ocd_logo2

Posts Tagged ‘Καταπολέμηση των διακρίσεων’

Ημερίδα: Καταπολέμηση των Διακρίσεων στο πεδίο της Επιχειρηματικότητας

logos_progress (1)

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, ο Συνήγορος του Πολίτη, ο ΟΑΕΔ και η Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πατρών σας προσκαλούν στην ημερίδα με θέμα: «Καταπολέμηση των Διακρίσεων στο πεδίο της Επιχειρηματικότητας: Γυναίκες, νέοι Ρομά και μουσουλμάνοι μετανάστες», την Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014, στο Αμφιθέατρο Γ. Δρακόπουλος, Κεντρικό Κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30.

Η ενέργεια περιλαμβάνεται στο έργο «Καταπολέμηση των διακρίσεων στην πράξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας γυναικών, νέων ρομά και μουσουλμάνων μεταναστών» που υλοποιείται με συντονιστή το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών – ΕΚΚΕ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “PROGRESS – JUST/2012/PROG/AG/AD”.

Επιλέξτε [εδώ] για να κατεβάσετε την πρόσκληση.

Επιλέξτε [εδώ] για να κατεβάσετε το πρόγραμμα.

Περισσότερα

Εκδόσεις

Στο πλαίσιο των Ερευνητικών Δραστηριοτήτων του Παρατηρητηρίου, έχουν πραγματοποιηθεί οι παρακάτω εκδόσεις.

Tackling Multiple Descrimination in Greece.

Ο παρών τόμος παρουσιάζει τα βασικά ευρήματα του ερευνητικού προγράμματος «Καταπολέμηση των πολλαπλών διακρίσεων στην Ελλάδα: προώθηση της ισότητας μέσω της ενεργής συμμετοχής και της διαμόρφωσης πολιτικών» που χρηματοδοτήθηκε  από την ΕΕ υπό την “JUST/2015/RDIS/AG/DISC”. Ο  σκοπός του βιβλίου είναι να απεικονίσει βασικές διαστάσεις των πολλαπλών διακρίσεων, εστιάζοντας στον τρόπο που θα αντισταθμίσει τις συνέπειές τους, και να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τους φορείς χάραξης πολιτικής, τους νομοθέτες και τη δημόσια διοίκηση ώστε να πραγματοποιήσουν σημαντικές αλλαγές προς την κατεύθυνση της ίσης πρόσβασης και ίσης μεταχείρισης. Το βιβλίο αποτελείται από 10 κεφάλαια, χωρισμένα σε τρεις θεματικές ενότητες. Η πρώτη ενότητα (κεφάλαια 1-3) παρουσιάζει μια νομική και κοινωνιολογική προσέγγιση στις πολλαπλές διακρίσεις, εστιάζοντας στη θεωρία, πολιτικές και έρευνα, και εξετάζοντας το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Η δεύτερη ενότητα( κεφάλαια 4-7) αναλύει τα ευρήματα από την έρευνα πεδίου που διεξήγαγε το ΕΚΚΕ- ποιοτική και ποσοτική έρευνα, εισάγει το μεθοδολογικό εργαλείο « situation testing» και περιγράφει μια εμπειρική έρευνα με βάση τα ερευνητικά δεδομένα που αφορούν πολλαπλές διακρίσεις και ανισότητες. Η τρίτη ενότητα (κεφάλαια 8-10) συζητάει ποικίλες όψεις των πολλαπλών διακρίσεων στην υγεία και στην αγορά εργασίας και συνιστά την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων ως μέσο καταπολέμησης του αποκλεισμού. Επιλέξτε [εδώ] για να κατεβάσετε το βιβλίο στα αγγλικά.

