EL-GBV Survey

EL-GBV Survey

Ελληνικός τίτλος της έρευνας: 

Για την επίτευξη των στόχων της έρευνας για την έμφυλη βία χρησιμοποιήθηκε ο ακόλουθος τίτλος ο οποίος διευκόλυνε την προσέγγιση του ευρύτερου κοινού: “Έμφυλες σχέσεις, ασφάλεια και ευημερία των γυναικών”.


Πλαίσιο της έρευνας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με τα κράτη μέλη και άλλους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη συλλογής περισσότερων και καλύτερων πληροφοριών, οι οποίες θα ενισχύσουν τις πολιτικές ενάντια στην έμφυλη βία. Έχουν υπάρξει επανειλημμένες προτροπές από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συλλογή αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με τη βία εξαιτίας του φύλου. 

Το Συμβούλιο της Ευρώπης υιοθέτησε στις 11 Μαΐου 2011 τη Σύμβαση για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, τη λεγόμενη "Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης", η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2014. Διακυβερνητικά όργανα, συμπεριλαμβανομένης της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, έχουν επανειλημμένα επαναλάβει την κρίσιμη σημασία της συλλογής και βελτίωσης των στατιστικών στοιχείων για τη βία κατά των γυναικών ως σημαντικών συνιστωσών για την εξάλειψή της και έχουν εκπονήσει έρευνες για το θέμα αυτό. 

Η παρούσα έρευνα πραγματεύεται το θέμα της έμφυλης βίας κατά των γυναικών και άλλων μορφών διαπροσωπικής βίας στην Ελλάδα. Ο γενικός στόχος της έρευνας για την έμφυλη βία είναι να καταγράψει και να ποσοτικοποιήσει συγκεκριμένες μορφές βίας που βιώνουν οι γυναίκες στην Ελλάδα εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, όπως στο πρόσφατο παρελθόν (δηλαδή τους τελευταίους 12 μήνες), αλλά κατά τη διάρκεια της ζωής τους. 


Σκοπός της έρευνας

Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η παροχή ολοκληρωμένων, ποιοτικών και αξιόπιστων στατιστικών δεδομένων προκειμένου να καθοδηγηθεί η ανάπτυξη πολιτικών που αποσκοπούν εν τέλει στην εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών αλλά και στην καταπολέμηση των έμφυλων ανισοτήτων. Η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στην επίτευξη των γενικών στόχων, στην κάλυψη των θεμάτων και την υιοθέτηση των προτεραιοτήτων της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έγινε από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή, σε μια προσπάθεια να καλυφθεί ένα σημαντικό στατιστικό κενό που έχει επισημανθεί τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και από τα Ηνωμένα Έθνη.


Αποτελέσματα και αντίκτυπος του έργου

Το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις επιμέρους ευαίσθητες ομάδες-στόχου των γυναικών στις οποίες εστιάζει το παρόν έργο. Η ευρύτερη ομάδα-στόχος της έρευνας είναι οι γυναίκες, οι οποίες αποτελούν ένα σύνολο διαφορετικών υποομάδων οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία, την εκπαίδευση, την απασχόληση, την ιθαγένεια, κ.λπ. Η ευρύτερη ομάδα-στόχος των γυναικών θα ωφεληθεί από τις πολιτικές που θα σχεδιαστούν με βάση τα ευρήματα της έρευνας για την έμφυλη βία. 

Βραχυπρόθεσμα, αποκαλύπτοντας το εύρος, τις διαστάσεις και τις συσχετίσεις της βίας κατά των γυναικών, το έργο αναμένεται να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση του κοινού.  Μεσοπρόθεσμα, λόγω των δεδομένων και των δεικτών της έρευνας, οι αρμόδιοι οργανισμοί της κεντρικής κυβέρνησης και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα είναι σε θέση να προτείνουν στοχευμένες πολιτικές με βάση το φύλο για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Μακροπρόθεσμα, όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα αποκτήσουν μεγαλύτερες δυνατότητες να παρακολουθούν όχι μόνο την εξέλιξη της έμφυλης βίας στη χώρα, αλλά και να αξιολογούν τον αντίκτυπο των σχετικών πολιτικών για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Συνολικά, οι παρεμβάσεις που σχετίζονται με την έμφυλη βία αναμένεται να αλλάξουν τις στάσεις και τα πολιτισμικά πρότυπα της ελληνικής κοινωνίας. 

