ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Πακέτο Εργασίας με τίτλο: «Κοινωνικές επιπτώσεις του αστικού σχεδιασμού και του σχεδιασμού βιώσιμης ανάπτυξης των πόλεων».

Σκοπός

Σκοπός της μελέτης είναι να συγκροτηθεί ένα σώμα θεωρητικών και εξειδικευμένων δεδομένων κατάλληλων για την συστηματική ανασκόπηση με δυνατότητα μετα-ανάλυσης μελετών/ερευνών αστικού σχεδιασμού και την διατύπωση προτάσεων αναφορικά με τον αστικό σχεδιασμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων και ειδικότερα της Αθήνας.

Περιγραφή

Ο αστικός σχεδιασμός και η βιώσιμη ανάπτυξη των σύγχρονων πόλεων αποτελούν ένα πεδίο αιχμής το οποίο περιλαμβάνει θεωρητικές και μεθοδολογικές εξειδικεύσεις και διεπιστημονικές ερευνητικές διεργασίες, νέες θεσμικές κατοχυρώσεις (με νομοθετήματα και πολιτικές οδηγίες, με τεχνικές και κοινωνικο-οικονομικές προδιαγραφές, με οδηγούς εξειδικευμένων μορφών περιβαλλοντικού σχεδιασμού) και σύνθετες τεχνικές, κοινωνικο- οικονομικές λύσεις και εφαρμογές σε συγκεκριμένα τμήματα των πόλεων.

Στο πλαίσιο του επιμέρους αυτού ερευνητικού έργου, διερευνώνται αστικά φαινόμενα εστιάζοντας στον τρόπο και την ποιότητα ζωής και τον συλλογικό ρυθμό της πόλης, σε συσχέτιση με την θεώρηση και, κατά περίπτωση, τη μέτρηση  των κοινωνικών επιπτώσεων που επιφέρουν οι χωρικές επεμβάσεις αστικού σχεδιασμού στο δημόσιο χώρο της πόλης.  Εξετάζονται οι αρχικές προτάσεις και ο λόγος (discours) με πολιτικό και εξειδικευμένο επιστημονικό περιεχόμενο που επιχειρούν να θεμελιώσουν τη λογική των σημερινών επεμβάσεων στο πλαίσιο του αστικού προγραμματισμού και σχεδιασμού στην πόλη με αναφορά την ανάγκη ελέγχου του τρόπου ανάπτυξης με κριτήρια βιωσιμότητας/αειφορίας.

Οι ερευνητικές διεργασίες του επιμέρους αυτού έργου περιλαμβάνουν την επεξεργασία μιας σειράς μεθοδολογικών εργαλείων:α)για την κατηγοριοποίηση των

σύγχρονων επεμβάσεων αστικού σχεδιασμού της Αθήνας, β)για την χωρική και κοινωνική ανάλυση επιλεγμένων χώρων-μελέτες περίπτωσης, γ)για την συλλογή δεδομένων βάσει ερωτηματολογίου που απευθύνεται σε ομάδα-δεκτών των αποτελεσμάτων αναδιαμόρφωσης/ανάπλασης δημόσιου ανοιχτού χώρου και δ) για την καταγραφή απόψεων μελετητών, ερευνητών και δημόσιων λειτουργών βάσει ανασκόπησης  επιλεγμένων μελετών και ερευνών και βάσει συλλογής πληροφοριών με ημιδομημένες συνεντεύξεις σχετικά με τις επιλεγμένες περιπτώσεις αναδιαμορφώσεων/αναπλάσεων στην πόλη της Αθήνας.

 

ΕπιστημονικήΥπεύθυνη: Καλλισθένη Αβδελίδη

Ερευνητική Ομάδα ΕΚΚΕ: Γκόρτσος Κώστας, Θανοπούλου Μαρία,  Σακελλαρόπουλος Κων/νος.

Συνεργάτες Ερευνητές: Αθηνά Βιτοπούλου, Φιλύρα  Βλαστού – Δημοπούλου, Γεωργία Γεμενετζή, Ευθαλία (Λίνα) Μάσσου.