Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ) (υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης)

Τηλ. Κέντρο: 3271300-3271171

Α΄ Γενική Δ/νση - Δ/νση Α΄ Έρευνας και Ανάπτυξης

Διευθύντρια: Χατζηνικολάου Ελισσάβετ

                                                                         Ημ/νια Ενημέρωσης: 17/7/2000

Έδρα: Αθήνα   T.K 10564

Οδός: Αμερικής 2

Webpage: http://www.gnto.gr/

                                                                         Ημ/νια Ενημέρωσης: 17/7/2000

Τμήμα Α2 Ρυθμίσεων και Μέτρων

Υπεύθυνη: Γαβριήλ Χρυσούλα

Έδρα: Αθήνα   T.K 10564

Οδός: Αμερικής 2

Τηλ.:  3271624  Φαξ:  3223488

Webpage: http://www.gnto.gr/

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Προετοιμασία, σύνταξη και προώθηση θεσμικών και λοιπών ρυθμίσεων για τον Τουρισμό (στις ρυθμίσεις περιλαμβάνεται και η περιβαλλοντική διάσταση των θεμάτων)

- Παρεμβάσεις, συνηγορίες προς Δημόσιους Φορείς για τη λήψη μέτρων που αφορούν στο περιβάλλον (σκουπίδια, ηχορύπανση, ρύπανση θάλασσας και ακτών, ψόφια ζώα, μεταχείριση ζώων κ.ο.κ.)

- Κυρώσεις του άρθρου 30 του Ν. 1650/86.

                                                                         Ημ/νια Ενημέρωσης: 5/9/2000

Τμήμα Α4 Επενδύσεων

Υπεύθυνος: Καββαδίας Δημήτρης

Έδρα: Αθήνα   T.K 10564

Οδός: Αμερικής 2 - γραφεία 509-510

Τηλ.:  3271634-8  Φαξ:  3223488

E-mail: kabbadias_d@gnto.gr   Webpage: http://www.gnto.gr/

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Επεξεργασία της περιβαλλοντικής διάστασης της τουριστικής πολιτικής

- Σχεδιασμός ανάπτυξης νέων ήπιων μορφών Τουρισμού (Οικοτουρισμός, Αγροτουρισμός κ.λ.π.).

Α΄ Γενική Δ/νση - Δ/νση Β΄ Εφαρμογής Προγραμμάτων και Χωροταξίας

Διευθυντής: Χαλδέος Παναγιώτης

                                                                         Ημ/νια Ενημέρωσης: 5/9/2000

Έδρα: Αθήνα   T.K 10564

Οδός: Αμερικής 2

Τηλ.:  3271246 (γραμματεία)  Φαξ:  3223488

Webpage: http://www.gnto.gr/

                                                                         Ημ/νια Ενημέρωσης: 5/9/2000

Τμήμα Β3-Χωροταξικών Μελετών

Υπεύθυνη: Μάρακα Μαρία

Έδρα: Αθήνα   T.K 10564

Οδός: Αμερικής 2 - γραφείο 257

Τηλ.:  3271304  Φαξ:  3236264

E-mail: maraka_m@gnto.gr      Webpage: http://www.gnto.gr/

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Εμπλοκή σε θέματα περιβάλλοντος με τρεις τρόπους:

1. Γνωμοδοτώντας σε επεμβάσεις, έργα και δραστηριότητες ως συναρμόδιος φορέας με κριτήριο την επιβάρυνση που αυτά προκαλούν στο περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές) και τη συμβατότητά τους ή μη με χρήσεις τουριστικών μορφών

2. Συμμετέχοντας και εκπροσωπώντας συχνά τον ΕΟΤ σε συναντήσεις, επιτροπές, συνέδρια και ομοειδείς εργασίες, με θέμα την υπεύθυνη περιβαλλοντική τουριστική ανάπτυξη και τις ήπιες μορφές τουρισμού, καθώς και γενικότερα την επίτευξη αρμονικής σχέσης των εννοιών "προστασία του περιβάλλοντος" και "τουριστική ανάπτυξη". Τέτοιες επιτροπές είναι π.χ. η Εθνική Επιτροπή "Γαλάζιες Σημαίες" της Ευρώπης, η Εθνική Επιτροπή 1995-Έτος Διατήρησης της Φύσης. Συμμετοχή στη διαμόρφωση του V Προγράμματος Δράσης της Ε.Ε. για το Περιβάλλον

3. Γνωμοδοτώντας ως συναρμόδιος φορέας για θέματα που άπτονται της τουριστικής πολιτικής στη σύνταξη Ειδικών Χωροταξικών Μελετών, Σχεδίων ανάπτυξης περιοχών, Σχεδίων ρυθμίσεων χρήσεων γης κ. ά.

                                                                         Ημ/νια Ενημέρωσης: 8/9/2000

Τμήμα Β4-Προστασία πάγιων Τουριστικών Αξιών και Περιβάλλοντος

Υπεύθυνος: Παρασκευάς Κώστας

Έδρα: Αθήνα   T.K 10564

Οδός: Αμερικής 2

Τηλ.:  3271208  Φαξ:  3236264

E-mail: paraskevas_k@gnto.gr  Webpage: http://www.gnto.gr/

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Γνωμοδότηση για χορήγηση αδειών λειτουργίας και επέκτασης λατομείων

- Γνωμοδότηση για ένταξη τουριστικών καταλυμάτων σε παραδοσιακούς οικισμούς και σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους

- Μελέτες μέτρων για την ανάπτυξη ορεινού, οικολογικού, πολιτιστικού τουρισμού

- Έγκριση και έλεγχος ιδιωτικών μελετών μετατροπής παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε τουριστικά καταλύματα

- Έγκριση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τουριστικών καταλυμάτων σε παραδοσιακούς οικισμούς ή σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

                                                                         Ημ/νια Ενημέρωσης: 5/9/2000

Τμήμα Β5-Ελέγχου Ιδιωτικών Μελετών

Υπεύθυνοι: Παπαγεωργίου Πολύμνια, Σκουλά Μαρία

Έδρα: Αθήνα   T.K 10564

Οδός: Αμερικής 2 - γραφείο 259

Τηλ.:  3271311 - 3271313  Φαξ:  3232732

Webpage: http://www.gnto.gr/

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Έγκριση των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Τουριστικών Εγκαταστάσεων στο πλαίσιο των Κ.Υ.Α..1661/ΦΕΚ 786/Β/20.10.94

- Έγκριση Αρχιτεκτονικών Μελετών και καταλληλότητας γηπέδων.

                                                                         Ημ/νια Ενημέρωσης: 5/9/2000

Τμήμα Β6-Τεχνικό

Υπεύθυνος: Μπαλάσκας Θεμιστοκλής

Έδρα: Αθήνα   T.K 10564

Οδός: Αμερικής 2 - γραφείο 234

Τηλ.:  3271252  Φαξ:  3232732

E-mail: mpalaskas_th@gnto.gr  Webpage: http://www.gnto.gr/

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Αναθέσεις εκπόνησης περιβαλλοντικών μελετών σε εξωτερικά μελετητικά γραφεία και παρακολούθηση αυτών των μελετών.