ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η Ομάδα περιβάλλοντος του ΕΚΚΕ, μετά από σχετική πρόταση της, ανέλαβε κατ' ανάθεση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με αντικείμενο την

Το Υπουργείο χρηματοδότησε και στήριξε την εκτέλεση του προγράμματος, το οποίο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 1996 και ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 1997. Αξίζει να τονιστεί ότι καθ' όλην τη διάρκεια του έργου η συνεργασία με τον σύνδεσμό μας στο Υπουργείο, σύμβουλο Υπουργού κ. Δημήτρη Τσίρο ήταν πράγματι ουσιαστική.

Την ερευνητική ομάδα αποτελούσαν:

Ως στοιχειολήπτες και κωδικογράφοι, συμμετείχαν οι:

Η Ομάδα Περιβάλλοντος του ΕΚΚΕ ανέλαβε παράλληλα με την έρευνα για τις Μ.Κ.Ο.-Π.Ο. και την καταγραφή των φορέων περιβαλλοντικής ενημέρωσης- ευαισθητοποίησης και άσκησης πολιτικής, την ηλεκτρονική επεξεργασία και εισαγωγή στο INTERNET των στοιχείων που συγκροτούν την έρευνα.

Η οργάνωση και εισαγωγή του σχετικού υλικού έγινε κατά τρόπο που εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη επικαιροποίηση του και η άμεση διαθεσιμότητα του σε κάθε ενδιαφερόμενο, γεγονός ιδιαίτερης σημασίας για την ανταλλαγή πληροφόρησης και την βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων, οργανώσεων και ατόμων.

 

Η έρευνα για τις Μ.Κ.Ο.-Π.Ο. περιλάμβανε την συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου κατά την διάρκεια επιτόπιας επίσκεψης-συνέντευξης στην έδρα κάθε μιας οργάνωσης, διεξήχθη κατά το χρονικό διάστημα Μαίου - Σεπτεμβρίου 1996 και συγκέντρωσε τα παρακάτω στοιχεία:

 • Ταυτότητα της Οργάνωσης (έδρα, νομική μορφή, σκοποί, αριθμός μελών-φίλων, εξοπλισμός, υποδομή σε έμψυχο και άψυχο υλικό, συμμετοχή σε ευρύτερα σχήματα)

 • Δράσεις από τη σύστασή της έως σήμερα (θεματικοί άξονες, αντικείμενα, χρονική διάρκεια, εμβέλεια, αποτελέσματα)

 • Κοινωνικά χαρακτηριστικά των Μελών της Οργάνωσης (αρμοδιότητες, εντοπιότητα, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, γραμματικές γνώσεις, επαγγελματική κατάσταση)

 • Πηγές Πληροφόρησης (προέλευση πληροφόρησης, αντικείμενο, συχνότητα, χρονική διάρκεια, πρωτοβουλία, βαθμός ικανοποίησης)

 • Συνεργασία με Τύπο και Μ.Μ.Ε. (είδος και διάρκεια συνεργασίας, συχνότητα, πρωτοβουλία, θεματολογία, βαθμός ικανοποίησης)

 • Συνεργασία με άλλες Μ.Κ.Ο.-Π.Ο. (ονομασία, εντοπιότητα, χρονική διάρκεια και είδος συνεργασίας, πρωτοβουλία, αντικείμενο, βαθμός ικανοποίησης)

 • Συνεργασία με άλλους Φορείς, Δημόσιους και Ιδιωτικούς (ονομασία, εντοπιότητα, χρονική διάρκεια και είδος συνεργασίας, πρωτοβουλία, αντικείμενο, βαθμός ικανοποίησης)

 • Παραγωγή και Διάθεση Εντύπου Ενημερωτικού Υλικού (είδος, τίτλος, συχνότητα και διάρκεια έκδοσης, τρόπος οικονομικής κάλυψης, συνεργασίες)

 • Πηγές Χρηματοδότησης επί τοις εκατό του συνόλου έτους, από το 1991 έως σήμερα (εισφορές μελών, χορηγίες, εισπράξεις από εκδηλώσεις, εισφορά από Κεντρική Διοίκηση, εισφορά από Τοπική Αυτοδιοίκηση, εισφορά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εισφορά από άλλη πηγή)

 • Συμμετοχή Εκπαιδευτικών (ονοματεπώνυμο, ηλικία, ειδικότητα, εντοπιότητα, χρόνος συμμετοχής και θέση στη Μ.Κ.Ο.-Π.Ο., εάν και από πότε κάνουν Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης)

 • Επίσης, υπήρχε ειδικός χώρος για την καταγραφή του προγραμματισμού μελλοντικών δράσεων των Μ.Κ.Ο.-Π.Ο. και για το σχολιασμό επιμέρους στοιχείων, στα οποία αυτές έκριναν σκόπιμο να αναφερθούν στα πλαίσια του ερωτηματολογίου.

  Πρέπει να διευκρινισθεί ότι ουδεμία παρέμβαση έγινε στις απαντήσεις των Π.Ο. είτε κατά την συμπλήρωση, είτε κατά την επεξεργασία των συλλεχθέντων στοιχείων, καθ' ότι η έρευνα αποτυπώνει "φωτογραφικά" και μόνο την ταυτότητα και δράση της κάθε Π.Ο. αποδίδοντας πιστά και αυτούσια διατυπωμένες τις απόψεις τους.

  Για τα στοιχεία των ενοτήτων 3 και 9 έγινε στατιστική επεξεργασία επί του συνόλου και όχι παρουσίαση - δημοσίευση ανά Μ.Κ.Ο.-Π.Ο. ενώ τα στοιχεία όλων των υπολοίπων ενοτήτων εμφανίζονται κατά οργάνωση στο Internet.

   

  Για τους Φορείς ζητήθηκε και έγινε έγγραφη ενημέρωση και στη συνέχεια καταγραφή των Τμημάτων και Υπηρεσιών τους, που έχουν αρμοδιότητες και αντικείμενα σχετικά με Περιβάλλον (ονομασία, αντικείμενο ανά Υπηρεσία ή Τμήμα, ονοματεπώνυμο υπευθύνου, διεύθυνση, τηλέφωνα-φαξ).

  Η καταγραφή διεξήχθη κατά το διάστημα 15-9 έως 31-12-1996 και σ' αυτήν περιλαμβάνονται: