I. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Iα. Η Ταυτότητα της Ομάδας Περιβάλλοντος

Η Ομάδα Περιβάλλοντος του ΙΑΑΚ του ΕΚΚΕ συγκροτήθηκε το 1995 ασχολούμενη με διάφορα αντικείμενα στον πολύπλευρο θεματικό χώρο του Περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα η έως τώρα δραστηριότητά της συνοψίζεται στα κάτωθι:

Από τον Ιανουάριο 1996 έως τον Μάρτιο 1997 ανέλαβε και υλοποίησε ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων έργων, με αντικείμενο την "Έρευνα για τις Οικολογικές - Περιβαλλοντικές Οργανώσεις και την Καταγραφή των Φορέων που έχουν σχέση με το Περιβάλλον".

Εν συνεχεία ανέλαβε το πρόγραμμα "Ενημέρωση - Επικαιροποίηση της Βάσης Δεδομένων (ΒΔ)" και πάλι με χρηματοδότηση του ΥΠΕΧΩΔΕ, το οποίο περιλάμβανε:

α) επαναληπτική έρευνα για τις ΜΚΟ - ΠΟ, που ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 1998 και σύμφωνα με τα ευρήματά της ενημερώθηκε και αναμορφώθηκε η δημιουργηθείσα από το πρώτο πρόγραμμα Β.Δ.

β) δημοσιοποίηση - προβολή του παραχθέντος έργου και διάχυση της πληροφόρησης για τα θέματα της έρευνας στις ΜΚΟ - ΠΟ και στους φορείς που σχετίζονται με το περιβάλλον, υπό το πρίσμα του προγραμματισμού του ΥΠΕΧΩΔΕ για ενημέρωση - ευαισθητοποίηση των πολιτών και των φορέων για περιβαλλοντικά θέματα.

Παράλληλα ανέλαβε και υλοποίησε, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) και με χρηματοδότηση του ΕΙΝ/ΥΠΕΠΘ, Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικά σε καθηγητές Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, με αντικείμενο τη "Μεθοδολογία Κοινωνικών Ερευνών" και τη χρήση του Internet.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε τη διεξαγωγή σεμιναρίου σε 20 εκπαιδευτικούς της Β' Δ/νσης Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Ν.Αττικής, ασχολούμενους με προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε), καθώς και την διενέργεια ενημερωτικών και εκπαιδευτικών ημερίδων σε όλες της Δ/νσεις του Ν. Αττικής.

Με τη σύμφωνη γνώμη των δύο προαναφερομένων φορέων (ΥΠΕΧΩΔΕ και ΥΠΕΠΘ) αποφασίσθηκε και πραγματοποιήθηκε από κοινού έκδοση, το υλικό της οποίας διακρίνεται σε τρεις ενότητες:

α) "Στοιχεία Μεθοδολογίας Κοινωνικών Ερευνών"

β)" Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Internet"

γ) "Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση"

Το προϊόν της έκδοσης έχει σταλεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σε όλες τις κατά Νομαρχία Διευθύνσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης (2.000 αντίτυπα) με σκοπό να αποτελέσει βοήθημα και οδηγό για τους εκπαιδευτικούς, που υλοποιούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Iβ. Ηλεκτρονική σελίδα ΕΚΚΕ - "Περιβαλλοντική Γωνιά"

Με τα αποτελέσματα των παραπάνω αναφερομένων προγραμμάτων δημιουργήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΚΚΕ η "Περιβαλλοντική Γωνιά" της Ομάδας Περιβάλλοντος του ΙΑΑΚ, που περιέχει:

α) Αποτελέσματα της Έρευνας των ΜΚΟ-ΠΟ, όπως διαμορφώθηκαν με την επαναληπτική έρευνα και την αποτύπωση των νέων ευρημάτων στη Βάση Δεδομένων.

β) Κατάλογο των Φορέων που έχουν σχέση με το Περιβάλλον

γ) Οδηγό ανίχνευσης θεμάτων ΠΕ στο Internet

Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι http://www2.ekke.gr/estia/inteduc/outline.htm 

Ειδικότερα ο Οδηγός Ανίχνευσης για θέματα Π.Ε. δημιουργήθηκε με αυτοχρηματοδότηση του ΕΚΚΕ, διατίθεται σε κοινή χρήση από το Μάϊο του 1997 σε δύο γλώσσες (ελληνικά και αγγλικά) ενώ μια πρόσθετη ενημέρωση και συμπλήρωση έγινε τον Οκτώβριο του 1997.Ο τρόπος χρήσης του έχει παρουσιαστεί επανειλημμένα σε εκδηλώσεις σχετικές με την Π.Ε και παράλληλα γνωστοποιήθηκε με φαξ στους υπεύθυνους Π.Ε Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης όλων των νομών της χώρας η ύπαρξη του Οδηγού και η ηλεκτρονική του διεύθυνση.

Ο Οδηγός Ανίχνευσης για θέματα Π.Ε παρουσιάσθηκε με ενέργειες επίδειξης:

α) στο Διήμερο της ΠΕΕΚΠΕ που πραγματοποιήθηκε στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου τον Απρίλιο του 1997

β) στα σεμινάρια των Εκπαιδευτικών, που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ

γ) σε 10 Ημερίδες, που διοργανώθηκαν στις Δ/νσεις Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Αττικής, στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ

δ) σε επισκέψεις σχολείων, που πραγματοποιούνται στο ΕΚΚΕ.

Στην εισαγωγή του Οδηγού δίδονται αναλυτικά ο τρόπος χρήσης και οι απαραίτητες στοιχειώδεις γνώσεις για κάποιον που έρχεται πρώτη φορά σε επαφή με το Internet. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στις πηγές Π.Ε κατά εκπαιδευτική βαθμίδα, δίδεται όλη η σχετική πληροφόρηση για Οργανώσεις και Δίκτυα Π.Ε και παρουσιάζονται μεθοδολογικά εργαλεία για τον τρόπο ανίχνευσης θεμάτων Π.Ε στο Internet με αναλυτικά παραδείγματα κατά θεματικό αντικείμενο.

Πρόθεσή μας είναι η βελτίωση-ολοκλήρωση των παρεχόμενων προς τους ενδιαφερόμενους για θέματα Π.Ε υπηρεσιών, με τη δημιουργία ενός πλήρους και συνεχώς ενημερωνόμενου δίγλωσσου (Ελληνικά και Αγγλικά) Οδηγού Ανίχνευσης για θέματα Π.Ε.

Παράλληλα η Ομάδα Περιβάλλοντος αναπτύσσει την δραστηριότητά της και σε άλλα αντικείμενα.

Στο πλαίσιο αυτό, τα μέλη της προχώρησαν σε επιπλέον στατιστικές επεξεργασίες των αποτελεσμάτων της απογραφικής έρευνας για τους θερινούς κινηματογράφους των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης (1994), η οποία ενδεχομένως θα επαναληφθεί για να διερευνηθεί η σημερινή κατάσταση στο χώρο.(Τα αποτελέσματα της έρευνας υπάρχουν στη σελίδα μας στο INTERNET).

Το 1997 πραγματοποίησε, σε συνεργασία με το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών Αθήνας (ΣΔΞΑ), έρευνα που αφορά την καθαριότητα στους Αρχαιολογικούς χώρους και το Εθνικό Οδικό Δίκτυο και εξέδωσε τα πορίσματά της σε έντυπη μορφή, τα οποία υπέβαλε το ΣΔΞΑ, στους αρμόδιους για την επίλυση του προβλήματος φορείς.

Iγ. Η έρευνα για τις ΜΚΟ - ΠΟ

Όπως προαναφέρθηκε, το ερευνητικό πρόγραμμα για τις ΜΚΟ-ΠΟ και τους φορείς χρηματοδοτήθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ και υλοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο 1996 έως τον Μάρτιο 1997. Με την ανάληψη και του επομένου προγράμματος, που αφορούσε την ενημέρωση της Β.Δ που εν τω μεταξύ είχε διαμορφωθεί, έγινε επαναληπτική απογραφική έρευνα των ΜΚΟ - ΠΟ και προέκυψαν τα κάτωθι δεδομένα:

Από τις 196 Οργανώσεις της αρχικής έρευνας ενημερώθηκαν οι δράσεις των 139 ενώ προστέθηκαν και 5 πρωτοεμφανιζόμενες οργανώσεις.

Η ενημέρωση - συμπλήρωση έγινε:

α) κατά τη διάρκεια του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Π.Ο (24-28 Οκτωβρίου 1997) στην Αλεξανδρούπολη

β) με επίσκεψη στα γραφεία Οργανώσεων οι οποίες εδρεύουν στην Αθήνα, ενώ για τις υπόλοιπες κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και αποστολής των ερωτηματολογίων με FAX.

