κοινωνικο-οικονομική τάξη, κοινωνική θέση ΚΑΙ κατανάλωση

 διαστρωμάτωση, κινητικότητα  ΚΑΙ αστική κατανάλωση στην αθήνα

ΕΚΚΕ

Το ερευνητικό πρόγραμμα  SECSTACON "Κοινωνικο-οικονομική τάξη, κοινωνική θέση και κατανάλωση: Διαστρωμάτωση, κινητικότητα και αστική κατανάλωση στην Αθήνα" του Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (www.ekke.grανατέθηκε το 2012 σε ομάδα ερευνητών του ΕΚΚΕ, στο πλαίσιο της Δράσης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ" της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το πρόγραμμα επιλέχθηκε μεταξύ σημαντικού αριθμού άλλων προτάσεων στον τομέα των κοινωνικών και οικονομικών επιστημών, μετά από αξιολόγηση διεθνούς επιτροπής κριτών, σύμφωνα με τις διαδικασίες της Δράσης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ" του 2011 (Ιαν' 12-Μαρ' 12, κωδικός πρότασης 1391) του  το Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" του ΕΣΠΑ 2007-2013 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. Το ερευνητικό πρόγραμμα ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2012 και έχει διάρκεια 30 μήνες (περισσότερα για την ερευνητική πρόταση εδώ).


μια κοινωνική έρευνα στην Αθήνα για τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες,  τους τρόπους και μορφές κατανάλωσης και τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών θα πραγματοποιήσει μεγάλη στατιστική έρευνα σε ένα τυχαίο (δηλαδή αντιπροσωπευτικό) δείγμα από περιοχές της Ευρύτερης Περιφέρειας της Αθήνας με αντικείμενο την καταγραφή των οικονομικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών των κατοίκων, τη σχέση τους με τις συνθήκες διαβίωσης και κατανάλωσης – υλικής και πολιτιστικής -  και τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην καθημερινή ζωή.

Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου με κατοίκους διαφόρων περιοχών της πόλης από επιστήμονες πτυχιούχους κοινωνικών επιστημών.

     - Στόχος της έρευνας είναι να γνωρίσουμε καλύτερα την πόλη μας, τους κατοίκους της και τα προβλήματα τους
- Η έρευνα είναι απολύτως ανώνυμη και εμπιστευτική

- Τα στοιχεία θα αναλυθούν στατιστικά με πλήρη προστασία του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων


english version