Δίκτυο Ελληνικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Δ.Ε.Μ.Ο.Π.Ε.)

Network of Hellenic NGO’s for Environmental Education (N.H.N.G.O.E.E.).

 

 

 

Στοιχεία Οργάνωσης

 

Έδρα

 

Αθήνα Τ.Κ. 10672 Οδός: Σίνα 32,

Τηλ. 01-3617824, 4118755, 7482673 fax.: 4113140, 7217494,3643476

e-mail: pvour@env.aegean.gr

 

Νομική μορφή

 

Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία (Αρ. Απ. Πρωτ. 14082/05.12.1997, & τροπ. 7138/18.7.1998)

 

 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας

 

·        Βούρος Παναγιώτης (περιβαλλοντολόγος)

Βακτριανής 9 Άνω Ιλίσια, Τ.Κ. 15771, Αθήνα.

Τηλ.: 7482673, 094-681142 

e-mail: pvour@env.aegean.gr

·        Δρούγα Αιμιλία ( Δρ. Ωκεανογράφος)

Τηλ.: 5056917,0945 644994

 

Σκοποί

 

Αποκλειστικός, σκοπός του δικτύου είναι η ενίσχυση και προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κατά τρόπο συστηματικό και συνολικό καταρχάς στην Ελλάδα και κατ΄ επέκταση μέσα από συνεργασίες με άλλα εθνικά και διεθνή δίκτυα και στο εξωτερικό.

Τα συμβαλλόμενα μέρη με την μακροχρόνια εμπειρία που διαθέτουν και την δραστηριότητα που έχουν επιδείξει μέχρι σήμερα στο χώρο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης λαμβάνοντας υπόψη:

πρώτον ότι η επίτευξη διαφορών στόχων όπως και η προστασία του περιβάλλοντος σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τις αποφάσεις, ενέργειες και την επίδραση που ασκεί το ευρύ κοινό,

δεύτερον τη σχετική επιστημονική διεθνή εμπειρία και

τρίτον τη σημασία της παιδείας για την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης και την ανάγκη ενσωμάτωσης σε κάθε τομέα και στάδιο εκπαίδευσης

έθεσαν ως ειδικότερους σκοπούς του δικτύου τους εξής:

·        Την έρευνα, την εμβάθυνση και την ανάπτυξη διαλόγου σχετικά με τις αρχές τι φιλοσοφία και τις μεθόδους της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

·        Την ενίσχυση της αλληλοενημέρωσης και επικοινωνίας των μελών του δικτύου μεταξύ τους και με το κοινό, σχετικά με τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν τα μέλη στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς και τη διαμόρφωση προτάσεων συνεργασίας με άλλους φορείς.

·        Την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και ιδιαίτερα των νέων. Προς τον σκοπό αυτό το δίκτυο θα συνεργάζεται με άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, φορείς πνευματικά ιδρύματα κ.λ.π. και θα οργανώνει σχετικές δραστηριότητες ενημέρωσης και κατάρτισης.

·        Την επιδίωξη συνεργασιών με αντίστοιχους οργανισμούς της ευρωπαϊκής ένωσης και άλλων χωρών του εξωτερικού και την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών και ενεργειών για την καλλιέργεια και ανάπτυξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε ευρύτερες γεωγραφικές ενότητες.

 

Η υλοποίηση και ευόδωση των προαναφερθέντων σκοπών ο τρόπος λειτουργίας τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών του δικτύου πραγματοποιούνται μέσο των αποφάσεων του κυριοτέρου οργάνου που είναι η Γ.Σ. η οποία αποτελείται από τους εκπροσώπους των οργανώσεων μελών του. Από την Γ.Σ. εκλέγονται με νόμιμες διαδικασίες και τα δύο άλλα όργανα του Δ.Ε.Μ.Ο.Π.Ε.

1.   Η εκτελεστική επιτροπή η οποία αποτελείται από τον πρόεδρο τον αντιπρόεδρο, τον γραμματέα, τον ταμία και ένα μέλος του δικτύου και διαχειρίζεται τις υποθέσεις του δικτύου στο πλαίσιο του καταστατικού και

2.      Η ελεγκτική επιτροπή η οποία αποτελείται από τρία μέλη και έχει ως αρμοδιότητα τον έλεγχο της διαχείρισης των οικονομικών του δικτύου και των πράξεων της εκτελεστικής επιτροπής.

