ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ «ΕΣΤΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΕΧΩΔΕ DAC/ΟΟΣΑ

 

 

          Το παρόν πρόγραμμα εγκρίθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) στο πλαίσιο του DAC/ΟΟΣΑ, ξεκίνησε την 1/3/2000 και ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις 31/3/2002.

          Στόχος του ολοκληρωθέντος προγράμματος ήταν η δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για την ευρεία και συστηματική συνεργασία των φορέων που ασχολούνται με τα περιβαλλοντικά προβλήματα στις Βαλκανικές χώρες.

          Αντικείμενο του προγράμματος ήταν σε πρώτη φάση η δημιουργία Βάσης Δεδομένων (ΒΔ) με θεματικό περιεχόμενο που αναλύεται κατωτέρω και εν συνεχεία η δημιουργία «Εστιών Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης» στις χώρες Ελλάδα, Γιουγκοσλαβία και Ρουμανία. Στην πορεία του προγράμματος (και χωρίς αυτό να αποτελεί συμβατική υποχρέωση των συνεργαζομένων φορέων) προστέθηκε και η Κύπρος, επιτυγχάνοντας έτσι διεύρυνση της όλης συνεργασίας με μία ακόμη χώρα και ενισχύοντας πλην της βαλκανικής και τη μεσογειακή διάσταση του προγράμματος.

          Η παρεχόμενη πληροφόρηση θα αφορά σταδιακά σε όλο το εύρος των σχετιζομένων με το περιβάλλον θεμάτων και παράλληλα οι «Εστίες» θα λειτουργούν σαν κόμβος συγκέντρωσης, διάδοσης και διάχυσης της σχετικής πληροφόρησης, αποτελώντας ένα συντονιστικό και διαμεσολαβητικό κέντρο μεταξύ Μη Κυβερνητικών Οικολογικών - Περιβαλλοντικών Οργανώσεων (ΜΚΟ-ΠΟ), δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και επιστημονικών - ερευνητικών ομάδων με παρόμοια ενδιαφέροντα.

          Μέσον επίτευξης της ευρύτερης πληροφόρησης και της διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος αποτελούν ακριβώς οι δημιουργηθείσες κατά χώρα Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ).

          Η δημιουργία των ΒΔ με ενιαία δομή κατά χώρα στηρίχθηκε στην προγενέστερη εμπειρία της Ομάδας Περιβάλλοντος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) και το περιεχόμενό τους διακρίνεται σε δύο βασικές ενότητες:

α. ΒΔ για τις Μη Κυβερνητικές Οικολογικές - Περιβαλλοντικές Οργανώσεις (ΜΚΟ- ΠΟ) κάθε χώρας.

Τα στοιχεία αφορούν όλες τις δραστηριότητες, τις σχέσεις και τον τρόπο λειτουργίας των ΜΚΟ-ΠΟ από την ίδρυσή τους έως τώρα.

β. ΒΔ για τους Φορείς που σχετίζονται με το Περιβάλλον.

Περιλαμβάνονται Υπουργεία, Ερευνητικά Κέντρα – Ιδρύματα, Οργανισμοί Επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, Περιφέρειες, Νομαρχίες, Δήμοι, Δημοτικές Επιχειρήσεις και άλλοι περιβαλλοντικοί φορείς.

Το σύνολο του παραχθέντος υλικού είναι διαθέσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο:

-         στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ekke.gr/estia

-         σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (βιβλίο και compact disk).

Συνεργαζόμενοι Φορείς στην υλοποίηση του προγράμματος ήταν:

α. Ομάδα Περιβάλλοντος του Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας

 του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ)

β. Economics Institute, Belgrade (Πρώην Γιουγκοσλαβία)

γ. Center for Environmentally Sustainable Development Economic Policy (CESEP)

(Ρουμανία)

δ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

 

Η σύνθεση των ερευνητικών ομάδων είχε ως εξής:

Για την Ελλάδα:

 

1. Τσακίρης Κων/νος

E-mail: ktsaki@ekke.gr

Οικονομολόγος-Περιφερειολόγος-Ερευνητής

2. Σακελλαρόπουλος Κων/νος

E-mail: ksakel@ekke.gr

Οικονομολόγος-Χωροτάκτης-Ερευνητής

Για την Γιουγκοσλαβία:

 

1. Milorad Filipovic

E-mail: miloradf@EUnet.yu

Economist, PhD, researcher

2. Miroslav Spasojevic

E-mail: msmiroslav@yahoo.com

B.Sc. Chem. Eng. Senior Counselor

3. Zoran Njegovan

E-mail: mdrznj@yubc.net

Economist, PhD, Senior Research Fellow

Για την Ρουμανία:

 

1. Eugen Popovici

E-mail: mmpopovic@fx.ro

Engineer-researcher

2. Oana Tortolea

E-mail: motortolea@yahoo.com

Economist-researcher

3. Carmen Constantin

Engineer-researcher

Για την Κύπρο:

 

1. Παρασκεύοπουλος Ανδρέας

E-mail: paraskev@cyearn.pi.ac.cy

Προϊστάμενος Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

2. Αραβέλλα Ζαχαρίου

E-mail: aravellaz@hotmail.com

 

          Τέλος, πρέπει να τονισθεί η άψογη και επιτυχής συνεργασία, τόσο με το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., φορέα χρηματοδότησης και διαχείρισης του προγράμματος, όσο και μεταξύ των ανά χώρα εταίρων.

 

 

                                                                  Ο συντονιστής του Προγράμματος

                                                                            Κων/νος Τσακίρης