Μέσω του συγκεκριμένου έργου η Ελλάδα θα διαθέτει επαρκή, συνεπή και αξιόπιστα στατιστικά δεδομένα και δείκτες σχετικά με τη έμφυλη βία κατά των γυναικών, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για την κατανόηση αλλά και την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στο πεδίο αυτό. Επιπρόσθετα, οι στοχεύσεις και οι δυνατότητες των σχετικών πολιτικών με βάση το φύλο αναμένεται να βελτιωθούν σημαντικά, καθώς επίσης ο αντίκτυπος της έρευνας για την έμφυλη βία θα είναι τεράστιος τόσο όσον αφορά το σχεδιασμό τεκμηριωμένων πολιτικών για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, όσο και για την μεσο-/μακρο-πρόθεσμη επίτευξη της ισότητας των φύλων.


Εξωτερικόι Σύνδεσμοι:

Δελτίο Τύπου 1

Δελτίο Τύπου 2

Δελτίο Τύπου 3

Ενημερωτικό Βίντεο

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  • ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: GBV
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.179.277,57
  • ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ: Χρηματοδοτούμενο
  • ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: EUROSTAT
  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Απόστολος Γ. Παπαδοπουλος
  • ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ: ΙΚΕ
  • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: [Συντονιστές Δράσεων Έργου]: Απόστολος Λιναρδής, Γιώργος Παπαδούδης, Αντουανέττα Κάπελλα, Δήμητρα Κονδύλη, Ανδρομάχη Χατζηγιάννη. [Ομάδα ΕΚΚΕ]: Ιωάννα Τσίγκανου, Θεώνη Σταθοπούλου, Γιώργος Κανδύλης, Εμμανουήλ Χρυσάκης, Ναταλία Σπυροπούλου, Όλγα Παπαλιού, Όλγα Τσακιρίδη, Ιωάννα Παπαθανασίου, Ολυμπία Σελέκου, Έρση Ζακοπούλου, Χριστίνα Βαρουξή, Νικόλαος Μπούζας, Αμαλία Φραγκίσκου, Άγγελος Τραμουντάνης, Γκόρτσος Κωνσταντίνος, Μιχάλης Πέτρου, Σταύρος Σπυρέλλης, Μαρία Κακεπάκη, Χαράλαμπος Τσέκερης, Νικόλαος Σουλιώτης, Γεώργιος Μπιθυμήτρης, Αικατερίνη Βεζυργιάννη, Παύλος Μπαλτάς, Φερενίκη Βαταβάλη, Σαρρής Νικόλαος, Ηλιού Αικατερίνη, Ευάγγελος Καρανίκας, Χρήστος Παπαλυμπέρης, Αλεξάνδρα Θεοφίλη, Γιάννης Θάνος. [Εξωτερικοί Συνεργάτες]: Παπαργύρης Αντώνιος, Στάϊκος Χρίστος, Δικταπανίδης Παναγιώτης, Ζεμπερίδου Μαρία, Κατσιούρης Ηλίας, Λευκαδίτη Βασιλική, Μανακός Κωνσταντίνος, Οικονομάκης Λεωνίδας, Τεκίρδαλης Γεώργιος, Χαραλαμπόπουλος Αθανάσιος, Δασκάλου Κωνσταντίνος, Καραμαγκιόλα Ελένη, Σκοπελίτης Εμμανουήλ, Νησιώτης Κωνσταντίνος, Παπαδάτος Παναγιώτης, Μαρκάκης Ιωάννης, Φραγκούλης Κωνσταντίνος, Αθανασίου Παναγιώτης, Γεωργιάδης Θωμάς, Μανιός Γεώργιος, Μαστορης Νικόλαος, Παπαδογιαννάκη Βασιλεία, Τσαπραϊλή Ευθαλία, Φρατσέα Λουκία Μαρία, Χαραλαμποπούλου Ειρήνη, Ευάγγελος Λιότζης.
  • ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ: 2021-01
  • ΔΙΑΡΚΕΙΑ(μήνες): 28

Παραδοτέα έργου

Έμφυλη βία κατά των γυναικών και άλλες μορφές διαπροσωπικής βίας στην Ελλάδα. Πρώτα αποτελέσματα της έρευνας

ΤΥΠΟΣ: | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ:
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