμογή μέτρων κυρίως για την καταπολέμηση του αστικού θορύβου και των δονήσεων. Νομοθεσία, εργαστήρια, αυτοψίες, έλεγχος Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, έργα Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης κ.λ.π.

- Προετοιμασία μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών από κάθε είδους ακτινοβολίες.

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 16/1/2001

Τμήμα Καυσίμων

Υπεύθυνος: Λαζόπουλος Γεώργιος

Έδρα: Αθήνα   T.K 11251

Οδός: Πατησίων 147

Τηλ.:  8650053-8650334  Φαξ:  8646939

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Έλεγχος τήρησης υφισταμένων προδιαγραφών ποιότητας καυσίμων

- Εισηγήσεις για τη βελτίωση ποιότητας καυσίμων

- Δειγματοληψίες και εργαστηριακοί έλεγχοι

- Συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία και Φορείς (Διϋλιστήρια, Γενικό Χημείο του Κράτους κ.ά.) σε σχετικά θέματα

- Παρακολούθηση σχετικών εξελίξεων και βιβλιογραφίας

- Παρακολούθηση θεμάτων Ε.Ε. που αφορούν τα καύσιμα σε σχέση με περιβαλλοντικές παραμέτρους.

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/1/2001

Τμήμα Κυκλοφορίας

Υπεύθυνος: Τσίρος Δημήτριος

Έδρα: Αθήνα   T.K 11251

Οδός: Πατησίων 147

Τηλ.:  8646065  Φαξ:  8646065

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Μελέτες συμβολής της κυκλοφορίας στη ρύπανση (θόρυβος, ατμοσφαιρική ρύπανση)

- Κατάρτιση και εισήγηση σχετικών προγραμμάτων

- Εισήγηση για καθιέρωση ζωνών ειδικής προστασίας.

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 16/1/2001

Τμήμα Ποιότητας Ατμόσφαιρας

Υπεύθυνος: Βύρας Λοΐζος

Έδρα: Αθήνα   T.K 11251

Οδός: Πατησίων 147

Τηλ.:  8650076  Φαξ:  8645589

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων μέτρησης, καταγραφής και αξιολόγησης των διαφόρων ρύπων

- Μελέτη και παρατήρηση των επιπτώσεων της αέριας ρύπανσης στο περιβάλλον

- Καθορισμός προτύπων μεθόδων μετρήσεων

- Λειτουργία εργαστηρίου χημικών αναλύσεων σχετικών με την ποιότητα της ατμόσφαιρας, καθώς και εργαστηρίου βαθμονόμησης για την ποιοτική εξασφάλιση των μετρήσεων

- Η εισήγηση ορίων ποιότητας αέρα και η λήψη εκτάκτων μέτρων.

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/1/2001

Τμήμα Τεχνολογικών Εφαρμογών

Υπεύθυνος: Παπαμητρόπουλος Κωνσταντίνος

Έδρα: Αθήνα   T.K 11251

Οδός: Πατησίων 147

Τηλ.:  8650214  Φαξ:  8642884

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Παρακολούθηση τεχνολογιών αντιρρύπανσης: Κανονισμός (εΚ) αρ. 1404/96.

- Εφαρμογή στην Ελλάδα του χρηματοδοτικού κανονισμού της ΕΕ για το περιβάλλον.

Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος-Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

Διευθύντρια: Μπασουκέα Ευδοκία

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/1/2001

  Έδρα: Αθήνα   T.K 11251

  Οδός: Πατησίων 147

  Τηλ.:  8620557  Φαξ:  8662966

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/1/2001

Γραφείο Εθνικού Περιβαλλοντικού Δικτύου και Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος

Υπεύθυνη: Αραβαντινού Μάτα

Έδρα: Αθήνα   T.K 11251

Οδός: Πατησίων 147

Τηλ.:  8643737  Φαξ:  8643737

E-mail: mata@nfp-gr.eionet.eu.int

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Συντονισμός (εγκατάσταση και ανάπτυξη) του Εθνικού Δικτύου Πληροφορικής Περιβάλλοντος. Σύνδεση με ΕΙΟΝΕΤ

- Αρμοδιότητες Εθνικού Κομβικού Σημείου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος.

