ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Πακέτο Εργασίας με τίτλο: «Αποτίμηση και σχεδιασμός δημόσιων πολιτικώνστους τομείς της ενέργειας, της καινοτομίας, του αστικού σχεδιασμού και του διαδικτύου»

Σκοπός

Η μελέτη σκοπεύει να διερευνήσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εφαρμογή της δημόσιας πολιτικής σε κάθε ένα από τα πεδία της ενέργειας, της καινοτομίας, του αστικού σχεδιασμού και του διαδικτύου, λαμβάνοντας υπόψη την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, τα συμπεράσματα των τομεακών ερευνών στο αντίστοιχο πεδίο πολιτικής καθώς και τις καλές πρακτικές που ακολουθούνται στον κάθε τομέα σε άλλες χώρες.

Περιγραφή

Η υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας συνίσταται στην καταγραφή καλών πρακτικών σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών στους εξειδικευμένους τομείς δράσης. Βασίζεται δε, στην πραγματοποίηση ποιοτικής και ποσοτικής μελέτης καθώς και στον σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων εργαστηρίων για την καταγραφή απόψεων και πρακτικών με βάση την εγχώρια και διεθνή εμπειρία.Η κάθε μελέτηπεριλαμβάνει:

α. Την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας και των προϋποθέσεων για τη διαμόρφωση στρατηγικής και δημόσιας πολιτικής στον κάθε επιμέρους τομέα του ερευνητικού έργου.

β. Την αναζήτηση και καταγραφή καλών πρακτικών σε κάθε τομέα σε διάφορες χώρες. Βιβλιογραφική αναζήτηση των πρακτικών και παρουσίαση του θεσμικού συστήματος παραγωγής πολιτικών στις χώρες αυτές.

γ. Την ανάλυση της τομεακής δημόσιας πολιτικής στην πράξη. Κυρίως την παρουσίαση του τρόπου και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση της εφαρμογής της πολιτικής, της εμπλοκής κοινωνικών φορέων και θεσμικών παραγόντων στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής  καθώς και το βαθμό επιρροής και τις δεσμεύσεις από την ΕΕ.

δ. Τη συνθετική παρουσίαση των προβλημάτων καθώς και των αναγκαίων προϋποθέσεων για την υπέρβαση των δυσκαμψιών που διαπιστώνονται κατά την εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών στην Ελλάδα, με ιδιαίτερη αναφορά στις τομεακές πολιτικές που αποτελούν πεδία αναφοράς του προγράμματος.

Δράσεις για την υλοποίηση του έργου. Τελική έκθεση

Μελέτη <<Αποτίμηση και σχεδιασμός δημόσιων πολιτικών στον τομέα της Καινοτομίας>>

Μελέτη <<Αποτίμηση και σχεδιασμός δημόσιων πολιτικών στον τομέα των Αστικών Αναπλάσεων>>

Μελέτη <<Αποτίμηση και σχεδιασμός δημοσίων πολιτικών στον τομέα του διαδικτύου και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης>>

Μελέτη <<Αποτίμηση και σχεδιασμός δημόσιων πολιτικών στον τομέα της ενέργειας>>

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Νίκος Γεωργαράκης

Ερευνητική Ομάδα ανά πεδίο δημόσιας πολιτικής:

 

ΠΕΔΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕ 2.1: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕ 2.2: ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕ 2.3: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΕ 2.4:  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ Παρασκευάς Γεωργίου Μαντώ Λαμπροπούλου Ιωάννης ΛαϊνάςΑναστασία Τασοπούλου Ανθή Καραγιάννη                                                                                          Νικόλαος      Κουραχάνης Άννα-Μαρία ΠισκοπάνηΜαρίνα Ρήγου   
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΕΚΚΕ ΑΝΑ ΠΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Άγγελος Τραμουντάνης Χαρά Στρατουδάκη Νίκος Σαρρής Θεώνη Σταθοπούλου