Combating Discrimination in the Field of Entrepreneurship

Editors: D. Balourdos, J. Tsiganou The present volume is based on research outputs produced during the implementation of a research initiative titled “Combating Discrimination in the Field of Entrepreneurship: Women and Young Roma and Muslim Immigrants”, conducted at EKKE, under the funding of the PROGRESS ACTION GRANTS ( JUST/2012/PROG/AG/AD). The basic priorities of the project required an interdisciplinary approach and the pairing of quantitative and qualitative research techniques, in order to form a framework for the deciphering not only of the visible but also of the latent forms of discrimination in the eld of the business engagement of female and young Roma and Muslim immigrants in contemporary Greece. e data presented and analysed in the present volume may be proven useful not only for the understanding of the subject under consideration, but also for future planning and decision making in national, european and international levels. Thee study has drawn its epistemological considerations from three main traditions: e ideas around the issue of “competition and social cohesion”, the conceptualisation of “entrepreneurship” especially in conditions of “risk” and/or economic crises, and the issue of discrimination. It was in connection to these traditions that the mapping of speci c conditions that prevent, delay or facilitate the development of professional and employment careers of female and young Roma and Muslim immigrants was undertaken. The exploration of stereotypes that contribute to the generation and enhancement of multiple, ever-going and intense discrimina- tion in the labour market on the grounds of gender, ethnicity and religion was a key element of the research process. To this respect, one of the basic goals of the research undertaking was to provide evidence in support of multicultural oriented services o ered by the state and its speci c services. Επιλέξτε [εδώ] για να κατεβάσετε το βιβλίο στα αγγλικά.

eko_shadowΕυάλωτες Κοινωνικά Ομάδες (ΕΚΟ) και διακρίσεις στην αγορά εργασίας

Επιμέλεια: Δ. Μπαλούρδος, Ν. Σαρρής, Ά. Τραμουντάνης, Μ. Χρυσάκης. Η παρούσα έκδοση είναι προϊόν έρευνας που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROGRESS «Καταπολέμηση των Διακρίσεων στην Αγορά Εργασίας» και έχει ως βασικό στόχο να αποτυπώσει βασικές διαστάσεις των διακρίσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με έμφαση στην εκτίμηση σχετικών πινάκων, δεικτών και υποδειγμάτων για τις διακρίσεις που υφίστανται στην αγορά εργασίας οι ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Αναλυτικότερα, ο παρών τόμος περιλαμβάνει συνολικά 9 κεφάλαια τα οποία συνθέτουν τρεις επιμέρους ενότητες. Στην πρώτη ενότητα (κεφάλαια 1-4) αναλύονται τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου που διεξήχθη από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών σε συνεργασία με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Στην δεύτερη ενότητα (κεφάλαια 5-6) αποτυπώνεται το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην καταπολέμηση των διακρίσεων σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο με έμφαση στην εφαρμογή της νομοθεσίας στην ελληνική αγορά εργασίας. Στην τρίτη ενότητα (κεφάλαια 7-9) παρουσιάζονται ειδικότερα ζητήματα διακρίσεων που αναφέρονται στην οικονομετρική εξειδίκευση της επίδρασης των δημογραφικών χαρακτηριστικών ευπαθών κοινωνικά ομάδων στην απασχόληση, σε δυο ομαδικά εστιασμένες συνεντεύξεις που διεξήχθησαν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και σε πολιτικές και καλές πρακτικές στον τομέα της καταπολέμησης των διακρίσεων. Επιλέξτε [εδώ] για να κατεβάσετε το βιβλίο στα ελληνικά. Επιλέξτε [εδώ] για να κατεβάσετε το βιβλίο στα αγγλικά.

Newsletter_OCD_SPRING_2014_cover_shadowΚαταπολέμηση των Διακρίσεων στην Ελλάδα, Τεύχος 2

Newsletter Επιμέλεια Τεύχους: Τραμουντάνης Άγγελος, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας, ΕΚΚΕ Σταματοπούλου Κατερίνα, Εξωτερική Συνεργάτης Επιλέξτε [εδώ] για να κατεβάσετε το newsletter.    

