ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Ως συνέχεια της έρευνας για τις ΜΚΟ-ΠΟ, η Ομάδα Περιβάλλοντος του ΙΑΑΚ του ΕΚΚΕ ανέλαβε το πρόγραμμα "Ενημέρωση - Επικαιροποίηση της Βάσης Δεδομένων (ΒΔ)" και πάλι με χρηματοδότηση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., το οποίο περιλάμβανε:

α) επαναληπτική έρευνα για τις ΜΚΟ-ΠΟ, που ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 1998 και σύμφωνα με τα ευρήματά της ενημερώθηκε και αναμορφώθηκε η δημιουργηθείσα από το πρώτο πρόγραμμα Β.Δ.

β) δημοσιοποίηση - προβολή του παραχθέντος έργου και διάχυση της πληροφόρησης για τα θέματα της έρευνας στις ΜΚΟ-ΠΟ και στους Φορείς που σχετίζονται με το περιβάλλον, υπό το πρίσμα του προγραμματισμού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για ενημέρωση - ευαισθητοποίηση των πολιτών και των φορέων για περιβαλλοντικά θέματα.

Ως προϊόν αυτού του ερευνητικού προγράμματος προέκυψε η έκδοση ενός εντύπου που περιέχει τα σχετικά αποτελέσματα και άλλο ενημερωτικό υλικό. Το πλήρες περιεχόμενο του παρουσιάζεται εν συνεχεία.