Σύνδεση(για εξουσιοδοτημένους χρήστες)
 
 

Σύσταση και Ανάπτυξη Παρατηρητηρίου Μελέτης και Ανάλυσης της Ένταξης των Μεταναστών στην Ελλάδα (ΠΑ.Μ.Ε.Μ).

Στο πλαίσιο της δράσης «Μετα-ανάλυση των ερευνών που έχουν διεξαχθεί για τη μετανάστευση σε σημαντικά με την ένταξη πεδία (υγεία, κοινωνική ασφάληση, εργασία, εκπαίδεσυη κ.λπ.)», συγκροτείται Παρατηρητήριο Μελέτης και Ανάλυσης της Κοινωνικής Ένταξης των Μεταναστών στην Ελλάδα (ΠΑ.Μ.Ε.Μ).

Αντικείμενο
Πρόκειται για μία δομή, εξοπλισμένη με το ανάλογο ανθρώπινο δυναμικό και την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, η οποία λειτουργεί με αντικείμενο την συνεχή παρακολούθηση και ενημέρωση του διαδικτυακού κόμβου συσσώρευσης ερευνών και μελετών και την εκπόνηση μετα-ανάλυσης, αναφορικά με την ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών (Υ.Τ.Χ.) στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο του Παρατηρητηρίου συνδυάζονται ουσιαστικά η οικονομικοτεχνική, η επιστημονική, η ερευνητική, η ενημερωτική και η διοικητική δραστηριότητα.

Στόχοι
Ειδικότεροι στόχοι του παρατηρητηρίου είναι:

Το Παρατηρητήριο ως θεσμός αναδείχτηκε από την Ε.Ε. η οποία αναγνωρίζει τη σημασία της συνεργασίας για την καταπολέμηση των εκάστοτε αναφυομένων κοινωνικών ζητημάτων, την προστιθέμενη αξία της πληροφόρησης από τις εμπειρίες των άλλων και τη σημασία της συλλογής αντικειμενικών και αξιόπιστων στοιχείων μέσω της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και της διενέργειας κοινωνικών ερευνών.

Δια του θεσμού των Παρατηρητηρίων που προάγει η Κοινότητα, επιβεβαιώνεται ότι οι πολιτικές και οι πρακτικές που εισάγονται στον τομέα ένταξης των Υ.Τ.Χ. είναι οι πλέον ενδεδειγμένες. Με δεδομένες μάλιστα τις σύγχρονες συνθήκες, η αναγκαιότητά του καθίσταται αναμφισβήτητη και ο ρόλος του παρουσιάζεται ως εξαιρετικά χρήσιμος και ουσιαστικός. Χάρη στη μέχρι σήμερα δραστηριότητα διαφόρων Παρατηρητηρίων είμαστε σε θέση να διαμορφώσουμε σαφέστερη εικόνα σχετικά με ζητήματα όπως η κοινωνική ένταξη των μεταναστών.

Το Παρατηρητήριο έχει οργανωθεί με τη λογική των θεματικών βάσεων. Δηλαδή έχει για κάθε τομέα ένταξης (αγορά εργασίας, στέγαση, εκπαίδευση, υγεία και πρόνοια, κοινωνική ασφάλιση, κοινωνική και πολιτική συμμετοχή) συστηματική βάση με τις αντίστοιχες μελέτες και έρευνες που έχουν υλοποιηθεί. Με τη λειτουργία του επιδιώκεται η παραγωγή συγκρίσιμων στοιχείων σχετικά με τα τεκταινόμενα στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της ΕΕ για θέματα ένταξης μεταναστών.

Στελέχωση του Παρατηρητηρίου
Επιστημονικά Υπεύθυνοι
Μπαλούρδος Διονύσης, Διευθυντής Ερευνών, ΕΚΚΕ
Τσίγκανου Ιωάννα, Διευθύντρια Ερευνών, ΕΚΚΕ

Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων
Κόντης Αντώνης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Μητράκος Θεόδωρος, Ερευνητής, Τράπεζα της Ελλάδος

Ομάδα Στελέχωσης του Παρατηρητηρίου
Γεωργαράκης Νίκος, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας, ΕΚΚΕ
Εμμανουήλ Δημήτρης, Διευθυντής Ερευνών, ΕΚΚΕ
Κακεπάκη Μανίνα, Ερευνήτρια, ΕΚΚΕ
Καμούτση Φραίη, Κύρια Ερευνήτρια, ΕΚΚΕ
Λιναρδής Απόστολος, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας, ΕΚΚΕ
Παπακωνσταντής Μάρκος, Δρ. Ευρωπαϊκού Δικαίου
Ροινιώτη Ελίνα, Υπ. Διδάκτωρ, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Τραμουντάνης Άγγελος, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας, ΕΚΚΕ
Χρυσάκης Μανώλης, Διευθυντής Ερευνών, ΕΚΚΕ

Βιωσιμότητα μετά την ολοκλήρωση του έργου
Το παρατηρητήριο συνιστά μία συνεχή δράση και δραστηριότητα του ΕΚΚΕ. Σε συνεργασία με την επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας θα διασφαλίζεται η συνεχής λειτουργία, με την υποδοχή κάθε νέας μελέτης η οποία αφορά την κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών.

Η λειτουργία του Παρατηρητηρίου στο πλαίσιο της παρούσας δράσης πραγματοποιείται από κοινού με τον εταίρο Intraway Ε.Π.Ε.