combating_disc_elΚαταπολέμηση των Διακρίσεων: Τάσεις – Προκλήσεις – Πολιτικές

Επιμέλεια: Δ. Μπαλούρδος, Μ. Χρυσάκης

Το παρόν βιβλίο, αποτέλεσμα του ερευνητικού προγράμματος “Παρατηρητήριο Καταπολέμησης των ∆ιακρίσεων”, επιχειρεί να συμβάλλει στο σώμα της γνώσης που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γύρω από την ισότητα και τις διακρίσεις. Τα κείμενα που συμπεριλαμβάνονται ευελπιστούν στην προώθηση του δημόσιου διαλόγου αναφορικά με ζητήματα διακρίσεων, στην ανάδειξη των καίριων ζητημάτων για την επιτυχή υλοποίηση των πολιτικών και στον προσδιορισμό των κενών πολιτικής. Επίσης, η παρούσα έκδοση στοχεύει στην παρουσίαση εμπειρικών δεδομένων και στην ανάδειξη των καλών πρακτικών και των εξελίξεων στο χώρο της πολιτικής κατά των διακρίσεων.

Επιλέξτε [εδώ] για να κατεβάσετε το βιβλίο στα ελληνικά. Επιλέξτε [εδώ] για να κατεβάσετε το βιβλίο στα αγγλικά.

manual_esameaΕγχειρίδιο σε θέματα διάκρισης και εύλογων προσαρμογών για εργαζόμενους με αναπηρία

 
 

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)

Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι η εκπαίδευση των Στελεχών του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας σε ζητήματα διάκρισης και εύλογων προσαρμογών ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις διατάξεις του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» που αφορούν στους εργαζόμενους με αναπηρία. Μέσω του εγχειριδίου επιχειρείται παρέμβαση σε τρία επίπεδα: α) σε επίπεδο γνώσεων, β) σε επίπεδο δεξιοτήτων και γ) σε επίπεδο στάσεων. Επιλέξτε [εδώ] για να κατεβάσετε το εγχειρίδιο στα ελληνικά.

code_of_conductΚώδικας δεοντολογίας για τις δημόσιες αρχές και τις επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην εργασία

Συντακτική ομάδα: Άντα Σταμάτη, Παναγιώτης Συριόπουλος Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ Επιλέξτε [εδώ] για να κατεβάσετε τoν Κώδικα Δεοντολογίας στα Eλληνικά. Επιλέξτε [εδώ] για να κατεβάσετε τμήμα του Κώδικα Δεοντολογίας στα Aγγλικά. Επιλέξτε [εδώ] για να κατεβάσετε τμήμα του Κώδικα Δεοντολογίας στα Αλβανικά. Επιλέξτε [εδώ] για να κατεβάσετε τμήμα του Κώδικα Δεοντολογίας στα Αραβικά.
Επιλέξτε [εδώ] για να κατεβάσετε τμήμα του Κώδικα Δεοντολογίας στα Βουλγαρικά.

newsletter1Καταπολέμηση των Διακρίσεων στην Ελλάδα, Τεύχος 1

Newsletter Επιμέλεια Εντύπου: Τραμουντάνης Άγγελος, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας, ΕΚΚΕ Επιλέξτε [εδώ] για να κατεβάσετε το newsletter.
Περισσότερα

Εκδηλώσεις

Στο πλαίσιο των ενεργειών του Παρατηρητηρίου, από το 2010 έχουν πραγματοποιηθεί οι παρακάτω ημερίδες και επιμορφωτικά σεμινάρια.
Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου συντονίζει το έργο WEMIN: Migrant Women Empowerment and Integration (Ενδυνάμωση και Ενσωμάτωση Μεταναστριών), το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (AMIF). Το εταιρικό σχήμα περιλαμβάνει φορείς από οκτώ κράτη-μέλη της Ε.Ε. (Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Γερμανία και Σουηδία). Οι δράσεις του έργου περιλαμβάνουν εκπαιδεύσεις, συνεδρίες συμβουλευτικής, μάθηση μέσω εμπειριών και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, με στόχο την διευκόλυνση της ομαλής ενσωμάτωση των γυναικών μεταναστριών και προσφύγων στις ευρωπαϊκές πόλεις όπου διαβιούν, ταυτόχρονα παρέχοντας ευκαιρίες για να τονωθούν ο διάλογος, οι διαπολιτισμικές σχέσεις και οι ανταλλαγές. Επιλέξτε εδώ για περισσότερες πληροφορίες  