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/1/2001

Τμήμα Γενικών Περιβαλλοντικών Θεμάτων

Υπεύθυνος: Καπάδαης Οδυσσέας

Έδρα: Αθήνα   T.K 11251

Οδός: Πατησίων 147

Τηλ.:  8623020  Φαξ:  8662024

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της KΥA 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678/Β/90) εξαιρουμένων των βιομηχανικών και έργων υποδομής (π.χ. εξορυκτικές δραστηριότητες, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, ιχθυοκαλλιέργειες, τουριστικές εγκαταστάσεις, οικοδομικοί συνεταιρισμοί, ιδιωτικές πολεοδομήσεις, πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις)

- Αξιολόγηση και θεώρηση μελετών επικινδυνότητας βιομηχανικών εγκαταστάσεων

- Προώθηση, παρακολούθηση και ταξινόμηση της Νομοθεσίας Περιβάλλοντος

- Σύνταξη, εισήγηση προς έγκριση και παρακολούθηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και γενικότερα πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα Περιβάλλοντος.

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/1/2001

Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Υπεύθυνος: Ισαακίδης Αριστοτέλης

Έδρα: Αθήνα   T.K 11251

Οδός: Πατησίων 147

Τηλ.:  8644263-8663693  Φαξ:  8562968-8663693

E-mail: waste@minenv.gr

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Χρηματοδοτήσεις για: σχεδιασμό διαχείρισης των απορριμμάτων, την εξασφάλιση νέων χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), εγκαταστάσεων εργοστασίων ανακύκλωσης, προγραμμάτων ανακύκλωσης, καθαρισμού ακτών, αποκαταστάσεις παλαιών χώρων διάθεσης, μηχανολογικού εξοπλισμού και χώρων απόσυρσης αγροτικών προϊόντων, απομάκρυνση φυτοφαρμάκων.

- Εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων για: ΧΥΤΑ, αποκαταστάσεις παλαιών χώρων διάθεσης, διαχείρισης τοξικών βιομηχανικών αποβλήτων,πυρολιτικών κλυβάνων μολυσματικών νοσοκομειακών αποβλήτων.

- Γνωμοδοτήσεις για χωροθέτηση των παραπάνω δραστηριοτήτων.

- Νομοθετικό έργο: Παρακολούθηση στην Ε.Ε των θεμάτων που αφορούν το τμήμα. Ενημέρωση πολιτών και Α/βάθμιας, Β/βάθμιας, Γ/βάθμιας Εκπαίδευσης  για την ανακύκλωση. Τρέχουσα εργασία με ιδιώτες, υπηρεσίες κλπ. Συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία ή Φορείς. Συμμετοχή στις εργασίες επιτροπών/ομάδων στο πλαίσιο του Προγράμματος CARACAS, της Σύμβασης της Βασιλείας του IMPEC κλπ. Προκηρύξεις μελετών, χορήγηση αδειών διασυνοριακής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων, χορήγηση αδειών δοκιμαστικής διάθεσης ορισμένων επικινδύνων αποβλήτων στην τσιμεντοβιομηχανία.

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/1/2001

Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Υπεύθυνος: Πλέσσας Σπύρος

Έδρα: Αθήνα   T.K 11526

Οδός: Τρικάλων 36

Τηλ.:  6917620  Φαξ:  6918487

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Σχεδιασμός και προγράμματα εφαρμογής για τις σημαντικές φυσικές περιοχές της χώρας (υγρότοποι, θαλάσσια πάρκα, περιοχές NATURA 2000, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους κ.λ.π.)

- Παρακολούθηση και συντονισμός εφαρμογής Κοινοτικών Οδηγιών για το Φυσικό Περιβάλλον και αντίστοιχων διεθνών Συμβάσεων

- Σχεδιασμός και Προγράμματα εφαρμογής για τα απειλούμενα και προστατευόμενα είδη χλωρίδας και πανίδας

- Ανάπτυξη του Εθνικού Δικτύου Πληροφορικής Περιβάλλοντος ως προς το φυσικό περιβάλλον.

                                                                                                            Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/1/2001

Τμήμα Εργαστηρίων

Υπεύθυνη: Χατζηχρηστίδη Κωνσταντίνα

Έδρα: Αθήνα   T.K 11251

Οδός: Πατησίων 147

Τηλ.:  8629944  Φαξ:  8662968

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Αναλύσεις επιφανειακών νερών, λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων

- Διαβαθμονόμηση περιφερειακών εργαστηρίων.

