Σύνδεση(για εξουσιοδοτημένους χρήστες)
 
 

(A) Ποσοτικές έρευνες που αφορούν μετανάστες.
(B) Ποσοτικές έρευνες που εμπεριέχουν μεταβλητές σε σχέση με τους μετανάστες.

 
(A) Ποσοτικές έρευνες που αφορούν μετανάστες.
 
Διερεύνηση των διαφορετικών χαρακτηριστικών στην επιδημιολογία της εξάρτησης μεταξύ μεταναστών και Ελλήνων χρηστών τοξικών ουσιών.
Abstract:Η συγκεκριμένη έρευνα επιχειρεί να ανιχνεύσει τις επιδημιολογικές διαφορές μεταξύ του πληθυσμού των Ελλήνων και των μεταναστών τοξικoεξαρτημένων που απευθύνονται στους επίσημους φορείς απεξάρτησης. Μελετώνται οι διαφορές των πληθυσμών ως προς: α) τα κοινωνικο-δημογραφικά τους χαρακτηριστικά, β) το θεραπευτικό τους αίτημα και το θεραπευτικό τους ιστορικό, γ) τη συμπεριφορά κατάχρησης ουσιών, δ) την κατάσταση της υγείας τους και την εκδήλωση συμπεριφοράς υψηλού κινδύνου ως προς τη χρήση ουσιών. Σκοπός της μελέτης είναι να ανιχνεύσει όχι μόνο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ομάδας, αλλά σε ένα δεύτερο επίπεδο τις ιδιαίτερες ανάγκες των χρηστών και ιδιαίτερα των μεταναστών χρηστών τοξικών ουσιών. Τα συμπεράσματα της έρευνας μπορούν να συμβάλλουν στον εμπλουτισμό της γνώσης των ειδικών για τις ιδιαίτερες ανάγκες ειδικών ομάδων χρηστών και μακροπρόθεσμα στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών απεξάρτησης προς αυτές τις ομάδες.
Ενσωμάτωση της δεύτερης γενιάς μεταναστών στην Ελληνική κοινωνία.
Abstract:Η μελέτη αρχικά προσδιορίζει το νομικό και κοινωνιολογικό περιεχόμενο της έννοιας "μετανάστες δεύτερης γενιάς".Στην εμπειρική έρευνα πήραν μέρος παιδιά μεταναστών (απο 15 ετών και άνω) με σκοπό να διερευνηθούν οι εξής θεματικοί άξονες: α) κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά, β) μεταναστευτική πορεία, γ) ψυχοκοινωνικό προφίλ και κοινωνική ένταξη, δ)υγεία και χρήση υπηρεσιών υγείας, ε)κοινωνικές σχέσεις , στ)σχέσεις με διοικηση, το κράτος και τους δημόσιους φορείς, ζ)πολιτική και κοινωνική συμμετοχή, συνδικαλιστικές και συναφείς δραστηριότητες, η) διακρίσεις εις βάρος τους, θ) εκπαιδευτική ένταξη και αποκλεισμός, ι) κοινωνική ένταξη και αποκλεισμός . Η μελέτη περιλαμβάνει ακόμη : α) αξιολόγηση των Τάξεων Υποδοχής και της λειτουργίας των Διαπολιτισμικών Σχολείων με σκοπό την αποτίμηση της ένταξης των μεταναστών δεύτερης γενιάς στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και τη διατύπωση προτάσεων για το σχεδιασμό βέλτιστης πολιτικής υποδοχής στο εκπαιδευτικό σύστημα, β) ανάλυση του φαινομένου σχολικής διαρροής, γ) διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της σχολικής εκπαίδευσης και της απορρόφησης των μεταναστών δεύτερης γενιάς από την αγορά εργασίας, δ)αναζήτηση βέλτιστης πολιτικής ισότιμης συμμετοχής στις δράσεις ένταξης στην αγορά εργασίας, ε) στάσεις εμπλεκόμενων φορέων στην Κεντρική και Τοπική Αυτοδιοίκηση.
«Αθήνα και μετανάστευση: Εμείς και οι Άλλοι, οι Άλλοι και Εμείς».
