Δήλωσε συμμετοχή σε διαδικτυακές έρευνες του ΕΚΚΕ

Ερευνητές και Ερευνήτριες του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών συνθέτουν ένα νέο εγχείρημα συλλογής δεδομένων με σκοπό την κατανόηση της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής πραγματικότητας στη σύγχρονη Ελλάδα. Οι νέες τάσεις, προκλήσεις...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
NEA & ANAKOIΝΩΣΕΙΣ :

Αξίες στην κρίση της πανδημίας Covid-19 (Πρώτο Κύμα)

Η κρίση λόγω της πανδημίας COVID-19 θέτει μείζονες προκλήσεις για την υγεία, την οικονομία και την κοινωνία. Η μακροχρόνια παρακολούθηση των κεντρικών αξιών και των στάσεων των πολιτών σε περιόδους κρίσεων συμβάλλει στην αντιμετώπιση των τρ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
NEA & ANAKOIΝΩΣΕΙΣ :

Το ΕΚΚΕ γίνεται Εθνική Αρχή και Φορέας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος

Το ΕΚΚΕ γίνεται το πρώτο ερευνητικό κέντρο της χώρας που συμπεριλαμβάνεται στις Εθνικές Αρχές και στους Φορείς του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος  (ΕΛΣΣ)  (ΦΕΚ 2499_Β_24.6.2020) . Φορείς του ΕΛΣΣ είναι η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
NEA & ANAKOIΝΩΣΕΙΣ :

Παρατηρητήριο Δημόσιου Λόγου – Check4Facts

Το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΟΥ είναι ένα πιλοτικό έργο που συνδυάζει μηχανική μάθηση, ερευνητική δημοσιογραφία και τεχνικές κοινωνικής έρευνας για τον έλεγχο της ακρίβειας των δηλώσεων πολιτικών προσώπων που μεταδίδονται από τα μέσα ενημέρ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
NEA & ANAKOIΝΩΣΕΙΣ :

Social Protection responses to Forced Displacement

Σε εξέλιξη το διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο “Social Protection responses to Forced Displacement” που χρηματοδοτείται από την Παγκόσμια Τράπεζα και αφορά τη διενέργεια ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών σε γηγενείς, πρόσφυγες και αιτούν...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
NEA & ANAKOIΝΩΣΕΙΣ :

SODANET IN ACTION

Σε εξέλιξη η Πράξη "SODANET IN ACTION", που αφορά στην εξέλιξη της ερευνητικής υποδομής SODANET. Στο έργο συμμετέχουν 6 πανεπιστημιακά τμήματα των κοινωνικών επιστημών και το ΕΚΚΕ, ως συντονιστής φορέας.  Περισσότερα σε σχέση με την πράξη μ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
NEA & ANAKOIΝΩΣΕΙΣ :

«Έρευνα, Εκπαίδευση και Υποδομές ο τριγωνισμός των αξόνων στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΚΚΕ (REDI)»

Σε εξέλιξη η Πράξη «Έρευνα, Εκπαίδευση και Υποδομές: ο τριγωνισμός των αξόνων στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΚΚΕ (REDI)», που ενσωματώνει την στρατηγική του ΕΚΚΕ για την Έρευνα και την Τεχνολογική ανάπτυξη (R&D) για την περίοδο 2017-2020. Περισ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
NEA & ANAKOIΝΩΣΕΙΣ :

Addressing the Gender Pension Gap in Greece -PEGASUS

Σε εξέλιξη το έργο: "Addressing the Gender Pension Gap in Greece -PEGASUS". Το εν λόγω έργο έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης σχετικά με το έμφυλο χάσμα στις συντάξεις στην Ελλάδα και την αξιολόγηση των επιμέρους παραγ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
NEA & ANAKOIΝΩΣΕΙΣ :

Cultural Mediators in the Postal Sector

Σε εξέλιξη το έργο "Cultural Mediators in the Postal Sector (2018-1-EL01-KA202-047904)". Στο έργο συμμετέχουν οι εξής φορείς: ΚΕΚ ΕΛΤΑ, COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA, ASOCIATIA PENTRU FORMARE EDUCATIE SI DEZVOLTARE EUROFED, ASS...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
NEA & ANAKOIΝΩΣΕΙΣ :

Inter4REF

Σε εξέλιξη το έργο: "CVET and accreditation framework to up-skill interpreters to support the social inclusion of refugees (2018-1-EL01-KA202-047813)" που αποσκοπεί : α) στη διάγνωση, την καταγραφή και αντιμετώπιση των επαγγελματικών αναγκ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
NEA & ANAKOIΝΩΣΕΙΣ :


ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Καινοτόμες προσεγγίσεις στην Κοινωνική Έρευνα

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) ιδρύθηκε το 1959 υπό την αιγίδα της UNESCO και αποτελεί το μοναδικό δημόσιο ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα που θεραπεύει τις κοινωνικές επιστήμες. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

ΕΡΓΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ


Eκδόσεις ΕΚΚΕ

55 χρόνια εκδοτικής δραστηριότητας
Βιβλίο Έντυπο & Ηλεκτρονικό

Ενέργεια και τοπικές κοινωνίες

Βιβλίο Έντυπο & Ηλεκτρονικό

Εμπειρική διερεύνηση για την κοινωνική θεώρηση των επεμβάσεων αστικού σχεδιασμού

Βιβλίο Έντυπο & Ηλεκτρονικό

From reception to integration: migrant populations in Greece during and in the aftermath of the crisis