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/1/2001

Τμήμα Νερών

Υπεύθυνη: Λαζάρου Αναστασία

Έδρα: Αθήνα   T.K 11251

Οδός: Πατησίων 147

Τηλ.:  8650106  Φαξ:  8662968

E-mail: alazarou@nfp-gr.dairpol.minenv.gr

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Παρακολούθηση της ποιότητας του υδάτινου περιβάλλοντος στον ελληνικό χώρο

- Εκτίμηση της κατάστασης ρύπανσης στις περιοχές που εμφανίζεται

- Επέμβαση στις πηγές ρύπανσης με την εφαρμογή μέτρων-προγραμμάτων μείωσης της ρύπανσης στην πηγή

- Κατάρτιση προγραμμάτων ελέγχου των παραγόμενων αποβλήτων από αστικά και βιομηχανικά απόβλητα στον ελληνικό χώρο.

Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος-Δ/νση Χωροταξίας

Διευθυντής: Ζαμπέλης Χρήστος

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/1/2001

Έδρα: Αθήνα   T.K 11523

Οδός: Αμαλιάδος 17

Τηλ.:  6430050  Φαξ:  6458690

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/1/2001

Τμήμα Α' Γενικής Χωροταξικής Πολιτικής και Σχεδιασμού

Υπεύθυνη: Γιαλύρη Θεανώ

Έδρα: Αθήνα   T.K 11523

Οδός: Αμαλιάδας 17

Τηλ.:  6442917  Φαξ:  6458690

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- H χάραξη των κατευθυντηρίων γραμμών χωροταξικής πολιτικής για τη δομή και οργάνωση σε κάθε γεωγραφικό επίπεδο του φυσικολειτουργικού χώρου σε συνάρτηση με τη δομή και οργάνωση των οικονομικών, παραγωγικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και διοικητικών δραστηριοτήτων και του εθνικού προγράμματος κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και δημοσίων επενδύσεων

- Η συσχέτιση του χωροταξικού σχεδιασμού με τη γεωγραφική και διοικητική διαίρεση της χώρας

- Η εκπόνηση των εθνικών και περιφερειακών, χωροταξικών σχεδίων και προγραμμάτων καθώς και η σύνταξη των σχετικών προδιαγραφών

- Η εισήγηση στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος θεμάτων της αρμοδιότητάς του και η ενημέρωσή του για τη γενική πορεία εκπόνησης και εφαρμογής χωροταξικών σχεδίων και προγραμμάτων, καθώς και των σχεδίων και προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος.

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/1/2001

Τμήμα Β' Χρήσεων Γης και Χωρικής Οργάνωσης των Παραγωγικών Δραστηριοτήτων

Υπεύθυνοι: Μαυρωνάς Αντώνιος, Γουριώτης Ανέστης

Έδρα: Αθήνα   T.K 11523

Οδός: Αμαλιάδας 17

Τηλ.:  6448942  Φαξ:  6458690

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Η μελέτη συστημάτων ταξινόμησης και κωδικοποίησης των χρήσεων γης σε κάθε γεωγραφικό και διοικητικό επίπεδο

- Η πρόταση για τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και οργανωτικών μέτρων για την κατοχύρωσή τους

- Η χάραξη πολιτικής για τη χωροταξική δομή, διάρθρωση και ανάπτυξη στο χώρο των βασικών τομέων παραγωγής και δραστηριοτήτων.

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/1/2001

Τμήμα Γ'  Δικτύων και Συστημάτων Τεχνικής Υποδομής

Υπεύθυνη: Μαυρίκη Έρση

Έδρα: Αθήνα   T.K 11523

Οδός: Αμαλιάδας 17

Τηλ.:  6462419  Φαξ:  6458690

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Η μελέτη ιδίως των παρακάτω Δικτύων και Συστημάτων:

- Δίκτυα και Συστήματα Χερσαίων, θαλασσίων, αεροπορικών συγκοινωνιών και μεταφορών

- Δίκτυα επικοινωνιών και τηλεπικοινωνιών

- Δίκτυα ενέργειας.

