ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: "ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΙ"

Ελληνικός ΘερμαλισμόςΤαυτότητα Προγράμματος
Θερμαλισμός: έννοιες-ορισμοί και γεωγραφική κατανομή των ιαματικών φυσικών πόρων
Βιβλιογραφία
Χαρτογράφηση των Ιαματικών Φυσικών Πόρων
Έκθεση Βασικών Ευρημάτων της Έρευνας 2010
Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Επαναληπτικής Έρευνας 2012
Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Επαναληπτικής Έρευνας 2013
Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Επαναληπτικής Έρευνας 2014
Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Επαναληπτικής Έρευνας 2015
Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Επαναληπτικής Έρευνας 2016
Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Επαναληπτικής Έρευνας 2017
Πανόραμα Θερμαλισμού
Φωτογραφικό Υλικό
Φιλοξενία-Συνεργασίες. Προτεινόμενες Συνδέσεις

http://www.ekke.gr/estia/gr_pages/gr_index.htm