Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης

Προϊστάμενος:Ευάγγελος Καρανίκας  τηλ: +30210 7491794  e-mail: ekaranik-at-ekke.gr

Ανθρώπινο Δυναμικό:
Κατερίνα Βεζυργιάννη  τηλ: +30210 7491682  e-mail: kvez-at-ekke.gr
Κατερίνα Μπουρλέσα   τηλ: +30210 7491680  e-mail: kbou-at-ekke.gr
Σταυρούλα Γούτου τηλ: +302107491681     e-mail: stgoutou-at-ekke.gr 
Χρήστος Παπαλυμπέρης  τηλ: +302107491706    e-mail: papaliberis-at-ekke.gr 

Σκοπός της ΜΟΔΥ του Ε.Λ.Κ.Ε. του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών είναι η διαχείριση και διάθεση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή χρηματοδότησης,  εκτός τακτικού προϋπολογισμού και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες εκτέλεσης έργων ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών, καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης, σεμιναρίων και συνεδρίων, παροχής επιστημονικών, τεχνολογικών υπηρεσιών,  παροχής γνωμοδοτήσεων, σύνταξης προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, σχεδιασμού και υλοποίησης επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και άλλων συναφών υπηρεσιών, προς όφελος του ΕΚΚΕ.