                                                                                                            Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/1/2001

Τμήμα Δ' Οικιστικής Δομής

Υπεύθυνη: Μανώλα Κυριακή

Έδρα: Αθήνα   T.K 11523

Οδός: Αμαλιάδας 17

Τηλ.:  6411716-6446675  Φαξ:  6458690

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Η χάραξη της πολιτικής για τη δομή και διάρθρωση του συστήματος οικισμών της χώρας (πλέγμα αστικών, ημιαστικών και αγροτικών κέντρων)

- Η λειτουργική ταξινόμηση και ιεράρχισή τους (είδη, κατηγορίες και επίπεδα οικιστικών κέντρων και οικιστικών ενοτήτων)

- Ο καθορισμός των λειτουργιών και των βασικών εξυπηρετήσεων κοινωνικής, διοικητικής, πολιτιστικής και παραγωγικής υποδομής και εξοπλισμού τους.

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/1/2001

Τμήμα Ε' Μελέτης Ζωνών Ειδικού Σχεδιασμού

Υπεύθυνη: Μπαϊμπά Αθηνά

Έδρα: Αθήνα   T.K 11523

Οδός: Αμαλιάδας 17

Τηλ.:  6453827  Φαξ:  6458690

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Η σύνταξη των προδιαγραφών

- Η μελέτη και η κατάταξη σε κατηγορίες των ζωνών για τις οποίες απαιτείται ειδικός χωροταξικός σχεδιασμός

- Η πρόταση για τη λήψη νομοθετικών, οργανωτικών και οικονομικών μέτρων για την κατοχύρωση των παραπάνω ζωνών

- Η σύνταξη των σχετικών χωροταξικών σχεδίων για τις ζώνες αυτές.

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/1/2001

Τμήμα ΣΤ' Μελέτης Στοιχείων Δημογραφικής, Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάλυσης

Υπεύθυνη: Μαρκοπούλου Σοφία

Έδρα: Αθήνα   T.K 11523

Οδός: Αμαλιάδας 17

Τηλ.:  6442917  Φαξ:  6458690

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Η συλλογή και ταξινόμηση των στοιχείων που αφορούν τα δημογραφικά, κοινωνικά, οικονομικά θέματα, καθώς και η ανάλυση και επεξεργασία των αντίστοιχων μεγεθών

- Η συγκέντρωση και επεξεργασία των κλαδικών προγραμμάτων των διαφόρων φορέων στα πλαίσια του 5ετούς προγράμματος κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, καθώς και άλλων ειδικότερων προγραμμάτων

- Η συλλογή και ταξινόμηση όλων των στοιχείων στήριξης των λοιπών τμημάτων (π. χ. χάρτες, νομοθετήματα κ.λ.π. )

Γενική Δ/νση Πολεοδομίας

Γενική Διευθύντρια: Καρασαββίδου - Κανάκη Φένια

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/1/2001

  Έδρα: Αμπελόκηποι   T.K 11523

  Οδός: Αμαλιάδας 17

  Τηλ.:  6441233  Φαξ:  6445475

Γενική Δ/νση Πολεοδομίας-Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Διευθύντρια: Γεωργούλια Ιωάννα

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/1/2001

  Έδρα: Αθήνα   T.K 11523

  Οδός: Αμαλιάδας 17

  Τηλ.:  6444226  Φαξ:  6452606

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/1/2001

Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών

Υπεύθυνη: Μακρή Ελπίδα

Έδρα: Αθήνα   T.K 11523

Οδός: Αμαλιάδας 17

Τηλ.:  6437266  Φαξ:  6445475

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Χαρακτηρισμός κτιρίων ως Διατηρητέων και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης

- Χαρακτηρισμός οικισμών ή τμημάτων οικισμών ως Παραδοσιακών και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης

- Καθορισμός ζωνών προστασίας, ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης σε αυτές

- Τροποποιήσεις σχεδίων εντός παραδοσιακών οικισμών και ιστορικών κέντρων πόλεων

- Καθορισμός όρων δόμησης εντός αρχαιολογικών ζωνών τύπου "Β" σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού.

