Χαιρετισμός

Είναι πρόδηλο πως η κοινωνική έρευνα οφείλει να συμβάλει στην κατανόηση των αιτιών και των συνεπειών των κοινωνικών προβλημάτων που παρουσιάζονται, ταυτόχρονα δε να επικουρεί στην αντιμετώπιση και την επίλυσή τους.

Επί έξι και πλέον δεκαετίες, μέσα από την επιστημονική έρευνα το ΕΚΚΕ λειτουργεί ως θεσμός συλλογικής αυτογνωσίας και κοινωνικού αναστοχασμού. Παράλληλα λειτουργεί και ως σύμβουλος της πολιτείας, των κοινωνικών εταίρων αλλά και σημαντικών φορέων της κοινωνίας πολιτών σε θέματα κοινωνικής πολιτικής, πολιτικοκοινωνικών τάσεων και κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης σε ένα ευρύτατο φάσμα που περιλαμβάνει τομείς όπως απασχόληση-φτώχεια-κοινωνικός αποκλεισμός, θέματα μεταναστευτικής πολιτικής και κοινωνικών δικαιωμάτων, περιβάλλοντος, ισότητας των φύλων-κοινωνικής συνοχής-εγκληματικότητας, καθώς και της δυναμικής του πολιτικού συστήματος.


Η ανάγκη για κοινωνική έρευνα ως δημόσιο αγαθό είναι σήμερα ιδιαίτερα επιτακτική. Στο μέτρο δε που του αναλογεί, και με κάθε υπευθυνότητα, το ΕΚΚΕ συμβάλει στην προσπάθεια της χώρας για την απορροφητικότητα ευρωπαϊκών κονδυλίων για την έρευνα, την συνακόλουθη αποτροπή της διαρροής επιστημονικού κεφαλαίου (
brain drain), την έξυπνη εξειδίκευση και την εν γένει ανάπτυξη του ελληνικού συστήματος έρευνας και τεχνολογίας. Προς την κατεύθυνση αυτή το ΕΚΚΕ κινείται δυναμικά, ανασχεδιάζοντας τις εσωτερικές του λειτουργίες, προωθώντας νέες δράσεις και ενισχύοντας τη δημόσια παρουσία του, τις διεθνείς του συνεργασίες και τις ερευνητικές του υποδομές.

Τα τελευταία ιδίως επτά χρόνια, τούτο γίνεται εφαρμόζοντας το μοντέλο της διοίκησης μέσω στόχων και βάσει, πάντα, των αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της συλλογικότητας.

Ο Διευθυντής & Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΚΚΕ

Καθηγητής Νίκος Δεμερτζής