ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Πακέτο Εργασίας με τίτλο: «Κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεις της καινοτομίας στη Βιομηχανία και την Αγορά Εργασίας»

Σκοπός

Η τρέχουσα οικονομική κρίση ανέδειξε μακροχρόνια χαρακτηριστικά και προβλήματα του ελληνικού οικονομικού και χρηματοοικονομικού μοντέλου, αφού η παραγωγική δομή στην Ελλάδα αφορά περισσότερο εκείνο το τμήμα του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα που χαρακτηρίζεται από χαμηλή τεχνολογική ένταση, ενώ η απασχόληση βασίζεται λιγότερο σε υψηλές δεξιότητες που δεν συνάδουν με τις πτυχές της «νέας οικονομίας». Ωστόσο, υπό συνθήκες σοβαρής οικονομικής ύφεσης και της περιορισμένης ικανότητας για πολιτικούς ελιγμούς, ήρθε η ώρα για το ελληνικό κράτος να αποδείξει στην πράξη πόσο σημαντικές είναι οι δραστηριότητες έντασης γνώσης, ειδικά κατά την προσπάθεια μεταβολής του μοντέλου ανάπτυξης της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΕΚΚΕ εκπονεί τη μελέτη για τις κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεις της καινοτομίας στη Βιομηχανία και την Αγορά Εργασίας, επιδιώκοντας να αποτυπώσει εν πολλοίς το ρόλο της καινοτομίας στην παραγωγική διάρθρωση της χώρας.

Περιγραφή

Η μελέτη επικεντρώνεται: α) στις δράσεις έντασης γνώσης (έρευνα, τεχνολογία, καινοτομία) στην Ελλάδα την περίοδο της κρίσης β) στην εννοιολόγηση, σχετικές θεωρητικές προσεγγίσεις και δείκτες που αφορούν στην καινοτομία γ) σε πραγματολογική ανάλυση για την καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις δ) σε αναφορές στην περιφερειακή διάσταση της καινοτομίας ε) στην επισκόπηση του πλαισίου της ΕΕ για την καινοτομίαστ): στα εργαλεία, μέσα και μέτρα πολιτικής για την ενίσχυση της καινοτομίας και τη δημιουργία ενός νέου παραγωγικού μοντέλου ζ) στην καινοτομία στον τομέα τηςβιομηχανίας και στιςεπιπτώσεις στην αγορά εργασίας η) στην εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και δεξιότητες ως μέσα για την αναπροσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στο νέο παραγωγικό πλαίσιο που διαμορφώνεται σταδιακά θ) στην μελέτη περιπτώσεων επιτυχημένων ελληνικών επιχειρήσεων με καινοτομικό προσανατολισμό.

Μεθοδολογικά, η μελέτη στηρίζεται κατά κύριο λόγο σε δευτερογενή έρευνα, χρησιμοποιώντας τη σχετική ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, στις εξειδικευμένες εκθέσεις ελληνικών και διεθνών φορέων-οργανισμών για την καινοτομία, καθώς και στους σχετικούς μετρικούς δείκτες από διεθνείς βάσεις δεδομένων. Επιπλέον πραγματοποιείπρωτογενή έρευνα περιορισμένης έκτασης για τη μελέτη των περιπτώσεων των ελληνικών επιχειρήσεων.

ΕπιστημονικοίΥπεύθυνοι: Ηλίας Κικίλιας, Θεώνη Σταθοπούλου

Ερευνητική Ομάδα ΕΚΚΕ: Αλίκη Μουρίκη, Όλγα Παπαλιού, ΌλγαΤσακιρίδη, Παρασκευή Φαγαδάκη.

Συνεργάτης Ερευνητής: Χαράλαμπος Χρυσομαλλίδης

.