Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)

Δ/νση Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας

Τηλ. Κέντρο: 3644811-15

Διευθυντής: Σταυρίδης Νικόλαος

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 17/7/2000

Κλιμάκιο Πυρηνικής Ενέργειας

Υπεύθυνος: Σταυρίδης Νικόλαος

Έδρα: Αθήνα   T.K 10680

Οδός: Ναυαρίνου 10

Τηλ.:  3621531  Φαξ:  3614709

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Παρακολούθηση των εξελίξεων της πυρηνικής τεχνολογίας

- Παρακολούθηση των θεμάτων ασφαλείας, της σχετικής διεθνούς νομοθεσίας και των κανονισμών που αφορούν τους πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς.

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 17/7/2000

Τομέας Γεωθερμίας

Υπεύθυνος: Κουτρούπης Νικόλαος

Έδρα: Αθήνα   T.K 10680

Οδός: Ναυαρίνου 10

Τηλ.:  3620849  Φαξ:  3614709

E-mail: koutroupis@teme.dei.gr

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Προγραμματισμός, εκτέλεση ή ανάθεση της εκτέλεσης, έλεγχος και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ερευνών, των γεωλογικών, γεωφυσικών και λοιπών μελετών και των συναφών γεωτρητικών και άλλων έργων που γίνονται προς εντοπισμό και εκτίμηση των γεωθερμικών αποθεμάτων της χώρας

- Πραγματοποίηση των δοκιμών και μετρήσεων προκειμένου να εκτιμηθούν τα χημικά, θερμοδυναμικά, υδραυλικά και άλλα χαρακτηριστικά των γεωθερμικών πεδίων

- Εκπόνηση ή ανάθεση της εκπόνησης και έλεγχος τεχνικοοικονομικών μελετών σκοπιμότητας προς αξιολόγηση του γεωθερμοηλεκτρικού δυναμικού

- Σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών του συστήματος παραγωγής και διαχωρισμού του ατμού, καθώς και του συστήματος μεταφοράς και καθαρισμού του γεωθερμικού ρευστού και διάθεση του αλμόλοιπου για την προμήθεια από την αρμόδια διεύθυνση των γεωθερμοηλεκτρικών μονάδων

- Χειρισμός θεμάτων σχετικών με την παραχώρηση των γεωθερμικών πεδίων στη ΔΕΗ και την υποβολή προτάσεων για την ένταξη των γεωθερμοηλεκτρικών μονάδων στο σύστημα της ΔΕΗ.

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 5/9/2000

Τομέας Μορφών Ηλιακής Ενέργειας

Υπεύθυνος: Μπακής Ευάγγελος

Έδρα: Αθήνα   T.K 10680

Οδός: Ναυαρίνου 10

Τηλ.:  3644954  Φαξ:  3614709

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Μελέτη και διερεύνηση της δυνατότητας και του τρόπου αξιοποίησης των ήπιων μορφών ενέργειας

- Υποβολή προτάσεων για την πειραματική ή δοκιμαστική ή εμπορική εκμετάλλλευση των ήπιων μορφών ενέργειας και την ένταξη των σχετικών έργων στο ενεργειακό πρόγραμμα της ΔΕΗ

- Ενέργειες για την κατασκευή ή την επίβλεψη της κατασκευής και την ολοκλήρωση των ως άνω πειραματικών, δοκιμαστικών ή αναπτυξιακών έργων, την παρακολούθηση της λειτουργίας τους και την αξιοποίηση των συμπερασμάτων

- Ενέργειες που αφορούν τη μελέτη, ανάδειξη εργολάβου, κατασκευή ή επίβλεψη των εργασιών πολιτικού μηχανικού όλων των έργων της διεύθυνσης, συμπεριλαμβανομένης και της απόκτησης των απαιτούμενων για τα έργα χώρων.

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 18/7/2000

Τομέας Συλλογής Στοιχείων και Μελετών Περιβάλλοντος

Υπεύθυνος: Γεωργίου Λεωνίδας

Έδρα: Αθήνα   T.K 10680

Οδός: Ναυαρίνου 10

Τηλ.:  3621465 - 3644989  Φαξ:  3614709

E-mail: georgiou@teme.dei.gr

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Συλλογή και επεξεργασία μετεωρολογικών στοιχείων για την αξιοποίηση της αιολικής και ηλιακής ενέργειας με σκοπό την ηλεκτροπαραγωγή και την εκπόνηση  μαθηματικών μοντέλων-προγραμμάτων για τον υπολογισμό του αιολικού δυναμικού

- Συλλογή και επεξεργασία μετεωρολογικών δεδομένων και μετρήσεων που αφορούν την ατμοσφαιρική ρύπανση και τη ρύπανση στους τελικούς υδάτινους αποδέκτες στις ευρύτερες περιοχές των έργων και εγκαταστάσεων παραγωγής, εκτός των υδροηλεκτρικών έργων

- Εκπόνηση μελετών διάχυσης-συγκέντρωσης ρυπαντών που αφορούν τις επιπτώσεις των έργων παραγωγής στο περιβάλλον.