επικοινωνία

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 105 52, Αθήνα
Τηλ. κέντρο: 210 7491600
Φαξ: 210 7489800

National Centre for Social Research
9, Kratinou & Athinas str., 105 52, Athens
Tel. centre: +30 210 7491600
Fax: +30 210 7489800