Abstract:Αντικείμενο του υποέργου αποτελεί η διερεύνηση των όψεων "απόρριψης" ή "αποδοχής" του "ξένου" ως "άλλου", "διαφορετικού" αλλά κυρίως ως "επικίνδυνου" στο συλλογικό κοινωνικό συνειδητό και ασυνείδητο της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τέσσερα επιμέρους διακριτά τμήματα ή πακέτα εργασίας που φέρουν τους τίτλους: Α) Χαρτογράφηση" κοινωνικο-οικονομικών δραστηριοτήτων, Β) Το θεσμικό - τυπικό σύστημα υποδοχής, Γ) Εμείς και οι άλλοι, και, Δ) Οι άλλοι κι εμείς.
Γυναικεία μετανάστευση στην Ελλάδα.
Abstract:Αντικείμενο της μελέτης είναι ο εντοπισμός των ποικίλων παραμέτρων που συνδέονται με τη διαδικασία άφιξης, εγκατάστασης, διαβίωσης και ένταξης των γυναικών μεταναστριών στην Ελλάδα. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις διαφοροποιημένες συνθήκες ένταξης των γυναικών μεταναστριών στην ελληνική κοινωνία. Η έρευνα πεδίου αποσκοπεί στη διερεύνηση του βαθμού και της ποιότητας της κοινωνικής ένταξης των μεταναστριών και τον καθορισμό σχετικών δεικτών, οι οποίοι προσδιορίζονται στη βάσει των εξής παραμέτρων: 1) Ένταξη στην αγορά εργασίας, 2) Πρόσβαση στη στέγαση, 3) Πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, 4) Πρόσβαση στην εκπαίδευση, 5) Πολιτική και κοινωνική συμμετοχή, 6) Οικογενειακή ζωή.
Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες (ΕΚΟ) και διακρίσεις στην αγορά εργασίας.
Abstract:Η παρούσα έρευνα είναι προϊόν της έρευνας που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος  PROGRESS "Καταπολέμηση των Διακρίσεων στην Αγορά Εργασίας"  που υλοποιήθηκε απο τις 20.12.2011 μέχρι τις 20.12.2012 από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) σε συνεργασία με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και την Εθνική συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α. με Α).Αφορά Ευπαθείς Κοινωνικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών.
Οι μεταβλητές που αφορούν μετανάστες είναι διαθέσιμες εδώ.
Κοινωνικές παράμετροι για την αειφόρο ανάπτυξη της Αθήνας - Αττικής.
Abstract:Η έρευνα "ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ" είχε ως στόχο τη διερεύνηση στον αθηναϊκό χώρο ορισμένων βασικών κοινωνικών διαδικασιών που αναπτύσσονται στις μεγάλες πόλεις και οδηγούν συχνά σε καταστάσεις που απειλούν την κοινωνική συνοχή. Με τη διερεύνηση αυτή επιδιώχθηκε ο εντοπισμός εκείνων των καταστάσεων και των τάσεων εξέλιξης για τις οποίες απαιτούνται διορθωτικές παρεμβάσεις στην προοπτική μιας (και) κοινωνικά αειφόρου ανάπτυξης της πόλης. Η διερεύνηση βασίστηκε σε έναν αριθμό επιμέρους ερευνών πλαισίου (κοινωνικο-δημογραφικές μεταβολές 1981-1991, δημογραφικές εξελίξεις κατά τη δεκαετία του 1990, κοινωνικο-οικονομικές και στεγαστικές ανισότητες στην Αθήνα 1990-2000 και κοινωνικές και χωρικές ανισότητες στην εκπαίδευση) και, κυρίως, σε μια μεγάλη δειγματοληπτική έρευνα σε επιλεγμένους τύπους περιοχής κατοικίας.
Οι μεταβλητές που αφορούν μετανάστες είναι διαθέσιμες εδώ.
Όλες οι ως άνω ποσοτικές έρευνες είναι αναρτημένες στον κατάλογο: "Έρευνες που αφορούν μετανάστες".

