Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

Στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του "Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)", Αρ. Φύλλου 2280/11-6-2019 και στο άρθρο 36: "Πρακτική Άσκηση" αναφέρονται τα παρακάτω :

 

1. Το ΕΚΚΕ υποδέχεται φοιτητές και φοιτήτριες ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, από όλα τα πεδία των κοινωνικών επιστημών, για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης, με στόχο την απόκτηση εμπειρίας στον χώρο της κοινωνικής έρευνας. Ειδικότερα: α. Το ΕΚΚΕ μετέχει στο δίκτυο των πιστοποιημένων φορέων υποδοχής πρακτικής άσκησης. β. H πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών διενεργείται σε συνεργασία με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, με τα οποία έχουν συναφθεί σχετικά συμφωνητικά συνεργασίας. γ. Στις ερευνητικές δραστηριότητες του ΕΚΚΕ δύνανται να συμμετέχουν στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης και μεταπτυχιακοί φοιτητές, εφόσον υπάρχει συνάφεια του γνωστικού τους αντικειμένου και των επιστημονικών τους ενδιαφερόντων με τα ερευνητικά αντικείμενα του ΕΚΚΕ. δ. Είναι δυνατή η μετακίνηση προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών φοιτητών από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής για τη διεξαγωγή της πρακτικής τους άσκησης στο ΕΚΚΕ, στο πλαίσιο ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που υποστηρίζουν την εν λόγω κινητικότητα.
 
2. Το ΔΣ του ΕΚΚΕ εγκρίνει τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης, κατόπιν υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων, με βασικό κριτήριο τη συνάφεια του αντικειμένου των σπουδών τους με τον σκοπό και την αποστολή του ΕΚΚΕ.
 
3. Με την απόφαση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ορίζεται μέλος του ερευνητικού προσωπικού του ΕΚΚΕ, στο οποίο ανατίθεται η επίβλεψη και η ευθύνη της παρακολούθησης της πρακτικής άσκησης. Στη σύμβαση της πρακτικής άσκησης προβλέπονται οι όροι διεξαγωγής της, καθώς και οι υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων μερών. Η απασχόληση στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης δεν υποκρύπτει σύμβαση εργασίας, μισθώσεως έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, και δεν επιτρέπεται η καταβολή αμοιβής ή η ανάληψη οποιασδήποτε ασφαλιστικής ή άλλης δαπάνης εκ μέρους του ΕΚΚΕ, σε κάθε δε περίπτωση εφαρμόζονται οι τυχόν υφιστάμενες ειδικές διατάξεις.
 
4. Ως χώρος εποπτείας και διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης ορίζεται ο χώρος στεγάσεως του ΕΚΚΕ, με την επιφύλαξη αντίθετης ειδικά αιτιολογημένης αποφάσεως του ΔΣ.
 
5. Το ωράριο της πρακτικής άσκησης καθορίζεται από τους επόπτες, στο πλαίσιο του ωραρίου λειτουργίας του ΕΚΚΕ και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση της παρ. 3 του παρόντος. Παράταση της πρακτικής άσκησης δεν επιτρέπεται παρά μόνο για την ολοκλήρωση μη πραγματοποιηθέντος μέρους της σε περίπτωση ανυπαίτιας αδυναμίας του φοιτητή.
 
6. Η διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης ρυθμίζεται με απόφαση του ΔΣ του ΕΚΚΕ και συντονίζεται από τον υπεύθυνο πρακτικής άσκησης, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του για διετή θητεία.
 
Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης:  Γιώργος Κατσαμπέκης/  Email: katsambekis@ekke.gr 
Αναπληρωτής Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης: Χαράλαμπος Τσέκερης / Email: tsekeris@ekke.gr