ΑΡΧΙΚΗ

Περιγραφή Ερευνητικού Προγράμματος

Η  ανάγκη για κοινωνική έρευνα ως δημόσιο αγαθό είναι σήμερα ιδιαίτερα επιτακτική. Στο μέτρο δε που του αναλογεί, και με κάθε υπευθυνότητα, το ΕΚΚΕ συμβάλλει ακόμη περισσότερο στην προσπάθεια της χώρας να μελετήσει τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, στην υποστήριξη ικανών νέων επιστημόνων, στην εμβάθυνση της εξειδίκευσης σε κρίσιμους τομείς, ώστε να αναπτυχθεί το σύστημα έρευνας και τεχνολογίας στην Ελλάδα με απόλυτο σεβασμό στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την έρευνα.Προς την κατεύθυνση αυτή, το ΕΚΚΕ, διαθέτοντας εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, την απαραίτητη ερευνητική υποδομή και τεχνογνωσίασχεδιάζει και υλοποιεί αποτελεσματικά νέες δράσεις μέσω του Ερευνητικού Προγράμματος με τίτλο: «Κοινωνικές επιπτώσεις και δημόσιες πολιτικές στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας, του αστικού σχεδιασμούκαι των υποδομών του διαδικτύου». Το εν λόγω Ερευνητικό Πρόγραμμα επιχειρεί να διερευνήσειτις  διαστάσεις κρίσιμων παραγωγικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αξιολογείται ότι προκαλούν έντονες αλλά και άμεσες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Τέτοια κρίσιμα πεδία αποτελούν: Η Ενέργεια, ηΒιομηχανία, το Διαδίκτυο,η Αστική Ανάπτυξη και το Περιβάλλον.

Ειδικότερα το Ερευνητικό Πρόγραμμα επικεντρώνεται :

  • Στις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις της διαχείρισης ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
  • Στις κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεις της καινοτομίας στη βιομηχανία και την αγορά εργασίας.
  • Στις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις του αστικού σχεδιασμού και του σχεδιασμού βιώσιμης ανάπτυξης των πόλεων.
  • Στις επιδράσεις της ανάπτυξης των διαδικτυακών υποδομών στην ελληνική «κοινωνία της πληροφορίας».

Οι παραπάνω δράσεις τόσο στις τεχνολογικές – παραγωγικές όσο και στις κοινωνικό-οικονομικές τους διαστάσεις αποτελούν επιμέρους πεδία άσκησης δημόσιας πολιτικής. Η δε τελική συμβολή τους στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αποτελεσματικότητα της δημόσιας παρέμβασης να σχεδιάσει, συντονίσει, ρυθμίσει, ελέγξει και αξιολογήσει δημόσιες πολιτικές στους εν λόγω τομείς.

Κύριος Στόχος του Ερευνητικού Προγράμματος

Η ενίσχυση της προσανατολισμένης έρευνας μέσα από τη διερεύνηση των κοινωνικό-οικονομικών επιπτώσεων της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας στα πεδία της ενέργειας, της καινοτομίας, της αστικής ανάπτυξης και των διαδικτυακών υποδομών αποτελεί τον βασικότερο στόχο του Προγράμματος. Παράλληλα η έρευνα εστιάζει στην  διατύπωση καλών πρακτικών και τη διαμόρφωση προτάσεων σχεδιασμού και εφαρμογής αποτελεσματικών πολιτικών στα προαναφερθέντα πεδία με βάση την εγχώρια και διεθνή εμπειρία.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

  • Συγκεκριμένες προτάσεις  πολιτικής, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες άσκησης δημόσιας πολιτικής στους τομείς που επικεντρώνεται Ερευνητικό Πρόγραμμα.
  •  Συγκέντρωση επιστημονικής γνώσης γύρω από τα υπό διερεύνηση επιμέρους πεδία άσκησης δημόσιας πολιτικής καθώς και από τη δυναμική της κοινωνίας της πληροφορίας και τις τάσεις στη χρήση του διαδικτύου από τον ελληνικό πληθυσμό σε συγκριτική διεθνή βάση.
  •  Ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας μεταξύ Ελλήνων και ξένων ερευνητών.
  • Εκπαίδευση και απασχόληση νέων ερευνητών σεκρίσιμα θέματα αναπτυξιακής πολιτικής.
  •  Πολλαπλασιαστική ενίσχυση της ερευνητικής-επιχειρησιακής ικανότητας του ΕΚΚΕ να διεξάγει με ίδια μέσα κοινωνικές έρευνες σε όλους σχεδόν τους τομείς της αρμοδιότητάς του.
  • Ενίσχυσητης διεθνούς ορατότητας της Ελλάδας σε επιστημονικά, ερευνητικά και επιχειρηματικά φόρα και διεθνής δικτύωση του ΕΚΚΕ με τη συνεργασία Ελλήνων και ξένων ειδικών σε θέματα που συνδέονται με τα ερευνώμενα επιστημονικά πεδία.

Οργάνωση Ερευνητικού Προγράμματος 

Το Ερευνητικό Πρόγραμμα διαρθρώνεται συνολικά σε επτά πακέτα εργασίας.Πέντε πακέτα εργασίαςεστιάζουν στα επιμέρους ερευνητικά πεδία: στην ενέργεια, στην καινοτομία, στον αστικό σχεδιασμό καιστο διαδίκτυο. Παράλληλα ερευνάται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών στους παραπάνω τομείς δράσης με βάση την εγχώρια και διεθνή εμπειρία. Επιπρόσθετα, δύο πακέτα εργασίας λειτουργούν οριζόντια καθώς επικεντρώνονται στον συντονισμό, τη δημοσιοποίηση και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου.

Αντίστοιχες ερευνητικές ομάδες εργασίας αποτελούμενες από εξειδικευμένους επιστήμονες-ερευνητές με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Νίκο Δεμερτζή και Συνυπεύθυνο Προγράμματος τον κ. Νίκο Γεωργαράκη έχουν αναλάβει την επιτυχή υλοποίηση και ολοκλήρωση του Προγράμματος, το οποίο φιλοδοξεί να συμβάλει στην τροφοδότηση του δημοσίου διαλόγου με επιστημονικά στοιχεία και συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής.


Βασικά Στοιχεία Ερευνητικού Προγράμματος

Ερευνητικός Φορέας: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας

Συνολικό Ποσό Χρηματοδότησης: 300.000 €

Διάρκεια Προγράμματος: Απρίλιος 2015 – Απρίλιος 2017

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής κ. Νίκος Δεμερτζής

Συνυπεύθυνος Προγράμματος: κ. Νίκος Γεωργαράκης