ΗΜΕΡΙΔΑ-EKKE-027/03/2014. Ημερίδα με θέμα: Καταπολέμηση των διακρίσεων στο πεδίο της επιχειρηματικότητας: Γυνάικες, Νέοι Ρομά και Μουσουλμάνοι μετανάστες.

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, ο Συνήγορος του Πολίτη, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και η Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πάτρας πραγματοποίησα την Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ημερίδα με τον ανωτέρο τίτλο.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα της ημερίδας. Επιλέξτε εδώ για να μεταβείτε στην σελίδα της Ημερίδας.
 

εδώ14/12/2012. Ημερίδα με θέμα: Καταπολέμηση των διακρίσεων στην αγορά εργασίας.

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) πραγματοποίησαν την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012, στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ημερίδα με τον ανωτέρω τίτλο.

  Επιλέξτε [εδώ] για να δείτε το πρόγραμμα της ημερίδας.    
 

2012.11.02_Programme_Athens2/11/2012. Σεμινάριο Επιμόρφωσης Εργασιακών Συμβούλων του ΟΑΕΔ αναφορικά με κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν προβλήματα διακρίσεων (Αθήνα)

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) πραγματοποίησαν την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012, στο TITANIA Hotel, Πανεπιστημίου 5, Αθήνα, Σεμινάριο Επιμόρφωσης με τον ανωτέρω τίτλο.

Επιλέξτε [εδώ] για να δείτε το πρόγραμμα του Σεμιναρίου.


 

2012.09.21_Programme_Thessaloniki21-22/09/2012. Σεμινάριο Επιμόρφωσης Εργασιακών Συμβούλων του ΟΑΕΔ αναφορικά με κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν προβλήματα διακρίσεων (Θεσσαλονίκη)

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) πραγματοποίησαν το διήμερο 21 & 22 Σεπτεμβρίου 2012, στο CAPSIS Hotel, Μοναστηρίου 18, Θεσσαλονίκη, Σεμινάριο Επιμόρφωσης με τον ανωτέρω τίτλο.

  Επιλέξτε [εδώ] για να δείτε το πρόγραμμα του Σεμιναρίου.  
 

progress_programme_xanthi_el2/12/2011. Ημερίδα με θέμα: «Καταπολέμηση των διακρίσεων στην Ελλάδα» Πολιτικές για την καταπολέμησή τους και ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών (Ξάνθη)

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος, το ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ και η Εύξεινη Πόλη πραγματοποίησαν την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2011, στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης & Παράδοσης, Ξάνθη, ημερίδα με τον ανωτέρω τίτλο.

  Επιλέξτε [εδώ] για να δείτε το πρόγραμμα της ημερίδας. Επιλέξτε [εδώ] για να κατεβάσετε την πρόσκληση της ημερίδας. Επιλέξτε [εδώ] για να δείτε τις παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν.  
 

progress_programme_el24-25/11/2011. Διημερίδα με θέμα: «Καταπολέμηση των διακρίσεων στην Ελλάδα» Πολιτικές για την καταπολέμησή τους και ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών (Αθήνα)

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος, το ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ και η Εύξεινη Πόλη πραγματοποίησαν το διήμερο 24-25 Νοεμβρίου 2011, στο Αμφιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης», στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50, Αθήνα, διημερίδα με τον ανωτέρω τίτλο.

  Επιλέξτε [εδώ] για να δείτε το πρόγραμμα της ημερίδας. Επιλέξτε [εδώ] για να κατεβάσετε την πρόσκληση της ημερίδας. Επιλέξτε [εδώ] για να δείτε τις παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν.  
Περισσότερα