ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

(ΕΚΚΕ)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

(ΙΑΑΚ)

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

"ESTIA" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΕΧΩΔΕ (DAC/OECD)

"ESTIA" PROGRAMME ΥΠΕΧΩΔΕ (DAC/OECD)

 

 

 

"CENTERS FOR ENVIRONMENTAL INFORMATION"

Ομάδα Περιβάλλοντος ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ
Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 105 52 Αθήνα
Τηλ: 210 7491715-6
Φαξ: 210 7489130
Environmental Team IURS/ΕΚΚΕ
Kratinou 9 & Athinas, 105 52 Athens - Greece
Phones:+30-210 7491715-6
Fax: +30-210 7489130

Για σωστή προβολή τοποθετείστε την ανάλυση στα 800x600 ή παραπάνω

For best viewing set the resolution at 800x600 or higher