 

Το Δ.Ε.Μ.Ο.Π.Ε. αποδεχόμενο το καθοριστικό και ουσιαστικό ρόλο που καλείται να παίξει σε θέματα περιβάλλοντος ενεργοποιείται προς την κατεύθυνση της διαμόρφωσης συνείδησης και συμπεριφοράς ατόμων και συνόλων φιλικής προς το περιβάλλον, θεωρώντας αυτό ως το πρωταρχικό και σημαντικότερο βήμα προς την κατεύθυνση της προστασίας του και της κληρονομιάς του σε υγιή κατάσταση στις επόμενες γενεές.

 

Τα μέλη του Δ.Ε.Μ.Ο.Π.Ε. μέχρι σήμερα είναι:

 

§        Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Προστασίας Δελφινιών και Φαλαινών –ΔΕΛΦΙΣ

§        Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία- Ε.Σ.Ε.

§        Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Αγρίων Ζώων – Ε.Κ.Π.Α.Ζ.

§        Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομίας – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

§        Ελληνική Εταιρεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Ε.Ε.Π.Ε.

§        Μεσογειακός Σύνδεσμος για την Σωτηρία των Θαλασσίων Χελωνών- MEDASSET

§        Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – Π.Ε.Ε.Κ.Π.Ε.

§        Σύλλογος Περιβαλλοντικής Αγωγής Τμήματος Περιβάλλοντος – Σ.Π.Α.Τ.ΠΕ.

§        Σύλλογος Προστασίας Αγρίων Ζώων και Πουλιών Πάρου- ΑΛΚΙΟΝΗ

§        Σώμα Ελλήνων Προσκόπων – Σ.Ε.Π.

 

Διοικητικό Συμβούλιο

 

ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                πρόεδρος

(Σ.Π.Α.Τ.ΠΕ.)

ΚΑΡΔΑΡΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ       αντιπρόεδρος

(Σ.Ε.Π.)

ΔΡΟΥΓΑ ΑΙΜΙΛΙΑ                       γραμματέας

(ΔΕΛΦΙΣ)

ΠΛΕΣΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ             ταμίας

(Ε.Σ.Ε.)

ΤΡΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                 μέλος

(Ε.Ε.Π.Ε.)

 

Δραστηριότητες

 

2000

 

§        Ενεργή συμμετοχή  στις ετοιμασίες από την ΓΓΝΓ του εορτασμού του παγκοσμίου έτους εθελοντισμού 2001

§        Έμμεση συμμετοχή στο πρόγραμμα «Υιοθετώ και Προστατεύω» μέσω πρότασης των μελών του ΣΕΠ και Σ.Π.Α.Τ.ΠΕ. για δημιουργία και λειτουργία Περιβαλλοντικού Κέντρου στη νήσο Παχοπούλα.

§        Συμμετοχή στους εορτασμούς της παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος ως Δίκτυο στις περιοχές δράσης των μελών του.

§        Συμμετοχή σε προγράμματα Εθνικής & Ευρωπαϊκής εμβέλειας που πρόκειται να υποβάλλουν μέλη του συνεργαζόμενα.

 

 

1999

§        Συμμετοχή στο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που διοργάνωσε η ΠΕΕΚΠΕ

§        Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Συνάντηση Νέων στη Ψέριμο» που χρηματοδοτήθηκε μέσω του προγράμματος «Θράκη-Αιγαίο- Κύπρος» από τα Υπουργεία Αιγαίου- Μακεδονίας-Θράκης και οργανώθηκε από τα μέλη του Σ.Π.ΑΤ.ΠΕ.-Σ.Ε.Π.

§        Συμμετοχή στη συνάντηση που διοργανώθηκε από την Γ.Γ.Ν.Γ. με μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Νεολαίας.

§        Ανάληψη πρωτοβουλίας από το Δ.Ε.Μ.Ο.Π.Ε. για οργάνωση κοινής δράσης όλων των υπολοίπων Δικτύων μαζί ενάντια στους βομβαρδισμούς στο Κοσσυφοπέδιο