Από τις οργανώσεις που απάντησαν, υπάρχουν μερικές οι οποίες δεν είχαν ουσιαστικές δραστηριότητες στο χρονικό διάστημα του ενάμιση χρόνου, που μεσολάβησε από την συμπλήρωση του αρχικού ερωτηματολογίου.

Από τις 57 Οργανώσεις, που δεν μας ενημέρωσαν για τη δραστηριότητά τους (η προσπάθειά μας σταμάτησε μετά από το 5ο τηλεφώνημα στην κάθε Οργάνωση), άλλες ήταν σε "μεταβατική" κατάσταση για την εκλογή νέου Δ.Σ ενώ άλλες ήταν απλά ανενεργές..

Η Β.Δ έπρεπε "να κλείσει" για να γίνουν οι "συνδέσεις" (LINKS) ώστε να είναι λειτουργική με δύο τρόπους η ανίχνευση (γεωγραφικά και θεματικά). Οργανώσεις οι οποίες μας στέλνουν ακόμα και τώρα τα στοιχεία ενημέρωσης που έχουμε ζητήσει, προστίθενται στη Β.Δ, ο τρόπος ανεύρεσής τους όμως είναι μόνο γεωγραφικός.

Τα στατιστικά αποτελέσματα της αρχικής έρευνας αναλύονται και παρουσιάζονται σε ξεχωριστή ενότητα του παρόντος κειμένου.

Iδ. Αποτύπωση της σημερινής κατάστασης στον χώρο των Π.Ο

Από το χρόνο διεξαγωγής της αρχικής έρευνας έως σήμερα, έχουν προκύψει νεώτερα δεδομένα που αφορούν το χώρο των Π.Ο, τα οποία συνοπτικά είναι:

α) Με απόφαση του Συμβουλίου της Ε.Ε στις 16/12/97, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (97/872/ΕΚ) σχετικά με "Ένα κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για την υποστήριξη των ΜΚΟ - ΠΟ" ενισχύεται χρηματοδοτικά η συνεργασία μεταξύ οργανώσεων στις χώρες της Ε.Ε με σκοπό:

αφενός τη δημιουργία δικτύων πληροφόρησης και κοινής δράσης μεταξύ των ΜΚΟ - ΠΟ των χωρών της Ε.Ε

αφετέρου την ενίσχυση δράσεων που συμβάλλουν σε λύση περιβαλλοντικών θεμάτων πανευρωπαϊκής εμβέλειας

β) Στο Νομοσχέδιο του ΥΠΕΧΩΔΕ (2508/97) για τη "Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη των Πόλεων και Οικισμών της Χώρας" προστέθηκε με τροπολογία το Άρθρο 28 που θεσμοθετεί τη χρηματοδότηση των ΜΚΟ - ΠΟ από το ΥΠΕΧΩΔΕ για συγκεκριμένες κατά περίπτωση δράσεις.

Παράλληλα οι προσπάθειες για την οργανωτική συσπείρωση του χώρου των ΜΚΟ-ΠΟ οδήγησαν στην αύξηση των σχημάτων ευρύτερης συνεργασίας και έτσι σήμερα πλέον έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν:

α) Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της σελίδας του είναι http://www.eco-net.gr  και το e-mail: eco-net@otenet.gr

β) Δίκτυο "Εθελοντισμός και Φυσικό Περιβάλλον"

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της σελίδας του είναι http://www.forthnet.gr/volunteersfornature  και το e-mail: volnat@the.forthnet.gr 

γ) Ομοσπονδία Οικολογικών Οργανώσεων Κορινθιακού Κόλπου "Η ΑΛΚΥΩΝ" με e-mail: chback@cti.gr

Στον κατάλογο των ΜΚΟ - ΠΟ που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία της ταυτότητάς τους, ενώ υπάρχουν ξεχωριστοί κατάλογοι με απλή ονομαστική αναφορά:

α) των οργανώσεων που υλοποιούν προγράμματα Π.Ε

β) των οργανώσεων που περιλαμβάνουν στις τάξεις τους, ως μέλη ή φίλους, εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με την Π.Ε.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ Μ.Κ.Ο - Π. Ο. ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (έως 8/4/1998)

Κ.Π Περιφέρεια Ενημερωμένα Μη Ενημερωμένα Καινούργιες Οργανώσεις Σύνολο ανά Περιφέρεια
1.