Γενική Δ/νση Προγραμματισμού και Έργων

Γενική Διευθύντρια: Παναγιωτοπούλου Ευτυχία

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/1/2001

Έδρα: Αμπελόκηποι   T.K 11523

Οδός: Λουΐζης Ριανκούρ 71

Τηλ.:  6922922-6997664  Φαξ:  6924611

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/1/2001

Τμήμα Διεθνών Δραστηριοτήτων και Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης

Υπεύθυνη: Πέππα Μαρία

Έδρα: Αμπελόκηποι   T.K 11523

Οδός: Αμαλιάδας 15

Τηλ.:  6411717- 6467911  Φαξ:  6434470

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Παρακολούθηση θεμάτων διεθνών και Ε.Ε. όπως: διεθνείς συμβάσεις, συνέχεια Διάσκεψης Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, 5ο Πρόγραμμα Δράσης Ε.Ε., εναρμόνιση κοινοτικής νομοθεσίας στο Ελληνικό Δίκαιο, Οικολογικό Σήμα, ΕΜΑS, θέματα Επιτροπής Περιβάλλοντος ΟΟΣΑ κ.λ.π.

Γενική Δ/νση Προγραμματισμού και Έργων-Δ/νση Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών

Διευθύντρια: Κεσσίσογλου Βικτωρία

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/1/2001

Έδρα: Αθήνα   T.K 11523

Οδός: Λουΐζης Ριανκούρ 71

Τηλ.:  6918161  Φαξ:  6924611

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/1/2001

Τμήμα Α' Έργων

Υπεύθυνος: Καρασαββίδης Απόστολος

Έδρα: Αθήνα   T.K 11523

Οδός: Λουΐζης Ριανκούρ 71

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Προγραμματισμός, ανάθεση, εκτέλεση, εποπτεία, επίβλεψη, έγκριση και παραλαβή των έργων ανάπλασης, ανακαίνισης διατηρητέων κτιρίων κ.α.

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/1/2001

Τμήμα Β' Μελετών Ανάπλασης και Αποκατάστασης Κτιρίων

Υπεύθυνη: Πίππα Όλγα

Έδρα: Αθήνα   T.K 11523

Οδός: Λουΐζης Ριανκούρ 71

Τηλ.:  6922922-6914064  Φαξ:  6924611

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Προγραμματισμός, εκπόνηση, ανάθεση, επιλογή, έγκριση, εποπτεία, επίβλεψη, έλεγχος και παραλαβή μελετών αναπλάσεων.

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/1/2001

Τμήμα Γ΄ Μελετών Ειδικών Τεχνικών Έργων και Ειδικών Κτιρίων

Υπεύθυνος: Κωστόπουλος Βασίλειος

Έδρα: Αθήνα   T.K 11523

Οδός: Λουΐζης Ριανκούρ 71

Τηλ.:  6927891  Φαξ:  6924611

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Προγραμματισμός, εκπόνηση, ανάθεση, επιλογή, παρακολούθηση, εποπτεία, επίβλεψη, έλεγχος, παραλαβή και έγκριση μελετών ανάπλασης παραδοσιακών συνόλων, διατηρητέων κτιρίων, ρεμάτων κ.α.

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/1/2001

Τμήμα Δ' Εποπτείας και Προδιαγραφών

Υπεύθυνος: Γκανασούλης Γιώργος

Έδρα: Αθήνα   T.K 11523

Οδός: Λουΐζης Ριανκούρ 71

Τηλ.:  6918161  Φαξ:  6924611

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Σύνταξη - παρακολούθηση εκτέλεση οικονομοτεχνικού προγράμματος της Δ/νσης και μέριμνα για χρηματοδότησή του, μέριμνα για χρηματοδότηση άλλων φορέων, τήρηση διαδικασίας δημοπρατήσεων και έγκριση συμβάσεων κ.α.

Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης

Πρόεδρος: Μοδινός Μιχάλης

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 21/3/2001

Έδρα: Κηφισιά   T.K 14561

Οδός: Κηφισίας και Γρηγ. Λαμπράκη 1 (Βίλα Καζούλη)

Τηλ.:  6236610 έως 12  Φαξ:  8085566

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Σκοποί είναι:

- Η συλλογή, ταξινόμηση και επεξεργασία στοιχείων και δεδομένων για το περιβάλλον και η παροχή αντικειμενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιμων πληροφοριών σε δημόσιους και ιδιωτικούς χρήστες

- Η ευρεία διάδοση των περιβαλλοντικών πληροφοριών και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης

- Η επιστημονική συμβολή στην επεξεργασία, εφαρμογή και αξιολόγηση πολιτικών, προγραμμάτων και μέτρων που αφορούν το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη, σε συνάρτηση και με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές δραστηριότητες της χώρας, η αντίστοιχη επιστημονική υποστήριξη της διοίκησης και η υποβολή προτάσεων στους αρμόδιους φορείς

- Η τεχνική και επιστημονική στήριξη εθνικών, κοινοτικών και διεθνών προγραμμάτων και δράσεων που αφορούν το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη

- Η κατάρτιση και επιμόρφωση των υπαλλήλων της διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και των πολιτών για θέματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης.

 

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ)

Πρόεδρος Δ.Σ: Ανδριανάκης Βασίλης

Διευθυντής: Παπαδόπουλος Νικήτας

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/1/2001

Έδρα: Νέο Ψυχικό   T.K 15451

Οδός: Ξάνθου 32

Τηλ.:  6728000-6728420  Φαξ:  6779561

Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας

Πρόεδρος: Μαρκοπούλου Αυγή

Προϊσταμένη: Συκιανάκη Αικατερίνη

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/1/2001

Έδρα: Αθήνα   T.K 11523

Οδός: Πανόρμου 2

Τηλ.:  6925909  Φαξ:  6464365

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/1/2001

Τμήμα Α΄ Ρυθμιστικού Σχεδίου

Υπεύθυνη: Πάλλα Αγγελική

Έδρα: Αθήνα   T.K 11523

Οδός: Πανόρμου 2

Τηλ.:  6445020 - 6925909  Φαξ:  6464365

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Κατάρτιση ενιαίου ετήσιου προγράμματος δράσεων (στα πλαίσια κυλιόμενου πενταετούς) για την υλοποίηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου και του Προγράμματος Προστασίας Περιβάλλοντος της Αθήνας

- Εισήγηση προς την Περιφέρεια Αττικής και τα Νομαρχιακά Συμβούλια για θέματα που αναφέρονται σε επιμέρους προγράμματα ή προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης

- Συμπλήρωση, εξειδίκευση και επικαιροποίηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου, ιδιαίτερα σε θέματα μεγάλων έργων και παρεμβάσεων υπερτοπικής εμβέλειας

- Παρακολούθηση της εξέλιξης των κοινωνικών και οικονομικών χαρακτηριστικών ανά παραγωγικό τομέα και χωροθέτηση παραγωγικών μονάδων στον εξωαστικό χώρο

- Φυσικός σχεδιασμός του εξωαστικού χώρου και προώθηση σχετικών ρυθμίσεων για τη θεσμική θωράκισή του.

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/1/2001

Τμήμα Β΄ Σχεδιασμού

Υπεύθυνος: Ψυχογιός Θεοδόσιος

Έδρα: Αθήνα   T.K 11523

Οδός: Πανόρμου 2

Τηλ.:  6447776 - 6925909  Φαξ:  6464365

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Εκπόνηση, τροποποίηση και αναθεώρηση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων των Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Αττικής

- Προώθηση εξειδικευμένων ρυθμίσεων που αφορούν στην αρτιότερη οργάνωση και λειτουργία του αστικού χώρου

- Συσχέτιση των μεταφορικών και κυκλοφοριακών δεδομένων με τα επίπεδα σχεδιασμού του αστικού χώρου και προώθηση των ενδεδειγμένων ρυθμίσεων

- Εκπόνηση ειδικών μελετών αναβάθμισης συγκεκριμένων περιοχών του αστικού ιστού και κατάρτιση και συντονισμός προγραμμάτων δομικού χαρακτήρα

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 11/1/2001

Τμήμα Γ΄ Περιβάλλοντος

Υπεύθυνος: Μικρός Δημήτρης

Έδρα: Αθήνα   T.K 11523

Οδός: Πανόρμου 2

Τηλ.:  6925909-6430151  Φαξ:  6464365

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Οριοθέτηση και καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών στη δόμηση για την προστασία των ορεινών όγκων της Αττικής, καθώς και των ευαίσθητων περιβαλλοντικά περιοχών της (βιότοποι)

- Έκδοση Π.Δ. με βάση τις διατάξεις των Ν. 1515/85 και 1650/86

- Μελέτες αποκατάστασης ανενεργών λατομείων Αττικής

- Γνωμοδότηση επί μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την επιβολή περιβαλλοντικών όρων σε έργα και δραστηριότητες του Νομού Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1650/86 και την ΚΥΑ 69269/90

- Ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την προστασία και αποκατάσταση του Περιβάλλοντος στην περιοχή της Αττικής.

Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης

Πρόεδρος: Λοΐζος Κωνσταντίνος

Προϊσταμένη: Γεωργιάδου Θεανώ

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 16/1/2001

Τομέας Πολεοδομικού και Αστικού Σχεδιασμού

Υπεύθυνη: Ζέικου Πολυξένη

Έδρα: Θεσσαλονίκη   T.K 54643

Οδός: Βασ. Όλγας 105

Τηλ.:  031 819444-865835  Φαξ:  031 845151

E-mail: org-ryth-thes@the.forthnet.gr

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Δραστηριότητες συμβουλευτικές και επίβλεψης που αφορούν μελέτες και νομοθεσία σχετικές με τα Πολεοδομικά Σχέδια στην περιοχή Ρυθμιστικού Σχεδίου

- Προώθηση στρατηγικών και δομικών μελετών με στόχο την εφαρμογή ενός σχεδίου δράσης για τη Θεσσαλονίκη του 21ου αιώνα στους τομείς της απασχόλησης, της κυκλοφορίας, των υποδομών και δράσεων εφαρμογής

- Ανάπτυξη και οργάνωση νέων ανοικτών χώρων και χώρων στάθμευσης σε κεντρικούς και περιφερειακούς δήμους

- Μελέτες για την ανάπτυξη νέων διακοινοτικών κέντρων ενισχύοντας το μητροπολιτικό χαρακτήρα της Θεσσαλονίκης

- Μελέτες, δραστηριότητες και συνεργασία με δήμους για την εφαρμογή των συγκοινωνιακών στόχων του Ρυθμιστικού Σχεδίου

- Παροχή πηγών και τεχνικής βοήθειας για την ανάδειξη και προστασία του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης.

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 16/1/1991

Τομέας Προστασίας Περιβάλλοντος

Υπεύθυνη: Ράδου Μίρκα

Έδρα: Θεσσαλονίκη   T.K 54643

Οδός: Βασ. Όλγας 105

Τηλ.:  031 819444-865835  Φαξ:  031 845151

E-mail: org-ryth-thes@the.forthnet.gr

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Eναρμόνιση των προγραμμάτων των διαφόρων φορέων με το Ρυθμιστικό Σχέδιο και το Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης

- Επισκόπηση της ποιότητας του περιβάλλοντος

- Μελέτη και εφαρμογή μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος

- Αξιολόγηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

- Αξιολόγηση της περιβαλλοντικής συμβατότητας δραστηριοτήτων με το σχεδιασμό χρήσεων γης

- Προώθηση ερευνών και μελετών για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος.

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 16/1/2001

Τομέας Χωροταξικού Σχεδιασμού

Υπεύθυνος: Ματίκας Θεοφάνης

Έδρα: Θεσσαλονίκη   T.K 54643

Οδός: Βασ. Όλγας 105

Τηλ.:  031 819444-865835  Φαξ:  031 845151

E-mail: org-ryth-thes@the.forthnet.gr

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Σύνταξη μελετών εξειδίκευσης των στόχων του Ρυθμιστικού Σχεδίου

- Προώθηση ερευνητικών προγραμμάτων που σχετίζονται με το δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας σε σχέση με τις χωροθετικές επιλογές και τις τάσεις στην περιοχή ρυθμιστικού

- Θέσπιση χρήσεων γης, όρων και περιορισμών χωροθέτησης δραστηριοτήτων

- Σχεδιασμός πλαισίου ανάπτυξης περιφερειακών οικιστικών πόλεων

- Χωροθέτηση βιομηχανικών πάρκων και χονδρεμπορικών δραστηριοτήτων

- Χωροθέτηση των οικιστικών και στεγαστικών προγραμμάτων του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα.