ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), το μοναδικό δημοσίου δικαίου ερευνητικό κέντρο στον χώρο των κοινωνικών επιστημών, διενεργεί κοινωνικές έρευνες με διάφορες μεθόδους, ιδίως με συνεντεύξεις (προσωπικές, τηλεφωνικές ή ποιοτικές) και ομαδικές συζητήσεις. Το ΕΚΚΕ δεσμεύεται και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του νόμου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ιδίως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ2016/679). Ειδικότερα:

Το ΕΚΚΕ συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο για τους σκοπούς των κοινωνικών ερευνών που διεξάγει.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται με τη συναίνεση των υποκειμένων τους, αφού προηγουμένως ενημερωθούν για τον σκοπό συλλογής και επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων καθώς και τα δικαιώματά τους. Αν η έρευνα απαιτεί να ληφθεί συνέντευξη από ανήλικα παιδιά (<16 ετών), ζητείται η συγκατάθεση του προσώπου που έχει τη γονική μέριμνα.

Η επικοινωνία των ερευνητών με τα υποκείμενα των δεδομένων είναι τυχαία. Τα υποκείμενα των δεδομένων ενδέχεται να κληθούν τηλεφωνικώς μέσω συστήματος τυχαίας δειγματοληψίας (δηλαδή μέσω ειδικού λογισμικού που παράγει αυτόματα τηλεφωνικούς αριθμούς) ή να επιλεγεί το νοικοκυριό τους και να τα επισκεφτούν οι ερευνητές στο σπίτι τους ή στον χώρο εργασίας τους (μέσω τυχαίας επιλογής του οικοδομικού τετραγώνου της κατοικίας ή της εργασίας τους). Για τον λόγο αυτό τους υποβάλλονται προηγουμένως σχετικές ερωτήσεις, προκειμένου να εξακριβωθεί εάν είναι τα κατάλληλα άτομα για την έρευνα που διεξάγεται, εάν εμπίπτουν, δηλαδή, στο δείγμα της έρευνας και διαθέτουν τα χαρακτηριστικά που αυτή διερευνά.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χρησιμοποιούνται μόνο για ανάλυση και στατιστική επεξεργασία, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα σε σχέση με το υπό διερεύνηση ζήτημα και μόνο στο βαθμό που αυτό δεν μπορεί να γίνει με τη χρήση ανωνυμοποιημένων στοιχείων, όπως συμβαίνει, κατά κανόνα, στις σχετικές έρευνες του ΕΚΚΕ.

Αμέσως μετά τη συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ολοκλήρωση της έρευνας πεδίου, το αρμόδιο τμήμα του ΕΚΚΕ διαχωρίζει τα ταυτοποιήσιμα δεδομένα (όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση) από το ερωτηματολόγιο της έρευνας και τα τηρεί για το προβλεπόμενο περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο για λόγους ελέγχου της ποιότητας και αυθεντικότητας των δεδομένων και της αξιοπιστίας της έρευνας. Σε κάθε περίπτωση τα εν λόγω δεδομένα καταστρέφονται τρεις (3) μήνες μετά την ολοκλήρωση της έρευνας.

Το ΕΚΚΕ λαμβάνει όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στη συλλογή τους δεσμεύονται συμβατικά στην τήρηση κανόνων εχεμύθειας και σύννομης επεξεργασίας τους. Το ΕΚΚΕ δεν διαβιβάζει σε τρίτους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Για όσο χρονικό διάστημα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται σε ταυτοποιήσιμη μορφή, το ΕΚΚΕ διασφαλίζει στα υποκείμενά τους την άσκηση όλων των σχετικών δικαιωμάτων τους