Χαιρετισμός

Σε περίοδο βαθειάς κρίσης είναι πρόδηλο πως η κοινωνική έρευνα οφείλει να συμβάλει στην κατανόηση των αιτιών και των συνεπειών των κοινωνικών προβλημάτων που παρουσιάζονται, ταυτόχρονα δε να επικουρεί στην αντιμετώπιση και την επίλυσή τους.


Όπως και στο παρελθόν, έτσι και τώρα, το ΕΚΚΕ μέσα από την επιστημονική έρευνα μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει ως θεσμός συλλογικής αυτογνωσίας και κοινωνικού αναστοχασμού. Προπαντός όμως θα πρέπει να λειτουργήσει ως σύμβουλος της πολιτείας, των κοινωνικών εταίρων αλλά και σημαντικών φορέων της κοινωνίας πολιτών σε θέματα κοινωνικής πολιτικής, πολιτικοκοινωνικών τάσεων και κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης σε ένα ευρύτατο φάσμα που περιλαμβάνει τομείς όπως απασχόληση-φτώχεια-κοινωνικός αποκλεισμός, θέματα μεταναστευτικής πολιτικής και κοινωνικών δικαιωμάτων, περιβάλλοντος, ισότητας των φύλων-κοινωνικής συνοχής-εγκληματικότητας, καθώς και της δυναμικής του πολιτικού συστήματος.

Τούτο προκύπτει, μεταξύ άλλων, και από τις πρόνοιες του υπό διαμόρφωση Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ), τον διάδοχο του ΕΣΠΑ, όπου η μελέτη της αγοράς εργασίας, της κοινωνικής συνοχής και του κοινωνικού αποκλεισμού συνιστούν άξονες προτεραιότητας.


Με άλλα λόγια, η ανάγκη για κοινωνική έρευνα ως δημόσιο αγαθό είναι σήμερα ιδιαίτερα επιτακτική. Στο μέτρο δε που του αναλογεί, και με κάθε υπευθυνότητα, το ΕΚΚΕ θα συμβάλει ακόμη περισσότερο στην προσπάθεια της χώρας για την απορροφητικότητα ευρωπαϊκών κονδυλίων για την έρευνα, την συνακόλουθη αποτροπή της φυγής ικανών ερευνητών (brain drain), την έξυπνη εξειδίκευση και την εν γένει ανάπτυξη του ελληνικού συστήματος έρευνας και τεχνολογίας. Προς την κατεύθυνση αυτή το προσεχές χρονικό διάστημα το ΕΚΚΕ θα κινηθεί δυναμικά, ανασχεδιάζοντας τις εσωτερικές του λειτουργίες, προωθώντας νέες δράσεις και ενισχύοντας τη δημόσια παρουσία του, τις διεθνείς του συνεργασίες και τις ερευνητικές του υποδομές, αξιοποιώντας ερευνητική παράδοση μισού και πλέον αιώνα.

Τούτο θα γίνει ακολουθώντας το μοντέλο της διοίκησης μέσω στόχων και βάσει, πάντα, των αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της συλλογικότητας.

Ο Διευθυντής & Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΚΚΕ

Καθηγητής Νίκος Δεμερτζής