Σημείωμα του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

Χωρίς διάχυση της πληροφόρησης, δίχως την έγκαιρη ενημέρωση και με καχεκτικές την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την αντίστοιχη ευαισθητοποίηση των πολιτών, είναι αδύνατον να δρομολογηθεί αυτό που ονομάσθηκε «Αειφόρος» ή «Βιώσιμη Ανάπτυξη». Ανάπτυξη δηλαδή, που σέβεται την οικολογική ισορροπία και προωθεί τη βελτίωση της Ποιότητας Ζωής.

Η Πολιτεία, που έχει και την κύρια ευθύνη, καταβάλλει σοβαρές προσπάθειες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, την υφή των οποίων όλοι μας γνωρίζουμε.

Οι στόχοι, βέβαια, είναι σαφείς κι όχι άλλοι από την προστασία, διατήρηση και ανάδειξη του οικολογικού και πολιτισμικού αποθέματος της χώρας.

Βασικοί πρωταγωνιστές του εθνικού σχεδιασμού για ουσιαστική ανταπόκριση στις αρχές του Ρίο ΄92 αλλά και του 5ου Προγράμματος Δράσης της Ε.Ε για το Περιβάλλον, είναι, αυτονόητα, αφ΄ ενός οι περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι πολίτες, αφ ΄ετέρου μία από τις πιο προωθημένες μορφές συλλογικής έκφρασης τους οι Μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές και Οικολογικές Οργανώσεις (ΟΙΚ.Ο).

Οι ΟΙΚ.Ο, με πανελλήνια, τοπική ή και διεθνή εμβέλεια και δράση, συμβάλλουν αποφασιστικά στην καλύτερη διαχείριση του Περιβάλλοντος και στη μεγιστοποίηση των συναφών πρωτοβουλιών όλων μας.

Αν σε μερικά ζητήματα αποκλίνουν οι απόψεις τους από εκείνες των αρμόδιων Υπηρεσιών(κρατικών, δημοτικών, περιφερειακών, νομαρχιακών κλπ.), αυτό δεν αποτελεί εμπόδιο αλλά προωθητική δύναμη για την επίτευξη καλυτέρων αποτελεσμάτων. Σε κάθε περίπτωση, η δημιουργική συναίνεση είναι επιθυμητή αλλά και κατακτάται μόνο μετά από ειλικρινείς και καλοπροαίρετες συντονισμένες προσπάθειες. Πάντως, οι βασικοί στόχοι, όπως και στην αρχή αναφέρθηκε, σαφώς συμπίπτουν.

Η πρόταση του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών και ειδικότερα του Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας, για πλήρη καταγραφή των ΟΙΚ.Ο., υιοθετήθηκε αμέσως από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Το ΥΠΕΧΩΔΕ ζήτησε μάλιστα να συμπεριληφθεί στο έργο και η καταγραφή των Φορέων, που ασχολούνται, άμεσα ή έμμεσα, και με την Προστασία του Περιβάλλοντος(Υπουργεία, διάφορες Υπηρεσίες, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Δήμοι, Α,Ε.Ι, κλπ.).

Η εργασία που παρουσιάζεται τώρα, με εξασφαλισμένη την ηλεκτρονική πρόσβαση κάθε ενδιαφερόμενου στα δημοσιοποιημένα στοιχεία της, αναμένεται

Προφανώς, η ουσιαστική προσέγγιση της «Βιώσιμης Ανάπτυξης» θέλει δουλειά πολλή.

Κάθε επιμέρους προσπάθεια, για την επίτευξη της, κατοχυρώνει και το πάντα επίκαιρο σύνθημα, που περίπου λέει

«τον κόσμο μας δεν τον έχουμε κληρονομήσει από τις προηγούμενες γενιές, τον έχουμε δανειστεί από τις μελλοντικές».

Τα λάθη ή τα όποια κενά δεν θα έπρεπε να μειώσουν την αξία της συνολικής δουλειάς, που με περισσή επιμέλεια ολοκλήρωσαν τα στελέχη του Ε.Κ.Κ.Ε. Ίσως μάλιστα αποτελούν, εκτός των άλλων, και θαυμάσια ευκαιρία και πρόκληση για την βελτίωση και συμπλήρωση της προσεχώς.

Ο Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ

ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