Σύνδεση (για εξουσιοδοτημένους χρήστες)
 
 
Αριθμός επισκέψεων:
11637

Υλοποίηση Έργου με τίτλο:
«Μετα-ανάλυση των ερευνών που έχουν διεξαχθεί για τη μετανάστευση σε σημαντικά και σχετικά με την ένταξη πεδία
(υγεία, κοινωνική ασφάλιση, εργασία, εκπαίδευση κ.λπ.)»

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.) και η INTRAWAY Ε.Π.Ε., στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, υλοποιούν Έργο με τίτλο «Μετα-ανάλυση των ερευνών που έχουν διεξαχθεί για τη μετανάστευση σε σημαντικά και σχετικά με την ένταξη πεδία (υγεία, κοινωνική ασφάλιση, εργασία, εκπαίδευση κ.λπ.)», ως δικαιούχοι του Έργου 2.1.β/11 του Ετήσιου Προγράμματος 2011 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών. Η δράση θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2013.

Αντικείμενο του Έργου είναι ο εντοπισμός πηγών δεδομένων, η συστηματική ανασκόπηση, η κωδικοποίηση, σύνθεση, ερμηνεία και μετακριτική προσέγγιση των ποσοτικών και ποιοτικών εμπειρικών ερευνών που έχουν ως αντικείμενο μελέτης τη διαδικασία ενσωμάτωσης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών (Υ.Τ.Χ.) στην ελληνική κοινωνία από τις αρχές της δεκαετίας του ΄90 μέχρι και σήμερα. Μέσα από την εν λόγω διαδικασία επιδιώκεται συμπληρωματικά η ανίχνευση, εκτίμηση και συνυπολογισμός της ετερογένειας των ευρημάτων, καθώς επίσης και η απάντηση σε ερωτήματα που δεν είχαν προσεγγίσει οι πρωτογενείς μελέτες.
Στο πλαίσιο του Έργου θα καλυφθούν όλες οι διαστάσεις της ένταξης (αγορά εργασίας, στέγαση, εκπαίδευση, υγεία και πρόνοια, κοινωνική ασφάλιση, κοινωνική και πολιτική συμμετοχή) και θα εξεταστούν οριζόντια και αξιολογηθούν ο βαθμός προστασίας των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφορικά με το μεταναστευτικό πληθυσμό.

Συγκεκριμένα οι στόχοι του Έργου 2.1.β/11 είναι οι εξής:

  1. Η σύνθεση των δεδομένων που προκύπτουν από διαφορετικές μελέτες και η δυνατότητα εφαρμογής μιας βασισμένης στη γνώση αποτελεσματικότερης μεταναστευτικής πολιτικής και πολιτικής ένταξης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών.
  2. Αύξηση της στατιστικής ισχύος και ακρίβειας των πορισμάτων που αφορούν στην ενσωμάτωση των Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην ελληνική κοινωνία.
  3. Ενίσχυση των μηχανισμών σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών και προγραμμάτων για την κοινωνική ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών.