Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α  Α.Ε.)

Διευθύνων Σύμβουλος: Κοιμίσης Απόστολος

                              Ημ/νια Ενημέρωσης: 24/7/2000

Τομέας Ανάπτυξης

Υπεύθυνος: Σκουμπούρης Ιωάννης

Έδρα: Αθήνα   T.K 10672

Οδός: Σόλωνος 43

Τηλ.:  3640830  Φαξ:  3640973

E-mail: iskoumpouris@eetaa.gr  Webpage: http://www.eetaa.gr/

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

1. Εκπόνηση μελετών και ερευνών για γενική αξιοποίηση από την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε ζητήματα προστασίας και ορθολογικής διαχείρισης του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, (Δημιουργία προτύπων δράσης, υποστήριξη της βελτίωσης του σχετικού νομοθετικού και κοινοτικού πλαισίου λειτουργίας και δράσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εξειδίκευση των κοινοτικών και εθνικών πολιτικών για το περιβάλλον στο χώρο της Αυτοδιοίκησης, κ.λ.π.).

2. Υποστήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των συλλογικών οργάνων αυτής στη διαμόρφωση θέσεων πολιτικής και στρατηγικών σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές και Εθνικές προτεραιότητες.

3. Εκπόνηση μελετών και παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την διαμόρφωση και εφαρμογή προγραμμάτων δράσης των Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα διαχείρισης φυσικών πόρων και προστασίας του περιβάλλοντος.

4. Υποστήριξη των Φορέων για τη δημιουργία και λειτουργία δομών και δικτύων συνεργασίας για την προώθηση και εφαρμογή δράσεων αειφορικής διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος.

5. Ανάληψη εργασιών project management ή  programme management ή Σύμβουλου Διαχείρισης ή Ενδιάμεσου Φορέα ή Σύμβουλου Τεχνικής Βοήθειας για την υποστήριξη της δράσης των Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον τομέα της διαχείρισης και της προστασίας του περιβάλλοντος.

6. Σχεδιασμός, υλοποίηση ή τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων και ενεργειών για την πληροφόρηση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και αειφορίας (Ημερίδες, συνέδρια, εκθέσεις, εκδόσεις, τράπεζες πληροφοριών, δίκτυα συνεργασίας, κ.λ.π.)

7. Προώθηση θεμάτων κατάρτισης στελεχών των Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

8. Εκπόνηση μελετών, τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για θέματα διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων.