Πρόλογος του Διευθυντή του Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας (ΙΑΑΚ)

Η χρηματοδοτούμενη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων έρευνα για τις Μη Κυβερνητικές Οικολογικές-Περιβαλλοντικές Οργανώσεις και η καταγραφή των Φορέων που σχετίζονται με το Περιβάλλον πραγματοποιήθηκε από την Ομάδα Περιβάλλοντος του Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας (ΙΑΑΚ) του ΕΚΚΕ.

Το ΙΑΑΚ, ένα από τα τρία αυτόνομα Ινστιτούτα του ΕΚΚΕ που συστάθηκαν το 1995 με βάση το θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα (Ν. 1514/85), έχει ήδη αναπτύξει σχέσεις συνεργασίας με ένα σεβαστό αριθμό Ερευνητικών Κέντρων, Πανεπιστημίων και Δημοσίων Φορέων άσκησης πολιτικής.

Η συνεργασία του με το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. έχει σήμερα διευρυνθεί και σε άλλα ερευνητικά προγράμματα όπως αυτά που αφορούν την "Οικιστική Ανάπτυξη και Παραθεριστική Κατοικία στην Ελλάδα" (ΕΜΠ/ΕΚΚΕ, ΚΕΠΕ/Παν. Θεσσαλίας) και στο "Στεγαστικό Πρόβλημα των Σεισμοπλήκτων Αιγίου - Γρεβενών".

Η έρευνα για τις Μη Κυβερνητικές Οικολογικές Οργανώσεις στόχευε αφενός στην καταγραφή των οργανώσεων και αφετέρου στην περιγραφή της φυσιογνωμίας τους, με κύριους άξονες αυτής της προσπάθειας, το ιστορικό της κάθε οργάνωσης, τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των στελεχών της, τα αντικείμενα δράσης της, τις συνεργασίες και το έντυπο υλικό της.

Το δεύτερο σκέλος του έργου που ανετέθη στο ΙΑΑΚ από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. αφορούσε στην καταγραφή των Φορέων που ασχολούνται με θέματα Περιβάλλοντος και έχουν αντίστοιχη αρμοδιότητα και δράση.

Και τα δύο σκέλη των αποτελεσμάτων της έρευνας διαθέσιμα ως δύο βάσεις δεδομένων τόσο με τη μορφή του παρόντος εντύπου οδηγού, όσο και με την ηλεκτρονική τους μορφή στο Internet ελπίζουμε ότι θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην κατανόηση του χαρακτήρα και του έργου των Μη Κυβερνητικών Οικολογικών Οργανώσεων.

Η άριστη συνεργασία του ΙΑΑΚ με το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του έργου δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση και τη διεύρυνση της. Δεν μένει παρά να συγχαρεί κανείς τους συντελεστές αυτής της συνεργασίας, τον ειδικό σύμβουλο του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κ. Δ. Τσίρο και την Ομάδα Περιβάλλοντος του ΙΑΑΚ.

Χαράλαμπος Κασίμης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Διευθυντής ΙΑΑΚ