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

5 1 6
2. Κεντρικής Μακεδονίας 15 7  - 22
3. Δυτικής Μακεδονίας 4 1  - 5
4. Ηπείρου 4 2  - 6
5. Θεσσαλίας 4 3  - 7
6. Ιονίων Νήσων 3 2 1 6
7. Δυτικής Ελλάδας 10 6 1 17
8. Στερεάς Ελλάδας 7 3   10
9. Αττικής 64 19 1 84
10. Πελοποννήσου 9 2  - 11
11. Βορείου Αιγαίου 6 2 - 8
12. Νοτίου Αιγαίου 2 6 1 9
13. Κρήτης 6 4  - 10
Γενικό Σύνολο 139 57 5 201

 

Οργανώσεις - Μέλη (32) του Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων και Οργανώσεις που έχουν κάνει σχετική αίτηση εγγραφής (6)

 1. ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 2. ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ
 3. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
 4. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ
 5. ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΣΑΜΟΥ
 6. ΜΕΑΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ (ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ)
 7. ΝΕΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
 8. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΒΡΟΥ
 9. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ
 10. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
 11. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ
 13. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
 14. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ
 15. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
 16. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
 17. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
 18. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΑΝΙΩΝ
 19. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
 20. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
 21. ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 22. ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΔΑΣΟΥΣ (ΛΑΜΙΑ)
 23. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ
 24. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
 25. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ
 26. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
 27. ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (ΠΟ.ΦΥ.ΖΩ)
 28. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 29. ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΣΟΛΩΝ"
 30. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΙΩΝ
 31. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ "ΠΝΟΗ" ΓΛΥΦΑΔΑΣ
 32. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
 33. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΓΑΝΑΣ ΚΙΑΤΟΥ
 34. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
 35. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 36. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΚΡΑΤΑΣ
 37. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΡΟΔΟΥ
 38. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ

Οργανώσεις - Μέλη (13) της Ομοσπονδίας Οικολογικών Οργανώσεων Κορινθιακού Κόλπου "Η ΑΛΚΥΩΝ"

 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 2. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β.Α. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
 3. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
 4. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
 5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ "Η ΑΥΡΑ"
 6. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ "Η ΕΠΙΒΙΩΣΗ"
 7. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΒΕΛΟΥ
 8. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΓΑΝΑΣ ΚΙΑΤΟΥ
 9. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ
 10. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΓΙΟΥ "ΠΡΟΝΟΙΑ - ΦΡΟΝΤΙΔΑ"
 11. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ "ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"
 12. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ "Ο ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ"
 13. ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΔΟΣ

Μέλη (30) του Δικτύου

"Εθελοντισμός και Φυσικό Περιβάλλον"

 1. ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΦΥΣΗΣ
 2. ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ
 3. ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ S.O.S
 4. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 8. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΙΩΝ
 9. ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 10. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΑΣ / Mom
 11. ΝΕΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
 13. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΒΡΟΥ
 14. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ
 15. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ
 16. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ
 17. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
 18. ΟΙΚΟΤΟΠΙΑ
 19. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ /WWF
 20. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
 21. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
 22. ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
 23. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 24. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑΣ
 25. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ
 26. ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
 27. ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
 28. ΦΙΛΟΙ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
 29. ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 30. ΧΑΝΘ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΛΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Κ.Π Περιφέρεια Μέλη Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων Μέλη Δικτύου "Εθελοντισμός και Φυσικό Περιβάλλον" Μέλη Ομοσπονδίας Οικολογικών Οργανώσεων Κορινθιακού Κόλπου "Η ΑΛΚΥΩΝ"
1. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 5 2  -
2. Κεντρικής Μακεδονίας 3 5  -
3. Δυτικής Μακεδονίας - 1  -
4. Ηπείρου 2  - -
5. Θεσσαλίας 2 2  -
6. Ιονίων Νήσων 2  - -
7. Δυτικής Ελλάδας 7  - 7
8. Στερεάς Ελλάδας 3  - 1
9. Αττικής 5 18  
10. Πελοποννήσου 3  - 5
11. Βορείου Αιγαίου 2  - -
12. Νοτίου Αιγαίου 2 1  -
13. Κρήτης 1  - -
ΣΥΝΟΛΟ 38 * 30 ** 13
* Η Ομοσπονδία Οικολογικών Οργανώσεων Κορινθιακού Κόλπου "Η ΑΛΚΥΩΝ" συμμετέχει στο Πανελλήνιο Δίκτυο

Οικολογικών Οργανώσεων

** Το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων συμμετέχει στο Δίκτυο "Εθελοντισμός και Φυσικό Περιβάλλον"