Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών (Σ.Ε.Μ.)


EKKE
BEE GROUP
M.K.O. PRAKSIS
M.K.O. Κ.Ε.Μ.Ο.Π
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

Έργο: “Ενημερωτική εκστρατεία για την προώθηση της ομαλής ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες"

Στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 1 : Υλοποίηση Δράσεων για την πρακτική εφαρμογή των «Κοινών Βασικών αρχών της πολιτικής ένταξης μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση» και ειδικότερα στη Δράση 1.5/09: “Ενημερωτική εκστρατεία για την προώθηση της ομαλής ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες”, υλοποιήθηκε το πρόγραμμα με τίτλο «διαδράσεις πολιτισμού» το οποίο περιελάμβανε δέσμη ενεργειών κατάλληλων για την επίτευξη των επιμέρους στόχων του προτεινόμενου έργου.

Οι Γενικοί Στόχοι της δράσης 1.5/09 είναι οι παρακάτω:

  • Η ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών για τον αναβαθμισμένο ρόλο των τοπικών αρχών στην ενταξιακή διαδικασία των νομίμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών μέσα από τη θεσμοθέτηση των ΣΕΜ.

  • Η ευαισθητοποίηση και ενίσχυση της θετικής στάσης των τοπικών κοινωνιών σε θέματα ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών και η καταπολέμηση της ξενοφοβίας και των αρνητικών στερεοτύπων απέναντι τους.

Ειδικοί στόχοι της δράσης 1.5/09 είναι οι παρακάτω:

  • Η διασπορά της ενημέρωσης σε Δήμους με υψηλή συγκέντρωση υπηκόων τρίτων χωρών και

  • Η προώθηση πρωτοβουλιών και δράσεων που υλοποιούνται από τις τοπικές αρχές της χώρας.