πάνω 
(B) Ποσοτικές έρευνες που εμπεριέχουν μεταβλητές σε σχέση με τους μετανάστες.
 
Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα, 1ος γύρος.
Abstract:Αντικείμενο της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας είναι η αυστηρότερη δυνατή συγκριτική προσέγγιση των στάσεων των Ευρωπαίων πολιτών σε μια σειρά απο κοινωνικά, πολιτικά και πολιτισμικά ζητήματα, εξαιρετικής σημασίας για τον διαμορφούμενο "ευρωπαϊκό χώρο". Στόχος της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας είναι η συστηματική κατανόηση και ερμηνεία των γοργών μεταβολών που χαρακτηρίζουν αυτές τις στάσεις, προκειμένου ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λαμβάνουν υπόψη τις τάσεις που διαμορφώνονται στους κόλπους των πολιτών της.
Στον πρώτο γύρο της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας υπάρχει ειδική ενότητα σε σχέση με την μετανάστευση. Η ενότητα αντιμετωπίζει συνίσταται στις εξής δύο θεματικές:
1. τις αντιλήψεις του κοινού για την έκταση της μετανάστευσης: εκτιμήσεις για το μέγεθος των σημερινών και προηγούμενων μεταναστεύσεων, πώς αυτό συγκρίνεται με τη μετανάστευση σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, το ποσοστό των μεταναστών που ζητούν άσυλο ή που είναι προσφύγες, το μέγεθος στο οποίο οι μετανάστες και άλλες «ομάδες» αντιμετωπίζουν διακρίσεις κ.λπ.
2. τις αντιλήψεις του κοινού για τις επιπτώσεις της μετανάστευσης: την επίπτωση της στην αγορά εργασίας και την οικονομία γενικότερα, την εθνική κουλτούρα, τη φτώχεια, τα ποσοστά εγκληματικότητας, οι δημόσιες δαπάνες, κ.λ.π.
Οι μεταβλητές του πρώτου γύρου της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας που αφορούν μετανάστες είναι διαθέσιμες εδώ.
Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα, 2ος γύρος.
Abstract:Αντικείμενο της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας είναι η αυστηρότερη δυνατή συγκριτική προσέγγιση των στάσεων των Ευρωπαίων πολιτών σε μια σειρά απο κοινωνικά, πολιτικά και πολιτισμικά ζητήματα, εξαιρετικής σημασίας για τον διαμορφούμενο "ευρωπαϊκό χώρο". Στόχος της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας είναι η συστηματική κατανόηση και ερμηνεία των γοργών μεταβολών που χαρακτηρίζουν αυτές τις στάσεις, προκειμένου ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λαμβάνουν υπόψη τις τάσεις που διαμορφώνονται στους κόλπους των πολιτών της.
Οι μεταβλητές του δεύτερου γύρου της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας που αφορούν μετανάστες είναι διαθέσιμες εδώ.
Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα, 4ος γύρος.
Abstract:Αντικείμενο της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας είναι η αυστηρότερη δυνατή συγκριτική προσέγγιση των στάσεων των Ευρωπαίων πολιτών σε μια σειρά απο κοινωνικά, πολιτικά και πολιτισμικά ζητήματα, εξαιρετικής σημασίας για τον διαμορφούμενο "ευρωπαϊκό χώρο". Στόχος της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας είναι η συστηματική κατανόηση και ερμηνεία των γοργών μεταβολών που χαρακτηρίζουν αυτές τις στάσεις, προκειμένου ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λαμβάνουν υπόψη τις τάσεις που διαμορφώνονται στους κόλπους των πολιτών της.
Οι μεταβλητές του τέταρτου γύρου της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας που αφορούν μετανάστες είναι διαθέσιμες εδώ.
Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα, 5ος γύρος.
Abstract:Αντικείμενο της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας είναι η αυστηρότερη δυνατή συγκριτική προσέγγιση των στάσεων των Ευρωπαίων πολιτών σε μια σειρά απο κοινωνικά, πολιτικά και πολιτισμικά ζητήματα, εξαιρετικής σημασίας για τον διαμορφούμενο "ευρωπαϊκό χώρο". Στόχος της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας είναι η συστηματική κατανόηση και ερμηνεία των γοργών μεταβολών που χαρακτηρίζουν αυτές τις στάσεις, προκειμένου ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λαμβάνουν υπόψη τις τάσεις που διαμορφώνονται στους κόλπους των πολιτών της.
Οι μεταβλητές του πέμπτου γύρου της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας που αφορούν μετανάστες είναι διαθέσιμες εδώ.
Έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών (EU-SILC 2003)
Abstract:Η έρευνα της Ε.Ε για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC) αποτελεί ένα μέσο με σκοπό τη συλλογή επίκαιρων και συγκρίσιμων πολυδιάστατων δεδομένων σχετικά με το εισόδημα, τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις συνθήκες διαβίωσης. Το EU-SILC ξεκίνησε το 2003 βάσει της «gentleman's agreement», σε έξι κράτη μέλη (Βέλγιο, Δανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο και Αυστρία), καθώς και στη Νορβηγία. Επιδιώκεται να διαφωτισθούν πλευρές της ανισότητας στην Ελλάδα (αλλά και στα άλλα κράτη), για τις οποίες σήµερα υπάρχει περιορισµένη πληροφόρηση και να καλυφθούν οι ανάγκες για την χάραξη πολιτικής.
- Δεδομένα του EU-SILC σε σχέση με το νοικοκυριό.
- Δεδομένα του EU-SILC σε σχέση με το μέλος.
- Δεδομένα του EU-SILC σε σχέση με το μητρώο.
Όλοι οι γύροι της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας είναι αναρτημένοι στον κατάλογο: "Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα".
Συγκεντρωτικό αρχείο δεδομένων όλων των γύρων της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας για την Ελλάδα.

πάνω