ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΑΑΚ)

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΚΚΕ)

 

Στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων του ΕΚΚΕ λειτουργεί από το 1995 η Ομάδα Περιβάλλοντος του ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ με κύριους άξονες απασχόλησης έως τώρα:

1.      τη διερεύνηση του χώρου των Μη Κυβερνητικών Οικολογικών - Περιβαλλοντικών Οργανώσεων (ΜΚΟ-ΠΟ) και των Φορέων διοίκησης και άσκησης πολιτικής που έχουν σχέση με το Περιβάλλον, την αποτύπωση της φυσιογνωμίας τους και τις αρμοδιότητές τους

2.      τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς φορείς που υλοποιούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ), τον εμπλουτισμό και τη διεύρυνση της θεματικής του χώρου και τις συνεκδόσεις σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

 

Κατά το χρονικό διάστημα αυτό (1995 έως σήμερα) πραγματοποιήθηκαν:

α) η έρευνα για τις ΜΚΟ-ΠΟ το 1996, με χρηματοδότηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ), η οποία οδήγησε στη δημιουργία μιας Βάσεως Δεδομένων (ΒΔ) που ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και παρέχει όλες τις βασικές πληροφορίες για τη δομή και λειτουργία των οργανώσεων (στοιχεία αναγνώρισης, διοικητικό συμβούλιο, δράσεις, πηγές πληροφόρησης, συνεργασία με: τύπο, ΜΜΕ, άλλες Π.Ο., άλλους Φορείς και τέλος έκδοση έντυπου υλικού),

β) στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, η καταγραφή των φορέων και των αρμοδιοτήτων τους, που έχουν σχέση με το Περιβάλλον (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α΄&Β΄ βαθμού, ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα). Καταρτίστηκε μια ΒΔ, η οποία περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα μας και ενημερώνεται σε ετήσια βάση,

γ) ένας αριθμός επιμέρους προγραμμάτων, τα οποία συναποτελούν ένα ευρύτερο σύνολο, υπό το γενικό τίτλο «Συλλογή, Οργάνωση και Διάχυση Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης». Μ’ αυτόν τον τρόπο προέκυψε η Ομάδα Περιβάλλοντος να αποτελεί ένα κέντρο πληροφόρησης μέσω Internet και δικτύωσης των εμπλεκόμενων φορέων (ΜΚΟ-ΠΟ, Φορείς και Εκπαιδευτικοί ΠΕ),

δ) Στο ίδιο πλαίσιο εντάχθηκε και η συνεργασία με τους Συλλόγους - Σωματεία Ξεναγών (Αθήνας Θεσσαλονίκης, Κρήτης και Σαντορίνης, Δωδεκανήσου, Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδος). Αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής, από το 1997 μέχρι σήμερα, ήταν 13 έρευνες με αντικείμενο το «Βαθμό καθαριότητας των αρχαιολογικών χώρων και των διαδρομών που οδηγούν σε αυτούς»,

ε) Κατ’ επέκταση της έρευνας για τις ΜΚΟ-ΠΟ και τους Φορείς που έχουν σχέση με το Περιβάλλον, στο πλαίσιο του Προγράμματος DAC (2000-2002) έγιναν οι ίδιες εργασίες στη Ρουμανία, τη Σερβία και το Μαυροβούνιο με αποτέλεσμα σήμερα η ιστοσελίδα μας να παρέχει τη δυνατότητα προβολής, στις εθνικές γλώσσες και στα αγγλικά, ΒΔ σχετικά με τις ΜΚΟ-ΠΟ και τους περιβαλλοντικούς φορείς στις χώρες αυτές.

Ως αποτέλεσμα αυτής της πολυετούς δραστηριότητας, προέκυψε η δημιουργία ενός ευρύτερου πλέγματος συνεργασιών με φορείς, όπως:

-        η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕΕΚΠΕ),

-        τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ),

-        το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ),

-        η Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη,

-        το Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΘΕ),

-        Ερευνητικά Ιδρύματα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Βαλκανικών Χωρών (Σερβία, Ρουμανία, Μαυροβούνιο, FYROM) και

-        το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.

Βασικοί ωφελούμενοι χρήστες από την αναπαραγωγή του υλικού των ερευνητικών προγραμμάτων σε CD/DVD και την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας στο Internet είναι:

-        αρμόδια στελέχη Υπουργείων, Οργανισμών και Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

-        οι Μη Κυβερνητικές Οικολογικές - Περιβαλλοντικές Οργανώσεις (ΜΚΟ-ΠΟ),

-        οι Φορείς Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

-        Εκπαιδευτικοί Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης και Ακαδημαϊκοί Διδάσκαλοι.

Όλοι οι προαναφερόμενοι περιλαμβάνονται σε πίνακα αποδεκτών και τους κοινοποιείται οποιαδήποτε νεώτερη ενημέρωση υπάρχει ή παραγόμενο υλικό.

Στην ιστοσελίδα μας (http://www.ekke.gr/estia) υπάρχουν διαθέσιμα για προβολή ή/και για αντιγραφή (download):

1.       Βάση Δεδομένων για τις ΜΚΟ-ΠΟ

2.       Βάση Δεδομένων για τους Φορείς που έχουν σχέση με το Περιβάλλον

3.       Περιβαλλοντικές Συνεκδόσεις ΕΚΚΕ - ΓΓΝΓ (5 βιβλία)

4.       Φιλοξενούμενες Περιβαλλοντικές Εκδόσεις τρίτων (12 βιβλία)

5.       Άρθρα, ανακοινώσεις, εισηγήσεις για: α) γενικά Περιβαλλοντικά Θέματα και β) θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.