Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ)

Δ/νση Αντιρρύπανσης

Τηλ. Κέντρο: 2144737

Διευθυντής: Πούλης Δημήτριος

                                                                         Ημ/νια Ενημέρωσης: 17/7/2000

Υπηρεσία Ελέγχου και Εποπτείας Υγρών Αποβλήτων

Υπεύθυνη: Λιάσκα Μαργαρίτα

Έδρα: Αθήνα   T.K 11526

Οδός: Φωκίδος 25

Τηλ.:  2144742  Φαξ:  2144740

Webpage: http://www.eydap.gr/

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Έλεγχος βιομηχανιών που αποχετεύουν στο δίκτυο υπονόμων της ΕΥΔΑΠ, ως προς τα υγρά απόβλητά τους. Ο έλεγχος γίνεται σε ό, τι αφορά την ασφάλεια και καλή λειτουργία του δικτύου και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας στις οποίες καταλήγει αυτό (Ψυττάλεια, Μεταμόρφωση).

                                                                         Ημ/νια Ενημέρωσης: 21/7/2000

Υπηρεσία Ελέγχου Λεκανών Απορροής (ΕΛΑ)

Προϊστάμενος: Γαβράς Νικόλαος

Έδρα: Αθήνα   T.K 11146

Οδός: Γαλατσίου 16

Τηλ.:  2144735  Φαξ:  2144740

Webpage: http://www.eydap.gr/

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Ελέγχου Λεκανών Απορροής (ΕΛΑ) περιλαμβάνονται:

- Απογραφή των βιομηχανιών που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στις λεκάνες απορροής

- Τήρηση αρχείου των ελεγχόμενων βιομηχανιών-βιοτεχνιών

- Γνωμοδοτήσεις για την εγκατάσταση νέων ή την επέκταση παλαιών βιομηχανιών-βιοτεχνιών και Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων στις λεκάνες απορροής

- Έλεγχος των υγρών αποβλήτων των βιομηχανιών-βιοτεχνιών και Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων στις λεκάνες απορροής.

Η Υπηρεσία ΕΛΑ περιλαμβάνει δύο τμήματα:

α) Τμήμα Τεχνικού Ελέγχου

β) Τμήμα Χημικού Ελέγχου.

                                                                         Ημ/νια Ενημέρωσης: 17/7/2000

Υπηρεσία Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Μεταμόρφωσης (Κ.Ε.Λ.Μ.)

Υπεύθυνος: Θώδος Ηλίας

Έδρα: Μεταμόρφωση   T.K 14451

13ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

Τηλ.:  2850952  Φαξ:  2850952

Webpage: http://www.eydap.gr/

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Λειτουργία Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Μεταμόρφωσης

- Επεξεργασία λυμάτων και βοθρολυμάτων αστικής προέλευσης, δευτεροβάθμια, με σύστημα ενεργού ιλύος και αναερόβια χώνευση.

                                                                         Ημ/νια Ενημέρωσης: 17/7/2000

Υπηρεσία Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας (Κ.Ε.Λ.Ψ.)

Υπεύθυνος: Χειμώνας Νικόλαος

Έδρα: Ακροκέραμος Κερατσινίου   T.K 18755

Τηλ.:  4004302-3  Φαξ:  4004303

Webpage: http://www.eydap.gr/

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Λειτουργία Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας.

                                                                         Ημ/νια Ενημέρωσης: 21/7/2000

Υπηρεσία Κέντρου Ερευνών και Εφαρμογών Υγειονομικής Τεχνολογίας (Κ.ΕΡ.ΕΦ.Υ.Τ.)

Υπεύθυνος: Αγγίδης Δημήτριος

Έδρα: Μεταμόρφωση   T.K 14451

13,5ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

Τηλ.:  2828414  Φαξ:  2828305

E-mail: serdc@tee.gr    Webpage: http://www.eydap.gr/

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

  Υπηρεσίες:

- Ανάπτυξη και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού σε θέματα υγειονομικής τεχνολογίας

- Παροχή τεχνικών συμβουλών κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης κέντρων επεξεργασίας λυμάτων, αρμοδιότητας ΕΥΔΑΠ και τρίτων

- Συνεργασία με Δημόσιες Υπηρεσίες, Τεχνολογικά Ιδρύματα, ΔΕΥΑ και άλλους ενδιαφερομένους σε θέματα Υγειονομικής Τεχνολογίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

 

Τμήματα: α) Λειτουργίας ερευνητικών μονάδων

                 β) Χημείου

                 γ) Τεχνικής υποστήριξης

                 δ) Ερευνητικών προγραμμάτων

                 ε) Εκπαιδευτικών προγραμμάτων