Σύνδεση(για εξουσιοδοτημένους χρήστες)
 
 

Υλοποίηση Έργου 2.1.α/11 με τίτλο:
«Χαρτογράφηση των υφιστάμενων δομών που παρέχουν υπηρεσίες ένταξης σε Υ.Τ.Χ. στην ελληνική επικράτεια καθώς επίσης και καταγραφή των αναγκών για ανάλογες δομές»

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.) και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, υλοποιούν το Έργο 2.1.α/11 με τίτλο «Χαρτογράφηση των υφιστάμενων δομών που παρέχουν υπηρεσίες ένταξης σε Υ.Τ.Χ. στην ελληνική επικράτεια καθώς επίσης και καταγραφή των αναγκών για ανάλογες δομές», του Ετήσιου Προγράμματος 2011 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών. Η δράση θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2013.

Αντικείμενο του Έργου είναι αφενός μεν ο εντοπισμός και η αποτύπωση των δομών που συνδέονται με τη διαδικασία άφιξης, εγκατάστασης και ενσωμάτωσης των Υ.Τ.Χ. στην ελληνική κοινωνία, αφετέρου δε ο εντοπισμός και η καταγραφή των επιμέρους αναγκών του μεταναστευτικού πληθυσμού στις διαφοροποιημένες συνθήκες ένταξης του στον αστικό και αγροτικό χώρο.

Συγκεκριμένα οι στόχοι του Έργου 2.1.α/11 είναι οι εξής:

  1. Ανάδειξη της συνεισφοράς της πολιτείας και της κοινωνίας πολιτών στην ενσωμάτωση των Υ.Τ.Χ.
  2. Εντοπισμός προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Υ.Τ.Χ. κατά την διαδικασία ενσωμάτωσής τους στην ελληνική κοινωνία.
  3. Ενίσχυση των μηχανισμών σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών και προγραμμάτων για υποδομές που προωθούν την κοινωνική ένταξη των Υ.Τ.Χ.
  4. Προώθηση της συνέργειας και του συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων στην μεταναστευτική πολιτική φορέων σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης με σκοπό την ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας των φύλων και την βελτίωση των συνθηκών ζωής και εργασίας των Υ.Τ.Χ.