Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης

Προϊστάμενος:

Ευάγγελος Καρανίκας / τηλ: 210 7491794  e-mail: ekaranik@ekke.gr

Ανθρώπινο Δυναμικό:

Κατερίνα Βεζυργιάννη / 
τηλ: 210 7491682 / e-mail: kvez@ekke.gr

Κατερίνα Μπουρλέσα  / τηλ: 210 7491680 / e-mail: kbou@ekke.gr

Σταυρούλα Γούτου / τηλ: 210 7491681 / e-mail: stgoutou@ekke.gr 

Χρήστος Παπαλυμπέρης  / τηλ: 210 7491706 / e-mail: papaliberis@ekke.gr 


Αντικείμενο:

  • Οικονομική διαχείριση και παρακολούθηση των χρηματοδοτούμενων ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων του ΕΚΚΕ.
  • Σύνταξη Προϋπολογισμού και Απολογισμού των λειτουργιών του σε ετήσια βάση.
  • Διεκπεραίωση συμβατικών υποχρεώσεων προς αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες [ΔΟΥ, ΙΚΑ, Γεν. Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ), Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) κ.ά.]
  • Οικονομική και λογιστική διαχείριση των ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων του ΕΚΚE.